Giáo án Lớp 4 Tuần 21 - Trường TH Hải Ninh

Giáo án Lớp 4 Tuần 21 - Trường TH Hải Ninh

1. Bài cũ.( 5 pht)

– 2 HS đọc TL bài Trống đồng Đông Sơn

– Trả lời câu hỏi 2 và nêu nội dung bài.

– GV nhận xét ghi điểm.

– Nhận xét phần bài cũ.

2. Bài mới.

HĐ 1: Giới thiệu bài.

GV : Đất nước ta đã sinh ra nhiều anh hùng có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Một trong những người ấy là anh hùng TĐN. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu về con người này.

HĐ 2: Luyện đọc và tìm hiểu bài.

1. Luyện đọc.

– HS nối tiếp nhau đọc bài ( 3 lượt ). Kết hợp hướng dẫn HS phát âm đúng các tiếng khó. Nghỉ hơi giữa các câu dài. Biết đọc với giọng cảm hứng ca ngợi.

 

doc 38 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 03/09/2019 Lượt xem 175Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 Tuần 21 - Trường TH Hải Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi d¹y thø 2: Ngµy so¹n: 20/ 1/ 2010
 Ngµy d¹y: 
TËp ®äc : ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA
I. Mơc tiªu:
 - Đọc đúng các từ chỉ thời gian và phiên âm tiếng nước ngoài. Đọc trôi chảy , lưu loát toàn bài, b­íc ®Çu biÕt đọc diễn cảm mét ®o¹n phï hỵp víi néi dung tù hµo, ca ngỵi.
 – Hiểu nghĩa các từ:Anh hùng lao động, tiện nghi, cương vị , cục quân giới.
 – Hiểu nội dung bài: Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến suất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền KH trẻ cho đất nước.
II. §å dïng d¹y häc.
 – Ảnh chân dung nhà KH trần Đại Nghĩa.
 – Viết đoạn văn “Năm 1946 của giặc” vào bảng phụ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
GV
HS
1. Bài cũ.( 5 phút)
– 2 HS đọc TL bài Trống đồng Đông Sơn
– Trả lời câu hỏi 2 và nêu nội dung bài.
– GV nhận xét ghi điểm. 
– Nhận xét phần bài cũ.
2. Bài mới.
HĐ 1: Giới thiệu bài.
GV : Đất nước ta đã sinh ra nhiều anh hùng có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổâ quốc. Một trong những người ấy là anh hùng TĐN. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu về con người này.
HĐ 2: Luyện đọc và tìm hiểu bài.
1. Luyện đọc.
– HS nối tiếp nhau đọc bài ( 3 lượt ). Kết hợp hướng dẫn HS phát âm đúng các tiếng khó. Nghỉ hơi giữa các câu dài. Biết đọc với giọng cảm hứng ca ngợi.
– GV hỏi HS nghĩa của từ: Anh hùng Lao động , tiện nghi, cương vị, cục quan giới, cống hiến.
– Cho HS luyện đọc theo cặp.
– 1 HS đọc cả bài.
– GV nãi qua c¸ch ®äc vµ ®äc diễn cảm toàn bài. 
2.Tìm hiểu bài.
*Đ 1: HS đọc thành tiếng, đọc thầm , trả lời các câu hỏi:
+ Nêu lại tiểu sử của TĐN trước khi theo Bác Hồ về nước ?
+ Nêu ý đoạn 1?
*Đ 2, 3: HS đọc thành tiếng và trao đổi câu hỏi:
+ Em hiểu “ nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc” nghĩa là gì ?
- GVrĩt tõ thiªng liªng
+ Giáo sư Trần Đại Nghĩa có cống hiến gì trong kháng chiến? 
+ Nêu ý đoạn 2?
- Cho HS ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i , tr¶ lêi c©u hái: 
+ Nhµ n­íc ®¸nh gi¸ cao nh÷ng cãng hiÕn cđa «ng T§N nh­ thÕ nµo? 
