Giáo án Lớp 4 Tuần 4 - GV: Nguyễn Thị Ninh - Trường TH Tân Hồng

Giáo án Lớp 4 Tuần 4 - GV: Nguyễn Thị Ninh - Trường TH Tân Hồng

 Tập đọc

Một người chính trực

I. Mục tiêu:

-Đọc rành mạch, trôi chảy: Biết đọc phân biệt lời các nhân vật,bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn trong bài.

-Hiểu nội dung: ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa .

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh học bài đọc SGK.

 III . Các hoạt động dạy học:

 

doc 27 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 04/06/2021 Lượt xem 48Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 Tuần 4 - GV: Nguyễn Thị Ninh - Trường TH Tân Hồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 4
**********************************
Thø Hai, ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2009
 TËp ®äc
Mét ng­êi chÝnh trùc
I. Mơc tiªu: 
-§äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y: BiÕt ®äc ph©n biƯt lêi c¸c nh©n vËt,b­íc ®Çu ®äc diƠn c¶m ®­ỵc mét ®o¹n trong bµi.
-Hiểu nội dung: ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa .
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh học bài đọc SGK.
 III . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
1. Kiểm tra: 
Hai học sinh nối tiếp nhau đọc bµi. Người ăn xin và trả lời câu hỏi 2 trong SGK.
2. Bµi míi: * Giới thiệu bài: 
 Một người chính trực.
HĐ 1: Luyện đọc và tìm hiểu bài:
 * Luyện đọc: 
-GV chia đoanï bài
+Đoạn 1: Từ đầu đến đó là vua Lý Cao Tông.
+Đoạn 2: Tiếp theo đến tới thăm Tô Hiến Thành được.
+Đoạn 3: Phần còn lại
- GV đọc diễn cảm toàn bài 
 * Tìm hiểu bài:
-Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào? 
-Khi Tô Hiến Thành ốm nặng, ai thường xuyên chăm sóc ông? 
-Tô Hiến Thành tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình ?
-Vì sao thái hậu ngạc nhiên khi Tô Hiến Thành tiến cử Trần Trung Tá ?
-Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào? 
-Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành
-Nêu nội dung bài?
HĐ 2: Hướng dẫn đọc diễn cảm
+ GV hướng dẫn cả lớp đọc diễn cảm đoạn đối thoại trong bài.
- GV đọc mẫu
3. Củng cố, dặn dò: 
Em thích nhất nhân vật nào? Vì sao? 
Nhận xét tiết học.
Học sinh đọc.
- 1HS khá đọc bài
- HS nối tiếp nhau đọc đoạn (2 lượt)
-Luyện đọc đúng
-Kết hợp giải nghĩa từ: 
-HS luyện đọc theo cặp
- Một, hai HS đọc bài.
-HS đọc thầm và tìm hiểu bài
-(Tô Hiến Thành không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua đã mất. Ông cứ theo di chiếu lập thái tử Long Cán lên làm vua.)
(Quan tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ ông. )
(Quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá.)
(Vì Vũ Tán Đường lúc nào cũng ở bên giường bệnh Tô Hiến Thành nhưng không được tiến cử, còn Trần Trung Tá bận nhiều công việc nên ít khi tới thăm ông, lại được tiến cử. )
-Cử người tài ba ra giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình. 
-Vì những người chính trực luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng. Họ làm được những điều tốt cho dân cho nước.
- HS nêu
- HS nối tiếp nhau đọc cả bài.Nêu cách đọc mỗi đoạn
-Từng cặp HS luyện đọc 
-Một số HS thi đọc diễn cảm: 
-Lớp bình chọn bạn đọc tốt
-HS trả lời
********************************************
To¸n
So s¸nh vµ xÕp thø tù c¸c sè tù nhiªn
I. Mơc tiªu: B­íc ®Çu hƯ thèng ho¸ mét sè hiĨu biÕt ban ®Çu vỊ: So s¸nh hai sè tù nhiªn. XÕp thø tù c¸c sè tù nhiªn.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Gi¸o viªn
 Häc sinh
1. Bµi cị: ViÕt 2 sè tù nhiªn ®Ịu cã 4 ch÷ sè: 1 , 5, 9, 3.
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi: Giíi thiƯu bµi 
H§1: NhËn biÕt c¸ch so s¸nh hai sè tù nhiªn.
