Giáo án Lớp 4 - Tuần 18 - Năm học 2007-2008 (Bản không chia cột)

Giáo án Lớp 4 - Tuần 18 - Năm học 2007-2008 (Bản không chia cột)

A/Mục tiêu

-Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc- hiểu (trả lời 1 –2 câu hỏi nội dung bài )

-HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học (120 chữ/phút),ngắt nghĩ sau các dấu câu, cụm từ .

-Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về nội dung về các nhân vật ,các bài tập đọc ,truyện kể thuộc hai chủ điểm. “có chí thì nên;tiếng sáo diều”

B/Đồ dung dạy học

-GV :15 phiếu (10 phiếu ghi bài tập đọc;5 phiếu ghi tập đọc tuần 4-9)

-7 phiếu ghi bài HTL

-Một số phiếu khổ to ghi bài tập 2.

C/Các hoạt động dạy học

1/GiớI thiệu bài:Giới thiệu nội dung ôn tập.Giới thiệu MĐ-YC của tiết ôn tập

2/Kiểm tra tập đọc và HTL(khoảng 1/6 số HS trong lớp)

-GV gọi từng HS bốc thăm chọn bài(1-2 phút)

-HS đọc trong SGK ;GV đặt câu hỏI,HS trả lời.

-HS nào không đạt yêu cầu về luyện đọc và kiểm tra lại kết quả

3.Bài tập:HS đọc Y/C bài,cả lớp đọc thầm.

-GV phát phiếu cho các nhóm ,làm bài.

-ĐạI diện các nhóm trình bày.Cả lớp và GV nhận xét

-HS điền vào vở bài tập

+Ông Trạng thả diều (Trinh Đường)

+Vua tàu thuỷ “Bạch Thái Bưởi”(từ điển nhân vật lịch sử VN)

+Vẽ trứng(Xuân Yến)-Lê-ô-nac-đô đa Vin-xi

+Người tìm đường lên các vì sao(Lê Quang Long,Phạm Ngọc Toàn)

4.Củng cố dặn dò

-GV nhận xét tiết học.

 