+ Nhê ®©u T§N cã ®­ỵc nh÷ng cèng hiÕn lín nh­ vËy?
- GV nhắc lại những ý chính của bài.
+ Nêu nội dung chính của bài ?
– GV ghi bảng.
3. Luyện đọc diễn cảm.
– HS nối tiếp nhau đọc diễn cảm 4 ®o¹n .
- GV HD HS t×m ®ĩng giäng ®äc toµn bµi.
– GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm ®o¹n "N¨m 1946 ......l«i cuèn cđa giỈc".
– HS luyện đọc theo cặp.
– Từng tốp HS thi đọc. Nhận xét giọng đọc và tuyên dương.
– Nhận xét và ghi điểm.
3. Củng cè, dặn dò.
+ Nêu đóng góp của ông Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc ?
– Về nhà đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong sách.
– Kể lại nội dung bài đọc cho người thân nghe.
– GV nhận xét tiết học.
- 2 em đọc bài và TL các câu hỏi.
- HS nghe.
- 1 HS giái ®äc toµn bµi.
- 4 HS nối tiếp nhau đọc bài.
+Đ1: Từ đầu .vũ khí.
+Đ2: Tiếp  của giặc.
+Đ 3: Tiếp  nhà nước.
+Đ 4 : Còn lại.
- HS luyƯn ph¸t ©m, ng¾t nghØ ®ĩng, t×m hiĨu nghÜa mét sè tõ.
- HSø giải nghĩa từ.
- HS luyện đọc theo cặp.
- 1 HS đọc.
HS lắng nghe.
- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm, trao đổi các câu hỏi: 
- T§N quê ở Vĩnh Long, học cả 3 ngành, miệt mài nghiên cứu chế tạo vũ khí
* Tiểu sử của ông Trần Đại Nghĩa.
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng, HS ®äc thÇm, trao đổi thảo luận c¸c c©u hái:
- Nghe theo tình cảm yêu nước, trở về xây dựng Tổ quốc.
- Chế tạo ra những loại vũ khí lớn có sức phá hoại to lớn.
*Những cống hiến của giáo sư TĐN cho Tổ quốc.
- N¨m 1948, «ng ®­ỵc phong ThiÕu T­íng, ...
- Nhê yªu n­íc, tËn tuþ, hÕt lßng v× n­íc; «ng l¹i lµ nhµ KH xuÊt s¾c, ham nghiªn cøu, häc hái.
- HS nêu néi dung chÝnh cđa bµi.
- HS nhắc lại.
- 4 HS nối tiếp nhau đọc bài .
- HS t×m giäng ®äc phï hỵp.
- HS nghe.
- HS luyện đọc
- Từng cặp HS thi đọc.
- HS nêu: Có công lớn trong việc xây dựng nền KH, giữ cương vị Ủy ban KH.
HS ghi nhớ.
 To¸n : RÚT GỌN PHÂN SỐ
I. Mơc tiªu
 Giúp HS:
 - Bước đầu biết c¸ch rút gọn PS vµ nhËn biÕt ®­ỵc ph©n sè tèi gi¶n (trong tr­êng hỵp ®¬n gi¶n)
 II. §å dïng d¹y häc.
- SGK, VBT To¸n 4 (tËp 2)
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động dạy
Hoạt động học.
1. Bài cũ.
– 1 HS nêu tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè vµ lấy ví dụ.
– GV Nhận xét phần bài cũ.
2. Bài mới.
HĐ 1: Giới thiệu bài.
- GV nêu vấn đề.
HĐ 2: Tổ chức cho HS hoạt động để nhận biết thế nào làrĩt gän PS.
– GV nêu vấn đề như phần a trang 112 SGK.
– HS tự tìm cách giải quyết vấn đề và yêu cầu HS tự giải thích.
– HS tự nhận xét về hai PS và .
