Giáo án Luyện từ và câu 4 - Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu hỏi, chấm than)

Giáo án Luyện từ và câu 4 - Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu hỏi, chấm than)

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN .

Giáo viên : NGUYỄN THẾ KỶ . Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU .

Đơn vị : TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯMLAN . Bài : ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU . Ngày soạn : 04 / 4 / 2010 . ( Dấu chấm, dấu hỏi, chấm than )

Ngày dạy : 06 / 4 / 2010 .

( Buổi chiều tiết 2 )

I.MỤC TIÊU :

 -Hệ thống hoá kiến thức đã học về dấu chấm, dấu hỏi, chấm than.

 -Nâng cao kĩ năng sử dụng ba loại dấu câu trên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Bút dạ và một số tờ phiếu khổ to.

 - Bảng phụ ghi mẫu chuyện vui “Kỉ lục thế giới"

 - Bảng phụ ghi bài “ Thiên đường của phụ nữ ”

 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC .

 

doc 3 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 12/06/2021 Lượt xem 52Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu 4 - Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu hỏi, chấm than)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN DÖÏ THI GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛI CAÁP HUYEÄN .
Giaùo vieân : NGUYEÃN THEÁ KYÛ . Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU .
Ñôn vò : TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC CÖM’LAN . Baøi : OÂN TAÄP VEÀ DAÁU CAÂU . Ngaøy soaïn : 04 / 4 / 2010 . ( Daáu chaám, daáu hoûi, chaám than )
Ngaøy daïy : 06 / 4 / 2010 .
( Buoåi chieàu tieát 2 )
I.MUÏC TIEÂU :
 -Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc veà daáu chaám, daáu hoûi, chaám than.
 -Naâng cao kó naêng söû duïng ba loaïi daáu caâu treân.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 - Buùt daï vaø moät soá tôø phieáu khoå to.
 - Baûng phuï ghi maãu chuyeän vui “Kæ luïc theá giôùi"
 - Baûng phuï ghi baøi “ Thieân ñöôøng cuûa phuï nöõ ”
 III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC .
TG
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
1’
5’
30’
3’
1’
1.OÅn ñònh toå chöùc .
2. Kieåm tra baøi cuõ
-Nhaän xeùt baøi kieåm tra GHKII .
3 .Baøi môùi .
a. Giôùi thieäu baøi.
-Daãn daét vaø ghi teân baøi.
b. HDHS laøm baøi .
Baøi 1
-Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp vaø ñoïc truyeän vui Kæ luïc theá giôùi.
-GV daùn leân baûng tôø giaáy phoâ to truyeän vui Kæ luïc theá giôùi.
+ Maãu chuyeän vui naøy coù maáy caâu ?
-Tìm daáu chaám, chaám hoûi vaø chaám than trong chuyeän vui.
-Moãi daáu caâu aáy ñöôïc duøng laøm gì?
-GV nhaän xeùt vaø choát laïi keát quaû ñuùng.
 . Daáu chaám ñaët cuoái caùc caâu 1,2,9 duøng ñeå keát thuùc caùc caâu keå caâu 3,6,8,10 cuõng laø caâu keå nhöng cuoái caâu ñaët hai daáu chaám ñeå daãn lôøi nhaân vaät.
 . Daáu chaám hoûi ñaët ôû cuoái caâu 7,11 duøng ñeå keát thuùc caùc caâu hoûi.
 . Daáu chaám than ñaët cuoái caâu 4,5 duøng ñeå keát thuùc caâu caûm caâu 4, caâu khieán caâu 5.
Baøi 2.
-Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi 2 vaø ñoïc baøi vaên Thieân ñöôøng cuûa phuï nöõ.
-GV giao vieäc:
 * Moãi em ñoïc laïi baøi vaên.
 * Ñieàn daáu chaám vaøo nhöõng choã caàn thieát trong baøi vaên.
 * Vieát laïi caùc chöõ ñaàu caâu cho ñuùng quy ñònh. 
-Cho HS laøm baøi. 
-Cho HS trình baøy keát quaû
-GV choát laïi keát quaû ñuùng.
Baøi 3.
- Yeâu caàu HS ñoïc .
-Yeâu caàu HS laøm treân phieáu hoïc taäp .
- Chaám 1 soá baøi , nhaän xeùt .
. Caâu 1 laø caâu hoûi phaûi söûa daáu chaám thaønh daáu hoûi.
. Caâu 2 laø caâu keå daáu chaám duøng ñuùng.
. Caâu 3 laø caâu hoûi phaûi söûa daáu chaám than thaønh daáu chaám hoûi.
. Caâu 4 laø caâu keå phaûi söûa daáu chaám hoûi thaønh daáu chaùm.
 + Em hieåu caâu traû lôøi cuûa Huøng trong maåu chuyeän vui Tæ soá chöa ñöôïc môû nhö theá naøo.
4. Cuûng coá daën doø .
-Daën HS veà nhaø keå maåu chuyeän vui cho ngöôøi thaân nghe.
5.GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Haùt .
-Nghe.
-1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm.
+ Coù 11 caâu .
-HS laøm baøi caù nhaân, duøng buùt chì gaïch chaân caùc daáu chaám, chaám hoûi, chaám than.
- HS traû lôøi .
-Lôùp nhaän xeùt.
-1 HS ñoïc thaønh tieáng, lôùp ñoïc thaàm.
- HS HÑ nhoùm 5 .
- 1 ñaïi dieän nhoùm laøm treân baûng .
-Lôùp nhaän xeùt.
- 1 HS yeâu caàu vaø maãu chuyeän vui .
- HS HÑ caù nhaân .
 + Caâu traû lôøi cuûa Huøng cho bieát: Huøng ñöôïc khoâng ñieåm caû 2 baøi kieåm tra Tieáng Vieät vaø toaùn.
-Nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an du thi.doc