doc 17 trang Người đăng dtquynh Ngày đăng 18/05/2016 Lượt xem 469Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 18 - Năm học 2007-2008 (Bản không chia cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18	Thứ hai 7 / 1 /2007
TẬP ĐỌC
ÔN TẬP HỌC KỲ I. SGK/174
Thời gian dự kiến: 35phút
A/Mục tiêu
-Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc- hiểu (trả lời 1 –2 câu hỏi nội dung bài )
-HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học (120 chữ/phút),ngắt nghĩ sau các dấu câu, cụm từ .
-Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về nội dung về các nhân vật ,các bài tập đọc ,truyện kể thuộc hai chủ điểm. “có chí thì nên;tiếng sáo diều”
B/Đồ dung dạy học
-GV :15 phiếu (10 phiếu ghi bài tập đọc;5 phiếu ghi tập đọc tuần 4-9)
-7 phiếu ghi bài HTL 
-Một số phiếu khổ to ghi bài tập 2.
C/Các hoạt động dạy học
1/GiớI thiệu bài:Giới thiệu nội dung ôn tập.Giới thiệu MĐ-YC của tiết ôn tập
2/Kiểm tra tập đọc và HTL(khoảng 1/6 số HS trong lớp)
-GV gọi từng HS bốc thăm chọn bài(1-2 phút)
-HS đọc trong SGK ;GV đặt câu hỏI,HS trả lời.
-HS nào không đạt yêu cầu về luyện đọc và kiểm tra lại kết quả
3.Bài tập:HS đọc Y/C bài,cả lớp đọc thầm.
-GV phát phiếu cho các nhóm ,làm bài.
-ĐạI diện các nhóm trình bày.Cả lớp và GV nhận xét
-HS điền vào vở bài tập
+Ông Trạng thả diều (Trinh Đường)
+Vua tàu thuỷ “Bạch Thái Bưởi”(từ điển nhân vật lịch sử VN)
+Vẽ trứng(Xuân Yến)-Lê-ô-nac-đô đa Vin-xi
+Người tìm đường lên các vì sao(Lê Quang Long,Phạm Ngọc Toàn)
4.Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
D/Phần bổ sung : 
TOÁN
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
Thời gian dự kiến: 35phút
A/Mục tiêu:Giúp HS
- Bieát caùc daáu hieäu chia heát cho 9 vaø daáu hieäu khoâng chia heát cho 9.
- Nhaän bieát ñöôïc daáu hieäu chia heát cho 9 vaø daáu hieäu khoâng chia heát cho 9 thoâng qua caùc baøi taäp.
- Coù khaû naêng vaän duïng ñeå laøm caùc baøi taäp lieân quan ñeán chia heát cho 9 .
- Caùc em luoân coù yù thöùc caån thaän khi laøm baøi.
C/Các hoạt động dạy học
1/Hoạt động1:Kiểm tra bài cũ
GV ghi sẵn bài tập trên bảng:
Vieát 3 soá coù 5chöõ soá, moãi soá ñeàu chia heát cho 2.
Vieát 3 soá coù 5 chöõ soá, moãi soá ñeàu chia heát cho 5.
Vieát 3 soá coù 5 chöõ soá, moãi soá ñeàu chia heát cho 2 vaø 5.
Gọi 3 HS lên bảng làm. Cả lớp theo dõi.
HS nhận xét từng bài làm trên bảng
Nhận xét, chấm điểm, tuyên dương hay nhắc nhở HS
2/Hoạt đông 2:Bài mới
a/Giới thiệu bài:Gv ghi bảng tên bài
b/Hình thành kiến thức
*Dấu hiệu chia hết cho 9
- GV cho HS nêu các ví dụ về các số chia hết cho 9.Không chia hết cho9.Viết thành hai cột(bên trái chia hết ,bên phải không chia hết)
-Cột bên trái GV yêu cầu HS tìm ra đặc điểm các số chia hết cho 9.GV nhận xét lấy ví dụ.Sau đó để HS tính tổng các chữ số rút ra nhận xét như SGK 
-3,4 HS nêu dấu hiệu
3/ Hoạt động 3: Thực hành(VBT)
+Dấu hiệu chia hết cho 9
Bài 1 và bài 2:HS nhẩm và nêu kết quả.
Bài 3:HS tự làm,HS kiểm tra chéo,nêu kết quả,cả lớp nhận xét
Bài 4;GV hướng dẫn HS làm mẫu
Tương tự ở những số còn lại
-HS tự làm,lên bảng sữa bài
4/Hoạt động 4:Củng cố dặn dò
-Nêu lại phần bài học
