Giáo án Lớp 4 - Tuần 22 - GV: Phạm Thị Tần - Trường Tiểu học Nhuế Dương

Giáo án Lớp 4 - Tuần 22 - GV: Phạm Thị Tần - Trường Tiểu học Nhuế Dương

Tập đọc

Sầu riêng

I Mục tiêu:

- Đọc rành mạch, tương đối lưu loát; bước đầu biết đọc một đoạn trong bài có nhấn giọng từ ngữ gợi tả.

- Hiểu nội dung: Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa, quả và nét độc đáo về dáng cây (Trả lời được câu hỏi trong SGK).

- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn luyện đọc.

- Tranh vỊ cây sầu riêng.

III. Hoạt động trên lớp:

 

doc 25 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 05/06/2021 Lượt xem 46Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 22 - GV: Phạm Thị Tần - Trường Tiểu học Nhuế Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 22 
 Thø hai, ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010
TËp ®äc
SÇu riªng 
I Mơc tiªu: 
- Đọc rành mạch, tương đối lưu loát; bước đầu biết đọc một đoạn trong bài có nhấn giọng từ ngữ gợi tả.
- Hiểu nội dung: Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa, quả và nét độc đáo về dáng cây (Trả lời được câu hỏi trong SGK).
- Có ý thức ch¨m sãc vµ b¶o vƯ c©y trång. 
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn luyện đọc.
- Tranh vỊ cây sầu riêng.
III. Hoạt động trên lớp: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. KTBC:
- Gọi HS đọc bài vàtrả lời câu hỏi SGK.
- Nhận xét và cho điểm HS.
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Sầu riêng.
b) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
* Luyện đọc: - Cho HS mở SGK trang 34.
- 3 đoạn: 
+ Đoạn 1:Từ đầu đến kì lạ.
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến tháng năm ta.
+ Đoạn 3: Phần còn lại.
- Yêu câu HS đọc nối tiếp lần 1, kết hợp sửa lỗi phát âm cho HS: sÇu riªng ,k× l¹ ,lđng l¼ng ,chiỊu qu»n ,chiỊu l­ỵn ,quyÕn rị. 
- Yêu câu HS đọc nối tiếp lần 2, kết hợp giải nghĩa từ : mật ong già hạn, hoa đậu từng chùm, hao hao giống, mùa trái rộ, đam mê.
 KÕt hỵp luyƯn ®äc c©u khã : SÇu riªng th¬m mïi th¬m cđa mÝt chÝn quyƯn víi h­¬ng b­ëi ,bÐo c¸i bÐo cđa trøng gµ,ngät c¸i vÞ cđa mËt ong giµ h¹n .H­¬ng vÞ quyÕn rị ®Õn k× l¹ .
- Yêu cầu đọc theo cặp
- GV theo dõi HS đọc.
- GV đọc mẫu: Giọng tả nhẹ nhàng chậm rãi. Nhấn giọng ở những từ ngữ ca ngợi vẽ đặc sắc của sầu riêng.
* Tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:
1/ Sầu riêng là đặc sản của vùng nào ?
ý 1:H­¬ng vÞ ®Ỉc biƯt cđa qu¶ sÇu riªng .
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi
2/ Dựa vào bài văn hãy miêu tả những nét đặc sắc của:
a, Hoa sầu riêng.
ý 2 :Nh÷ng nÐt ®Ỉc s¾c cđa hoa sÇu siªng .
b, Quả sầu riêng. 
c, Dáng cây sầu riêng.
ý 3 :D¸ng vỴ k× l¹ cđa c©y sÇu riªng .
- GV nhận xét.
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3 và trả lời câu hỏi
3/ Tìm những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng?
 *Nªu ý nghÜa cđa bµi ?
- GV nhận xét.
* Đọc diễn cảm:
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn
- Đưa đoạn văn cần đọc diễn cảm lên bảng: (sầu riêng là loại trái quý  quyến rũ đến kì lạ)
- GV đọc mẫu: 
- Cho HS luyện đọc theo cặp.
- Tổ chức thi đọc diễn cảm.
- Nhận xét , cho điểm HS.
3. Củng cố :
- GV: Chốt lại bài - Nêu ý nghĩa của bài.