– GV nhắc lại phần nhận xét và giới thiệu: “ Ta nói rằng PS đã được rút gọn thành ” và nêu tiếp: “ Có thể rút gọn PS được một PS có TS và MS bé đi mà PS mới vẫn bằng PS đã cho”
– HS nhắc lại nhận xét theo SGK.
– GV HD HS rút gọn PS thành PS và giới thiệu PS là PS tối giản vì cả TS và MS không cùng chia hết cho một số TN lớn hơn 1.
– GV HD HS rút gọn PS .
– Qua 3 ví dụ GV hỏi :
+ Khi rút gọn PS ta có thể làm như thế nào ?
– Gọi HS nhắc lại.
H§3 Luyện tập.
Bài 1
– HS nêu yêu cầu.
– HS tự làm bài vào vở ( mỗi phần 3 PS ). 
– 3 HS lên bảng sửa bài.
- GV theo dâi, khuyÕn khÝch ®éng viªn HS cßn chËm: Ph­¬ng, Thĩy, Thµnh, HiÕu, Hµo
- Cả lớp và GV nhận xét KQ.
Bài 2
– HS nêu yêu cầu.
– Cả lớp làm bài vào vở.
– GV gọi HS nêu KQ bài làm. GV chèt kÕt qu¶ ®ĩng.
3. Củng cố,dặn dò.
– Nêu lại cách rút gọn PS?
– GV nhận xét tiết học.
-Kiªï lªn b¶ng nªu.
- Linh lµm BT 3.
- HS nghe.
- HS suy nghĩ trả lời.
TS và MS của PS đều bé hơn TS và MS của PS . Hai PS và bằng nhau.
-HS nghe giảng.
-HS nhắc lại.
-HS ghi nhớ.
-HS theo dõi và trả lời.
- HS nêu.
-4 HS nhắc lại.
Rút gọn các PS.
- HS làm bài, 3 HS lªn b¶ng lµm..
- HS nhËn xÐt.
HS nêu.
HS làm bài.
HS nêu KQ.
- 1 em nêu lại.
HS ghi nhớ.
¤n To¸n: «n LuyƯn 
 I.Mơc tiªu:
Cđng cè vỊ rĩt gän ph©n sè.
RÌn kÜ n¨ng rĩt gän ph©n sè.
 II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 GV
 HS
1. Bµi cị: 
1 HS lµm BT 1 .
1 HS nªu c¸ch rĩt gän ph©n sè.
2. Bµi míi: 
GV giíi thiƯu bµi, HD HS lµm BT.
Bµi 1: Rĩt gän c¸c ph©n sè:
a. ; ; ; 
b.; ; ; 
c. ; ; ; 
- GV theo dâi, ®éng viªn HS cßn chËm lµm bµi.
- GV ch÷a bµi trªn b¶ng.
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch rĩt gän ph©n sè.
Bµi 2: T×m c¸c ph©n sè tèi gi¶n trong c¸c ph©n sè sau:
; ; ;; ;
- Cho HS nªu l¹i "thÕ nµo lµ ph©n sè tèi gi¶n".
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi, nÕu ph©n sè nµo ch­a tèi gi¶n em h·y rĩt gän ph©n sè ®ã.
- GV ch÷a bµi. Khi ch÷a kh¾c s©u: V× sao ph©n sè ®ã lµ ph©n sè tèi gi¶n?
3. Cđng cè: 
- GV chèt néi dung bµi. DỈn HS «n bµi. Ra thªm BT cho H.
Thĩy, Nga lªn b¶ng lµm bµi.
HS tù lµm bµi.
3 HS lªn b¶ng lµm bµi.
 Líp cïng ch÷a bµi.
2 HS nªu.
HS tù lµm bµi vµo vë.
2 HS lªn b¶ng lµm bµi.
H tr¶ lêi.
H nghe vµ ghi nhí.