-Nhận xét tiết học
D/Phần bổ sung :
LỊCH SỬ
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Theo đề của chuyên môn trường
ĐẠO ĐỨC
ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KỸ MĂNG CUỐI HKI
Thời gian dự kiến: 35phút
A.Mục tiêu: Học xong bài này ,HS có khả năng;
-Hiểu công lao của các thầy giáo , cô giáo đối với HS. Phải biết kính trọng, biết ơn, yêu quý thầy giáo, cô giáo.
-Biết bày tỏ sự kính trọng và biết ơn các thầy giáo, cô giáo.
B.Tài liệu và phương tiện.
-Băng giấy cho hoạt động 3 
C.Các hoạt động dạy học.
1.Kiểm tra bài cũ: gọi HS TLCH: Phải đối xử ntn đối với ông bà , cha mẹ?
2.Bài mới:
a.GTB: Gv ghi tên bài học.
b.Hoạt động 1 : Xử lí tình huống.
-GV nêu tình huống như sgk.
-HS lựa chọn và trình bày tình huống.
-Cả lớp nhận xét về cách ứng xử.
*Kết luận: Các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ các em biết nhiều điều hay điều tốt. Do đó các em phải kính trọng và biết ơn.
c.Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm đôi (BT 1/SGK )
-GV nêu yêu cầu bài .
-HS thảo luận để tìm ra câu trả lời.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Nhận xét, chốt lại.
d.Hoạt động 3 :Thảo luận nhóm
-Gv chia nhóm và giao việc cho các nhóm thảo luận.
-Đại diện nhóm trình bày. Gv nhận xét.
+ Kết luận : Các việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô giáo là a, b, d, e.
-HS đọc lại.
3.Củng cố - dặn dò:
-Về nhà sưu tầm các bài hát , ca dao, câu tục ngữ,nói về thầy cô giáo.
-Nhận xét tiết học.
*Phần bổ sung : 
Thứ ba 8 /1 /2007
CHÍNH TẢ ( Nghe viết )
ÔN TẬP HỌC KỲ I (SGK/174)
Thời gian dự kiến: 35phút
A.Mục tiêu:
 -Tiếp tục kiểm tra lấy điểm TĐ và HTL ( như tiết 1).
 -Ôn luyện kĩ năng đặt câu, kiểm tra sự hiểu biết của HS về nhân vật (trong bài đọc). Qua bài tập đặt câu nhận xét về nhân vật.
 -Ôn các thành ngữ, tục ngữ đã học qua bài thực hành. Chọn thành ngữ, tục ngữ hợp với tình huống đã cho.
B.Đồ dùng dạy học:
 - Phiếu như tiết1.
C.Các hoạt động dạy học:
 1.GTB: Nêu yêu cầu bài học.
 2.Kiểm tra TĐ và HTL: như tiết1
 3.Bài tập1: (VBT)
 -HS đọc yêu cầu, làm bài.
 -HS nối tiếp nhau đặt những câu văn đã đặt.
 -Nhận xét bài làm.
 4.Bài tập2: Thực hành như BT1
-Gv nhắc HS xem lại bài TĐ “Có chí thì nên”, nhớ và viết nhanh vào vở phù hợp với tình huống.
-Gv phát phiếu cho HS, HS trình bày trên phiếu.
-Gv và HS nhận xét, bổ sung 
 5.Củng cố,dặn dò.
 - Về nhà xem lại bài.
 -Nhận xét tiết học
D.Phần bổ sung:
TOÁN
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 (SGK/ )
Thời gian dự kiến: 35phút
I. Muïc tieâu: Giuùp HS:
- Bieát caùc daáu hieäu chia heát cho 3 vaø daáu hieäu khoâng chia heát cho 3.
- Nhaän bieát ñöôïc daáu hieäu chia heát cho 3 vaø daáu hieäu khoâng chia heát cho 3.
- Coù khaû naêng vaän duïng kieán thöùc ñeå laøm caùc baøi taäp lieân quan ñeán chia heát cho 3 .
- Caùc em luoân coù yù thöùc caån thaän khi laøm baøi.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 Gv :Noäi dung caùc baøi taäp 
 Hs : Xem tröôùc noäi dung baøi.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
HĐ1: KIỂM TRA BÀI CŨ
GV chuẩn bị trước trên bảng:
Vieát 3 soá coù 4 chöõ soá,moãi soá ñeàu chia heát cho 9.