- GD: Sầu riêng là loại cây quý đặc sản của miền Nam. Có ý thức ch¨m sãc vµ b¶o vƯ c©y trång.
- Dặn dò:Chuẩn bị bài: Chợ Tết. - Nhận xét tiết học.
- 3 HS đọc bài.
- Lớp theo dõi nhận xét.
- Lắng nghe , nhắc lại.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc bài.
- HS phát âm từ khó
- 3 HS tiếp nối nhau đọc bài, và hiểu từ mới.
- HS đọc theo cặp.
- 1 HS đọc toàn bài.
- HS theo dõi.
- Trao đổi , tiếp nối nhau trả lời câu hỏi
- Sầu riêng là  miền Nam
- Đọc thầm , trao đổi và trả lời
- Thảo luận nhóm trình bày.
- Sầu riêng là lµ lo¹i tr¸i quý cđa miền Nam..
- Hương vị quyến rũ đến kì lạ.
- Đứng ngắm  dáng cây kì lạ này. Vậy mà khi chín  đến đam mê.
- 3 HS đọc nối tiếp
- Cả lớp theo dõi.
- HS đọc đọc theo cặp.
- 3 – 4 cặp thi đọc.
- Lớp theo dõi nhận xét.
- HS nêu ý nghĩa của bài : Ca ngợi gi¸ trÞ vµ ve û®Đp đặc sắc của cây sầu riêng .
- HS cả lớp theo dõi.
- Cả lớp theo dõi.
- HS đọc đọc theo cặp.
- 3 – 4 cặp thi đọc.
- Lớp theo dõi nhận xét.
____________________________________________________
To¸n
TiÕt 106 : LuyƯn tËp chung (trang 118)
I. Mơc tiªu: 
 - Rĩt gän ®­ỵc ph©n sè
 - Quy ®ång ®­ỵc mÉu sè hai ph©n sè.
II. §å dïng d¹y häc: 
- PhiÕu BT4
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
1. KTBC: Gäi 2HS lªn b¶ng lµm bµi 3 (SGK-117)
- GV nhËn xÐt + Ghi ®iĨm 
Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng häc
2. Thùc hµnh 
Bµi 1 (tr.118)
Yªu cÇu HS ®äc vµ nªu yªu cÇu cđa bµi
HS ®äc vµ nªu yªu cÇu cđa bµi
GV ch÷a bµi
Cđng cè rĩt gän ph©n sè.
2 HS lµm b¶ng
HS líp lµm nh¸p
Bµi 2:
GV yªu cÇu HS suy nghÜ, t×m kÕt qu¶ 
HS ®äc ®Ị bµi, t×m ra c¸c ph©n sè b»ng 2/9
GV ch÷a bµi - yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸c lµm bµi
HS gi¶i thÝch.
Hái: Muèn biÕt ph©n sè nµo b»ng 2/9, ta lµm nh­ thÕ nµo?
.... Rĩt gän c¸c ph©n sè
Cđng cè: rĩt gän c¸c ph©n sè
HS nªu c¸ch rĩt gän c¸c ph©n sè
Bµi 3:(a,b,c)
C¸ nh©n
GV yªu cÇu HS lµm bµi
GV ch÷a bµi
2 HS lµm b¶ng líp
HS líp lµm vë
§ỉi chÌo kiĨm tra.
Hái: Khi qui ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè cÇn chĩ ý ®iỊu g×? (dµnh cho HS giái)
T×m ®­ỵc mÉu sè chung bÐ nhÊt.
Cđng cè qui ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè
HS nªu c¸ch qui ®ång mÉu sè.
Bµi 4 :(NÕu cßn thêi gian )
C¶ líp
Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh SGK 
HS lµm nhanh ra nh¸p.
ViÕt c¸c ph©n sè chØ ng«i sao ®· t« mµu trong tõng nhãm
1 sè HS ®äc ph©n sè
§äc c¸c ph©n sè ®ã.
T×m ph©n sè theo yªu cÇu cđa bµi
H×nh b.
Cđng cè kh¸i niƯm ph©n sè.
2. Cđng cè - dỈn dß
NhËn xÐt giê häc, dỈn dß bµi sau
____________________________________________________
§¹o ®øc
LÞch sù víi mäi ng­êi (tiÕp)
I. Mơc tiªu: 
 -BiÕt ý nghÜa cđa viƯc c­ xư lÞch sù víi mäi ng­êi .
