Giáo án Buổi 2 Lớp 4 - Tuần 4

Giáo án Buổi 2 Lớp 4 - Tuần 4

Đạo đức: Tiết 4 - Bài 2:

 VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

I.MỤC TIÊU:

- Nêu được ví dụ về sự vượt khó học tập.

- Biết vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ.

- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.

- Yêu mến, noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - SGK Đạo đức 4.

 - Các mẫu chuyện, tấm gương vượt khó trong học tập.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 14 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 386Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Buổi 2 Lớp 4 - Tuần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4
Ngày dạy: .......................................
Đạo đức: Tieát 4 - Baøi 2: 
 VÖÔÏT KHOÙ TRONG HOÏC TAÄP
I.MUÏC TIEÂU:
- Nêu được ví dụ về sự vượt khó học tập.
- Biết vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ.
- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.
- Yêu mến, noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 - SGK Ñaïo ñöùc 4.	
 - Caùc maãu chuyeän, taám göông vöôït khoù trong hoïc taäp.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
***************************************
Ngày dạy: .....................................
Khoa học: Tieát 7 
 TAÏI SAO CAÀN AÊN PHOÁI HÔÏP NHIEÀU LOAÏI THÖÙC AÊN?
I/ MUÏC TIEÂU:
- Biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dưỡng.
- Biết được để có sức khoẻ tốt phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món
- Chỉ vào bảng tháp dinh dưỡng cân đối và nói: cần ăn đủ nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường, nhóm chứa nhiều vi-ta-min và chất khoáng; ăn vừa phải nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm; ăn có mức độ nhóm chứa nhiều chất béo; ăn ít đường và ăn hạn chế muối.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:
 - Caùc hình minh hoaï ôû trang 16, 17 / SGK ; Phieáu hoïc taäp theo nhoùm.
 - Giaáy khoå to; HS chuaån bò buùt veõ, buùt maøu.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
 - Neâu vai troø cuûa vi-ta-min vaø keå teân moät soá loaïi thöùc aên coù chöùa nhieàu vi-ta-min?
- Neâu vai troø cuûa chaát khoaùng vaø moät soá loaïi thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát khoaùng?
- Chaát xô coù vai troø gì ñoái vôùi cô theå, nhöõng thöùc aên naøo coù chöùa nhieàu chaát xô?
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
C. Daïy baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi: 
 2. Tìm hieåu baøi:	
a. Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän veà söï caàn thieát phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn ?
* Muïc tieâu: Giaûi thích ñöôïc lyù do caàn aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn.
* Caùch tieán haønh:
 Böôùc 1: Hoaït ñoäng nhoùm 6.
-Yeâu caàu HS thaûo luaän vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
 + Neáu ngaøy naøo cuõng chæ aên moät loaïi thöùc aên vaø moät loaïi rau thì coù aûnh höôûng gì ñeán hoaït ñoäng soáng?
+ Ñeå coù söùc khoeû toát chuùng ta caàn aên nhö theá naøo? 
+ Vì sao phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn.
Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp.
- Goïi 2 nhoùm HS leân trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình. GV ghi caùc yù kieán khoâng truøng leân baûng vaø keát luaän yù kieán ñuùng.
 - Goïi HS ñoïc to muïc Baïn caàn bieát trang 
17 / SGK.
b. Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK tìm hieåu thaùp dinh döôõng.
* Muïc tieâu: Noùi teân nhoùm thöùc aên caàn aên ñuû, aên vöøa phaûi, aên coù möùc ñoä, aên ít vaø aên haïn cheá.
* Caùch tieán haønh:
Böôùc 1: Laøm vieäc caù nhaân.
- Yeâu caàu nghieân cöùu thaùp dinh döôõng caân ñoái trung bình cho ngöôøi lôùn trong 1 thaùng.
Böôùc 2: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi.
- Thaûo luaän : Haõy noùi teân nhoùm thöùc aên caàn: 
AÊn ñuû, aên vöøa phaûi, aên coù möùc ñoä, aên ít, aên haïn cheá ?
 Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp.
- Goïi HS baùo caùo keát quaû.
Yeâu caàu :HS1 chæ ñònh caâu hoûi, HS2 traû lôøi. Neáu traû lôøi ñuùng ñöôïc neâu caâu hoûi vaø chæ ñònh baïn khaùc traû lôøi. 
- GV nhaän xeùt .
- Keát luaän :Nhö SGV/48
c. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi: “Ñi chôï”
 * Muïc tieâu: Bieát löïa choïn caùc thöùc aên cho töøng böõa aên moät caùch phuø hôïp vaø coù lôïi cho söùc khoeû.
* Caùch tieán haønh:
 Böôùc 1: Höôùng daãn caùch chôi.
 Ñem tranh aûnh caùc loaïi thöùc, ñoà chôi baèng nhöïa caùc loaïi quả, caù....doïn ñoà haøng ra baùn.
Böôùc 2: HS chôi baùn haøng.
Böôùc 3: Giôùi thieäu thöùc aên ñaõ mua.
- Nhaän xeùt, tuyeân döông .
D. Cuûng coá - Daën doø:	
- Goïi HS ñoïc phaàn muïc baïn caàn bieát.
- Veà nhaø hoïc thuoäc muïc Baïn caàn bieát vaø neân aên uoáng ñuû chaát dinh döôõng.
- Veà nhaø söu taàm caùc moùn aên ñöôïc cheá bieán töø caù. Chuaån bò baøi 8.
- 3 HS traû lôøi.
- HS khaùc nhaän xeùt.
- Hoaït ñoäng theo nhoùm.
- Nhoùm 6 thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû thaûo luaän.
- Nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø boå sung.
- 2 HS laàn löôït ñoïc , caû lôùp ñoïc thaàm.
- Caû lôùp quan saùt SGK/17. Nghieân cöùu thaùp dinh döôõng.
- Nhoùm ñoâi ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi cuøng noùi cho nhau nghe.
- Töøng caëp HS ñoá nhau, coù theå môøi baïn khaùc sau khi traû lôøi ñuùng.
- Baïn nhaän xeùt.
- HS theo doõi.
- 1 HS baùn haøng
- 4 HS ñi chôï
- 4 HS ñi chôï mua haøng.
- Laàn löôït HS ñi chôï giôùi thieäu thöùc aên mua ñöôïc cho töøng böõa aên.
- Caû lôùp nhaän xeùt veà caùc thöïc phaåm baïn ñaõ mua.
- 2 HS nhaéc laïi.
- HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän.
Ngày dạy: ......................................
Lịch sử: TIEÁT 4: 	 NÖÔÙC AÂU LAÏC
I.MUÏC TIEÂU :
 - Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu lạc.
 - Triệu Đà nhiều lần kéo quân sang xâm lược Âu Lạc. Thời kì đầu do đoàn kết, có vũ khí lợi hại nên giành thắng lợi; nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên cuộc kháng chiến thất bại.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 - Löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä; Hình trong SGK phoùng to; Phiếu học tập .
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1.OÅn ñònh: 
2.Kieåm tra baøi cuõ Nöôùc Vaên Lang .
- Nöôùc Vaên Lang ra ñôøi trong thôøi gian naøo ? ÔÛ khu vöïc naøo ?
-Em haõy moâ taû moät soá neùt veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät ?
- Em bieát nhöõng tuïc leä naøo cuûa ngöôøi Laïc Vieät coøn toàn taïi ñeán ngaøy nay ?
- GV nhaän xeùt – Ñaùnh giaù. 
3.Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu : 
 b. Giaûng baøi:
 *Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc caù nhaân 
 - GV phaùt phieáu baøi taäp cho HS 
 - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø laøm baøi taäp sau: em haõy ñieàn daáu x vaøo oâ £ nhöõng ñieåm gioáng nhau veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät vaø ngöôøi AÂu Vieät.
 £ Soáng cuøng treân moät ñòa baøn .