 §¹o ®øc : LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI (Tiết 1)
I . Mơc tiªu:
 1/ Kiến thức :
+ Hiểu được sự cần thiết phải lịch sự với mọi người .
+ Hiểu được ý nghĩa của việc lịch sự với mọi người: làm cho các cuộc tiếp xúc, các mối quan hệ trở nên gần gũi, tốt hơn và người lịch sự sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng .
 2/ Thái độ :
+ Bày tỏ thái độ lịch sự với mọi người xung quanh .
+ Đồng tình, khen ngợi những người bạn có thái độ đúng đắn, lịch sự với mọi người .
+ Không đồng tình với những bạn còn chưa có thái độ lịch sự .
 3/ Hành vi :
+ Cư xử lịch sự với bạn bè, thầy cô ở trường, ở nhà và mọi người xung quanh .
+ Có những hành vi văn hoá, đúng mực trong giao tiếp với mọi người .
II. §å dïng d¹y häc:
Mçi HS cã ba tÊm b×a : ®á, xanh, vµng.
Mét sè ®å dïng, ®å vËtphơc vơ cho trß ch¬i ®ãng vai.
+ Nội dung một số câu ca dao, tục ngữ về phép lịch sự .
+ Nội dung các tình huống, trò chơi, cuộc thi .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 GV
 HS
1. Bài cũ:
-1 HS nh¾c l¹i ghi nhí tiÕt tr­íc.
2. Bài mới : Giới thiệu bài ghi bảng .
H§1: Bµy tá ý kiÕn 
- Yêu cầu các nhóm lên đóng vai ,thể hiện tình huống của nhóm .
+ Nhóm 1: Đóng vai một cảnh đang mua hàng, có cả người bán và người mua .
+ Nhóm 2 :Đóng vai một cảnh cô giáo đang giảng bài cho HS .
+ Nhóm 3 :Đóng vai hai bạn HS đang trên đường về nhà ,vừa đi vừa trao đổi về nội dung bài học ngày hôm nay 
 + Nhóm 4: Đóng vai cảnh bố mẹ chở con đi học buổi sáng .
- Hỏi: Các tình huống mà các nhóm vừa đóng đều có các đoạn hội thoại .Theo em, lời hội thoại của các nhân vật trong các tình huống đó đã hợp lí chưa ? Vì sao ? 
- Nhận xét câu trả lời của HS .
Kết luận :Những lời nói, cử chỉ đúng mực là một sự thể hiện lịch sự với mọi người .
H§2: Ph©n tÝch truyƯn "ChuyƯn ë tiƯm may"
- GV đọc (kể) lần 1 câu chuyện “Chuyện ở tiệm may “
- Chia lớp thành 4 nhóm .
- Yêu cầu thảo luận nhóm ,trả lời các câu hỏi sau :
1/ Em có nhận xét gì về cách cư xử của bạn Trang và bạn Hà trong câu chuyện trên ?
2/ Nếu là bạn của Hà, em sẽ khuyên bạn điều gì ?
 3. Nếu em là cô thợ may ,em sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn Hà không xin lỗi sau khi đã nói như vậy ? Vì sao ? 
- Nhận xét câu trả lời của HS .
- Kết luận : Cần phải lịch sự với người lớn tuổi trong mọi hoàn cảnh .
H§3: Th¶o luËn nhãm 2(BT1 SGK): 
GV chia nhãm, giao nhiƯm vơ.
Cho c¸c nhãm th¶o luËn.
- Mêi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy.
- GV chèt : C¸c hµnh vi viƯc lµm ®ĩng: (b), (d); c¸c hµnh vi viƯc lµm sai: (a),(c),(®).
H§4: Th¶o luËn nhãm (BT 3 SGK):
-TiÕn hµnh t­¬ng tù H§3. 
- GV kÕt luËn:
PhÐp lÞch sù khi giao tiÕp thĨ hiƯn ë:
+ Nãi n¨ng nhĐ nhµng , nh· nhỈn, kh«ng nãi tơc, chưi bËy.