- GV yªu cÇu häc sinh so s¸nh :
 9 vµ10 ;99 vµ 100 ; 999 vµ 1000 ;.. V× sao em so s¸nh ®­ỵc nh­ vËy ?
- NÕu hai sè tù nhiªn cã cïng sè ch÷ sè th× ta so s¸nh nh­ thÕ nµo ? 
- GV gäi häc sinh nªuvÝ dơ .
 H§2 :T×m hiĨu c¸ch s¾p xÕp c¸c sè tù nhiªn theo thø tù.
- GV yªu cÇu HS s¾p xÕp c¸c nhãm sè theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ vµ ng­ỵc l¹i : 4567 , 2367, 598761 vµ : 213 , 621, 498 
-NhËn xÐt 
3. LuyƯn tËp.
 Bµi 1: 
- GV gäi häc sinh lªn b¶ng lµm.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng.
Y/cÇu hs kh¸, giái lµm thªm cét 2 
Bµi 2: Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm.
- Gi¸o viªn theo dâi, nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng.
Bµi 3: 
- Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm.
- Gi¸o viªn theo dâi, nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng+ghi ®iĨm.
4. Cđng cè, dỈn dß :
- Yªu cÇu + chèt l¹i néi dung bµi häc .
- VỊ nhµ lµm l¹i ba× tËp 
- NhËn xÐt tiÕt häc
-HS viÕt vµo b¶ng con
- HS so s¸nh , nªu c¸ch so s¸nh .
- Hai sè tù nhiªn th× sè nµo cã nhiỊu ch÷ sè h¬n th× sè ®ã lín h¬n vµ ng­ỵc l¹i .
- So s¸nh theo hµng tõ cao xuèng .
- HS nªu vÝ dơ 
-HS s¾p xÕp theo yªu cÇu cđa GV .
- HS nªu .
- Häc sinh nªu yªu cÇu, nªu c¸ch lµm 
- 1 hs lªn b¶ng lµm (cét 1) –líp lµm vë
- Líp nhËn xÐt.
KÕt qu¶: 1234 > 999; 8754 < 87540; 39680 = 39000 + 680
* HSkh¸, giái lµm thªm cét 2
- Vµi hs lªn b¶ng lµm- líp lµm vë
a. 8136, 8316, 8361.
b. 5724, 5740, 5742.
*HS kh¸, giái lµm thªm cét c
c. 63841, 64813, 64831.
- Vµi hs lªn b¶ng lµm- líp vë
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
a. 1984, 1978, 1952, 1942.
* HS kh¸, giái lµm thªm c©u b
b. 1969, 1954, 1945, 1890.
- Vµi HS nªu l¹i c¸ch so s¸nh vµ xÕp thø tù c¸c sè tù nhiªn.
*************************************************
Tin tin : ( gi¸o viªn chuyªn d¹y)
 ** ****************************************
MÜ thuËt: ( gi¸o viªn chuyªn d¹y)
 ** ****************************************
Khoa häc
 T¹i sao cÇn ¨n phèi hỵp nhiỊu lo¹i thøc ¨n?
 	I. Mơc tiªu: 
-BiÕt ph©n lo¹i thøc ¨n theo nhãm chÊt dinh d­ìng.
-BiÕt ®­ỵc muèn cã søc kháe tèt ph¶i ¨n phèi hỵp nhiỊu lo¹i thøc ¨n vµ th­êng xuyªn thay ®ỉi mãn.
-ChØ vµo b¶ng th¸p dinh d­ìng c©n ®èi vµ nãi:cÇn ¨n ®đ nhãm thøc ¨n chøa nhiỊu chÊt bét ®­êng,nhãm chøa nhiỊu vi-ta-min vµ chÊt kho¸ng;¨n võa ph¶I nhãm thøc ¨n chøa nhiỊu chÊt ®¹m;¨n cã møc ®é nhãm chøa nhiỊu chÊt bÐo;¨n Ýt ®­êng vµ ¨n Ýt muèi.
II. §å dïng d¹y- häc: 
 - H×nh trang 16, 17 SGK. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn
1.KiĨm tra :- Nªu vai trß cđa vitamin vµ c¸c chÊt kho¸ng ®èi víi c¬ thĨ ?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
2. Bµi míi: *Giíi thiƯu bµi 
 H§1: T×m hiĨu sù c©n ®èi, phèi hỵp nhiỊu lo¹i thøc ¨n.