 £ Ñeàu bieát cheá taïo ñoà ñoàng .
 £ Ñeàu bieát reøn saét .
 £ Ñeàu troáng luùa vaø chaên nuoâi .
 £ Tuïc leä coù nhieàu ñieåm gioáng nhau .
 - GV nhaän xeùt , keát luaän :cuoäc soáng cuûa ngöôøi AÂu Vieät vaø ngöôøi Laïc Vieät coù nhöõng ñieåm töông ñoàng vaø hoï soáng hoøa hôïp vôùi nhau .
 *Hoaït ñoäng2: Laøm vieäc caû lôùp :
- Cho HS xaùc ñònh treân löôïc ñoà hình 1 nôi ñoùng ñoâ cuûa nöôùc AÂu Laïc .
- GV hoûi : “So saùnh söï khaùc nhau veà nôi ñoùng ñoâ cuûa nöôùc Vaên Lang vaø nöôùc AÂu Laïc”.
- Ngöôøi Aâu Laïc ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu gì trong cuoäc soáng? (Veà xaây döïng, saûn xuaát, laøm vuõ khí? )
- GV neâu taùc duïng cuûa noû vaø thaønh Coå Loa (qua sô ñoà): noû baén moät laàn ñöôïc nhieàu muõi teân. Thaønh Coå Loa laø thaønh töïu ñaëc saéc veà quoác phoøng cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc .
 *Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc theo nhoùm :
- GV yeâu caàu HS ñoïc SGK, ñoaïn : “Töø naêm 207 TCN  phöông Baéc”. Sau ñoù, HS keå laïi cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Trieäu Ñaø cuûa nhaân daân AÂu Laïc .
- GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp ñeå HS thaûo luaän:
+ Vì sao cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Trieäu Ñaø laïi bò thaát baïi ?
+ Vì sao naêm 179 TCN nöôùc AÂu laïc laïi rôi vaøo aùch ñoâ hoä cuûa PK phöông Baéc?
- GV nhaän xeùt vaø keát luaän .
4.Cuûng coá Daën doø:
 - GV cho HS ñoïc ghi nhôù trong khung .
 + Nöôùc AÂu Laïc ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo?
 + Thaønh töuï lôùn nhaát cuûa ngöôøi AÂu Laïc laø gì ?
- Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi :Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa PKPB .
- HS haùt 
- 3 HS traû lôøi 
- HS khaùc nhaän xeùt, boå sung 
- HS coù nhieäm vuï ñieàn daáu x vaøo oâ £ trong phieáu baøi taäp ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau giöõa cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät vaø ngöôøi AÂu Vieät .
- Cho 2 HS leân ñieàn vaøo baûng phuï .
- HS khaùc nhaän xeùt .
- HS xaùc ñònh .	
- Nöôùc Vaên Lang ñoùng ñoâ ôû Phong chaâu laø vuøng röøng nuùi, nöôùc Aâu Laïc ñoùng ñoâ ôû vuøng ñoàng baèng.
- Xaây thaønh coå Loa, söû duïng roäng raõi löôõi caøy baèng ñoàng, bieát reøn saét, cheá taïo noû thaàn.
- Caû lôùp thaûo luaän vaø baùo caùo keát quaû so saùnh .
- HS ñoïc.
- Caùc nhoùm thaûo luaän vaø ñaïi ñieän baùo caùo keát quaû .
- Vì ngöôøi Aâu Laïc ñoaøn keát moät loøng choáng giaëc ngoaïi xaâm laïi coù töôùng chæ huy gioûi, vuõ khí toát, thaønh luyõ kieân coá.
- Vì Trieäu Ñaø duøng keá hoaõn binhvaø cho con trai laø Troïng Thuyû sang .
- Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung
- 3 HS doïc .
- Vaøi HS traû lôøi .
- HS khaùc nhaän xeùt vaø boå sung 
- HS caû lôùp .
***************************************
Ngày dạy: .....................................
