Giáo án Luyện từ và câu 4 - Tuần 11 đến tuần 14

Giáo án Luyện từ và câu 4 - Tuần 11 đến tuần 14

I. Mục đích yêu cầu:

Kiến thức – Kĩ năng

- Nắm được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ (đã, đang, sắp)

- Nhận biết và sử dụng được các từ đó qua các bài tập thực hành ( 2, 3)

Thái độ:: Yêu quý vốn từ của Tiếng Việt

II. Đồ dùng dạy học:

- Bài tập 2a hoặc 2b viết vào giấy khổ to và bút dạ.

- Bảng lớp viết sẵn 2 câu văn của BT 1 và đoạn văn kiểm tra bài cũ.

 

doc 24 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 31/07/2020 Lượt xem 141Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu 4 - Tuần 11 đến tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGAØY SOAÏN: .. NGAØY DAÏY: .
TUAÀN: 11	 MOÂN: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TIEÁT: 21	BAØI: LUYEÄN TAÄP VEÀ ÑOÄNG TÖØ
I. Muïc ñích yeâu caàu:
Kieán thöùc – Kó naêng
- Naém ñöôïc moät soá töø boå sung yù nghóa thôøi gian cho ñoäng töø (ñaõ, ñang, saép)
- Nhaän bieát vaø söû duïng ñöôïc caùc töø ñoù qua caùc baøi taäp thöïc haønh ( 2, 3) 
Thaùi ñoä:: Yeâu quyù voán töø cuûa Tieáng Vieät
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
- Baøi taäp 2a hoaëc 2b vieát vaøo giaáy khoå to vaø buùt daï.
- Baûng lôùp vieát saün 2 caâu vaên cuûa BT 1 vaø ñoaïn vaên kieåm tra baøi cuõ.
III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
Ghi chuù
1. KTBC:
- Goïi HS leân baûng gaïch chaân nhöõng ñoäng töø coù trong ñoaïn vaên sau:
Nhöõng maûnh laù möôùp  buïi caây chanh.
- Hoûi: + Ñoäng töø laø gì? Cho ví duï.
- Nhaän xeùt chung vaø cho ñieåm HS.
2. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi: 
b. Höôùng daãn laøm baøi taäp:
Baøi 1:- Goïi HS ñoïc YC vaø ND.
- Yeâu caàu 2 HS leân baûng vaø taát caû HS gaïch chaân döôùi caùc ñoäng töø ñöôïc boå sung yù nghóa trong töøng caâu.
- Hoûi: + Töø saép boå sung cho yù nghóa gì cho ñoäng töø ñeán? Noù cho bieát ñieàu gì?
+ Töø ñaõ boå sung yù nghóa gì cho ñoäng töø truùc? Noù gôïi cho em bieát ñieàu gì?
- Keát luaän: Nhöõng töø boå sung yù nghóa thôøi gian cho ñoäng töø, cho bieát söï vieäc ñoù saép dieãn ra hay ñaõ hoaøn thaønh roài.
- Yeâu caàu HS ñaët caâu vaø töø boå sung yù nghóa thôøi gian cho ñoäng töø.
- GV NX, K luaän.
Baøi 2:- Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- Yeâu caàu HS trao ñoåi vaø laøm baøi.GV ñi giuùp ñôõ caùc nhoùm yeáu. Moãi choã chaám chæ ñieàn moät töø vaø löu yù ñeán nghóa söï vieäc cuûa töø.
- Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi.
- Keát luaän lôøi giaûi ñuùng.
a. Môùi daïo naøo nhöõng caây ngoâ non coøn laám taám nhö maï non. Theá maø chæ ít laâu sau, ngoâ ñaõ bieán thaønh caây rung rung tröôùc gioù vaø naéng.
- Hoûi HS: Taïi sao choã troáng naøy em ñieàn töø (ñaõ, saép, sang)?
- GV NX, K luaän
Baøi 3:
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø truyeän vui.
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Goïi HS trình baøy
- Nhaän xeùt vaø keát luaän lôøi giaûi ñuùng.
+ Truyeän ñaùng cöôøi ôû ñieåm naøo?
- Daën HS veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau.
- 2 HS leân baûng laøm, HS döôùi lôùp vieát vaøo vôû nhaùp.
- HS nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng.
- 2 HS traû lôøi vaø neâu voùi duï.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