- T¹i sao chĩng ta nªn ¨n nhiỊu lo¹i thøc ¨n vµ ¨n phèi hỵp nhiỊu lo¹i thøc ¨n ? 
- Gv tiĨu kÕt . 
H§2: T×m hiĨu th¸p dinh d­ìng c©n ®èi.
- H·y quan s¸t th¸p dinh d­ìng vµ cho biÕt khÈu phÇn ¨n trung b×nh cđa mét ng­êi b×nh th­êng trong mét th¸ng .
- Yªu cÇu mét sè häc sinh lªn b¶ng chØ vµo th¸p dinh d­ìng vµ nªu .
- GV KÕt luËn.
H§3: Trß ch¬i : “ §i chỵ ”.
- §Ýnh treo tranh c¸c lo¹i thøc ¨n vµ yªu cÇu mét sè häc sinh lªn b¶ng lùa chän khÈu phÇn ¨n cho mét b÷a nhÊt ®Þnh.
 -Nh.xÐt, biĨu d­¬ng
3. Cđng cè, dỈn dß :
- §Ĩ ®¶m b¶o søc khoỴ cho c¬ thĨ hµng ngµy chĩng ta cÇn ¨n c¸c lo¹i thøc ¨n nh­ thÕ nµo 
-NhËn xÐt tiÕt häc 
Häc sinh
HS nªu vµ gi¶i thÝch . 
Líp theo dâi nhËn xÐt .
- Theo dâi, më SGK
- HS th¶o luËn theo nhãm .
- §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy .
Mçi lo¹i thøc ¨n chØ cung cÊp cho con ng­êi mét lo¹i chÊt dinh d­ìng nhÊt ®Þnh nh­ng c¬ thĨ con ng­êi cÇn ®Õn rÊt nhiỊu lo¹i chÊt dinh d­ìng v× vËy trong qu¸ tr×nh sèng con ng­êi cÇn sư dơng nhiỊu lo¹i thøc ¨n phèi hỵp 
- Líp theo dâi, nhËn xÐt, bỉ sung .
- HS theo dâi .
- HS quan s¸t th¸p dinh d­ìng sgk, th¶o luËn theo cỈp : Thøc ¨n ®đ , thøc ¨n võa ph¶i , ¨n cã møc ®é , ¨n Ýt vµ ¨n h¹n chÕ .
VD: ¨n h¹n chÕ: d­íi 300g muèi; ¨n Ýt: d­íi 500g ®­êng,
Vµi HS nªu- líp theo dâi, nhËn xÐt, bỉ sung.
- HS lªn b¶ng ®iỊn vµo mÈu vµ gi¶i thÝch s¬ ®å - líp nhËn xÐt, bỉ sung.
- HS xung phong lªn b¶ng lùa chän .
- Líp theo dâi , nhËn xÐt .
- CÇn ¨n phèi hỵp nhiỊu lo¹i thøc ¨n vµ kh«ng nªn chØ ¨n mét lo¹i thøc ¨n trong nhiỊu ngµy .
 **************************************
 TiÕng Anh : ( gi¸o viªn chuyªn d¹y)
 **************************************
 Chµo cê ®Çu tuÇn
************************************************************
 Thø ba, ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009
To¸n
 LuyƯn tËp 
I. Mơc tiªu: Giĩp HS :
- ViÕt vµ so s¸nh ®­ỵc c¸c sè tù nhiªn.
- B­íc ®Çu lµm quen víi bµi tËp d¹ng x<5, 2<x<5 (víi x lµ sè tù nhiªn)
 II. §å dïng d¹y- häc - B¶ng phơ
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
1. KiĨm tra : Nªu c¸ch so s¸nh vµ xÕp thø tù c¸c sè tù nhiªn .
 - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
2. Bµi míi: *Giíi thiƯu bµi 
* H­íng dÉn lµm bµi luyƯn tËp:
-Cđng cè vỊ viÕt, so s¸nh sè tù nhiªn.
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng.
 *Yªu cÇu hs kh¸, giái lµm Bµi2
Bµi 2 : GV gäi häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp.
-GVgäi vµi h/ sinh kh¸, giái nªu.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng.