Thể dục: ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
 TRÒ CHƠI: “CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU”
I-MUC TIEÂU
- Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.Cuûng coá naâng cao kó thuaät ñoäng taùc quay sau. Yeâu caàu cô baûn ñuùng ñoäng taùc, ñuùng khaåu leänh 
II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN
-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.
-Phöông tieän: coøi, duïng cuï moân töï choïn vaø chuaån bò tröôùc saân cho troø chôi.
III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt. 
- Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc taäp luyeän. 
- Troø chôi: Moät vaøi troø chôi ñôn giaûn ñeå HS chuù yù
- Ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay. 
2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt. 
a. OÂn ñoäi hình ñoäi nguõ
- OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi.
- OÂn ñi ñeàu voøng phaûi, ñöùng laïi.
- OÂn ñi ñeàu voøng traùi, ñöùng laïi. 
- OÂn taát caû noäi dung ÑHÑN neâu treân. 
b. Troø chôi vaän ñoäng
- Troø chôi: Chaïy ñoåi choã, voã tay nhau. 
- GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi.
- HS laøm maãu caùch chôi.
- Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. 
- GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình. 
3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt. 
- Taäp hôïp thaønh 4 haøng doïc, quay thaønh haøng ngang laøm ñoäng taùc thaû loûng.
- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. 
- HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.
- HS chôi troø chôi. 
- HS thöïc haønh 
HS chôi.
- HS thöïc hieän ñoäng taùc laøm thaû loûng. 
***************************************
Ngày dạy: .. ... t vaø boå sung .
- HS döïa vaøo tranh, aûnh ñeå thaûo luaän.
- HS ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.
- HS nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung .
- HS caû lôùp quan saùt hình 3 vaø ñoïc muïc 3 ôû SGK roài traû lôøi :
+ A-pa-tít, ñoàng, chì, keõm 
+A-pa-tít .
+ Quaëng a-pa-tít döôïc khai thaùc ôû moû, sau ñoù ñöôïc laøm giaøu quaëng (loaïi boû bôùt ñaát ñaù taïp chaát). Quaëng ñöôïc laøm giaøu ñaït tieâu chuaån seõ ñöôïc ñöa vaøo nhaø maùy ñeå saûn xuaát ra phaân laân phuïc vuï noâng nghieäp .
+Vì khoaùng saûn ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu cho nhieàu ngaønh coâng nghieäp .
 + Goã, maây, nöùavaø caùc laâm saûn quyù khaùc .
- HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. 
- 3 HS ñoïc .
- HS traû lôøi caâu hoûi .
-HS caû lôùp .
***************************************
Ngày dạy: .....................................
Thể dục: ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN”
I-MUC TIEÂU
- Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được troø chôi “Boû khaên “. Yeâu caàu taäp trung chuù yù, nhanh nheïn kheùo leùo, chôi ñuùng luaät, haøo höùng vaø traät töï khi chôi.
II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN
-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.
-Phöông tieän: coøi.
III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt. 
- Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc taäp luyeän. 
- Troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi. 
- Ñöùng taïi choã haùt voã tay.
2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt. 
a. OÂn ÑHÑN
- Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi. 
- Chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån.
- GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc nhoùm thi ñua hoïc toát. 
- Taäp hôïp caû lôùp ñeå giaùo vieân ñieàu khieån cuûng coá. 
b. Troø chôi vaän ñoäng
- Troø chôi: Boû khaên. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh, khoâng phaïm luaät. 
3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt. 
- Cho HS chaïy thöôøng quanh saân taäp. Sau ñoù taäp hôïp 4 haøng doïc ñeå thaû loûng. 
- GV cuûng coá, heä thoáng baøi.
- HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.
- HS chôi troø chôi. 
- HS thöïc haønh 
- Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.
- HS chôi.
- HS thöïc hieän ñoäng taùc thaû loûng. 
***************************************
Ngày dạy: .....................................
Khoa học: Tieát 8: TAÏI SAO CAÀN AÊN PHOÁI HÔÏP ÑAÏM ÑOÄNG VAÄT 
 VAØ ÑAÏM THÖÏC VAÄT ?
