Giáo án Kể chuyện lớp 2 - Tuần 18: Ôn tập – kiểm tra tập đọc (tiết 4)

Giáo án Kể chuyện lớp 2 - Tuần 18: Ôn tập – kiểm tra tập đọc (tiết 4)

Kể chuyện: ÔN TẬP – KIỂM TRA TẬP ĐỌC (Tiết 4).

Đọc thêm bài “Há miệng chờ sung”

I, Mục tiêu:

- Ôn tập kiểm tra các bài tập đọc, học thuộc lòng (tuần 13)-Đọc đúng và hiểu nd bài “Há miệng chờ sung”.- Ôn từ chỉ hoạt động và các dấu câu,ôn luyện cách nói lời an ủi và cách nói lời giới thiệu.

II, Đồ dùng dạy học:

- Phiếu ghi tên các bài tập đọc, học thuộc lòng, bảng phụ.

III, Hoạt động dạy học.

 

doc 2 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 04/09/2019 Lượt xem 254Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kể chuyện lớp 2 - Tuần 18: Ôn tập – kiểm tra tập đọc (tiết 4)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 18.
KÓ chuyÖn: «n tËp – kiÓm tra tËp ®äc (TiÕt 4).
§äc thªm bµi “H¸ miÖng chê sung”
I, Môc tiªu:
- ¤n tËp kiÓm tra c¸c bµi tËp ®äc, häc thuéc lßng (tuÇn 13)-§äc ®óng vµ hiÓu nd bµi “H¸ miÖng chê sung”.- ¤n tõ chØ ho¹t ®éng vµ c¸c dÊu c©u,«n luyÖn c¸ch nãi lêi an ñi vµ c¸ch nãi lêi giíi thiÖu.
II, §å dïng d¹y häc:
- PhiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc, häc thuéc lßng, b¶ng phô.
III, Ho¹t ®éng d¹y häc.
Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1, Bµi cò:
2, Bµi míi:
*H§1: Giíi thiÖu bµi.
*H§2: ¤n tËp ®äc, häc thuéc lßng.
- Bµi: B«ng hoa niÒm vui.
- Bµi: Quµ cña bè.
*H§3:§äc thªm bµi “H¸ miÖng chê sung “
*H§4: ¤n tõ chØ ho¹t ®éng.
- Bµi tËp 2: T×m 8 tõ chØ ho¹t ®éng.
*H§5: ¤n luyÖn c¸c dÊu (chÊm) c©u.
- Bµi tËp 3: §o¹n v¨n bÇi tËp 2 cã nh÷ng dÊu c©u nµo ?
*H§6: ¤n c¸ch nãi lêi an ñi vµ tù giíi thiÖu.
3, Cñng cè dÆn dß.
- §äc 1 bµi tËp ®äc tuÇn 12 + Tr¶ lêi c©u hái.
- NhËn xÐt – Cho ®iÓm.
- Gv giíi thiÖu.
- Gäi Hs bèc th¨m bµi tËp ®äc, häc thuéc lßng tuÇn 13.
- Y/c Hs ®äc bµi + Tr¶ lêi c©u hái.
- NhËn xÐt – Cho ®iÓm.
 +§äc ®o¹n 1,2 + C©u hái 1,2.
 +§äc ®o¹n 3,4 + C©u hái 3,4.
 +§äc ®o¹n 1 + C©u hái 1.
 +§äc ®o¹n 2 + C©u hái 2.
.
_Cho HS ®äc nèi c©u , nèi ®o¹n , c¶ bµi +tr¶ lêi c©u hái t×m hiÓu néi dung bµi 
- Gäi Hs ®äc y/c - §äc ®o¹n v¨n.
- Y/c Hs lµm bµi – Ch÷a – NhËn xÐt.
 +8 Tõ chØ ho¹t ®éng lµ nh÷ng tõ nµo ?
- NhËn xÐt – Söa sai.
( N»m, kªu, ch¹y tãt, v­¬n, dang, vç, g¸y, lim dim).
- Gäi Hs ®äc y/c - §äc ®o¹n v¨n.
- Y/c nhãm 2 th¶o luËn t×m c¸c dÊu c©u sö dông trong bµi ?( -DÊu phÈy, dÊu chÊm, dÊu 2 chÊm, dÊu ngoÆc kÐp.)
 +Nªu vÞ trÝ cña c¸c dÊu c©u ?
 +§äc gÆp dÊu c©u ta ph¶i lµm g× ?
 - Y/c Hs ®äc ®o¹n v¨n.
- Gäi Hs ®äc y/c.
- §äc t×nh huèng.
- Y/c nhãm 2 ®ãng vai thÓ hiÖn t×nh huèng.
- Y/c mét sè nhãm nãi tr­íc líp. NhËn xÐt – Tuyªn d­¬ng.
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ «n bµi.
-Hs ®äc – NhËn xÐt.
-Y/c Hs bèc th¨m chuÈn bÞ 2 phót.
-Hs ®äc tr¶ lêi – NhËn xÐt.
-HS ®äc + tr¶ lêi c©u hái 
-Y/c 1 Hs lµm b¶ng, Hs lµm vë – Ch÷a – NhËn xÐt.
-1 Hs ®äc.
-Nhãm 2 th¶o luËn.-Nªu kÕt qu¶ -nhËn xÐt 
-HS ®äc
-Mét sè Hs nãi miÖng – NhËn xÐt.

Tài liệu đính kèm:

  • dockechuyen T18.doc