Bµi 3 : 
- Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng lµm.
- Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh c¸c sè tù nhiªn.
-NhËn xÐt, ghi ®iĨm 
T×m hiĨu vỊ d¹ng bµi tËp x < 5 ; 68 < x < 92 (víi x lµ sè tù nhiªn).
Bµi 4 : Yªu cÇu HS .
- GV h­íng dÉn häc sinh lµm mÉu mét bµi.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng.
Bµi 5: Cđng cè vỊ t×m sè trßn chơc.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng.
- Chèt vỊ sè trßn trơc .
3. Cđng cè, dỈn dß:- GV hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc, DỈn dß VỊ nhµ lµm l¹i bµi tËp 
- 2 häc sinh nªu.
- Líp theo dâi, nhËn xÐt .
- HS ®äc, t×m hiĨu yªu cÇu bµi tËp .
- Vµi HS lµm b¶ng –líp lµm vë 
-Líp theo dâi, ch÷a bµi.
a.Sè bÐ nhÊt cã mét ch÷ sèlµ 0 ;
 Sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè lµ 10 ;
 Sè bÐ nhÊt cã ba ch÷ sè lµ 100 .
b.Sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè lµ 9 ;
 Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè lµ 99 ;
 Sè lín nhÊt cã ba ch÷ sè lµ 999.
- HS nªu yªu c©ï bµi tËp .
- HS ch÷a bµi , líp theo dâi nhËn xÐt .
a. Cã 10 sè cã 1 ch÷ sè : 0;1; 2;.., 9 
b.Cã 90 sè cã 2 ch÷ sè: 10; , 99.
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp ,c¸ch lµm
- Vµi HS lµm b¶ng – líp lµm vë
- Líp theo dâi nhËn xÐt .
a. 859067 < 859167
b. 492037 > 482037
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp .
- Theo dâi mÉu
- HS lµm bµi råi ch÷a bµi , líp theo dâi nhËn xÐt .
a, x = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4. b, x= 3 ; 
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp .
- Häc sinh lªn b¶ng lµm.
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
 -..... x = 70; 80; 90.
- Theo dâi,thùc hiƯn
 *********************************************
LuyƯn tõ vµ c©u
Tõ ghÐp vµ tõ l¸y
I. Mơc tiªu: 
 	 	1. NhËn biÕt ®­ỵc hai c¸ch chÝnh cÊu t¹o tõ phøc tiÕng ViƯt: ghÐp nh÷ng tiÕng cã nghÜa l¹i víi nhau (tõ ghÐp) ; phèi hỵp nh÷ng tiÕng cã ©m hay vÇn (hoỈc c¶ ©m ®Çu vµ vÇn) gièng nhau ( tõ l¸y)
 	2. B­íc ®Çu ph©n biƯt ®­ỵc tõ ghÐp víi tõ l¸y ®¬n gi¶n, t×m ®­ỵc c¸c tõ ghÐp vµ tõ l¸y chøa tiÕng ®· cho.
II. §å dïng d¹y- häc:
 - B¶ng phơ vÏ s½n s¬ ®å cÊu t¹o cđa tiÕng.
 III. Ho¹t ®éng d¹y- häc:
Gi¸o viªn
1. KiĨm tra: Tõ ®¬n vµ tõ phøc kh¸c nhau ë ®iĨm nµo? LÊy vÝ dơ?
 -GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
2. Bµi ...  s¸t sù chuyĨn ®éng cđa kim gi©y cho biÕt 1 phĩt = ? gi©y.
Tỉ chøc cho HS ­íc l­ỵng vỊ gi©y 
-H­íng dÉn HS «n l¹i mèi quan hƯ gi÷a giê, gi©y vµ phĩt ? 
H§ 2: T×m hiĨu vỊ thÕ kØ.
-GV: §¬n vÞ ®o thêi gian lín h¬n n¨m lµ thÕ kØ. 1thÕ kØ = 100 n¨m 
- N¨m 179 thuéc thÕ kØ nµo ?
- N¨m 1975 thuéc thÕ kØ nµo ?
- N¨m 1990 thuéc thÕ kØ nµo ?
- N¨m nay thuéc thÕ kØ nµo ?
H§ 3: Thùc hµnh.