I/ MUÏC TIEÂU:
 - Biết được cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật để cung cấp đầy đủ chất cho cơ thể 
 - Nêu ích lợi của việc ăn cá: đạm của cá dễ tiêu hóa hơn đạm của gia súc, gia cầm.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:
 - Caùc hình minh hoaï ôû trang 18, 19 / SGK 
 - Pho - to phoùng to baûng thoâng tin veà giaù trò dinh döôõng cuûa moät soá thöùc aên chöùa chaát ñaïm.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
- Taïi sao caàn aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn ?
- Theá naøo laø moät böõa aên caân ñoái ? Nhöõng nhoùm thöùc aên naøo caàn aên ñuû, aên vöøa, aên ít, aên coù möùc ñoä vaø aên haïn cheá ?
- GV nhaän xeùt cho ñieåm HS.
C. Daïy baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi: 
2. Tìm hieåu baøi:
a. Hoaït ñoäng 1: Troø chôi: “Keå teân nhöõng moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm”.
* Muïc tieâu: Laäp ra ñöôïc danh saùch teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm.
* Caùch tieán haønh:
 Böôùc 1 : Caùch toå chöùc troø chôi.
- Chia lôùp thaønh 2 ñoäi
- Moãi ñoäi cöû toå tröôûng leân boác thaêm quyeàn öu tieân noùi tröôùc.
Böôùc 2 :Neâu caùch chôi vaø luaät chôi :
- Thaønh vieân trong moãi ñoäi noái tieáp nhau leân baûng ghi teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm. Löu yù moãi HS chæ vieát teân 1 moùn aên.
- Toå naøo nhieàu teân thöùc aên laø thaéng cuoäc.
Böôùc 3 : Thöïc hieän troø chôi
- GV baám ñoàng hoà tính giôø
- Toång keát cuoäc chôi : tính ñieåm cuûa hai ñoäi.
- GV nhaän xeùt . Tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc.
b. Hoaït ñoäng 2: Taïi sao caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät ?
* Muïc tieâu:
- Keå teân moät soá moùn aên vöøa cung caáp ñaïm ñoäng vaät vaø vöøa cung caáp ñaïm thöïc vaät.
- Giaûi thích ñöôïc taïi sao khoâng neân chæ aên ñaïm ñoäng vaät hoaëc chæ aên ñaïm thöïc vaät.
* Caùch tieán haønh:
 Böôùc 1: Hoaït ñoäng caû lôùp
- GV treo baûng thoâng tin veà giaù trò dinh döôõng cuûa moät soá thöùc aên chöùa chaát ñaïm leân baûng vaø yeâu caàu HS ñoïc.
Böôùc 2: Laøm phieáu hoïc taäp theo nhoùm 6
- Phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm HS.
-Yeâu caàu caùc nhoùm nghieân cöùu baûng thoâng tin vöøa ñoïc, caùc hình minh hoaï trong SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
+ Nhöõng moùn aên naøo vöøa chöùa ñaïm ñoäng vaät, vöøa chöùa ñaïm thöïc vaät ?
+ Taïi sao khoâng neân chæ aên ñaïm ñoäng vaät hoaëc chæ aên ñaïm thöïc vaät ?
+ Vì sao chuùng ta neân aên nhieàu caù ?
- Sau 5 phuùt GV yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy yù kieán thaûo luaän cuûa nhoùm mình. Nhaän xeùt vaø tuyeân döông nhoùm coù yù kieán ñuùng.
Böôùc 3: GV yeâu caàu HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát.
- GV keát luaän : Nhö SGV/
D. Cuûng coá - Daën doø:
- Taïi sao chuùng ta caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät ?
 - Veà nhaø hoïc thuoäc muïc Baïn caàn bieát; Söu taàm tranh aûnh veà ích lôïi cuûa vieäc duøng muoái i-oát treân baùo hoaëc taïp chí. Chuaån bò baøi 9.
- HS traû lôøi.
- HS theo doõi caùch toå chöùc.
