Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 31

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 31

ĂNG - CO VÁT

I. Mục tiêu

1/ Đọc thành tiếng:

 -Đọc rành mạch, trôi chảy ; biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng chậm rãi, biểu lộ tình cảm kính phục.

2/ Đọc hiểu:

 -Hiểu nghĩa các từ ngữ: kiến trúc, điêu khắc, thốt nốt, kì thú, muỗm, thâm nghiêm

-Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi Ăng-co Vát, một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân Cam-pu-chia (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

- GDBVMT : khai thc trực tiếp qua nội dung bi

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc.

- Tranh ảnh minh hoạ chụp đền Ăng - co – vát.

- Bản đồ thế giới chỉ đất nước Cam - pu - chia.

- Quả địa cầu.

 

doc 15 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 42Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 31
TAÄP ÑOÏC:
Ngaøy soaïn: 
Ngaøy daïy: 
AÊNG - CO VAÙT
I. Muïc tieâu
1/ Ñoïc thaønh tieáng:
 -Ñoïc raønh maïch, troâi chaûy ; bieát ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi vôùi gioïng chaäm raõi, bieåu loä tình caûm kính phuïc.
2/ Đọc hiểu:
 -Hieåu nghóa caùc töø ngöõ: kieán truùc, ñieâu khaéc, thoát noát, kì thuù, muoãm, thaâm nghieâm 
-Hieåu ND, yù nghóa: Ca ngôïi AÊng-co Vaùt, moät coâng trình kieán truùc vaø ñieâu khaéc tuyeät dieäu cuûa nhaân Cam-pu-chia (traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK)
- GDBVMT : khai thác trực tiếp qua nội dung bài
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
- Baûng phuï ghi noäi dung caùc ñoaïn caàn luyeän ñoïc.
- Tranh aûnh minh hoaï chuïp ñeàn AÊng - co – vaùt.
- Baûn ñoà theá giôùi chæ ñaát nöôùc Cam - pu - chia.
- Quaû ñòa caàu.
III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. KTBC: HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- Nhận xét ghi điểm
2.Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu baøi:
- Yêu cầu HS quan sát tranh, HS trả lời, GV nhận xét vào bài
b) Höôùng daãn luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi:
 * Luyeän ñoïc:
- GV vieát leân baûng caùc teân rieâng AÊng co vaùt, Cam - pu - chia caùc chæ soá La Maõ chæ theá kæ.
- Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh, giuùp hoïc sinh ñoïc ñuùng khoâng vaáp vaùp caùc teân rieâng, caùc chöõ soá.
- Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi
- GV chia ñoaïn
- HS ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi 
- Löôït 1: GV söûa loãi phaùt aâm, ngaét gioïng cho HS 
- Löôït 2: Keát hôïp giaøi nghóa töø khoù
- Löôït 3: Ñoïc laïi cho toát
-GV ñoïc maãu
* Tìm hieåu baøi:
- HS ñoïc ñoaïn 1 caâu chuyeän trao ñoåi vaø traû lôøi caâu hoûi.
+ AÊng - co - vaùt ñöôïc xaây döïng ôû ñaâu vaø töø bao giôø ?
- Noäi dung ñoaïn 1 noùi leân ñieàu gì ?
- HS nhaéc laïi.
- HS ñoïc ñoaïn 2 trao ñoåi vaø traû lôøi caâu hoûi.
+Ñoaïn 2 cho em bieát ñieàu gì?
-HS ñoïc ñoaïn 3, lôùp trao ñoåi vaø traû lôøi caâu hoûi.
+ Noäi dung ñoaïn 3 cho bieát ñieàu gì ?
GDBVMT: Giuùp HS nhaän bieát: coâng trình kieán truùc tuyeät dieäu cuûa nöôùc baïn Cam- pu- chia xaây döïng töø ñaàu theá kæ XII: Aêng- co Vaùt; thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa khu ñeàn haøi hoøa trong veû ñeïp cuûa moâi tröôøng thieân nhieân luùc hoaøng hoân.
-Ghi noäi dung chính cuûa baøi.
- Goïi HS nhaéc laïi .
 * Ñoïc dieãn caûm:
- HS ñoïc moãi em ñoïc 1 ñoaïn cuûa baøi. 
- HS caû lôùp theo doõi ñeå tìm ra caùch ñoïc.
-Treo baûng phuï ghi ñoaïn vaên caàn luyeän ñoïc.
- GV ñoïc maãu
 - HS luyeän ñoïc.
-Thi ñoïc dieãn caûm caû 
-Nhaän xeùt veà gioïng ñoïc vaø cho ñieåm HS.
3. Cuûng coá – daën doø:
- Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñieàu gì?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Veà nhaø hoïc baøi, chuaån bò cho baøi hoïc sau.
-HS leân baûng ñoïc vaø traû lôøi noäi dung.
 + Quan saùt aûnh chuïp khu ñeàn AÊng - co - vaùt ñoïc chuù thích döôùi böùc aûnh.
- HS ñoïc ñoàng thanh
- 1 HS ñoïc toaøn baøi