Bµi1: GV l­u ý häc sinh c¸c phÐp tÝnh nhÈm råi viÕt kÕt qu¶ vµo chç chÊm vµ nhí ®iỊn tªn ®¬n vÞ .
- NhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng.
Bµi 2 : Cđng cè vỊ thÕ kØ.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng.
Bµi 3: Cđng cè vỊ n¨m, thÕ kØ.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®ĩng.
3.Cđng cè, dỈn dß:
- HƯ thèng l¹i néi dung bµi.
-VỊ nhµ xem l¹i bµi- NhËn xÐtgiê häc
Häc sinh
2 HS nªu 
 Líp theo dâi nhËn xÐt .
- Theo dâi, më SGK
- HS theo dâi vµ nªu .
1giê = 60 phĩt
- HS quan s¸t ®ång hå vµ nªu .
 1phĩt = 60 gi©y 
- HS tËp ­íc l­ỵng vỊ gi©y.
- HS theo dâi vµ nªu : 1giê = 60 phĩt; 1phĩt = 60 gi©y; vµ ng­ỵc l¹i
- HS theo dâi vµ nªu l¹i .
- Vµi HS nªu , líp theo dâi nhËn xÐt 
- .........thuéc thÕ kØ II.
-..........thuéc thÕ kØ XX.
-..........thuéc thÕ kØ XX.
-..........thuéc thÕ kØ XXI. 
Cđng cè vỊ chuyĨn ®ỉi c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian.
- 2 HS lµm b¶ng con lÇn l­ỵt tõng bµi
1phĩt = 60 gi©y; phĩt = 20 gi©y; 
- 2 HS lµm b¶ng- líp lµm vë 
a.B¸c Hå sinh n¨m 1890,thÕ kØ XIX
b.C¸ch m¹ng th¸ngT¸m n¨m1945,thÕ kû XX.
*HS kh¸, giái lµm thªm c©u c vµ BT3
c, Bµ TriƯu....n¨m 248....III.
- 2HS lµm b¶ng ( t­¬ng tù bµi 2).
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
- Häc sinh nªu l¹i c¸ch tÝnh thÕ kØ vµ c¸ch chuyĨn ®ỉi ®¬n vÞ ®o thêi gian.
 *****************************************************
TËp lµm v¨n
 LuyƯn tËp x©y dùng cèt truyƯn
 I Mơc tiªu:
- Dùa vµo gỵi ý vỊ nh©n vËt vµ chđ ®Ị(SGK),x©y dùng ®­ỵc cèt truyƯn cã yÕu tè t­ëng t­ỵng gÇn giị víi løa tuỉi thiÕu nhi vµ kĨ l¹i v¾n t¾t c©u chuyƯn ®ã.
 II. §å dïng D¹y- häc B¶ng phơ 
 III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
 Gi¸o viªn
Häc sinh
1. KiĨm tra: GV hái:
- ThÕ nµo lµ cèt truyƯn? Cèt truyƯn th­êng cã nh÷ng phÇn nµo?
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
2. Bµi míi: *Giíi thiƯu bµi .
H§1:T×m hiĨu c¸ch x©y dùng cèt truyƯn.
- Ph©n tÝch ®Ị vµ g¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ quan träng: t­ëng t­ỵng, kĨ l¹i v¾n t¾t, ba nh©n vËt: bµ mĐ èm, ng­êi con, bµ tiªn.
+X©y dùng cèt truyƯn c¸c em chØ cÇn nªu v¾n t¾t, kh«ng cÇn nªu chi tiÕt c©u truyƯn .
- H­íng dÉn häc sinh lùa chän chđ ®Ị cđa c©u chuyƯn.
- Nh¾c HS: Tõ ®Ị bµi nµy, c¸c em cã thĨ t­ëng t­ỵng ra nh÷ng cèt truyƯn kh¸c nhau.
3.Thùc hµnh t­ëng t­ỵng vµ t¹o lËp mét cèt truyƯn ®¬n gi¶n.
-H­íng dÉn: Tõ ®Ị bµi ®· cho c¸c em cã thĨ t­ëng t­ỵng ra nh÷ng cèt truyƯn kh¸c nhau vỊ chđ ®Ị : tÝnh trung thùc, hiÕu th¶o .
- Yªu cÇu 1 HS giái lµm mÉu.
- Yªu cÇu häc sinh kĨ theo cỈp .