Vieát 3 soá coù 4 chöõ soá,moãi soá ñeàu khoâng chia heát cho 9.
H. Neâu daáu hieäu chia heát cho 9. Cho ví duï minh hoaï
Gọi 3 HS lên bảng làm. Cả lớp theo dõi.
HS nhận xét từng bài làm trên bảng
Nhận xét, chấm điểm, tuyên dương hay nhắc nhở HS
HĐ2: GIỚI THIỆU BÀI: GV nêu mục tiêu giờ học
HĐ 3: CUNG CẤP KIEÁN THöÙC 
1.Daáu hieäu chia heát cho 3 :
-Nhaéc laïi kieán thöùc veà pheùp chia heát vaø pheùp chia khoâng heát.
-Yeâu caàu hs neâu ví duï soá chia heát cho 9 vaø soá khoâng chia heát cho 9
=>Nhaän xeùt.
-Tương tự như như dấu hiệu chia hết cho 9, yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi :
H : Nhöõng soá naøo chia heát cho 3?
H : Nhöõng soá naøo khoâng chia heát cho 3?
=>Keát luaän : Caùc soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 3 thì chia heát cho 3.
- Gv nhaán maïnh: 
+ Muoán bieát moät soá coù chia heát cho 3, cho 9 hay khoâng ta caên cöù vaøo toång caùc chöõ soá cuûa soá ñoù.
+ Soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 3.
-Yeâu caàu hs neâu ví du.ï 
 =>Theo doõi, nhaän xeùt.
HĐ 4: LUYỆN TẬP
Baøi 1: Goïi HS neâu yeâu caàu ñeà baøi
 * Xaùc ñònh soá chia heát cho 2 vaø soá khoâng chia heát cho 2
-Yeâu caàu hs laøm mieäng .
=>Theo doõi, nhaän xeùt,
Baøi 2/: Yeâu caàu hS ñoïc ñeà.
- Yeâu caàu töøng caù nhaân thöïc hieän vaøo vôû,
- Yeâu caàu 1 Hs leân baûng thöïc hieän
 - Yeâu caàu Hs nhaän xeùt vaø söûa baøi treân baûng.
- Gv theo doõi nhaän xeùt vaø thöïc hieän söûa baøi, kieåm tra cheùo.
Baøi 3:Yeâu caàu HS neâu yeâu caàu ñeà. 
 	-Höôùng daãn hs xaùc ñònh chöõ soá haøng ñôn vò theo yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
-Yeâu caàu hs vieát vaøo baûng nhoùm,trình baøy keát quaû 
Baøi 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám
- Gv höôùng daãn theâm :Nhaåm toång cuûa caùc chöõ soá ñaõ coù thaáy coøn thieáu maáy chöõ soá nöõa thì coù toång laø soá chia heát cho 3 nhöng khoâng chia heát cho 9 thì ta theâm chöõ soá ñoù vaøo oâ troáng. 
- Yeâu caàu Hs thöïc hieän vaøo vôû. 1 Hs thöïc hieän treân baûng.
- Yeâu caàu Hs nhaän xeùt vaø söûa baøi treân baûng.
- Gv theo doõi vaø nhaän xeùt, söûa sai.
HOẠT ĐỘNG CUỐI CÙNG
Nhận xét chung giờ học
Học bài và chuẩn bị bài mới
KỸ THUẬT
CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (Tiết 4)
Thời gian dự kiến: 35phút
I. Muïc tieâu: 
- Cuûng coá cho Hs caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ôû chöông caét, khaâu, theâu .
- Hoïc sinh bieát löïa choïn maãu vaø thöïc haønh haønh thaïo thöïc haønh caét, khaâu, theâu.
Sang ñöôïc maãu vaø theâu ñöôïc moät maãu theâu hoaøn chænh, ñeïp.
- Giaùo vieân ñaùnh giaù kieán thöùc, kó naêng khaâu, theâu qua möùc ñoä hoaøn thaønh saûn phaåm töï choïn cuûa HS
- Giaùo duïc HS tính thaåm mó vaø bieát quyù troïng nhöõng saûn phaåm do chính tay mình laøm ra.
II.Chuaån bò:
 - Gv: Maãu .
HS: Vaät lieâu, duïng cuï caàn thieát:
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TIÊN
Kiểm tra bài cũ
Giới thiệu bài mới
HOAÏT ÑOÄNG 3: HS THÖÏC HAØNH LAØM SAÛN PHAÅM TÖÏ CHOÏN 
-Yeàu caàu HS nhaéc laïi caùc böôùc thöïc hieän moâït soá maãu :
*Caét, khaâu, theâu khaên tay :