-2 ñoäi tröôûng leân boác thaêm.
- Caû lôùp theo doõi caùch chôi vaø luaät chôi.
- HS leân baûng vieát teân caùc moùn aên.
- 2 HS noái tieáp nhau ñoïc , HS döôùi lôùp ñoïc thaàm theo.
- Ñaïi dieän nhoùm nhaän phieáu vaø tieán haønh thaûo luaän.
- Ghi keát quaû vaøo phieáu
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
- Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
- 2 HS ñoïc to cho caû lôùp cuøng nghe.
- HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän.
***************************************
Ngày dạy: .....................................
Kĩ thuật: KHAÂU THÖÔØNG ( tieát 1 )
I/ MUÏC TIEÂU:
 - Biết cách cầm vải , cầm kim , lên kim , xuống kim khi khâu.
 - Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC:
 - Tranh quy trình khaâu thöôøng.
 - Maãu khaâu thöôøng ñöôïc khaâu baèng len treân caùc vaûi khaùc maøu vaø moät soá saûn phaåm ñöôïc khaâu baèng muõi khaâu thöôømg.
 - Maûnh vaûi sôïi boâng traéng hoaëc maøu kích 20 – 30cm.
 - Len (hoaëc sôïi) khaùc maøu vôùi vaûi.
 - Kim khaâu len (kim khaâu côõ to), thöôùc may, keùo, phaán vaïch.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. æn ®Þnh
2. KiÓm tra bµi cò
3. D¹y bµi míi
Giíi thiÖu bµi: GV giíi thiÖu ghi ®Çu bµi
a) H ®éng 1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu
- GV ®­a ra mÉu kh©u th­êng
- GV bæ xung vµ kÕt luËn
- GV nªu vÊn ®Ò: ThÕ nµo lµ kh©u th­êng?
b)H ®éng 2: H­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt
+ H­íng dÉn c¸ch kh©u, thªu c¬ b¶n
- GV dïng v¶I cã thËt ®Ó h­íng dÉn .
- GV thùc hiÖn ®éng t¸c lªn kim, xuèng kim.
- Nªu nh÷ng ®iÓm cÇn l­u ý SGV(22)
- Gäi h/s lªn b¶ng thùc hiÖn thao t¸c.
- GV kÕt luËn néi dung 1.
+H­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt kh©uth­êng.
- GV treo tranh quy tr×nh
- NhËn xÐt, h­íng dÉn v¹ch dÊu
- Gäi h/s ®äc néi dung, quan s¸t h×nh 5a,b,c - - - H­íng dÉn 2 lÇn thao t¸c kÜ thuËt
- Nªu c©u hái: kh©u ®Õn cuèi ®­êng v¹ch dÊu ta lµm g×?
- GV lµm mÉu nót chØ cuèi ®­êng kh©u.
- Tæ chøc cho h/s tËp kh©u mòi kh©u th­êng trªn giÊy kÎ « li.
4-Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
- Cñng cè: GV nhËn xÐt tiÕt häc, kÕt qu¶ thùc hµnh 
- DÆn dß: H­íng dÉn chuÈn bÞ ®å dïng tiÕt 5: Bé ®å dïng c¾t may líp 4.
- H¸t
- KiÓm tra ®å dïng.
- Nghe
- Quan s¸t mÆt tr¸i, mÆt ph¶i
H×nh 3a,b
- 2 h/s tr¶ lêi, 1 em ®äc ghi nhí
- Quan s¸t, nhËn xÐt
- Nªu c¸ch cÇm v¶i khi kh©u
- Nªu c¸ch xuèng kim, lªn kim
- Nghe
- 2 h/s thùc hiÖn
- HS nghe
- Quan s¸t tranh, nªu nhËn xÐt
- 2 h/s ®äc
- HS quan s¸t
- 2 h/s tr¶ lêi
- Ph¶i chèt nót chØ cuèi ®­êng kh©u
- HS quan s¸t, 1 em ®äc ghi nhí
- HS thùc hµnh theo cÆp, gióp ®ì nhau kh©u th­êng trªn giÊy c¸ch ®Òu nhau 1 « li
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện 
***************************************
Ngày dạy: .....................................