+ Trôøi aám laïi pha laønh laïnh. Teát saép ñeán; + Raëng ñaøo laïi truùt heát laù.
+ yù nghóa thôøi gian. Noù cho bieát söï vieäc seõ gaàn dieãn ra.
+ yù nghóa thôøi gian. Noù gôïi ñeán nhöõng söï vieäc ñöôïc hoaøn thaønh roài.
- Töï do phaùt bieåu.
+ Vaäy laø boá em saép ñi coâng taùc veà.
+ Saép tôùi laø sinh nhaät cuûa em.
+ Em ñaõ laøm xong baøi taäp toaùn.
+ Meï em ñang naáu côm.
+ Beù Bi ñang nguû ngon laønh.
- 2 HS noái tieáp nhau ñoïc töøng phaàn.
- HS trao ñoåi, thaûo luaän N4
2 HS leân baûng laøm phieáu. HS döôùi lôùp vieát baèng buùt chì vaøo vôû nhaùp.
- Nhaän xeùt, söûa chöõa baøi cho baïn.
- Chöõa baøi (neáu sai).
b. Sao chaùu khoâng veà vôùi baø
Chaøo maøo ñaõ hoùt vöôøn na moãi chieàu
Soát ruoät, baø nghe chim keâu
Tieáng chim rôi vôùi raát nhieàu haït na
Heát heø, chaùu vaãn ñang xa
Chaøo maøo vaãn hoùt, muøa na saép taøn.
- 2 HS ñoïc thaønh tieáng.
- HS thaûo luaän N4
+ Thay ñaõ baèng ñang vì 
+ Boû ñang 
+ Boû seõ vì 
+ Khi oâng ñöôïc thoâng baùo coù troän leõn vaøo thö vieän thì oâng chæ hoûi teân troäm ñoïc saùch gì? OÂng nghó vaøo thö vieän chæ ñeå ñoïc saùch maø queân raèng teân troäm chæ caàn nhöõng ñoà ñaïc quyù giaù cuûa oâng.
- Khoâng laøm baøi taäp 1
3. Cuûng coá- daën doø:
- Hoûi: + Nhöõng töø ngöõ naøo thöôøng boå sung yù nghóa thôøi gian cho ñoäng töø ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ñieåu chænh boå sung:
NGAØY SOAÏN: 		NGAØY DAÏY: ..
TUAÀN: 11	 MOÂN: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TIEÁT: 22	 BAØI: TÍNH TÖØ
I. Muïc ñích yeâu caàu:
Kieán thöùc – Kó naêng
- Hieåu ñöôïc tính töø laø nhöõng töø mieâu taû ñaëc ñieåm hoaëc tính chaát cuûa söï vaät, hoaït ñoäng, traïng thaùi,  (noäi dung ghi nhôù)
- Nhaän bieát ñöôïc tính töø trong ñoaïn vaên ngaén (ñoaïn b, BT1, muïc III), ñaët ñöôïc caâu coù duøng tính töø (BT2)
+ HS khaù, gioûi: Thöïc hieän ñöôïc toaøn boä BT1 (muïc III)
Thaùi ñoä: Yeâu quyù voán töø cuûa Tieáng Vieät
TT HCM: Yeâu quyù Baùc Hoà laø taám göông veà phong caùch giaûn dò
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
- Baûng lôùp keû saün töøng coät ôû BT2.
III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
Ghi chuù
1. KTBC:- Goïi 2 HS leân baûng ñaët caâu coù caùc töø boå sung yù nghóa cho ñoäng töø.
- Goïi 3 HS tieáp noái ñoïc baøi taäp 2,3 ñaõ hoaøn thaønh.
- Nhaän xeùt chung vaø cho ñieåm HS.
2. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi: 
b. Tìm hieåu ví duï:
Caâu 1:- Goïi HS ñoïc truyeän caäu HS ôû Aùc- boa.
- Goïi HS ñoïc phaàn chuù giaûi.
+ Caâu chuyeän keå veà ai?
Caâu 2:- Yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp 2.
- Yeâu caàu HS thaûo luaän N2 vaø laøm baøi.
- Goïi HS nhaän xeùt.
- GV keát luaän caùc töø ñuùng.
a. chaêm chæ, gioûi.
b. traéng phao, xaùm.
c. nhoø; con con; nhoû beù, coå kính, doøng hieàn hoaø; nhaên nheo.
- töø chæ tính tình, tö chaát cuûa caäu beù Lu-i hay chæ maøu saéc cuûa söï vaät hoaëc hình daùng, kích thöôùc vaø ñaëc ñieån cuûa söï vaät ñöôïc goïi laø tính töø.
Caâu 3:- GV vieát cuïm töø: ñi laïi vaø nhanh nheïn
+ Töø nhanh nheïn boå sung yù nghóa cho töø naøo?
- Töø nhanh nheïn dieãn taû daùng ñi nhö theá naøo?
- Nhöõng töø mieâu taû ñaëc ñieåm tính chaát cuûa söï vaät, hoaït ñoäng traïng thaùi cuûa ngöôøi vaät ñöôïc goïi laø tính töø.
- Theá naøo laø tính töø?
