Giáo án Lịch sử và địa lí - Trường tiểu học Hiếu Thành A

Giáo án Lịch sử và địa lí - Trường tiểu học Hiếu Thành A

Ngày dạy:

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

I. MỤC TIÊU :

 - Biết môn Lịch sử- Địa lí ở lớp 4 giúp hs hiểu biết về thiên nhiên và con người Việt Nam, biết công lao của ông cha ta trong thời kì dựng nước và giữ nước từ đầu vua Hùng đến buổi đầu thời Nguyễn.

 - Biết môn Lịch sử – Địa lí góp phần giáo dục hs tình yêu thiên nhiên, con người đất nước Việt Nam.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Bản đồ Địa lí tự nhiên VN , bản đồ hành chính VN .

 - Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc ở một số vùng .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : :

 

doc 65 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 15/07/2020 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử và địa lí - Trường tiểu học Hiếu Thành A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	Ngaøy soaïn:10/8/12
Tuaàn : 1	Lòch söû vaø Ñòa lí 
Tieát : 1	Ngaøy daïy:
MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LÍ
I. MUÏC TIEÂU :
	- Bieát moân Lòch söû- Ñòa lí ôû lôùp 4 giuùp hs hieåu bieát veà thieân nhieân vaø con ngöôøi Vieät Nam, bieát coâng lao cuûa oâng cha ta trong thôøi kì döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc töø ñaàu vua Huøng ñeán buoåi ñaàu thôøi Nguyeãn.
	- Bieát moân Lòch söû – Ñòa lí goùp phaàn giaùo duïc hs tình yeâu thieân nhieân, con ngöôøi ñaát nöôùc Vieät Nam.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
	- Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN , baûn ñoà haønh chính VN .
	- Hình aûnh sinh hoaït cuûa moät soá daân toäc ôû moät soá vuøng .
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : : 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh.
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay,coâ cuøng caùc em tìm hieåu baøi 1 :Moân Lòch söû vaø Ñòa lí.
MT : Giuùp HS naém vò trí nöôùc ta vaø cö daân ôû moãi vuøng .
PP : Tröïc quan , giaûng giaûi , ñaøm thoaïi .
- GV giôùi thieäu vò trí cuûa ñaát nöôùc ta treân baûn ñoà .
- GV yeâu caàu HS trình baøy laïi vaø xaùc ñònh vò trí cuûa nöôùc ta treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN
-Yeâu caàu HS xaùc ñònh treân baûn ñoà haønh chính VN vò trí tænh , thaønh phoá maø em ñang soáng.
- HS quan saùt.
- HS trình baøy : Nöôùc VN goàm:ñaát lieàn,caùc haûi ñaûo,vuøng bieån,vuøng trôøi. Vò trí:phaàn ñaát lieàn hình chöõ S,Baéc giaùp Trung Quoác,Taây giaùp Laøo,Ñoâng vaø Nam giaùp bieån.
-HS xaùc ñònh treân baûn ñoà .
Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu veà sinh hoaït cuûa 1 soá daân toäc treân ñaát nöôùc.
MT : HS naém moät soá neùt ñaëc tröng cuûa caùc daân toäc treân ñaát nöôùc ta .
PP : Tröïc quan , ñoäng naõo , ñaøm thoaïi .
- GV phaùt cho moãi nhoùm moät tranh , aûnh veà caûnh sinh hoaït cuûa moät daân toäc naøo ñoù ôû moät vuøng , yeâu caàu HS tìm hieåu vaø moâ taû böùc tranh hoaëc aûnh ñoù ,thaûo luaän veà neùt vaên hoùa,sinh hoaït cuûa caùc daân toäc ôû vuøng ñoù.
-GV keát luaän : 
Hoaït ñoäng nhoùm .
- Caùc nhoùm laøm vieäc , sau ñoù trình baøy tröôùc lôùp ,baïn nhaän xeùt,boå sung.