+ BiÕt l¾ng nghe khi ng­êi kh¸c ®ang nãi....
+ Chµo hái khi gỈp gì.
- Kết luận chung :
 Lịch sự với mọi người là có những lời nói cử chỉ hành động thể hiện sự tôn trọng với bất cứ người nào mà mì ... t rung động phát ra.
+ Nhận xét trả lời và cho điểm HS.
2. Bài mới: GV giới thiệu bài
HĐ1: Sự lan truyền âm thanh trong không khí.( 12phút)
H: Tại sao khi gõ trống tai ta nghe được tiếng trống?
- GV yêu cầu HS đọc thí nghiệm trang 84.
- Gọi HS phát biểu dự đoán của mình.
-Tổ chức cho HS làm thí nghiệm trong nhóm.Lưu ý nhắc HS giơ trống ở phía trên ống, mặt trống song song với tấm ni lông bọc miệng ống, cách miệng ống từ (5-10 cm)
H: Khi gõ trống em thấy có hiện tượng gì xảy ra?
H :Vì sao tấm ni lông rung lên?
H: Giữa mặt ống bơ và trống có gì tồn tại? Vì sao em biết?
H: Trong thí nghiệm này, không khí có vai trò gì trong việc làm cho tấm ni lông rung động?
H. Khi mặt trống rung lớp không khí xung quanh như thế nào?
*Kết kuận: Mặt trống rung làm cho lớp không khí xung quanh cũng rung động. Rung động này lan truyền trong không khí. Khi rung động lan truyền đến miệng ống sẽ làm cho tấm ni lông rung động và làm các mẫu giấy vụn chuyển động. Tương tự như vậy, khi rung động lan truyền đến tai ta, sẽ làm cho màng nhĩ rung động, nhờ đó ta có thể nghe được âm thanh.
- Gọi HS đọc mục Bạn cần biết trang 84
H: Nhờ đâu mà ta có thể nghe được âm thanh?
H. trong thí nghiệm trên âm thanh lan truyền qua môi trrường nào?
* GV nêu thí nghiệm:
+ Có một chậu nước , dùng 1 ca nước đổ vào giữa chậu.
H: Theo em, hiện tượng gì sẽ xảy ra trong thí nghiệm trên?
+ Yêu cầu HS làm thí nghiệm.
GV : Sóng nước từ giữa chậu lan ra khắp chậu đó cũng là sự lan truyền rung động.Sự lan truyền rung động trong không khí cũng tương tự như vậy.
Hoạt động 2: Âm thanh lan truyền qua chất lỏng , chất rắn.( 8phút)
 Tổ chức cho HS hoạt động cả lớp: GV dùng túi ni lông buộc chặt chiếc đồng hồ đang đỗ chuông rồi thả vào chậu nước.Yêu cầu 3û HS áp tai vào thành chậu, tai kia bịt lại và trả lời xem các em nghe thấy gì?
H: Hãy giải thích tại sao khi áp tai vào thành chậu, em vẫn nghe thấy tiếng chuông đồng hồ kêu mặc dù đồng hồ đã bị buộc chặt trong túi ni lông?
H: Thí nghiệm trên cho thấy âm thanh có thể truyền qua môi trường nào?
H: Hãy lấy những ví dụ trong thực tế chứng tỏ sự lan truyền của âm thanh qua chất lỏng và chất rắn?
* GV kết luận lại.
Hoạt động 3:Aâm thanh yếu đi hay mạnh lên khi lan truyền ra xa.
( 8phút)
H. Theo em khi lan truyền ra xa , âm thanh sẽ yếu đi hay mạnh lên?
*Thí nghiệm 1:
- GV vừa gõ trống vừa đi trong lớp rồi ra ngoài lớp
H. Khi đi xa thì tiếng trống to lên hay nhỏ đi?
*Thí nghiệm 2:
- GV nêu thí nghiệm : Sử dụng trống , ống bơ, ni lông , giấy vụn và làm thí nghiệm như thế ở hoạt động 1. Sau đó bạn cầm ống bơ đưa ống ra xa dần.