c. Ghi nhôù:- Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
- Yeâu caàu HS ñaët caâu coù tính töø.
- Nhaän xeùt, tuyeân döông nhöõng HS hieåu baøi vaø ñaët caâu hay, coù hình aûnh.
d. Luyeän taäp:
Baøi 1:- Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- Yeâu caàu HS trao ñoåi vaø laøm baøi.
- Goïi HS nhaän xeùt, boå sung.
- Keát luaän lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 2:- Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
- Hoûi: + Ngöôøi baïn vaø ngöôøi thaân cuûa em coù ñaëc ñieåm gì? Tính tình ra sao? Tö chaát nhö theá naøo?
- Goïi HS ñaët caâu, GV nhaän xeùt 
- Yeâu caàu HS vieát baøi vaøo vôû.	
- 2 HS leân baûng vieát.
- 3 HS ñöùng taïi choã ñoïc baøi.
- 2 HS ñoïc chuyeän.
- 1 HS ñoïc.
+ nhaø baùc hoïc Phaùp teân laø Lu-i Pa- xtô.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Thaûo luaän N2, 2 Hs leân baûng.
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng.
- Töø nhanh nheïn boå sung yù nghóa cho töø ñi laïi.
+ Töø nhanh nheïn gôïi taû daùng ñi hoaït baùt nhanh trong böôùc ñi.
- Tính töø laø töø mieâu taû ñaëc ñieåm, tính chaát cuûa söï vaät, hoaït ñoäng traïng thaùi.
- 2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trang 111 SGK.
- Töï do phaùt bieåu.
+ Baïn Hoaøng lôùp em raát thoâng minh.
+ Coâ giaùo ñi nheï nhaøng vaøo lôùp.
- HS thaûo luaän N2
+ Ñaëc ñieåm: cao gaày, beùo, thaáp
+ Tính tình: hieàn laønh, dòu daøng, chaêm chæ, löôøi bieáng, ngoan ngoaõn,
+ Tö chaát: thoâng minh, saùng daï, khoân, ngoan, gioûi,
- Töï do phaùt bieåu.
- Vieát moãi ñoaïn 1 caâu vaøo vôû.
3. Cuûng coá – daën doø:
- Hoûi: + theá naøo laø tính töø? Cho ví duï.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ñieàu chænh boå sung:
Ngaøy Soan: 	Ngaøy daïy: 
TUAÀN: 12	MOÂN: 	LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TIEÁT: 23	BAØI: MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: YÙ CHÍ - NGHÒ LÖÏC
I. Muïc ñích yeâu caàu:
Kieán thöùc:
- Bieát theâm moät soá töø ngöõ (keå caû tuïc ngöõ, töø Haùn – Vieät) noùi veà yù chí, nghò löïc cuûa con ngöôøi; böôùc ñaàu bieát xeáp caùc töø Haùn – Vieät (coù tieáng chí) theo hai nhoùm nghóa (BT1); hieåu nghóa töø nghò löïc (BT2); ñieàn ñuùng moät soá töø (noùi veà yù chí, nghò löïc) vaøo choã troáng trong ñoaïn vaên (BT3); hieåu yù nghóa chung cuûa moät soá caâu tuïc ngöõ theo chuû ñieåm ñaõ hoïc (BT4)
Kó naêng:
- Bieát caùch söû duïng caùc töø noùi veà yù chí nghò löïc ñuùng vôùi yù nghóa cuûa noù
Thaùi ñoä:
- Yeâu thích moân hoïc, thích thuù vaø haêng say trong hoïc taäp, tích cöïc phaùt bieåu.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
- Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 3.
- Giaáy khoå to keû saün noäi dung vaø buùt daï.
III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
1. OÅn ñònh lôùp: haùt
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Goïi 3 HS leân baûng ñaët 2 caâu coù söû duïng tính töø, gaïch chaân döôùi tính töø. –Goïi 3 HS döôùi lôùp traû lôøi caâu hoûi: Theá naøo laø tính töø, cho ví duï.
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS.
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
Ghi chuù
2. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi: 
b. Höôùng daãn laøm baøi taäp:
Baøi 1:- Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
- Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi.
- Nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 2:- Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Goïi HS phaùt bieåu vaø boå sung.
* Neáu coùn thôøi gian GV cho HS ñaët caâu vôùi caùc töø: nghò löïc, kieân trì, kieân coá, chí tình. Ñeå caùc em hieåu nghóa vaø caùch söû duïng töøng töø.
Baøi 3:
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi cho baïn.
- Nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng.
- Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên ñaõ hoaøn chænh.
Baøi 4: Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- Yeâu caàu HS trao ñoåi thaûo luaän veà yù nghóa cuûa 2 caâu tuïc ngöõ.
- Giaûi nghóa ñen cho HS.
a. Thöû löûa vaøng, gian nan thöû söùc.
b. Nöôùc laõ maø vaõ neân hoà.
c. Coù vaát vaû môùi thaønh nhaøn.
- Goïi HS phaùt bieåu yù kieán vaø boå sung cho ñuùng yù nghóa cuûa töøng caâu tuïc ngöõ.
- Nhaän xeùt, keát luaän veà yù nghóa cuûa töøng caâu tuïc ngöõ.
- Laéng nghe.
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng.
- 2 HS leân baûng laøm treân phieáu.HS döôùi lôùp laøm vaøo vôû nhaùp.
- Nhaän xeùt, boå sung baøi cuûa baïn treân baûng.
- Chöõa baøi (neáu sai)
- 2 HS ñoïc thaønh tieáng.
- 2 HS ngoài cuøng baøn trao ñoåi, thao luaän vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Doøng b (Söùc maïnh tinh thaàn laøm cho con ngöôøi kieân quyeát trong haønh ñoäng, khoâng luøi böôùc tröôùc moïi khoù khaên) laø ñuùng nghóa cuûa töø nghò löïc..
- Ñaët caâu:
*Nguyeãn Ngoïc Kí laø ngöôøi giaøu nghò löïc.
*Kieân trì thì laøm vieäc gì cuõng thaønh coâng.
*Laâu ñaøi xaây raát kieân coá.
*Caäu noùi thaät chí tình.
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng.
- 1 HS laøm treân baûng lôùp. HS döôùi laøm baèng buùt chì vaøo vôû baøi taäp.
- Nhaän xeùt vaø boå sung baøi cuûa baïn treân baûng.
- Chöõa baøi (neáu sai)
- 1 HS ñoï ... t
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Goïi 3 HS leân baûng ñaët caâu hoûi theo yeâu caàu tieát tröôùc.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS
IV. Hoaït ñoäng daïy hoïc
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Ghi chuù
3. Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu baøi: - Giôùi thieäu baøi.
b) Phaàn nhaän xeùt:
Baøi 1:
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- Yeâu caàu HS trao ñoåi nhoùm ñoâi vaø tìm töø ngöõ. GV vieát caâu hoûi leân baûng.
Baøi 2:
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- Goïi HS ñaët caâu. Sau moãi HS ñaët caâu, GV chuù yù söûa loãi duøng töø, caùch dieãn ñaït.
- Khen nhöõng nhoùm HS ñaõ ñaët nhöõng caâu hoûi lòch söï, phuø hôïp vôùi ñoái töôïng giao tieáp.
Baøi 3:
- Goïi HS ñoïc ñeà baøi baø trao ñoåi nhoùm 2, traû lôøi caâu hoûi.
- GV choát laïi yù chính cuûa nloäi dung baøi.
c) Ghi nhôù: - Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
d) Luyeän taäp:
Baøi 1:
- Goïi 2 HS tieáp noái nhau ñoïc töøng phaàn.
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Goïi HS phaùt bieåu yù kieán vaø boå sung.
- Nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng.
- Ngöôøi ta coù theå ñaùnh giaù tính caùch, loái soáng. Do vaäy khi noùi caùc em luoân coù yù thöùc giöõ pheùp lòch söï vôùi ñoái töôïng maø mình ñang noùi. Laøm nhö vaäy chuùng ta khoâng chæ theå hieän toân troïng ngöôøi khaùc maø coøn toân troïng chính baûn thaân mình.