 - GV theo dâi h­íng dÉn bỉ sung .
- Yªu cÇu HS thi kĨ truyƯn tr­íc líp.
-NhËn xÐt, ghi ®iĨm, tuyªn d­¬ng.
3.Cđng cè, dỈn dß:- Gäi hai hs nªu c¸ch x©y dùng cèt truyƯn .
-VỊ nhµ häc bµi ,chuÈn bÞ bµi sau: ViÕt th­ ( KiĨm tra viÕt )
- NhËn xÐt tiÕt häc .
- 2 HS tr¶ lêi.
-Líp nhËn xÐt .
- Theo dâi, më SGK
- HS ®äc yªu cÇu ®Ị bµi .
- HS theo dâi vµ nªu .
- Häc sinh theo dâi.
-Häc sinh ®äc l¹i gỵi ý 1, 2 s¸ch gi¸o khoa .
- Vµi HS tiÕp nèi nhau nãi vỊ chđ ®Ị c©u chuyƯn mµ m×nh lùa chän.
- HS lµm bµi c¸ nh©n- ®äc thÇm vµ tr¶ lêi lÇn l­ỵt c¸c c©u hái theo ý 1 hoỈc ý 2.
-1 HS giái lµm mÉu: tr¶ lêi lÇn l­ỵt c¸c c©u hái.- líp th.dâi, b.d­¬ng
- Tõng cỈp thùc hµnh kĨ v¾n t¾t theo sù t­ëng t­ỵng cđa b¶n th©n.
- HS thi kĨ chuyƯn tr­íc líp.
- Líp theo dâi, nhËn xÐt,b×nh chän
- §Ĩ x©y dùng ®­ỵc cèt truyƯn chĩng ta cÇn h×nh dung ®­ỵcc¸c nh©n vËt, chđ ®Ị, diƠn biÕn, kÕt qu¶ c©u truyƯn. 
 ******************************************************
§Þa lÝ
Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa ng­êi d©n ë Hoµng Liªn S¬n
I. Mơc tiªu: 
- Nªu ®­ỵc mét sè ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa ng­êi d©n ë Hoµng Liªn S¬n.
- Sư dơng tranh, ¶nh ®Ĩ nhËn biÕt mét sè ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa ng­êi d©n.
-NhËn biÕt ®­ỵc khã kh¨n cđa giao th«ng miỊn nĩi:§­êng nhiỊu dèc cao,quanh co,th­êng bÞ sơt lë vµo mïa m­a.
II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ViƯt Nam
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Gi¸o viªn
 Häc sinh
1.KiĨm tra: KĨ tªn c¸c d©n téc Ýt ng­êi sèng ë Hoµng Liªn S¬n?
-NhËn xÐt, ghi ®iĨm
2. Bµi míi: *Giíi thiƯu bµi .
H§1.T×m hiĨu nh÷ng ®Ỉc ®iĨm tiªu biĨu vỊ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa ng­êi d©n ë Hoµng Liªn S¬n .
- Hoµng Liªn S¬n th­êng trång nh÷ng c©y g× ? ë ®©u ?
- Ruéng bËc thang ®­ỵc lµm ë ®©u 
- T¹i sao ph¶i lµm ruéng bËc thang ?
- Ng­êi d©n n¬i ®©y trång nh÷ng g× trªn ruéng bËc thang ?
- KĨ nh÷ng s¶n phÈm thđ c«ng truyỊn thèng nỉi tiÕng cđa mét sè d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n.
- NhËn xÐt vỊ mµu s¾c cđa hµng thỉ cÈm ?
- Hµng thỉ cÈm th­êng ®­ỵc dïng ®Ĩ lµm g×?
H§ 2. T×m hiĨu vỊ khai th¸c kho¸ng s¶n.
- KĨ nh÷ng kho¸ng s¶n ë Hoµng Liªn S¬n ? 
- ë ®©y kho¸ng s¶n nµo ®­ỵc khai th¸c nhiỊu nhÊt ?
- M« t¶ quy tr×nh s¶n xuÊt ph©n l©n .
- T¹i sao ph¶i gi÷ g×n khai th¸c kho¸ng s¶n hỵp lÝ ?
- Ngoµi khai th¸c kho¸ng s¶n ë ®©y cßn khai th¸c g× n÷a ?