H: Khi đưa ống bơ ra xa em thấy có hiện tượng gì xảy ra?
H: Qua 2 thí nghiệm trên em thấy âm thanh khi truyền ra xa thì mạnh lên hay yếu đi và vì sao?
- Yêu cầu HS lấy ví dụ cụ thể để chứng tỏ âm thanh yếu dần khi lan truyền ra xa nguồn âm.
- GVnhận xét tuyên dương 
3. Củng cố dặn dò:( 3phút)
H: Khi nói chuyện điện thoại , âm thanh truyền qua những môi trường nào?
+ Nhận xét giờ học.
+ Dặn HS về học thuộc mục Bạn cần biết và chuẩn bị bài sau.
+ Huúnh, Ph¸n ,lần lượt HS lên bảng thực hiện yêu cầu , lớp theo dõi nhận xét.
+ HS lắng nghe.
- HS phát biểu theo suy nghĩ
- 2 HS làm thí nghiệm cho nhóm quan sát, 1HS bê trống , 1 HS gõ trống.Các thành viên quan sát hiện tượng , trao đổi và trả lời câu hỏi.
+ ... tấm ni lông rung lên làm các mẩu giấy vụn chuyển động, nảy lên , mặt trống rung và nghe thấy tiếng trống
+ ... do âm thanh từ mặt trốngrung động truyền tới.
+ ... có không khí tồn tại. (Vì không khí có ở khắp nơi, ở trong mọi chỗ rỗng của vật).
+ ...không khí là chất truyền âm thanh từ trống sang tấm ni lông làm cho tấm ni lông rung động.
+ ... lớp không khí xung quanh cũng rung động theo.
- HS lắng nghe.
+ 2 HS đọc
+ HS nghe GV phổ biến cách làm và chuẩn bị đồ dùng.
- HS trả lời theo suy nghĩ.
+ Hoạt động trong nhóm theo yêu cầu và nêu hiện tượng xảy ra.
- HS lắng nghe.
+ HS trả lời:
- Em nghe thấy tiếng chuông đồng hồ kêu.
+ 2 HS giải thích.
+ Lần lượt HS nêu:
+Lớp lắng nghe.
HS trả lời theo suy nghĩ của mình.
HS lắng nghe
.nhỏ đi
HS nghe phổ biến cách làm sau đó thực hiện theo nhóm.
* HS lấy ví dụ:
+ Ngồi gần đài nghe tiếng nói to, xa đài nghe nhỏ
+ Khi ô tô gần ta nghe tiếng còi to , khi ô tô đi xa dần ta nghe tiếng còi nhỏ dần.
+ Vài HS trả lời.
+ HS lắng nghe và thực hiện.
To¸n : LUYỆN TẬP
I. Mơc tiªu.
 Giúp HS:
 - Củng cố và rèn kĩ năng qui đồng MS hai PS.
 – Bước đầu làm quen với quy đồng MS 3 PS.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoạt động dạy
Hoạt động học.
1. Bài cũ.
– GV hỏi cách quy đồng MS trường hợp 1 trong hai MS là MSC. 1 HS lµm BT3.
– GV nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới.
- GV giới thiệu bµi.
- HD Luyện tập.
Bài 1
– HS nêu yêu cầu.
– Cả lớp làm bài vào vở. 2 em lên bảng.
– Cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng.
Bài 2
– GV nêu yêu cầu .
– Cho HS tự làm bài vào vở.
– GV chấm một số bài.
Bài 3
– HS nêu yêu cầu.
– GV hướng dẫn HS quy đồng MS các PS theo mÉu.
– HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng.
– Cả lớp và GV nhận xét KQ.