Moãi daân toäc soáng treân ñaát VN coù neùt vaên hoùa rieâng song ñeàu coù cuøng moät Toå quoác , moät lòch söû VN -> lieân heä giaùo duïc.
Hoaït ñoäng 3 : Giôùi thieäu 1 vaøi söï kieän veà vieäc xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc cuûa oâng cha ta.
MT : HS töï keå ñöôïc nhöõng söï kieän lòch söû ñaáu tranh döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa oâng cha ta .
PP : Ñoäng naõo , ñaøm thoaïi , thöïc haønh .
- Ñaët vaán ñeà : 
-GV choát,lieân heä giaùo duïc
Hoaït ñoäng lôùp .
Ñeå Toå quoác ta töôi ñeïp nhö ngaøy hoâm nay , oâng cha ta ñaõ traûi qua haøng ngaøn naêm döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc . Em naøo coù theå keå ñöôïc moät söï kieän chöùng minh ñieàu ñoù ?
-HS suy nghó,laàn löôït keå,baïn nhaän xeùt,boå sung.
Hoaït ñoäng 4 : Höôùng daãn caùch hoïc Lòch söû,Ñòa lí.
MT : Giuùp HS naém caùch hoïc Lòch söû vaø Ñòa lí .
PP : Giaûng giaûi , ñaøm thoaïi .
-Ñeå hoïc toát moân Lòch söû,Ñòa lí,caùc em caàn laøm gì?.
- GV choát
 4. Cuûng coá : - Giaùo duïc HS yeâu thích tìm hieåu moân hoïc .
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
 5. Daën doø : - Ñoïc theâm caùc taøi lieäu lieân quan ñeán hai moân hoïc.
 - Ñoïc tröôùc, taäp traû lôøi caâu hoûi vaø quan saùt caùc baûn ñoà, kí hieäu baûn ñoà
Hoaït ñoäng lôùp .
 - HS neâu,baïn boå sung:
 + Taäp quan saùt söï vaät,hieän töôïng.
 + Thu thaäp tìm kieám taøi lieäu Lòch söû, Ñòa lí.
 + Maïnh daïn neâu thaéc maéc,ñaët caâu hoûi,tìm caâu traû lôøi.
 + Trình baøy keát quaû hoïc taäp baèng caùch dieãn ñaït cuûa mình.
..
 Khoái tröôûng Giaùo vieân
 Nguyeãn Thò Tuyeát Mai
Lòch söû vaø Ñòa lí 	Ngaøy soaïn:15/8/12
	Tuaàn : 2	Ngaøy daïy:
 LAØM QUEN VÔÙI BAÛN ÑOÀ
I. MUÏC TIEÂU :
 	-Bieát baûn ñoà laø hình veõ thu nhoû moät khu vöïc hay toaøn boä beà maët traùi ñaát theo moät tæ leä nhaát ñònh.
	-Bieát moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà: teân baûn ñoà,phöông höôùng , kí hieäu baûn ñoà.
	+HS khaù gioûi bieát tæ leä baûn ñoà.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
	- Moät soá loaïi baûn ñoà : theá giôùi , chaâu luïc , Vieät Nam ,  
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 
Caùc hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Caùc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh.
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : Ñeå hoïc ñöôïc moân Ñòa lyù,tröôùc heát chuùng ta caàn laøm quen vôùi baûn ñoà. Vaäy hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi :Laøm quen vôùi baûn ñoà.
MT : Giuùp HS naém noäi dung theå hieän treân baûn ñoà 
PP : Tröïc quan , ñoäng naõo , ñaøm thoaïi .
 - GV treo caùc loaïi baûn ñoà leân baûng theo thöù töï laõnh thoå töø lôùn ñeán nhoû ( theá giôùi , chaâu luïc , Vieät Nam ,  ) .
 - Yeâu caàu HS ñoïc teân caùc baûn ñoà treo treân baûng vaø neâu phaïm vi laõnh thoå ñöôïc theå hieän treân moãi baûn ñoà .