3.Cđng cè, dỈn dß: 
-Nªu néi dung bµi häc 
-VỊ nhµ häc bµi, ChuÈn bÞ bµi sau:Trung du B¾c Bé.
- NhËn xÐt tiÕt häc 
- 2 HS nªu 
- Líp theo dâi, nhËn xÐt .
- Theo dâi, më SGK
- HS nghiªn cøu SGK vµ nªu:
- Trång lĩa, chÌ, c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ xø l¹nh; trång trªn ruéng bËc thang.
- §­ỵc lµm ë trªn c¸c s­ên ®åi , nĩi .
- Giĩp gi÷ n­íc, chèng xãi mßn .
- Trång lĩa ng«, c©y hoa mµu, c©y l­¬ng thùc .
- Nh÷ng trang phơc dƯt thỉ cÈm ë n¬i ®©y kh«ng chØ ®Đp mµ cßn ®­ỵc nhiỊu ng­êi yªu thÝch, nh÷ng s¶n phÈm ®an l¸t cịng rÊt tuyƯt vêi .
- Mµu s¾c sỈc sì, nhiỊu mµu mang ®Ỉc tr­ng trang phơc cđa ng­êi d©n n¬i ®©y .
- Sư dơng vµ b¸n cho kh¸ch du lÞch tham quan n¬i ®©y, hiƯn nay hµng thỉ cÈm cßn ®­ỵc xuÊt khÈu .
- a – pa - tit, ®ång, ch×, kÏm
- §­ỵc khai th¸c nhiỊu nhÊt lµ a –pa - tit 
- HS quan s¸t h×nh vÏ vµ nªu .
- Lµ tµi nguyªn quý nã chØ cã h¹n .
- Khai th¸c søc n­íc.
- HS nªu
******************************************************
KÜ thuËt:
Kh©u th­êng
I. Mơc tiªu:	
- BiÕt c¸ch cÇm v¶i , cÇm kim , lªn xuèng kim khi kh©u .
- BiÕt c¸ch kh©u vµ kh©u ®­ỵc c¸c mịi kh©u th­êng.
- Gi¸o dơc HS yªu thÝch lao ®éng, cã ý thøc an toµn lao ®éng .
II. ChuÈn bÞ ®å dïng: -kim kh©u , chØ v¶i kh©u , mÉu kh©u. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Gi¸o viªn
1. Bµi cị: KiĨm tra s¸ch vë, ®å dïng häc tËp
2. Bµi míi:* Giíi thiƯu bµi .
H§1: H­íng dÉn quan s¸t nhËn xÐt :
 -Cho hs quan s¸t mÉu kh©u ®ét th­a trªn m« h×nh .
- H·y so s¸nh mịi kh©u ®ét th­a vµ mịi kh©u th­êng .
- VËy thÕ nµo lµ kh©u ®ét th­a ? 
H§2: H­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt :
- H­íng dÉn c¸ch cÇm kim , cÇm v¶i nh­ sgk .
-Võa lµm võa nªu nh­ h­íng dÉn sgk .
H§3:H­íng dÉn thùc hµnh :
- Theo dâi h­íng dÉn bỉ sung
- Tỉ chøc cho hs tr­ng bµy s¶n phÈm.
- H­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ lÉn nhau .
3. Cđng cè, dỈn dß:
- HƯ thèng l¹i néi dung bµi häc .
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- NhËn xÐt tiÕt häc, biĨu d­¬ng
Häc sinh
- Theo dâi, më SGK
- HS quan s¸t theo cỈp ®«i vµ rĩt ra ®Ỉc ®iĨm cđa mịi kh©u ®ét th­a .
- HS dùa vµo h×nh sgk vµ m« t¶ l¹i ®­êng kim cđa mịi kh©u th­êng .
- HS trao ®ỉi theo cỈp vµ rĩt ra nhËn xÐt hai lo¹i mịi kh©u nµy.
- HS nªu.
- HS quan s¸t sgk kÕt hỵp nªu .
- HS theo dâi .
- HS tiÕn hµnh lµm theo c¸c b­íc gv ®· h­íng dÉn .
- Tr­ng bµy s¶n phÈm
- HS nhËn xÐt ®¸nh gia lÉn nhau .
- HS nªu tãm t¾t néi dung bµi häc .