 - Nªu ®­ỵc vÝ dơ vỊ c­ xư lÞch sù víi mäi ng­êi .
 - BiÕt c­ xư lÞch sù víi nh÷ng ng­êi xung quanh .
 -LÊy chøng cø 2,3 nhËn xÐt 6 tõ 1 ®Õn 38 
II. §å dïng d¹y – häc:
SGK ®¹o ®øc 4.
Mçi HS cã 3 tÊm b×a xanh, ®á, tr¾ng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng häc
 H§1. Bµy tá ý kiÕn (BT2)
GV chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ
GV kÕt luËn:
 c, d ®ĩng;
 a, b, ® sai.
Ph­¬ng ¸n 1.
HS th¶o luËn nhãm 4.
§¹i diƯn mét sè nhãm tr×nh bµy
Ph­¬ng ¸n 2: dïng thỴ.
 H§2. §ãng vai.
HS ®äc - ghi nhí
GV giao nhiƯm vơ cho 3 nhãm, th¶o luËn ®ãng vai t×nh huèng a) - bµi tËp 4 - SGK 
GV yªu cÇu 1 nhãm lªn ®ãng vai.
GV nhËn xÐt chung.
C¸c nhãm chuÈn bÞ ®ãng vai
HS thùc hiƯn ®ãng vai
HS nhãm kh¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸ c¸ch gi¶i quyÕt.
 H§3. T×m hiĨu 1 sè c©u ca dao, tơc ng÷. ...
HS nªu - ®äc mét sè c©u ca dao - tơc ng÷.
GV yªu cÇu HS nªu c¸c c©u ca dao, tơc ng÷ 
T×m hiĨu ý nghÜa cđa c¸c c©u ®ã.
GV bỉ sung:
Lêi nãi ch¼ng mÊt tiỊn mua
 Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau.
Häc ¨n, häc nãi, häc gãi, häc më
Lêi chµo cao h¬n m©m cç
HS gi¶i thÝch.
 H§ 4. KÕt luËn chung:Hs nªu l¹i ghi nhí 
HS l¾ng nghe.
5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi:
Nh¾c nhë HS thùc hiƯn c­ xư lÞch sù víi mäi ng­êi xung quanh trong cuéc sèng hµng ngµy.
Thø ba, ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2010
ChÝnh t¶ 
Nghe viÕt :sÇu riªng
ph©n biƯt :L/N ( ĩt/ĩc)
I. Mơc tiªu
- Nghe – viÕt ®ĩng bµi chÝnh t¶; tr×nh bµy ®ĩng ®o¹n v¨n trÝch.
- Lµm ®ĩng bµi tËp 3
II. §å dïng d¹y – häc
* B¶ng líp viÕt bµi tËp 2a hoỈc 2b.
* Bµi 3 viÕt s½n vµo 2 tê giÊy to vµ bĩt d¹
* Tê giÊy nhá ghi c¸c tõ khã, dƠ lÉn cđa tiÕt chÝnh t¶ tuÇn tr­íc ®Ĩ kiĨm tra bµi cị.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1. KiĨm tra bµi cị: (5)
- Gv kiĨm tra häc sinh vµ viÕt c¸c tõ khã, dƠ lÉn cđa giê chÝnh t¶ tuÇn tr­íc.
- NhËn xÐt bµi viÕt trªn b¶ng cđa HS
2. D¹y – Häc bµi míi: (30’)
 2.1. Giíi thiƯu bµi
- Trong giê chÝnh t¶ h«m nay c¸c em sÏ nghe viÕt ®o¹n 2 trong bµi v¨n SÇu riªng vµ lµm bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biƯt l/n hoỈc ut/uc.
 2.2. H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶
a) Trao ®ỉi vỊ néi dung ®o¹n v¨n
- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®o¹n v¨n
*Hái: 
(?) §o¹n v¨n miªu t¶ g×?
(?) Nh÷ng tõ ng÷ nµo cho ta biÕt hoa sÇu riªng rÊt ®Ỉc s¾c?
b) H­íng dÉn viÕt tõ khã
- H­íng dÉn HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ sau: trỉ, cuèi n¨m, to¶ kh¾p khu v­ên, gièng c¸nh sen con ...
c) ViÕt chÝnh t¶
- §äc cho HS viÕt theo quy ®Þnh
d) So¸t lçi, chÊm bµi
 2.3 H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶
Bµi 2
a. Gäi Hs ®äc yªu cÇu bµi tËp.