 - GV choát vaø chæ leân baûn ñoà:
- HS quan saùt
- HS ñoïc teân caùc baûn ñoà ñoàng thôøi xaùc ñònh phaïm vi laõnh thoå theå hieän treân moãi baûn ñoà vaø traû lôøi :
 + Baûn ñoà theá giôùi veõ beà maët traùi ñaát.
 + Baûn ñoà chaâu luïc veõ 1 chaâu treân beà maët traùi ñaát.
 + Baûn ñoà 1 nöôùc veõ 1 nöôùc treân chaâu luïc ñoù.
+ Baûn ñoà theá giôùi theå hieän toaøn boä beà maët traùi ñaát.
 + Baûn ñoà chaâu luïc theå hieän 1 boä phaän 
lôùn cuûa beà maët traùi ñaát nhö : Chaâu AÙ, Chaâu Aâu,.
 + Baûn ñoà Vieät Nam theå hieän 1 boä phaän nhoû hôn cuûa beà maët traùi ñaát.
 - Em hieåu theá naøo laø baûn ñoà?
 - Keát luaän : Baûn ñoà laø hình veõ thu nhoû moät khu vöïc hay toaøn boä beà maët Traùi Ñaát theo moät tæ leä nhaát ñònh
- HS traû lôøi,baïn nhaän xeùt ,boå sung. 
Hoaït ñoäng 2 : 
MT : Giuùp HS naém cô sôû ñeå veõ moät baûn ñoà .
PP : Tröïc quan , giaûng giaûi , ñaøm thoaïi .
- Söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi .
Hoaït ñoäng caù nhaân .
- Quan saùt hình 1 vaø 2 roài chæ vò trí cuûa hoà Hoaøn Kieám vaø ñeàn Ngoïc Sôn treân töøng hình .
- Ñoïc SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
+ Ngaøy nay , muoán veõ baûn ñoà , chuùng ta thöôøng phaûi laøm nhö theá naøo ?
+ Taïi sao cuøng veõ veà VN maø baûn ñoà hình 3 trong SGK laïi nhoû hôn baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN treo töôøng ?
- Ñaïi dieän HS traû lôøi tröôùc lôùp .
Hoaït ñoäng 3 : 
MT : Giuùp HS naém caùc ñaëc ñieåm theå hieän cuûa baûn ñoà .
PP : Tröïc quan , giaûng giaûi , ñaøm thoaïi .
- Yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc SGK , quan saùt baûn ñoà treân baûng vaø thaûo luaän theo caùc gôïi yù sau :
- Keát luaän : Moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà maø caùc em vöøa tìm hieåu ñoù laø teân cuûa baûn ñoà , phöông höôùng , tæ leä vaø kí hieäu baûn ñoà .
Hoaït ñoäng nhoùm .
+ Teân baûn ñoà cho ta bieát ñieàu gì ?
+ Treân baûn ñoà , ngöôøi ta thöôøng quy ñònh caùc höôùng Baéc , Nam , Ñoâng , Taây nhö theá naøo ?
+ Chæ caùc höôùng B , N , Ñ , T treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .
+ Tæ leä baûn ñoà cho em bieát ñieàu gì ?
+ Ñoïc tæ leä baûn ñoà ôû hình 2 vaø cho bieát 1 cm treân baûn ñoà öùng vôùi bao nhieâu m treân thöïc teá ?
+ Baûng chuù giaûi ôû hình 3 coù nhöõng kí hieäu naøo ? Kí hieäu baûn ñoà ñöôïc duøng ñeå laøm gì 
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm tröôùc lôùp .
- Caùc nhoùm khaùc boå sung vaø hoaøn thieän .
Hoaït ñoäng 4 : Thöïc haønh veõ moät soá kí hieäu baûn ñoà .MT : Giuùp HS veõ ñöôïc moät soá kí hieäu theå hieän treân baûn ñoà .
PP : Tröïc quan , ñaøm thoaïi , thöïc haønh 
+ Yeâu caàu HS nhaéc laïi khaùi nieäm veà baûn ñoà , keå moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà .’
-Baûn ñoà ñöôïc duøng ñeå laøm gì ?