Bài 4
– HS nêu yêu cầu.
– HS tự làm bài.
– GV chấm một số vở.
3 Củng cố, dặn dò.
– HS nêu lại cách quy đồng MS các PS.
– GV nhận xét tiết học. Ra thªm BT cho N4: 
- Thµnh, Nĩi, KiỊu nªu c¸ch Q§MS.
- Th¶o lµm BT3.
Quy đồng MS.
- HS làm bài. Nhãm 4 chØ lµm bµi a. 2 HS lªn b¶ng lµm: ch¼ng h¹n:
 vµ quy ®ång mÉu sè thµnh: ; gi÷ nguyªn ph©n sè 
- HS nghe. Nhãm 4 lµm bµi a
HS làm bài vào vở.3 HS lªn b¶ng lµm. Ch¼ng h¹n:
 vµ 2 viÕt ®­ỵc lµ: vµ 
Q§MS := ; gi÷ nguyªn 
-1 em nêu.
-HS nghe giảng.
-HS làm bài vào vở BT. T©m lµm BT a
- HS nªu yªu cÇu.
-HS làm bài vµo vë.
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi. Líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®ĩng.
-1 HS nêu.
HS ghi nhớ.
¤n TiÕng ViƯt : TLV: CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
 I. Mơc tiªu:
 1/ Cđng cè vỊ cÊu t¹o bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi (Gåm 3 phÇn: mở bài, thân bài, kết bài).
 2/ Biết lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc một trong hai c¸ch đã học( tả lần lượt từng bộ phận của cây, tả lần lượt từng thời kì phát triển của cây).
 II. §å dïng d¹y häc: 
- Tranh ảnh một số cây ăn quả.
- Bảng phụ ghi lời giải BT 1 ,2 phần nhận xét.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
GV
HS
1. Bµi cị:
- 2 HS nªu cÊu t¹o cđa bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi.
2. Bµi míi:
- GV giíi thiƯu bµi.
BT1:
 - GV dán một số tranh cây ăn quả.
Cho HS lập dàn ý miêu tả 1 trong 2 cách đã häc.
- GV ph¸t bĩt d¹ vµ giÊy cho 2,3 HS. 
- Cho HS tiếp nối nhau đọc dán ý của mình.
Chọn 1 dàn ý tốt nhất dán lên bảng làm mẫu.
BT2: 
Cho HS dùa vµo dµn ý ®· lËp ®Ĩ viÕt thµnh bµi v¨n hoµn chØnh.
Cho HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi cđa m×nh.
GV nhËn xÐt.
3.Cđng cè :
GV chèt néi dung bµi, nhËn xÐt giê häc.
DỈn HS vỊ nhµ hoµn chØnh bµi.
2 em nªu ghi nhí.
 HS quan s¸t tranh.
 HS chän mét c©y ¨n qu¶ ®Ĩ t¶: cam, quýt, nh·n, b­ëi, ...
 HS lËp dµn ý miªu t¶ theo 1 trong 2 c¸ch ®· häc.
 2,3 HS lËp dµn ý vµo giÊy khỉ to.
HS tiÕp nèi nhau ®äc dµn ý cđa m×nh.
HS viÕt bµi.
HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi viÕt cđa m×nh.
Líp nhËn xÐt.
H nghe vµ ghi nhí.
¤n luyƯn To¸n: Ch÷a bµi KiĨm tra ®Þnh k×
I.Mơc tiªu:
- Cđng cè c¸c d¹ng to¸n ®· häc :
+ §ỉi ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch, ®¬n vÞ ®o thêi gian.
+ TÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc, t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cđa phÐp tÝnh, dÊu hiƯu chia hÕt .
+ Gi¶i bµi to¸n vỊ TB céng, t×m hai sè khi biÕttỉng vµ hiƯu cđa hai sè.
II. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
GV
HS
1Bµi cị:
2.Bµi míi:
- GV giíi thiƯu bµi. HDHS lµm bµi tËp.