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi
- Gäi HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®ĩng.
(?) T¹i sao khi mĐ xuýt xoa, bÐ Minh míi oµ khãc?
b) Gv tỉ chøc cho HS lµm bµi tËp 2b t­¬ng tù nh­ c¸ch tỉ chøc bµi tËp 2a.
*GV hái: 
(?) §o¹n th¬ cho ta thÊy ®iỊu g×?
(?) Hå T©y lµ c¶nh ®Đp ë ®©u?
Bµi 3
- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
- D¸n tê phiÕu nghi bµi tËp lªn b¶ng.
- Tỉ chøc cho HS thi lµm bµi theo h×nh thøc tiÕp søc.
- Gäi HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®ĩng.
3. cđng cè - dỈn dß: (5’)
(?) Ch÷ ®Çu c©u ta viÕt nh­ thÕ nao?
- NhËn xÐt tiÕt häc
- HS lªn b¶ng, 1 HS ®äc cho 2 HS viÕt c¸c tõ sau:
 + PB: ra vµo, cỈp da gia ®×nh, con dao ..
 + PN: lÈn trèn, lÉn lén, ng· ngưa ...
- L¾ng nghe
- Theo dâi l¾ng nghe.
- HS ®äc thµnh tiÕng ®o¹n v¨n trong SGK.
 + §o¹n v¨n miªu t¶ hoa sÇu riªng
 + Nh÷ng tõ ng÷ cho ta thÊy hoa sÇu riªng rÊt ®Ỉc s¾c: hoa th¬m ng¸t nh­ h­¬ng cau, h­¬ng b­ëi ...
- HS ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp
- HS lµm bµi trªn b¶ng líp.
- HS d­íi líp lµm b»ng bĩt vµo SGK.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi
- 2 ®Õn 3 HS ®äc l¹i khỉ th¬
... Nªn bÐ nµo thÊy ®au!
BÐ oµ lªn nøc në ...
 + V× khi bÐ ng· ch¼ng ai biÕt, khi mĐ vỊ, mĐ th­¬ng, mĐ xuýt xoa bÐ míi thÊy ®au vµ oµ lªn khãc nøc në.
*Lêi gi¶i:
Con ®ß l¸ trĩc qua s«ng
Tr¸i m¬ trßn trÜnh, qu¶ bßng ®ung ®­a
Bĩt nghiªng lÊt phÊt h¹t m­a
Bĩt chao, gỵi n­íc T©y Hå l¨n t¨n.
*HS tr¶ lêi:
 + §o¹n th¬ cho ta thÊy ®­ỵc sù tµi hoa cđa c¸c nghƯ nh©n vÏ hoa v¨n trªn ®å sµnh sø. TÊt c¶ thiªn nhiªn, c©y cá, ®­ỵc kh¾c ho¹ trªn c¸c lä hoa, b×nh gèm ... chØ cÇn nghªng tay lµ nÐt vÏ t¹o thµnh h¹t m­a, chao l¹i thµnh gỵn sãng trªn mỈt Hå T©y.
 + Hå T©y lµ c¶nh ®Đp ë Thđ ®« Hµ Néi
- HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu trong SGK.
- HS 2 nhãm thi lµm bµi tiÕp søc. HS dïng bĩt d¹ g¹ch bá tõ kh«ng thÝch hỵp. Mçi HS chØ lµm mét tõ.
- §¹i diƯn cđa 2 nhãm ®äc ®o¹n v¨n ®· hoµn thµnh. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
- HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n sau khi ®· chän c¸c tõ: n¾ng-trĩc-lãng l¸nh- nªn- vĩt-n¸o nøc.
To¸n 
TiÕt 107 : So s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu sè 
I. Mơc tiªu:
- BiÕt so s¸nh 2 ph©n sè cã cïng mÉu sè.
 - NhËn biÕt mét ph©n sè lín h¬n hoỈc bÐ h¬n 1
II. §å dïng d¹y - häc
H×nh vÏ nh­ phÇn bµi häc SGK (b¶ng phơ).