 1.Khaâu meùp vaûi.
 2.Veõ maãu vaø theâu theo yù thích.
*Caét, khaâu, theâu tuùi ruùt daây ñeå ñöïng buùt :
 1.Gaáp meùp, khaâu vieàn laøm mieäng tuùi.
 2.Veõ maãu ñôn giaûn vaø theâu theo yù thích.
 3.Khaâu thaân tuùi.
*Caét, khaâu, theâu vaùy lieàn aùo cho buùp beâ :
 1.Gaáp vaûi; vaïch daáu hình coå tay, thaân aùo vaø vaùy aùo leân vaûi.
 2.Caét theo ñöôøng vaïch daáu.
 3.Khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp; trang trí.
 4.Gheùp 2 meùp vaûi.
*Caét, khaâu, theâu goái oâm :
 1.Gaáp, khaâu hai ñöôøng ôû phaàn luoàn daây.
 2.Theâu trang trí.
 3.Khaâu thaân goái.
-Yeâu caàu hs tieáp tuïc thöïc haønh 
 =>Theo doõi, höôùng daãn theâm.
HOAÏT ÑOÄNG 4 : ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP CUÛA HS.
-Cho hs tröng baøy theo nhoùm saûn phaåm.
-Neâu tieâu chuaån ñaùnh giaù :
 1.Caét, khaâu, theâu ñöôïc saûn phaåm.
 2.Caùc muõi khaâu, theâu ñeàu nhau, khoâng duùm vaûi.
 3.Saûn phaåm coù söï saùng taïo.
 4.Maøu saéc ñöôïc löïa choïn phuø hôïp.
 5.Hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian qui ñònh.
-Cho hs töï ñaùnh giaù.
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû cuûa hs.
HOẠT ĐỘNG CUỐI CÙNG
Nhận xét chung giờ học
Học bài và chuẩn bị bài mới
*Phần bổ sung:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN TẬP HỌC KỲ I
Thời gian dự kiến: 35phút
A/Mục tiêu
-Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc- hiểu (trả lời 1 –2 câu hỏi nội dung bài 
-Ôn luyện về các kiểu mở bài và kết bài trong văn kể chuyện.
B/Đồ dung dạy học
-GV :15 phiếu (10 phiếu ghi bài tập đọc;5 p ...  sự cháy	
B/Đồ dung dạy học
 -Hình trang /70,71
-Chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm
C/Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TIÊN
Kiểm tra bài cũ
Giới thiệu bài mới
Hoạt động 1:Tìm hiểu vai trò của ôxi đối với sự cháy.
+Mục tiêu: Làm thí nghiệm chứng minh:càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ôxi để duy trì sự cháy được lâu hơn
+Cách tiến hành:
-GV chia nhóm,đề nghị các nhóm trưởng báo cáo sự chuẩn bị thí nghiệm
-Yêu cầu HS đọc mục thực hành / 70
-Các nhóm làm thí nghiệm như chỉ dẫn và quan sát sự cháy các nến.
-Các nhóm ghi nhận xét và giải thích kết qủa theo mẫu.
-Đại diện các nhóm trình bày kết qủa.
-Gv giúp HS rút ra kết luận , giảng thêm về vai trò của khí nitơ
Hoạt động 2:Tìm hiểu cách duy trì sự cháy và ứng dụng trong cuộc sống
+Mục tiêu:Làm thí nghiệm chứng minh: Muốn sự cháy diễn ra liên tục, không khí phải được lưu thông. Nêu ứng dụng thực tế liên quan đến vai trò của không khí đối với sự cháy.
+Cách tiến hành:
-HS thảo luận làm thí nghiệm H.3,4
-Cho HS làm thí nghiệm thảo luận trong nhóm, giải thích nguyên nhân làm cho ngọn lửa cháy liên tục sau khi lọ thuỷ tinh không có đáy được lên đế không kín?
-HS quan sát H.5 và TLCH / sgk.
-Đại diện các nhóm trình bày kết qủa
HOẠT ĐỘNG CUỐI CÙNG
- HS nhắc lại nội dung bài
-Học và xem bài mới.
-Nhận xét tiết học
D/Phần bổ sung :
MĨ THUẬT 
Veõ theo mẫu : TĨNH VẬT LỌ, HOA VÀ QUẢ (SGK/33)
(Thời gian dự kiến: 35 phút)
A.Mục tiêu
-HS nhận biết được sự khác nhau giữa lọ và qủa về hình dáng, đặc điểm.
-HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu, vẽ được màu theo ý thích.
-HS yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật.
B.Đồ dùng dạy học:
-Mẫu lọ và hoa khác nhau
-Hình gợ ý cách vẽ.
C.Các hoạt động dạy học:
 1.Bài cũ
-GV kiểm tra dụng cụ của HS.
 2.Bài mới
 a.Giới thiệu bài :GV nêu tên bài học.
 b.Hoạt động 1:Quan sát, nhận xét.
 -Gv đưa câu hỏi cho HS trả lời theo gợi ý.
 +Bố cục của mẫu.
+Hình dáng , tỉ lệ.
+Đậm nhạt và màu sắc
 c.Hoạt động 2: Cách vẽ
 Gv giới thiệu mẫu và hình gợi ý sgk/43, yêu cầu HS nhớ lại trình tự vẽ theo mẫu như bài 14/34.
+Dựa vào hình mẫu , sắp xếp khung hình.
+Ước lượng chiều cao của mẫu để vẽ khung hình
-Nhìn mẫu, vẽ chi tiết sao cho giống hình lọ và quả.
-Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu theo ý thích.
 d.Hoạt động 3: Thực hành
HS nhớ lại cách vẽ mà Gv đã hướng dẫn vẽ.
HS thực hành vẽ. 
 -Gv theo dõi, gợi ý thêm.
 e. Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá
Gv cùng HS lựa chọn 1số bài để nhận xét , đánh giá.
D.Phần bổ sung:
Thứ năm 10/1/ 2007
TẬP LÀM VĂN
ÔN TẬP HỌC KỲ I (SGK/177)
Thời gian dự kiến: 35phút
 A.Mục tiêu :
-Tiếp tục kiểm tra lấy điểm TĐ và HTL ( như tiết1)
-Ôn luyện về văn miêu tả đồ vật: Quan sát một đồ vật . Chuyển kết qủa quan sát thành dàn ý . Viết mở bài kiểu dán tiếp và kết bài kiểu mở rộng cho bài văn.
 B.Đồ dùng DH: -Phiếu như tiết1
 C.Các hoạt động DH:
1.GTB :GV nêu yêu cầu tiết học.
2.Kiểm tra TĐ và HTL ( số HS còn lại ).
3.Bài tập: HS đọc yêu cầu bài . Gv hướng dẫn HS thực hiện.
 a.Quan sát một ĐDHT, chuyển kết qủa quan sát thành dàn ý.
-HS xác định yêu cầu của đề : Miêu tả đồ vật của em.
-1HS đọc nội dung ghi nhớ sgk/145,70.
-HS lựa chọn một ĐDHT để quan sát.
-Từng HS quan sát ĐDHT, ghi vào vở sau đó chuyển thành dàn ý.
-HS trình bày dàn ý – Gv nhận xét
 b.Viết phần mở bài kiểu dán tiếp . Kết bài kiểu mở rộng:
-HS viết bài, HS đọc bài làm.
-Gv và HS nhận xét.
 4.Củng cố - Dặn dò.
-Về nhà viết lại dàn ý hoàn chỉnh.
-Nhận xét tiết học
D.Phần bổ sung:
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG (SGK/ )
Thời gian dự kiến: 35phút
A.Mục tiêu :Giúp HS
-Củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.
-Vận dụng dấu hiệu chia hết đế viết số chia hết cho 2,3,5,9 và giảI toán.
B.Đồ dùng dạy học:
 Bảng phụ ghi nội dung BT
C.Hoạt động DH.
 1.Hoạt động 1.Kiểm tra bài cũ.
-Gọi HS lên bảng chữa bài tập . KT vở bài tập ở nhà.
-GV nhận xét – đánh giá.
 2.Hoạt động 2:Bài mới
 a.GTB.Gv ghi bảng tên bài
 b.Thực hành.
Bài 1 :HS đọc y.c bài
 -HS làm vào VBT – Nêu kết quả
Bài 2: HS đọc yêu cầu bài.
 -HS thảo luận nhóm đôi.
 - HS làm vào giấy – Nhận xét.
Bài 3: HS đọc yêu cầu bài.
-HS làm bài vào VBT. HS lên bảng sửa.
-Gv nhận xét.
Bài 4: Thực hành tương tự bài 3
Bài 5: HS đọc yêu cầu bài – Gv tóm tắt
-HS thảo luận và điền kết qủa vào.
-HS nêu kết quả. Gv nhận xét
3.Hoạt động 3 :Củng cố - Dặn dò
-Về nhà làm BT.
-Nhận xét tiết học.
D.Phần bổ sung:
LTVC
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Theo đề của chuyên môn trường
:
AÂM NHAÏC
HOÏC HAÙT BAØI : VAÀNG TRAÊNG COÅ TÍCH .
Nhaïc : Phaïm Ñaêng Khöông .