 4. Cuûng coá : - Giaùo duïc HS yeâu thích moân hoïc .
 5. Daën doø : - Taäp ñoïc caùc baûn ñoà ôû nhaø .
Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm ñoâi .
- Quan saùt baûng chuù giaûi ôû hình 3 vaø moät soá baûn ñoà khaùc roài veõ kí hieäu cuûa moät soá ñoái töôïng ñòa lí nhö : ñöôøng bieân giôùi quoác gia , nuùi , soâng , thuû ñoâ , thaønh phoá , moû khoaùng saûn ,  
- Hai em thi ñoá cuøng nhau : 1 em veõ kí hieäu , 1 em noùi kí hieäu ñoù theå hieän caùi gì 
 Khoái tröôûng Giaùo vieân
 Nguyeãn Thò Tuyeát Mai
Lòch söû 	Ngaøy soaïn:15/8/12
Tuaàn : 3
Ngaøy daïy:
NÖÔÙC VAÊN LANG
I. MUÏC TIEÂU :
	-Naém ñöôïc moät soá söï kieän veà nhaø nöôùc Vaên Lang; thôøi gian ra ñôøi, nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Vieät Coå:
	-Khoaûng 700 naêm TCN nöôùc Vaên Lang, nhaø nöôùc ñaàu tieân trong lòch söû daân toäc ra ñôøi.
	+Ngöôøi Laïc Vieät bieát laøm ruoäng, uôm tô, deätluïa,ñuùc ñoàng laøm vuõ khí vaø coâng cuï saûn xuaát.
	+Ngöôøi Laïc Vieät ôû nhaø saøn, hoïp nhau thaønh caùc laøng , baûn.
	+Ngöôøi Laïc Vieät coù tuïc nhuoäm raêng aên traàu; ngaøy leã hoäi thöôøng ñua thuyeàn, ñaáu vaät..
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
	- Hình SGK phoùng to .
	- Phieáu hoïc taäp .
	- Löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä phoùng to .
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : : 
Caùc hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
.Caùc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : Ghi töïa baøi ôû baûng .
MT : Giuùp HS naém caùch tính thôøi gian trong moân Lòch söû vaø xaùc ñònh thôøi ñaïi Vaên Lang treân truïc thôøi gian ñoù .
.- Treo löôïc ñoà Baéc Boä vaø moät phaàn Baéc Trung Boä treân töôøng vaø veõ truïc thôøi gian leân baûng .
- Giôùi thieäu truïc thôøi gian : Ngöôøi ta quy öôùc naêm 0 laø naêm Coâng nguyeân , phía beân traùi hoaëc phía döôùi naêm Coâng nguyeân laø nhöõng naêm tröôùc Coâng nguyeân ; phía beân phaûi hoaëc phía treân naêm Coâng nguyeân laø nhöõng naêm sau Coâng nguyeân .
.
- GV khaúng ñònh
PP : Tröïc quan , ñaøm thoaïi , giaûng giaûi
- Moät soá em döïa vaøo SGK xaùc ñònh ñòa phaän vaø kinh ñoâ nöôùc Vaên Lang treân baûn ñoà ; xaùc ñònh thôøi ñieåm ra ñôøi treân truïc thôøi gian
Hoaït ñoäng 2 : 
MT : Giuùp HS ñieàn ñuùng sô ñoà toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc Vaên Lang .
.
- Phaùt Phieáu hoïc taäp cho HS .
Hoaït ñoäng caù nhaân .
PP : Ñoäng naõo , ñaøm thoaïi , thöïc haønh
- Ñoïc SGK vaø ñieàn vaøo sô ñoà coøn troáng caùc taàng lôùp : Vua , laïc haàu , laïc töôùng , laïc daân , noâ tì .
Khaúng ñònh
Hoaït ñoäng 3 : 
MT : Giuùp HS trình baøy ñöôïc ñôøi soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät xöa .
PP : Tröïc quan , ñaøm thoaïi , thöïc haønh .