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng häc
1. Giíi thiƯu bµi.
2. H­íng dÉn so s¸nh hai ph©n sè cïng MS.
GV nªu vÝ dơ (SGK )
Treo b¶ng phơ
Hái: 
§é dµi ®o¹n AC b»ng mÊy phÇn ®o¹n th¼ng AB?
T­¬ng tù ®o¹n AD?
HS ®äc vÝ dơ
Quan s¸t h×nh vÏ
HS ...  rau ,hoa trong chËu .
-Trång ®­ỵc c©y rau ,hoa trªn luèng hoỈc trong chËu .
-LÊy chøng cø 1,2 nhËn xÐt 7 tõ 1 ®Õn 38
II. ®å dïng d¹y – häc:
C©y con rau, hoa ®Ĩ trång.
Tĩi bÇu cã chøa ®Çy ®Êt.
Cuèc, dÇm xíi, b×nh t­íi n­íc cã vßi.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng häc
1. Giíi thiƯu bµi.
2. H§ 1: H­íng dÉn HS t×m hiĨu qui tr×nh kÜ thuËt trång c©y con.
Yªu cÇu HS ®äc SGK 
HS ®äc néi dung bµi trong SGK 
Yªu cÇu HS nªu qui tr×nh kÜ thuËt trång c©y con?
Chän c©y gièng
ChuÈn bÞ ®Êt.
Hái: 
T¹i sao cÇn chän gièng c©y con khoỴ, kh«ng cong queo, g·y yÕu vµ kh«ng bÞ s©u bƯnh?
CÇn chuÈn bÞ ®Êt trång c©y con nh­ thÕ nµo?
HS gi¶i thÝch.
GV nhËn xÐt, bỉ sung (SGK trang 75)
GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh SGK . nªu l¹i c¸c b­íc trång c©y con?
HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
GV nhËn xÐt - gi¶i thÝch mét sè yªu cÇu khi trång c©y con (SGK -76)
3. H§2: GV h­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt trång c©y.
HS quan s¸t tranh vµ nªu tr×nh tù trång c©y
GV h­íng dÉn theo tr×nh tù sau:
HS l¾ng nghe.
x¸c ®Þnh vÞt rÝ trång c©y.
§µo hèc
§Ỉt c©y vµo hèc, vun ®Êt vµ Ên chỈt
T­íi n­íc
Ghi nhí: (SGK trang 59)
HS ®äc ghi nhí.
4. Cđng cè - dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc
Nh¾c nhë HS chuÈn bÞ ®ß dïng, dơng cơ giê sau.
__________________________________________________
*******************************************************************************************************************************************
ThĨ dơc
TiÕt 44: Nh¶y d©y kiĨu chơm 2 ch©n
Trß ch¬i: §i qua cÇu.
I) Mơc tiªu : 
 - Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng ®éng t¸c nh¶y d©y kiĨu chơm 2 ch©n ,®éng t¸c nh¶y nhĐ nhµng .BiÕt c¸ch so d©y ,quay d©y nhÞp ®iƯu vµ bËt nh¶y mçi khi d©y ®Õn .
- B­íc ®Çu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­ỵc . 
-LÊy chøng cø 1,3 nhËn xÐt 6 tõ 1 ®Õn 38
 II) §Þa ®iĨm, ph­¬ng tiƯn : 
- S©n b·i, d©y nh¶y,cßi.
III) C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu : 
Ho¹t ®éng cđa thµy:
Ho¹t ®éng cđa trß
A-PhÇn më ®Çu:
-Gi¸o viªn nhËn líp, phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc .
B-PhÇn c¬ b¶n:
* Häc nh¶y d©y kiĨu chơm 2 ch©n .
 - GV ®iỊu khiĨn, c¶ líp chia theo ®éi h×nh 2 hµng däc .
- Hs tËp luyƯn .
- Gv theo dâi, sưa .
*Trß ch¬i : §i qua cÇu.
 - Gv nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i
-Yªu cÇu HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp :cỉ ch©n, ®Çu gèi.
-Yªu cÇu HS ch¬i trß ch¬i
-Gi¸o viªn theo dâi ,uèn n¾n.
C-PhÇn kÕt thĩc :
- Gi¸o viªn hƯ thèng bµi ,nhËn xÐt giê häc.