Baøi 2:
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- Yeâu caàu HS tìm caâu hoûi trong chuyeän. vaø thaûo luaän caëp ñoâi.
- Goïi HS phaùt bieåu.
- Khi hoûi, khoâng phaûi cöù thöa, göûi laø lòch söï maø caùc em coøn phaûi traùnh nhöõng caâu hoûi thieáu teá nhò, toø moø, laøm phieàn loøng ngöôøi khaùc.
- 3 HS leân baûng ñaët caâu.
- Laéng nghe.
- 2 HS ñoïc tieáng.
- 2 HS ngoài cuøng baøn trao ñoåi, duøng buùt chì gaïch chaân döôùi nhöõng töø ngöõ theå hieän thaùi ñoä leã pheùp cuûa ngöôøi con.
- 1 HS ñocï thaønh tieáng.
- HS ñaët caâu vaø söûa sai trong nhoùm. Ñaïi dieän tieáp noái nhau neâu caâu hoûi theo tình huoáng.
- Laéng nghe.
- 2 HS ñoïc thaønh tieáng.
- 2 HS ngoài cuøng baøn trao ñoåi, traû lôøi caâu hoûi.
- Tieáp noái nhau phaùt bieåu.
- Laéng nghe.
- 3 HS ñoïc ghi nhôù.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- Duøng buùt chì gaïch chaân vaøo caâu hoûi trong SGK.
- HS phaùt bieåu theohieåu bieát cuûa mình.
- Laéng nghe.
- 2 HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- 2 HS ngoài cuøng baøn trao ñoåi, thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi.
- HS phaùt bieåu.
- Laéng nghe.
4. Cuûng coáø:
- Laøm theá naøo ñeå giöõ pheùp lòch söï khi hoûi chuyeän ngöôøi khaùc?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
5.Daën doø:
- Daên hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau.
* Ñieàu Chænh, Boå Sung:
Ngaøy soaïn: .	Ngaøy daïy: ..
TUAÀN: 16	MOÂN: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TIEÁT: 31	BAØI: MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: ÑOÀ CHÔI-TROØ CHÔI
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
Kieán thöùc: 
- HS bieát moät soá troø chôi reøn luyeän söùc maïnh, söï kheùo leùo, trí tueä cuûa con ngöôøi. 
- HS hieåu nghóa moät soá thaønh ngöõ, tuïc ngöõ lieân quan ñeán chuû ñieåm.
Kó naêng:
- Bieát söû duïng nhöõng thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñoù trong nhöõng tình huoáng cuï theå. 
Thaùi ñoä:
- Yeâu thích tìm hieåu Tieáng Vieät.
II.CHUAÅN BÒ:
- GV: Phieáu khoå to keû baûng ñeå HS laøm BT1
- Giaáy traéng ñeå HS laøm BT2
- Tranh aûnh veà troø chôi oâ aên quan, nhaûy loø coø.
- HS: SGK,VBT
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
1.Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: Giöõ pheùp lòch söï khi ñaët caâu hoûi 
Yeâu caàu HS nhaéc laïi ghi nhôù & laøm laïi BT2 
- GV nhaän xeùt & chaám ñieåm
3. Baøi môùi: 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
GHI CHÚ
Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi 
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp 
Baøi taäp 1:
GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp
GV cuøng HS caû lôùp noùi caùch chôi moät soá troø chôi caùc em coù theå chöa bieát:
OÂ aên quan:
Hai ngöôøi thay phieân nhau boác nhöõng vieân soûi töø caùc oâ nhoû (oâ daân) laàn löôït raûi leân nhöõng oâ to (oâ quan) ñeå “aên” nhöõng vieân soûi to treân caùc oâ to aáy; chôi ñeán khi “heát quan, taøn daân, thu quaân, baùn ruoäng” thì keát thuùc; ai aên ñöôïc nhieàu quan hôn thì thaéng. 
Loø coø:
Duøng moät chaân vöøa nhaûy vöøa di ñoäng moät vieân soûi, maûnh saønh hay gaïch vuïn  treân nhöõng oâ vuoâng veõ treân maët ñaát. 
Xeáp hình:
Xeáp nhöõng hình baèng goã hoaëc baèng nhöïa coù hình daïng khaùc nhau thaønh nhöõng hình khaùc nhau (ngöôøi, ngoâi nhaø, con choù, oâ toâ ) 
GV phaùt phieáu cho caùc nhoùm.
GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: 
Baøi taäp 2:
GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp
GV daùn 3 tôø phieáu
GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. 
Baøi taäp 3:
GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp
GV nhaéc HS: 
+ Chuù yù phaùt bieåu thaønh tình huoáng ñaày ñuû.
+ Coù tình huoáng coù theå duøng 1, 2 thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñeå khuyeân baïn.
GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp
HS nghe
Töøng caëp HS trao ñoåi, laøm baøi theo nhoùm
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû phaân loaïi töø
Caûlôùp nhaän xeùt,söûa baøi theo lôøigiaûi ñuùng: 
+ Troø chôi reøn luyeän söùc maïnh:keùo co, vaät.
+ Troø chôi reøn luyeän söï kheùo leùo:nhaûy daây, loø coø, ñaù caàu.
+ Troø chôi reøn luyeän trí tueä: oâ aên quan, côø töôùng, xeáp hình. 
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp
3 HS leân baûng laøm baøi thi 
Caû lôùp nhaän xeùt, 
1 HS ñoïc laïi caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ.
HS nhaåm HTL, thi HTL caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ. 
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp, suy nghó, choïn caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñeå khuyeân baïn cho thích hôïp.
HS tieáp noái nhau noùi lôøi khuyeân baïn
HS vieát vaøo vôû.
Ví duï:
Neáu baïn em chôi vôùi moät soá baïn hö neân hoïc keùm haún ñi.Em seõ noùi vôùi baïn: “ÔÛ choïn nôi, chôi choïn baïn”. Caäu neân choïn baïn toát maø chôi.
Neáu baïn em thích treøo leân moät choã cao cheânh veânh, raát nguy hieåm ñeå toû ra laø mình gan daï.Em seõ baûo: “Chôi dao coù ngaøy ñöùt tay ñaáy. Xuoáng ñi thoâi”
-Hs giỏi làm mẫu.
4. Cuûng coá 
Neâu caùch chôi moät soá troø chôi caùc em bieát?
5. Daën doø: GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS.
- Veà nhaø HTL 4 thaønh ngöõ, tuïc ngöõ trong BT2
- Chuaån bò baøi: Caâu keå
* Ñieàu Chænh, Boå Sung:
Ngaøy soaïn: 	Ngaøy daïy: 
TUAÀN: 16	MOÂN: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TIEÁT: 32	BAØI: CAÂU KEÅ 
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
Kieán thöùc: 
- HS hieåu theá naøo laø caâu keå, taùc duïng cuûa caâu keå.
Kó naêng:
- Bieát tìm caâu keå trong ñoaïn vaên; bieát ñaët moät vaøi caâu keå ñeå keå, taû, trình baøy yù kieán. 
Thaùi ñoä:
- Yeâu thích tìm hieåu Tieáng Vieät.
II.CHUAÅN BÒ:
- GV:Giaáy khoå to vieát lôøi giaûi BT2, 3 (phaàn nhaän xeùt)
- Phieáu khoå to vieát nhöõng caâu vaên ñeå HS laøm BT (phaàn luyeän taäp) 
- HS:SGK,VBT
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
Khôûi ñoäng: 
Baøi cuõ: Môû roäng voán töø:troø chôi – ñoà chôi 
- GV yeâu caàu 2 HS laøm laïi BT2, 3 
- GV nhaän xeùt & chaám ñieåm 
3. Baøi môùi: 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
GHI CHÚ
GV giôùi thieäu baøi – ghi töïa baøi
Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn phaàn nhaän xeùt
Baøi taäp 1
Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
GV nhaän xeùt, choát laïi yù ñuùng: 
Baøi taäp 2
Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
GV nhaéc HS ñoïc laàn löôït töøng caâu xem nhöõng caâu ñoù ñöôïc duøng laøm gì.