- Ñöa ra khung baûng thoáng keâ coøn troáng phaûn aùnh ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Laïc Vieät : saûn xuaát – aên uoáng – maëc vaø trang ñieåm – ôû – leã hoäi .
-Neâu nhaän xeùt
Hoaït ñoäng caù nhaân .
- Ñoïc SGK ñeå ñieàn noäi dung vaøo caùc coät cho hôïp lí .
- Moät vaøi em trình baøy veà ñôøi soáng cuûa n ...  ñoäng1: 
MT : HS naém ñöôïc nguyeân nhaân Nguyeãn Hueä tieán quaân ra Baéc.
Hoaït ñoäng 2: 
MT :HS naém ñöôïc quaân Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh.
- GV yeâu caàu HS laøm phieáu hoïc taäp (GV ñöa ra moác thôøi gian, HS ñieàn teân caùc söï kieän chính)
Hoaït ñoäng 3: 
GV höôùng daãn HS nhaän thöùc ñöôïc quyeát taâm vaø taøi ngheä quaân söï cuûa Quang Trung trong cuoäc ñaïi phaù quaân Thanh (haønh quaân boä töø Nam ra Baéc; tieán quaân trong dòp Teát; caùch ñaùnh ôû traän Ngoïc Hoài, Ñoáng Ña)
GV choát laïi: 
Cuûng coá - Daën doø: 
- GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK
HS traû lôøi
HS nhaän xeùt
 Hoaït ñoäng caû lôùp
- Trình baøy nguyeân nhaân vieäc Nguyeãn Hueä (Quang Trung) tieán ra Baéc ñaùnh quaân Thanh
Hoaït ñoäng caù nhaân
HS döïa vaøo SGK ñeå laøm phieáu hoïc taäp
HS döïa vaøo caùc caâu traû lôøi trong phieáu hoïc taäp ñeå thuaät laïi dieãn bieán söï kieän Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh
Hoaït ñoäng caû lôùp
- Keå moät vaøi maåu chuyeän veà söï kieän Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh .
Ngaøy nay, cöù ñeán ngaøy moàng 5Teát, ôû goø Ñoáng Ña (Haø Noäi) nhaân daân ta laïi toå chöùc gioã traän ñeå töôûng nhôù ngaøy Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh .
- Chuaån bò: Nhöõng chính saùch veà kinh teá vaø vaên hoaù cuûa vua Quang Trung .
Tuaàn 30	Moân: Lòch söû 
Ngaøy daïy:
Tieát 30 
Baøi daïy : NHÖÕNG CHÍNH SAÙCH VEÀ KINH TEÁ 
VAØ VAÊN HOÙA CUÛA VUA QUANG TRUNG
I Muïc ñích - yeâu caàu:
-Neâu ñöôïc coâng lao cuûa Quang Trung trong vieäc Xaây döïng ñaát nöôùc :
-Ñaõ coù nhieàu chính saùch nhaèm phaùt trieån kinh teá “ chieáu khuyeán noâng “ ñaåy maïnh phaùt trieån noâng nghieäp , caùc chính saùch naøy coù taùc duïng thuùc ñaåy kinh teá phaùt trieån
+Ñaõ coù nhieàu chính saùch nhaèm phaùt trieån vaên hoaù giaùo duïc,’Chieáu laäp hoïc “, ñeà cao chöõ noâm,Caùc chính saùch naøy coù taùc duïng thuùc ñaåy vaên hoaù , giaùo duïc phaùt trieån.
- Quyù troïng taøi naêng cuûa vua Quang Trung .
II Ñoà duøng daïy hoïc :
- Thö Quang Trung göûi cho Nguyeãn Thieáp
- Caùc chieáu khuyeán noâng, ñeà cao chöõ Noâmcuûa vua Quang Trung.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: 
MT : HS naém ñöôïc coâng lao Quang Trung xaây döïng ñaát nöôùc .
- Trình baøy toùm taét tình hình kinh teá ñaát nöôùc trong thôøi Trònh - Nguyeãn phaân tranh : ruoäng ñaát bò boû hoang , kinh teá khoâng phaùt trieån .
- Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm : Vua Quang Trung ñaõ coù nhöõng chính saùch gì veà kinh teá ? Noäi dung vaø taùc duïng cuûa caùc chính saùch ñoù ?
GV keát luaän:
 .Hoaït ñoäng2: 
MT :HS naém ñöôïc Quang Trung chuù troïng giaùo duïc , chöõ noâm.
Trình baøy vieäc vua Quang Trung coi troïng chöõ Noâm , ban boá Chieáu laäp hoïc .
+ Taïi sao vua Quang Trung laïi ñeà cao chöõ Noâm ? 
+ Em hieåu caâu : “ Xaây döïng ñaát nöôùc laáy vieäc hoïc laøm ñaàu “ nhö theá naøo ?
GV keát luaän
Hoaït ñoäng3: 
Cuûng coá - Daën doø: 
- GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK
- 
Thaûo luaän nhoùm
 HS thaûo luaän nhoùm vaø baùo caùo keát quaû laøm vieäc .
HS traû lôøi .
Vua Quang Trung ban haønh Chieáu khuyeán noâng ( daân löö taùn phaûi trôû veà queâ caøy caáy ) ; ñuùc tieàn môùi ; yeâu caàu nhaø Thanh môû cöûa bieân giôùi cho daân hai nöôùc ñöôïc töï do trao ñoåi haøng hoaù ; môû cöûa bieån cho thuyeàn buoân nöôùc ngoaøi vaøo buoân baùn 
Hoaït ñoäng caû lôùp
+ Chöõ Noâm laø chöõ cuûa daân toäc . Vieäc vua Quang Trung ñeà cao chöõ Noâm laø nhaèm ñeà cao tinh thaàn daân toäc .
+ Ñaát nöôùc muoán phaùt trieån ñöôïc , caàn phaûi ñeà cao daân trí , coi troïng vieäc hoïc haønh .
Hoaït ñoäng caû lôùp
- HS trình baøy söï dang dôû cuûa caùc coâng vieäc maø vua Quang trung ñang tieán haønh vaø tình caûm cuûa ngöôøi ñôøi sau ñoái vôùi vua Quang Trung .
Chuaån bò baøi: Nhaø Nguyeãn thaønh laäp
Tuaàn 31	
Tieát 31	Moân:Lòch söû 
Ngaøy daïy:
Baøi daïy : NHAØ NGUYEÃN THAØNH LAÄP 
I/ MUÏC ÑÍCH YEÂUCAÀU
 -Naém ñoâi neùt veà söï thaønh laäp nhaø Nguyeãn 
 +Sau khi QT qua ñôøi trieàu ñaïi TS suy yeáu daàn lôi duïng thôøi cô ñoù NAÙ ñaõ huy ñoäng löïc löôïng taán coâng nhaø TSôn naêm 1802 trieàu TS bò laät ñoã NAÙ leân ngoâi hoaøng Ñeá laáy nieân hieäu laø Gia Long ñònh ñoâ ôû PX Hueá 
 -Neâu moät vaøi chính saùch cuï theå cuûa caùc vua nhaø Ngñeå cuûng coá söï thoáng trò 
 +Caùc vua nhaø NG khoâng khoâng ñaët ngoâi hoaøng haäu ,boû chöùc teå töôùng töï mình ñieàu haønh moïi vieäc heä troïng trong nöôùc 
 +Taêng cöôøng löïc löôïng quaân ñoäi vôùi nhieàu thöù quaân caùc nôi ñeàu coù thaønh trì vöõng chaéc 
 +Ban haønh boä löïc Gia Long nhaèm baûo veä quyeàn haønh tuyeät ñoái cuûa nhaø vua ,tröøng trò taøn baïo keõ choáng ñoái .
- Yeâu thích tìm hieåu lòch söû daân toäc.