Bµi 1: ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm:
a,80495 cm2 = ..........m2........cm2
b. 6m2 9cm2= .............cm2
c. 146 phĩt= .......giê........phĩt
d. 19 dm2 25 cm2 =.............cm2
- Cho HS tù lµm råi ch÷a bµi. Ki ch÷a yeu cÇu HS nªu c¸ch lµm.
Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc:
a. 874 : 46 + 17 x 43
b.1234 - (102 x 8 +399)
- Cho HS nªu l¹i c¸c quy t¾c tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc, tù lµm bµi vµo vë.
Bµi 3: T×m x:
a. 6645 - x = 23 x 56 b. 7930 : x = 305
- Cho HS nªu c¸ch t×m sè trõ, sè chia ch­a biÕt.
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi råi ch÷a.
L­u ý HS: bµi a tÝnh 23 x 56 tr­íc.
Bµi 4: TÝnh b»ng c¸hc thuËn tiƯn nhÊt:
65 + 65 x 37 +65 x 62
- Cho HS nªu tÝnh chÊt cÇn vËn dơng ®Ĩ tÝnh nhanh. 
- Yªu cÇu HS tù lµm vµ nªu kÕt qu¶.
Bµi 5: §ĩng ghi §, sai ghi S
a. Sè 3210 chia hÕt cho 9
b. Sè 3210 võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt cho5.
c.Sè 1023 chia hÕt cho 3 nh­ng kh«ng
 chia hÕt cho 9
d.Sè 3102 chia hÕt cho5
Yªu cÇu HS nªu l¹i c¸c dÊu hiƯu chia hÕt cho 2; 5; 5;9. Cho HS tù ®iỊn §,S.
Bµi 6: 
 Mét siªu thÞ nhËp 87 thïng m× gãi ¨n liỊn, mçi thïng cã 30 gãi. §Ĩ b¸n hµng , nh©n viªn ph¶i xÕp lªn 15 gi¸ nh­ nhau. Hái mçi gi¸ xÕp ®­ỵc bao nhiªu gãi m×.
- Cho HS ®äc bµi to¸n, tãm t¾t.
Hái: Muèn biÕt mçi gi¸ xÕp ®­ỵc bao nhiªu gãi m× em cÇn ph¶i biÕt g× ?.
Muèn tÝnh sè gãi m× nhËp vỊ em lµm nh­ thÕ nµo? 
Cho HS tù gi¶i råi ch÷a bµi.
Bµi 7: Mét khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã nưa chu vi lµ 361m. ChiỊu dµi h¬n chiỊu réng 28m . TÝnh diƯn tÝch khu ®Êt ®ã.
TiÕn hµnh t­¬ng tù BT 6.
GV l­y ý c¸c HS cßn chËm: Mai Anh. Phĩc, T©m ®éng viªn, khuyÕn khÝch HS.
3.Cđng cè: 
GV chèt néi dung bµi. NhËn vxÐt chung giê häc.
Ra thªm BT cho N4.
HS nh¾c l¹i mèi quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch, ®¬n vÞ ®o thêi gian.
HS tù lµm bµi.
2 HS lªn b¶ng lµm, ch÷a bµi.
HS nªu 
HS lµm bµi vµo vë.
2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
HS nªu c¸ch t×m sè trõ, sè chia ch­a biÕt .
HS tù lµm bµi vµo vë. 
HS nªu tÝnh chÊt cÇn vËn dơng ®Ĩ tÝnh nhanh. HS tù lµm bµi , nªu kÕt qu¶: 
65+ 65 x 37 +65 x 62 =65 x (1+ 37 + 62) = 65 x 100 = 6500
- HS tr¶ lêi.
HS tù gi¶i vµo vë.
1 HS lªn b¶ng lµm. Líp nhËn xÐt.
- HS lµm bµi vµo vë.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 21.doc