GV nhaän xeùt, daùn tôø phieáu ghi lôøi giaûi, choát laïi yù kieán ñuùng.
GV keát luaän: Ñoù laø caâu keå. 
Baøi taäp 3
Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
GV nhaän xeùt, daùn tôø phieáu ghi lôøi giaûi, choát laïi yù kieán ñuùng: 
GV löu yù: Caâu “Vöøa hô boä raâu, laõo vöøa noùi:” laø moät caâu keå nhöng laïi keát thuùc baèng daáu hai chaám do noù coù nhieäm vuï baùo hieäu: caâu tieáp theo laø lôøi cuûa nhaân vaät Ba-ba-ra. Nhö vaäy, vieäc söû duïng daáu hai chaám ôû ñaây chòu söï chi phoái cuûa moät quy taéc khaùc – quy taéc baùo hieäu choã baét ñaàu lôøi nhaân vaät. 
Ghi nhôù kieán thöùc
Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù 
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp 
Baøi taäp 1:
GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 
GV phaùt phieáu ñaõ ghi saün caùc caâu vaên cho moãi nhoùm.
GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: 
Baøi taäp 2:
GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 
GV nhaän xeùt
HS nhaéc laïi töïa
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên, suy nghó, phaùt bieåu yù kieán:
+ Caâu ñöôïc in ñaäm trong ñoaïn vaên ñaõ cho laø caâu hoûi veà moät ñieàu chöa bieát. Cuoái caâu coù daáu chaám hoûi. 
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
HS suy nghó, phaùt bieåu yù kieán
+ Caâu trong ñoaïn vaên duøng ñeå giôùi thieäu: Bu-ra-ti-noâ laø moät chuù beù baèng goã.
+ Caâu trong ñoaïn vaên duøng ñeå mieâu taû: Chuù coù caùi muõi raát daøi.
+ Caâu trong ñoaïn vaên duøng ñeå keå veà moät söï vieäc: Chuù ngöôøi goã ñöôïc baùc ruøa toát buïng Tooùc-ti-la taëng cho chieác chìa khoaù vaøng ñeå môû moät kho baùu.
+ Cuoái caùc caâu treân coù daáu chaám. 
- HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, suy nghó, phaùt bieåu yù kieán.
+ Ba-ba-ra uoáng röôïu ñaõ say (keå veà Ba-ba-ra)
+ Vöøa hô boä raâu, laõo vöøa noùi: (keå veà Ba-ba-ra)
+ Baét ñöôïc thaèng ngöôøi goã, ta seõ toáng noù vaøo caùi loø söôûi naøy . (Neâu suy nghó cuûa Ba-ba-ra
+ Nhaän xeùt: Caâu keå coù theå ñöôïc duøng ñeå noùi leân yù kieán hoaëc taâm tö, tình caûm cuûa moãi ngöôøi.
HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù
3 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp
HS trao ñoåi theo nhoùm
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy-Caû lôùp nhaän xeùt 
+ Chieàu chieàu, treân baõi thaû, ñaùm treû muïc ñoàng  thaû dieàu thi: keå söï vieäc.
+ Caùnh dieàu meàm maïi nhö caùnh böôùm: Taû caùnh dieàu
+ Chuùng toâi vui söôùng ñeán phaùt daïi nhìn leân trôøi: Keå söï vieäc & noùi leân tình caûm.
+ Tieáng saùo dieàu  boång: Taû tieáng saùo dieàu
+ Saùo ñôn, roài saùo keùp, saùo beø  nhö goïi thaáp xuoáng nhöõng vì sao sôùm: Neâu yù kieán, nhaän ñònh. 
 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 
1 HS laøm maãu. Ví duï – yù c: Em nghó raèng tình baïn raát caàn thieát cho moãi ngöôøi. Nhôø coù baïn, em thaáy cuoäc soáng vui hôn. Baïn cuøng em vui chôi, hoïc haønh. Baïn giuùp ñôõ khi em gaëp khoù khaên 
-Hs giỏi làm mẫu.
4. Cuûng coá 
- Caâu keå ñöôïc duøng ñeå laøm gì?
5. Daën doø: GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS.
- Veà nhaø hoaøn chænh BT2 (phaàn luyeän taäp 
- Chuaån bò baøi: Caâu keå Ai laøm gì? 
* Ñieàu Chænh, Boå Sung:

Tài liệu đính kèm:

  • docluyen tu va cau 4 tuan 1114.doc