II Ñoà duøng daïy hoïc :
- Moät soá ñieàu luaät cuûa Boä luaät Gia Long (noùi veà söï taäp trung quyeàn haønh vaø nhöõng hình phaït ñoái vôùi moïi haønh ñoäng phaûn khaùng nhaø Nguyeãn)
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caù nhaân
Yeâu caàu HS thaûo luaän : Nhaø Nguyeãn ra ñôøi vaøo hoaøn caûnh naøo?
=> Sau khi vua Quang Trung maát , lôïi duïng boái caûnh trieàu ñình ñang suy yeáu , Nguyeãn Aùnh ñaõ ñam quaân taán coâng , laät ñoå nhaø Taây Sôn . 
- Trình baøy theâm veà söï taøn saùt cuûa cuûa Nguyeãn aùnh ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tham gia khôûi nghóa Taây Sôn .
- Nguyeãn aùnh leân ngoâi hoaøng ñeá laáy nieân hieäu laø Gia Long , choïn Hueá laøm kinh ñoâ . Töø naêm 1802 ñeán naêm 1858 , nhaø Nguyeãn traûi qua caùc ñôøi vua : Gia Long , Minh Maïng , Thieä Trò , Töï Ñöùc .
Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm
GV cung caáp theâm moät soá ñieåm trong boä luaät Gia Long: Gia Long ñaët leä “töù baát” (nhöng khoâng ghi thaønh vaên) töùc laø: khoâng ñaët teå töôùng, khoâng laäp hoaøng haäu, khoâng laáy traïng nguyeân trong thi cöû, khoâng phong töôùc vöông cho ngöôøi ngoaøi hoï vua
Caùc vua nhaø Nguyeãn baûo veä quyeàn lôïi cuûa mình baèng boä luaät haø khaéc naøo?
Vì sao caùc vua nhaø Nguyeãn khoâng muoán chia seû quyeàn lôïi cuûa mình cho ai?
Töø vieäc ñaët luaät phaùp, thay ñoåi caùc cô quan, ñeán vieäc toå chöùc caùc kì thi Hoäi do ai laøm?
Ñeå baûo veä uy quyeàn tuyeät ñoái cuûa nhaø vua, caùc vua trieàu Nguyeãn ñaõ ñaët ra caùc hình phaït nhö theá naøo?
Cuûng coá - Daën doø: 
- GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK
Tìm ñoïc: Caùc vua ñôøi nhaø Nguyeãn
Chuaån bò baøi: Kinh thaønh Hueá
-HS ñoïc ñoaïn: “Naêm 1792.. Töï Ñöùc”
HS traû lôøi
-Caùc toå leân thi ñua choïn ñuùng thöù töï caùc ñôøi vua ñaàu nhaø Nguyeãn (Gia Long, Minh Maïng, Thieäu Trò, Töï Ñöùc)
HS hoaït ñoäng theo nhoùm sau ñoù cöû ñaïi dieän leân baùo caùo
=> Caùc vua nhaø Nguyeãn ñaõ thöïc hieän nhieàu chính saùch ñeå taäp trung quyeàn haønh trong tay vaø baûo veä ngai vaøng cuûa mình .
-HS neâu ra caùc hình phaït 
Tuaàn 32	
Tieát 32	Moân:Lòch söû 
Ngaøy daïy:
 Baøi daïy : KINH THAØNH HUEÁ 
I Muïc ñích - yeâu caàu:
 -Moâ taû ñöôïc ñoâi neùt veà kinh thaønh Hueá 
+Vôùi coâng söùc cuûa haøng chuïc vaïn daân xaây döïng vaø tu boå ,kinh thaønh Hueá ñöôïc xaây döïng treân beân bôù soâng Höông ñaây laø toaø thaønh ñoà soä vaø ñeïp nhaát nöôùc ta thôøi ñoù .
+Sô löôïc veà caáu truùc cuûa kinh thaønh coù 10 cöûa chính ra vaùo naèm giöõa kinh thaønh laø Hoaøng thaønh caùc laêng taåm cuûa caùc vua nhaø Nguyeãn ñöôïc coâng nhaän laø di saûn vaên hoaù theá giôùi .