- ChuÈn bÞ theo sù h­íng dÉn cđa GV 
********************************************************
to¸n- TC
¤n b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng
 	I . Mục tiêu : Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng
	II . Hoạt động dạy học 
 1- Giới thiệu nội dung tiết học
 2- Hướng dẫn học sinh làm bài tập
 * Đọc các đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé và ngược lại
 * Làm bài tập
Bài 1: a/ Viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm 
 30 dag 4g = g 10 hg 5g = g
 6 hg 5 g = g 4 tấn tạ = kg
 4 kg 56 g = g
 b/ Viết đơn vị thích hợp vào chỗ chấm
 740 g = 7......4..... 1500 g = 1..... 5....
 604 g = 6.......4..... 3050 kg = 3 ..........
 Bài 2 : HS đọc - Tóm tắt và giải bài toán
 Một cửa hàng có 3 tấn gạo nếp và gạo tẻ . Sau khi bán cửa hàng còn lại 1350 kg gạo nếp và450 kg gạo tẻ .Hỏi cửa hàng đó đã bán bao nhiêu tạ cả gạo nếp và gạo tẻ ?
 3 -Hướng dẫn HS chữa bài
 GV nhận xét - dặn dò
*******************************************************
ThĨ dơc
§i ®Ịu ,vßng ph¶i,vßng tr¸i-®øng l¹i.
Trß ch¬i : Ch¹y ®ỉi chç, vç tay nhau, Bá kh¨n
I. Mơc tiªu:
 - BiÕt c¸ch ®i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i ,®øng l¹i.
 	- Trß ch¬i"Bá kh¨n".BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ®­ỵc c¸c trß ch¬i.
II. §å dïng D¹y- häc 1 cßi, 2 chiÕc kh¨n tay. 
 1. PhÇn më ®Çu:
 - TËp hỵp, phỉ biÕn néi dung.
- Ch¬i trß ch¬i "DiƯt c¸c con vËt cã h¹i"
- GV nhËn xÐt
 2. PhÇn c¬ b¶n:
 H§1: ¤n ®éi h×nh ®éi ngị
- TËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè, quay sau, ®i ®Ịu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i
- GV theo dâi, nhËn xÐt
- TËp hỵp líp, cho tõng tỉ lªn tr×nh diƠn.
- GV theo dâi nhËn xÐt., s÷a ch÷a sai sãt. BiĨu d­¬ng c¸c tỉ thi ®ua tËp tèt.
- Cho tËp c¶c líp, GV ®iỊu khiĨn.
H§2: Trß ch¬i "Bá kh¨n"
- GV tËp hỵp ®éi h×nh ch¬i, nªu tªn, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i .
- GV quan s¸t, nhËn xÐt, biĨu d­¬ng HS ch¬i nhiƯt t×nh, kh«ng ph¹m luËt.
3. PhÇn kÕt thĩc:
- Gv hƯ thèng l¹i bµi..
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc
- HS tËp hỵp 3 hµng ngang
- HS nh¾c l¹i néi quy tËp luyƯn
-HS ch¬i trß ch¬i
- HS ®øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
- HS tËp luyƯn theo tỉ, tỉ tr­ëng ®iỊu khiĨn.
- Tõng tỉ thi ®ua tr×nh diƠn
 C¸c tỉ luyƯn tËp
- C¸c tỉ tr×nh diƠn
- TËp hỵp 3 hµng däc.
- 1nhãm HS ra lµm mÉu c¸ch ch¬i.
- HS ch¬i thư, sau ®ã c¶ líp ch¬i.
- Ch¹y th­êng mét vßng tËp hỵp thµnh3 hµng ngang, lµm ®éng t¸c th¶ láng.
Sư - ®Þa - TC 
 ¤n tËp
Mơc tiªu :
HS cđng cè kiÕn thøc vỊ nø¬c V¨n Lang, ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ tơc lƯ cđa ng­êi L¹c ViƯt
Cđng cè vỊ sù tån t¹i cđa n­íc ¢u L¹c, tªn vua, n¬i ®ãng ®«, sù ph¸t triĨn qu©n sù.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : H­íng dÉn HS lµm bµi tËp thùc hµnh sư tuÇn 4
 **********************************************
Sinh ho¹t : 
 KiĨm ®iĨm tuÇn 4
**********************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 4T4Ca ngay CKTKN.doc