Lôøi : Thô Ñoã Trung Quaân (Sgk/ 48)
 I/ Muïc tieâu:
Nhaän bieát tính chaát nhí nhaûnh cuûa baøi haùt .
Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca .
 II/ Chuaån bò : Nhaïc cuï quen duøng : song loan . thanh phaùch .. Ñaøn.
 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
 1 / Oån ñònh toå chöùc:
 2/ Baøi cuõ: Haùt 1 trong 3 baøi oân- NX
 3/ Baøi mô
 a/ Giôùi thieäu baøi : HOÏC HAÙT BAØI: : VAÀNG TRAÊNG COÅ TÍCH .
	Nhaïc : Phaïm Ñaêng Khöông .
	Lôøi : Thô Ñoã Trung Quaân
 GV ghi baûng – hs nhaéc laïi.
 B/ Höôùng daãn :
 Hñ1: HS nghe GV haùt maãu.
Hs ñoïc lôøi ca .
 Daïy haùt töøng caâu theo loái moùc xích.
 Löu yù: - luyeán vaøo tieáng :toû, treân dænh,veà,ñaâu,ôi chuù,nhôù, nhæ, goác caây,nhæ, hoùi,goác, hoûi.. HS xem sgk/12
- Keùo daøi hôi: ôi,traàn,giaø
 Hs haùt theo daõy , toå , nhoùm.
 Hñ2: Hs haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp:
-Keát hôïp goã troáng , thanh phaùch.. 
- HS haùt nhuùn theo nhòp
 4/ Cuûng coá – Daën doø:- HS haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc. 
	-Giaùo duïc tö töôûng
 5/ NX tieát hoïc.
 Phần bổ sung:
THỂ DỤC
SƠ KẾT HỌC KỲ I. 
TRÒ CHƠI : CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC
I – Mục tiêu: (SGV/86)
II – Địa điểm – Phương tiện: (SGV/86)
III – Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung và phương pháp
Định lượng
Đội hình
A- Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến yêu cầu bài học
- Xoay các khớp tay, chân, đầu gối, hông, vai
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân
- Chợi trò chơi: Kết bạn
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
6 – 10 phút
1 – 2
1 – 2 vòng
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª
B- Phần cơ bản
a) Sơ kết học kỳ I :.
GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kỹ năng đã học .
- Ôn tập các kỹ năng đội hình đội ngũ và một số động tác thể duc45 rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản đã học 
- Quay sau, đi đều, vòng trái, vòng phải vả đổi chân khi đi đều sai nhịp .
- Bài thể dục phát triển chung .
- Ôn một số trò chơi vận động
OÂn ñi theo vaïch keû thaúng , hai tay dang ngang 
- Bieåu dieãn thi ñua giöõa caùc to 
c) Chôi troø chôi “Chạy theo hình tam giác” 
- Phoå bieán caùch chôi 
- Chôi thöû roài chôi chính thöùc theo ñoäi hình 2 – 3 haøng doïc , thay ñoåi ngöôøi caàm daây ñeå taát caû ñeàu ñöôïc chôi .
- Em naøo bò vöôùng chaân 3 laàn trôû leân seõ phaûi chaïy xung quanh saân 1 laàn 
18 –22 phút
10-12 phút
12 – 15 phút
3 – 4 lần
2x8 nhịp/lần
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª
C- Phần kết thúc
- Thực hiện một số động tác thả lỏng
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập và giao bài về nhà
4 – 6 phút
1 – 2
1 – 2
1 – 2
2 – 3
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
ªªªªªªªª
 ª
Thứ sáu 11/1 /2007
TẬP LÀM VĂN 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Theo đề của chuyên môn trường
TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Theo đề của chuyên môn trường
ĐỊA LÍ
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Theo đề của chuyên môn trường
KHOA H ỌC
KHOÂNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG (SGK/72)
(Thời gian dự kiến: 35 phút)
A.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết
-Nêu dẫn chứng để chứng minh người, động vật, thực vật đều cần không khí để thở.
-Xác định vai trò cuả khí ôxi đối với quá trình hô hấp và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống.
B.Đồ dùng dạy học
-Sưu tầm các hình ảnh về người bệnh được thở bằng ôxi.
-Hình ảnh hoặc dụng cụ thật để bơm không khí vào bể cá.
C.Các hoạt động dạy học
 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TIÊN
Kiểm tra bài cũ
Giới thiệu bài mới
Hoạt động 1:Tìm hiểu vai trò của không khí đối với con người.
*Mục tiêu:HS nêu dẫn chứng để chứng minh con người cần không khí để thở.
 Xác định vai trò của khí ôxi trong không khí đối với sự thở và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống.
*Cách tiến hành: 
-Gv yêu cầu cả lớp làm theo hướng dẫn ở mục ( Thực hành ) sgk / 72. và phát biểu nhận xét.
-HS dựa vào tranh ảnh, dụng cụ ( Nếu có ) để nêu lên vai trò của không khí.
-GV chốt lại.
 2.Hoạt động 2:Tìm hiểu vai trò của không khí đối với động vật và thực vật
*Mục tiêu :Nêu dẫn chứng để chứng minh động vật và thực vật đều cần không khí.
*Cách tiến hành:
-Gv yêu cầu HS quan sát hình 3,4 và TLCH sgk / 72.
-Về vai trò của không khí.GV kể cho HS nghe.
3.Hoạt động 3:Tìm hiểu một số trường hợp dùng bình ôxi
*Mục tiêu:Xác định vai trò của khí ôxi đối với sự thở và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống.
*Cách tiến hành:
 -HS quan sát hình 5,6 sgk /73 theo cặp
 -HS trình bày kết quả quan sát
 -GV-HS nhận xét
 -GV yêu cầu HS TLCH cuối sgk /73
 -GV chốt lại
HOẠT ĐỘNG CUỐI C ÙNG
-HS đọc mục bạn cần biết sgk /73
-Học và chuẩn bị bài sau
-Nhận xét tiết học
D.Phần bổ sung:
SINH HOAÏT LÔÙP TUAÀN 18
 I.MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
-Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn 18; Thoâng qua phöông höôùng tuaàn 19; Oân caùc kyõ naêng veà ñoäi vieân.
-Reøn yù thöùc töï quaûn, phaùt bieåu yù kieán caù nhaân, toå chöùc troø chôi sinh hoaït .
-Moãi HS coù yù thöùc nhaän loãi vaø söõa loãi neáu coù. Ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp.
II .Chuaån bò:Noäi dung sinh hoaït.
III. sinh hoaït:
 1.Sinh hoaït: 
 -Toå tröôûng baùo caùo tình hình trong toå.
 - Lôùp tröôûng baùo caùo tình hình trong lôùp.
 -Giaùo vieân nhaän xeùt chung.
 * Haïnh kieåm:Caùc em ngoan, leã pheùp, coù yù thöùc töï quaûn toát, nghó hoïc coù lyù do, giuùp ñôõ nhau tieán boä.
 *Hoïc taäp: Hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñeán lôùp, coù tinh thaàn xaây döïng baøi , Giöõ vôû saïch 
 Moät soá em coøn hay queân vôû , chöa chuù yù trong giôø hoïc, kó naêng thöïc hieän pheùp tính coøn chaäm
 *Caùc hoaït ñoäng khaùc:
 -Tham gia caùc hoaït ñoäng Sao – Ñoäi tích cöïc, soâi noåi.
 -Chaêm soùc “Coâng trình maêng non” khaù toát.
 2. Phöông höôùng tuaàn 19:
 -Tieát tuïc duy trì neà neáp, só soá .
 -Phaùt ñoäng thi ñua ñôït III.
 3. Hoaït ñoäng ngoaøi giôø:
 - Toå chöùc cho Hs oân laïi 7 kó naêng ñoäi vieân.
 ------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGiáo án HÀM 18.doc