-DỈn häc sinh th­êng xuyªn tËp thĨ dơc thĨ thao.
- TËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®iĨm sè, b¸o c¸o sÜ sè .
- Ch¹y chËm theo hµng däc quanh s©n .
- §éi h×nh 2 hµng däc
-HS khëi ®éng.
-HS ch¬i trß ch¬i.
- Thi ®ua theo ®éi.
- Hs th¶ láng .
-§øng t¹i chç ,vç tay h¸t.
__________________________________________________
Thø s¸u, ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 2010
TËp lµm v¨n
LuyƯn tËp miªu t¶ c¸c bé phËn cđa c©y cèi
I. Mơc tiªu::
- Nhận biết được một số điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối trong đoạn văn mẫu (BT1); viết được đoạn văn ngắn tả lá (thân, gốc) một cây em thích (BT2) 
- Gi¸o dơc cho hs cã ý thøc b¶o vƯ vµ ch¨m sãc c©y cèi.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.
III. Hoạt động trên lớp: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. KTBC: 
- Nêu dàn bài chung của văn miêu tả cây cối?- Khi quan sát cây cối cân theo trình tự nào?
- Nhận xét và cho điểm HS.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Giới thiệu mục đích, yêu cầu giờ học
b. Nội dung
*Bài 1: 
- Cho học sinh đọc một số đoạn văn tả lá, thân và gốc một số loài cây.Theo em cách tả của tác giả trong mỗi đoạn có gì đáng chú ý?
- Gợi ý:Bài tả theo mùa nào, có biện pháp gì?
- GV nhận xét: a/ Đoạn tả lá bàng: Tả rất sinh động sự thay đổi màu sắc của lá bàng theo thời gian bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. 
b/ Đoạn tả cây sồi:Tả sự thay đổi của cây sồi già từ mùa đông sang mùa xuân 
* Hình ảnh so sánh: Nó như một con quái vật già nua, cau có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười. 
*Hình ảnh nhân hóa làm cho cây sồi già như có tâm hồn của người: Mùa đông, cây sồi già cau có khinh khỉnh, vẻ ngờ vực buồn rầu. Xuân đến, nó say sưa, ngây ngất, khẽ đung đưa trong nắng chiều.
*Bài 2: - Viết một đoạn văn tả lá, thân hay gốc của một cây mà em yêu thích.
- Hướng dẫn học sinh đọc kĩ đề, lưu ý viết một đoạn tả lá, thân hay gốc của một cây mà em yêu thích (khoảng 5- 7 câu)
- GV nhận xét hoàn chỉnh
3. Củng cố Dặn dò: 
- Khi quan sát tả các bộ phận của cây em chú ý theo trình tự nào?
- Chuẩn bị bài: luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối.- Nhận xét tiết học.
- 2 HS trả lời.
- Lớp nhận xét
- HS nhắc lại.
- HS nối tiếp nhau đọc nội dung bài tập 1 với 2 đoạn văn: 
Lá bàng: 
Cây sồi già.
- Thảo luận nhóm ghi phiếu và trình bày:
- Lớp theo dõi nhận xét bổ sung.
- Tiếp tục thảo luận nhóm và trình bày.
- Lớp theo dõi nhận xét bổ sung.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- Thảo luận nhóm nêu yêu cầu bài làm.
- Học sinh viết bài vào vở rồi lần lượt đọc bài của mình cho lớp nghe.
- Bạn nhận xét bổ sung.
- Vài HS trả lời.
- Nghe dặn dò.
________________________________________________
To¸n 
TiÕt 110 : LuyƯn tËp
I. Mơc tiªu: - BiÕt so s¸nh hai ph©n sè 
 II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß 
1. KiĨm tra bµi cị.
Yªu cÇu HS nªu c¸ch so s¸nh 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè, 
HS nªu
2. Bµi míi.- luyƯn tËp
Bµi 1 (122):(a,b)
GV nªu phÇn a; b
GV ch÷a bµi
HS so s¸nh (miƯng) vµ nªu c¸ch so s¸nh
3 HS lµm b¶ng, líp lµm nh¸p.
-Cđng cè so s¸nh 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè.
Khi so s¸nh 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè em cã thĨ so s¸nh b»ng nh÷ng c¸ch nµo? (dµnh cho HS giái).