Sinh hoạt lớp: Chñ ®iÓm: “VUI – KHOẺ - ĐOÀN KẾT ”
I.Môc tiªu:
 - Häc sinh hiÓu ®­îc “ Vui – KhoÎ - §oµn kÕt”
 - Thu hót HS tham gia vµo c¸c H§ mét c¸ch s«i næi, rÌn luyÖn thÓ chÊt vµ cïng nhau ®oµn kÕt.	
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
 - B¨ng ®Üa, bµi h¸t, thÓ dôc gi÷a giê
 - H×nh ¶nh vÒ héi khoÎ Phï §æng
 - Nh¹c bµi h¸t líp chóng m×nh ®oµn kÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu:	
1. æn ®Þnh tæ chøc: 
2. Ho¹t ®éng chÝnh:
- C¸c em ®­îc tËp TDN§ vµo giê ra ch¬i c¸c buæi häc, c¸c em cã thÊy thÝch kh«ng? Cã thÊy khoÎ kh«ng?
- GV gi¶i thÝch cho häc sinh hiÓu: Cã søc khoÎ lµ cã tÊt c¶, cã søc khoÎ lµ vµng
- GV cho häc sinh quan s¸t nh÷ng bøc tranh tËp d­ìng sinh cña c¸c cô «ng, cô bµ, bøc tranh tËp thÓ dôc buæi s¸ng của häc sinh vµ gi¶i thÝch cho häc sinh: tinh thÇn tho¶i m¸i, s¶ng kho¸i, vui vÎ, gióp mçi chóng ta thªm h¨ng say trong mäi c«ng viÖc còng nh­ häc tËp
- Gi¸o viªn b¾t ®iÖu h¸t bµi h¸t : “ Nh­ cã B¸c Hå trong ngµy vui ®¹i th¾ng” 
* Trß ch¬i: + A li Ba Ba
	- NhËn xÐt.
+ Muèn cho 1 tËp thÓ líp ngµy cµng v÷ng m¹nh, chóng ta ph¶i lµm g×? 	( Häc tËp tèt, ®oµn kÕt).
- GV: Gi¶i thÝch: Chóng ta ph¶i ®oµn kÕt , ®ïm bäc th­png yªu, gióp ®ì lÉn 
nhau trong c«ng viÖc.
+ TËp thÓ líp c¸c em ®· ®oµn kÕt ch­a?
+ Cã b¹n nµo ®¸nh b¹n kh«ng?
- Gi¸o dôc c¸c em tinh thÇn ®oµn kÕt b¹n bÌ..
+ §Ó thùc hiÖn t×nh ®oµn kÕt víi b¹n bÌ kh¾p n¬i chóng ta ph¸t ®éng phong 
trµo nµo? ( Vßng tay b¹n bÌ, s¸ch b¸o hay tíi tay b¹n ®äc, ñng hé ng­êi mï, ñng hé ®ång bµo b·o lôt.
- GV: Ngay tõ b©y giê chóng ta h·y cïng hµnh ®ộng “ vßng tay b¹n bÌ, b¹n gióp b¹n, x©y dùng quü b¹n nghÌo, quü ®Ò ¬n ®¸p nghÜa.”
- GV b¾t ®iÖu h¸t bµi nèi vßng tay lín. – Nh¹c vµ lêi TrÞnh C«ng S¬n.
3. Cñng cè – DÆn dß: 
 - HS nh¾c l¹i ND buæi sinh ho¹t 
 - NhËn xÐt buæi sinh hoạt
 - C¸c em h·y lµm nhiÒu viÖc thiÖn - §oµn kÕt th­¬ng yªu lÉn nhau cïng tiÕn bé để tËp thÓ líp ngµy cµng v÷ng m¹nh.

Tài liệu đính kèm:

  • docbuoi 2 lop 4 tuan 5.doc