- Töï haøo vì Hueá ñöôïc coâng nhaän laø moät Di saûn Vaên hoaù theá giôùi.
II Ñoà duøng daïy hoïc :
- Hình trong SGK phoùng to .
- Moät soá hình aûnh veà kinh thaønh vaø laêng taåm ôû Hueá. 
- Phieáu hoïc taäp HS .
- SGK
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp
- Trình baøy quaù trình ra ñôøi cuûa kinh ñoâ Hueá?
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm
GV phaùt cho moãi nhoùm moät aûnh ( chuïp moät trong nhöõng coâng trình ôû kinh thaønh Hueá ) .
GV heä thoáng laïi ñeå HS nhaän thöùc ñöôïc söï ñoà soä vaø veû ñeïp cuûa caùc cung ñieän , laêng taåm ôû kinh thaønh Hueá .
GV keát luaän: Kinh thaønh Hueá laø moät coâng trình saùng taïo cuûa nhaân daân ta. Ngaøy 11 – 12 – 1993 UNESCO ñaõ coâng nhaän Hueá laø moät Di saûn Vaên hoùa theá giôùi.
Cuûng coá - Daën doø: 
- GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK
Hs ñoïc SGK roài moâ taû sô löôïc
Caùc nhoùm nhaän xeùt vaø thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng nhaát veà nhöõng neùt ñeïp cuûa caùc coâng trình ñoù
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc .
-Chuaån bò : OÂn taäp
Tuaàn 33	
Tieát 33	Moân:Lòch söû 
Ngaøy daïy: 
 Baøi daïy : TOÅNG KEÁT 
I Muïc ñích - yeâu caàu:
 -Heä thoáng nhöõng söï kieän tieâu bieåu cuûa moãi thôøi kì trong lòch söû nöôùc tatöø buoåi ñaàu ñeán theá kæ XIX Töø thôøi Vaên Lang Aâu Laïc ñeán nhaø Nguyeãn .hôn 1 nghìn naêm ñaáu tranh choáng baéc thuoäc ,buoåi ñaàu ñoäc laäp thoøi nhaø Nguyeãn 
 -Laäp baûng neâu teân vaø nhöõng coáng hieán cuûa caùc nhaân vaät lòch söû :Huøng Vöông Quang Trung ..
- Töï haøo veà truyeàn thoáng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa daân toäc
II Ñoà duøng daïy hoïc :
Phieáu hoïc taäp cuûa HS .
Baêng thôøi gian bieåu thò caùc thôøi kì lòch söû trong SGK ñöôïc phoùng to .
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: Laøm vieäc caù nhaân
- GV ñöa ra baêng thôøi gian , giaûi thích baêng thôøi gian vaø yeâu caàu HS ñieàn noäi dung caùc thôøi , trieàu ñaïi vaø caùc oâ troáng cho chính xaùc .Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caû lôùp 
- GV ñöa ra danh saùch caùc nhaân vaät lòch söû nhö : Huøng Vöông, An Döông Vöông, Hai Baø Tröng, Ngoâ Quyeàn, Ñinh Boä Lónh, Leâ Hoaøn, Lyù Thaùi Toå , Lyù Thöôøng Kieät 
Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp 
GV ñöa ra moät soá ñòa danh, di tích lòch söû, vaên hoaù nhö : Laêng vua Huøng, thaønh Coå Loa, Soâng Baïch Ñaèng , Thaønh Hoa Lö , Thaønh Thaêng Long , Töôïng Phaät A-di-ñaø 
Cuûng coá - Daën doø: 
Nhaän xeùt tieát hoïc
-HS ñieàn noäi dung caùc thôøi kì, trieàu ñaïi vaøo oâ troáng
HS ghi toùm taét veà coâng lao cuûa caùc nhaân vaät lòch söû 
HS ñieàn theâm thôøi gian hoaëc döï kieän lòch söû gaén lieàn vôùi caùc ñòa danh , di tích lòch söû , vaên hoaù ñoù .
-Chuaån bò :OÂn taäp hoïc kì

Tài liệu đính kèm:

  • docLich su.doc