Qui ®ång mÉu sè
Rĩt gän råi so s¸nh.
Bµi 2:a,b
C¸ nh©n
GV yªu cÇu HS lµm bµi
.
GV ch÷a bµi
3 HS lµm b¶ng
líp lµm VBT (phiÕu)
HS nªu kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm.
C¸ch 1: Qui ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè råi so s¸nh
C¸ch 2: So s¸nh víi 1.
VD: 8/7>1; 7/81>7/8 è8/7>7/8
Bµi 3:
C¶ líp
GV yªu cÇu HS ®äc thÇm phÇn a, ®äc nhËn xÐt 
¸p dơng lµm phÇn b
GV ch÷a.
Giíi thiƯu so s¸nh 2 ph©n sè cã cïng tư sè
1 sè HS ®äc
HS nªu miƯng
Bµi 4:Dµnh cho hs kh¸ giái (nÕu cßn thêi gian )
C¸ nh©n
GV ch÷a bµi - h­íng dÉn HS chÊm bµi
Cđng cè so s¸nh c¸c ph©n sè cã cïng mÉu sè
1 HS lµm b¶ng líp. HS líp lµm Vë HS ®ỉi chÐo - tù ch¸m bµi cho b¹n.
3. Cđng cè - dỈn dß:
NhËn xÐt giê häc.
________________________________________________
Khoa häc
¢m thanh trong cuéc sèng (tiÕp theo)
I. Mơc tiªu: -Nªu ®­ỵc vÝ dơ vỊ :
 +T¸c h¹i cđa tiÕng ån :tiÕng ån ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe (®au ®Çu ,mÊt ngđ );g©y mÊt tËp trung trong c«ng viƯc ,häc tËp ;...
 +Mét sè biƯn ph¸p chèng tiÕng ån .
- Thùc hiƯn c¸c quy ®Þnh kh«ng g©y ån n¬i c«ng céng .
-BiÕt c¸ch phßng chèng tiÕng ån trong cuéc sèng :bÞt tai khi nghe ©m thanh qu¸ to ,®ãng cưa ®Ĩ ng¨n tiÕng ån .
II. ®å dïng d¹y – häc:
Tranh ¶nh vỊ c¸c lo¹i tiÕng ån.
C¸c t×nh huèng ghi s½n vµo giÊy.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng häc
Ho¹t ®éng khëi ®éng
* KiĨm tra bµi cị
Gäi 2 HS lªn b¶ng tr¶ lêi c¸c c©u hái vỊ néi dung bµi häc tr­íc.
2 HS lªn b¶ng lÇn l­ỵt tr¶ lêi c¸c c©u hái:
©m thanh cÇn thiÕt cho cuéc sèng cđa con ng­êi nh­ thÕ nµo?
ViƯc ghi l¹i ®­ỵc ©m thanh ®em l¹i nh÷ng lỵi Ých g×?
NhËn xÐt - cho ®iĨm
* Giíi thiƯu bµi (tiÕp).
Ho¹t ®éng 1
C¸c lo¹i tiÕng ån vµ nguån g©y tiÕng ån.
Tỉ chøc cho HS ho¹t ®éng trong nhãm, mçi nhãm gåm 4 HS 
HS trao ®ỉi, th¶o luËn nhãm 4, ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn ra giÊy.
Yªu cÇu: quan s¸t c¸c h×nh minh ho¹ trong SGK vµ trao ®ỉi, th¶o luËn ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái:
©m thanh nµo ®­ỵc gäi lµ tiÕng ån?
TiÕng ån cã thĨ ph¸t ra tõ ®©u?
N¬i em ë cßn cã nh÷ng lo¹i tiÕng ån nµo?
GV ®i giĩp ®ì c¸c nhãm gỈp khã kh¨n.
Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy.
HS tr×nh bµy - c¸c HS kh¸c theo dâi - bỉ sung 
GV hái: Theo em, hÇu hÕt c¸c lo¹i tiÕng ån lµ do tù nhiªn hay con ng­êi g©y ra?
GV kÕt luËn 
HS tr¶ lêi 
HS l¾ng nghe
Ho¹t ®éng 2
T¸c h¹i cđa tiÕng ån vµ biƯn ph¸p phßng chèng
Tỉ chøc cho HS ho¹t ®éng theo nhãm 4.
Yªu cÇu HS quan s¸t tranh (¶nh) vỊ c¸c lo¹i tiÕng ån vµ viƯc phßng chèng tiÕng ån. Trao ®ỉi, th¶o luËn ®Ỵ tr¶ lêi c©u hái
HS ho¹t ®éng nhãm theo yªu cÇu cđa GV 
TiÕng ån cã t¸c h¹i g×?
CÇn cã nh÷ng biƯn ph¸p nµo ®Ĩ phßng chèng tiÕng ån?
HS c¸c nhãm tr¶ lêi - nhËn xÐt - bỉ sung
Gäi HS tr×nh bµy.
Vµi HS tr×nh bµy ý kiÕn - nhËn xÐt :
TiÕng ån cã t¸c h¹i: g©y chãi tai, nhøc ®Çu, mÊt ngđ, suy nh­ỵc thÇn kinh, ¶nh h­ëng ®Õn tai.
C¸c biƯn ph¸p phßng chèng tiÕng ån: cã nh÷ng qui ®Þnh chung vỊ kh«ng g©y tiÕng ån ë n¬i c«ng céng, sư dơng c¸c vËt ng¨n c¸ch lµm gi¶m tiÕng ån ®Õn tai, trång nhiỊu c©y xanh.
NhËn xÐt - khen ngỵi nh÷ng nhãm ho¹t ®éng tÝch cùc, hiĨu bµi vµ t×m ®­ỵc c¸c biƯn ph¸p phßng chèng hay, ®¹t hiƯu qu¶.
GV kÕt luËn.
L¾ng nghe
Ho¹t ®éng 3
Nªn vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ĩ gãp phÇn chèng tiÕng ån
Tỉ chøc cho HS th¶o luËn cỈp ®«i.
2 HS ngåi cïng bµn trao ®ỉi, th¶o luËn. 1 HS ghi kÕt qu¶ th¶o luËn ra giÊy.
Yªu cÇu : em h·y nªu c¸c viƯc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ĩ gãp phÇn phßng chèng tiÕng ån cho b¶n th©n vµ nh÷ng ng­êi xung quanh.
Gäi ®¹i diƯn HS tr×nh bµy, yªu cÇu c¸c HS kh¸c bỉ sung nh÷ng ý kiÕn kh«ng trïng lỈp. GV chia b¶ng thµnh 2 cét nªn vµ kh«ng nªn vµ ghi nhanh lªn b¶ng.
NhËn xÐt - tuyªn d­¬ng nh÷ng HS tÝch cùc ho¹t ®éng theo nh÷ng viƯc nªn lµm vµ nh¾c nhë mäi ng­êi cïng cã ý thøc thùc hiƯn ®Ĩ gãp phÇn chèng nhiƠm tiÕng ån.
HS nªu viƯc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm.
Ho¹t ®éng kÕt thĩc
Trß ch¬i: “S¾m vai”
C¸ch tiÕn hµnh:
T×nh huèng: ChiỊu chđ nhËt, Hoµng cïng bè mĐ sang nhµ Minh ch¬i. Khi bè mĐ ®ang ngåi nãi chuyƯn, hai b¹n rđ nhau vµo phßng ch¬i ®iƯn tư. Hoµng bµo Minh: “Ch¬i trß ch¬i ph¶i bËt nh¹c to míi hay cËu ¹!”. NÕu lµ Minh, em sÏ nãi g× víi Hoµng khi ®ã?
Cho HS suy nghÜ 1 phĩt, sau ®ã gäi 2 HS xung phong tham gia ®ãng vai.
HS nµo cã ý kiÕn kh¸c th× GV cho HS ®ã diƠn l¹i
C¶ líp nhËn xÐt - tuyªn d­¬ng b¹n.
NhËn xÐt tiÕt häc
DỈn HS vỊ nhµ häc thuéc mơc B¹n cÇn biÕt vµ lu«n cã ý thøc phßng chèng nhiƠm tiÕng ån b»ng c¸c biƯn ph¸p ®¬n gi¶n, h÷u hiƯu
KiĨm tra, nhËn xÐt cđa Ban gi¸m hiƯu
NhuÕ D­¬ng , Ngµy...... th¸ng01 n¨m 2010

Tài liệu đính kèm:

  • docGan.doc