- 3 ñoaïn
-3 HS ñoïc theo trình töï (3 löôït).
- Laéng nghe.
- 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm. 
- Tieáp noái phaùt bieåu. 
- Ñoaïn naøy giôùi thieäu veà vò trí vaø thôøi gian ra ñôøi cuûa ngoâi ñeàn AÊng - co - vaùt 
- 2HS ñoïc nhaéc laïi, lôùp ñoïc thaàm.
- HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm. 
- Trao ñoåi thaûo luaän vaø phaùt bieåu.
* Mieâu taû veà söï kieán truùc kì coâng cuûa khu ñeàn chính aêng - co - vaùt.
- 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm traû lôøi caâu hoûi
- HS thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän baùo caùo.
- Mieâu taû veû ñeïp huy hoaøng cuûa ñeàn aêng - co -vaùt khi hoaøng hoân.
- 2 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm laïi noäi dung 
- 3 HS tieáp noái ñoïc 3 ñoaïn.
- Laéng nghe
-HS luyeän ñoïc theo caëp.
-3 ñeán 5 HS thi ñoïc dieãn caûm.
- HS traû lôøi
- HS caû lôùp thöïc hieän.
CHÍNH TA:Û
Ngaøy soaïn: 
Ngaøy daïy: 
NGHE LÔØI CHIM NOÙI
I. Muïc tieâu:
 -Nghe - vieát ñuùng baøi CT ; bieát trình baøy caùc doøng thô, khoå thô theo theå thô 5 chöõ ; khoâng maéc quaù naêm loãi trong baøi.
-Laøm ñuùng BT CT phöông ngöõ (2) a/b, hoaëc BT(3) a/b, BT do Gv soaïn.
- GDVBMT khai thaùc tröïc tieáp qua noäi dung baøi
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
3- 4 tôø phieáu lôùn vieát noäi dung baøi taäp 2a hoaëc 2b.
-Phieáu lôùn vieát noäi dung BT3a, 3b.
- Baûng phuï vieát saün ñoaïn vaên trong baøi "Nghe lôøi chim noùi " ñeå HS ñoái chieáu khi soaùt loãi.
III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. KTBC:
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV
- Nhaän xeùt ghi ñieåm
2. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa baøi
b. Höôùng daãn vieát chính taû:
*Trao ñoåi veà noäi dung ñoaïn vaên:
- HS ñoïc ñoaïn thô vieát trong baøi.
Ñoaïn thô naøy noùi leân ñieàu gì?
GDBVMT: Giaùo duïc yù thöùc yeâu quyù baûo veä moâi tröôøng thieân nhieân vaø cuoäc soáng con ngöôøi. 
* Höôùng daãn vieát chöõ khoù:
- HS tìm caùc töø khoù, ñeã laãn khi vieát chính taû vaø luyeän vieát.
 * Nghe vieát chính taû:
- HS gaáp SGK laéng nghe GV ñoïc ñeå vieát vaøo vôû ñoaïn thô trong baøi.
 * Soaùt loãi chaám baøi:
- Treo baûng phuï ñoaïn vaên vaø ñoïc laïi ñeå 2 HS soaùt loãi.
- GV chaám moät soá vôû
c.Höôùng daãn laøm BTchính taû:
* Baøi taäp 2 : 
- Daùn tôø phieáu ñaõ vieát saün yeâu caàu BT leân baûng.
- GV giaûi thích baøi taäp 2 
- Lôùp ñoïc thaàm sau ñoù thöïc hieän laøm baøi vaøo vôû.
-HS naøo laøm xong thì daùn phieáu cuûa mình leân baûng.
- HS nhaän xeùt boå sung baøi baïn 
- GV nhaän xeùt, choát yù ñuùng.
* Baøi taäp 3: 
- HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. 
- GV tôø phieáu, môøi 4 HS leân baûng thi laøm baøi
 - GV nhaän xeùt.
- HS ñoïc laïi ñoaïn vaên sau khi hoaøn chænh 
3. Cuûng coá – daën doø:
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS veà nhaø vieát laïi caùc töø vöøa tìm ñöôïc vaø chuaån bò baøi sau.
- 2 HS leân baûng vieát.
- HS ôû lôùp vieát vaøo giaáy nhaùp.
- Nhaän xeùt caùc töø baïn vieát treân baûng.
- Laéng nghe GV höôùng daãn.
-2HS ñoïc ñoaïn trong baøi vieát, lôùp ñoïc thaàm.
Baày chim noùi veà nhöõng caûnh ñeïp, nhöõng ñoåi thay cuûa ñaát nöôùc.
+ HS vieát vaøo giaáy nhaùp caùc tieáng khoù deã laàn trong baøi nhö: laéng nghe, noái muøa, ngôõ ngaøng, thanh khieát, thieát tha, .. .
+ Nghe vaø vieát baøi vaøo vôû.
- Töøng caëp soaùt loãi cho nhau.
-1 HS ñoïc.
- Quan saùt, laéng nghe GV giaûi thích.
-Trao ñoåi, thaûo luaän vaø tìm töø caàn ñieàn ôû moãi coät roài ghi vaøo phieáu.
- Phaùt phieáu cho 4 HS.
-Boå sung.
-1 HS ñoïc caùc töø vöøa tìm ñöôïc treân phieáu: 
+ a/ Caùc töø coù aâm ñaàu caàn choïn ñeå ñieàn laø :
Tröôøng hôïp chæ vieát vôùi l khoâng vieát vôùi n 
Tröôøng hôïp chæ vieát vôùi n khoâng vieát vôùi l 
- laø , laïch , laó , laøm , laõm , laûm , laûng , laõng, laõnh , laûnh , laøu , laûu , laïu, laëm , 
laúng , laëp , laét , laët , laâm , laåm , laãm , laån , laän , laát , laät , laàu , laày , leõ , leøm , leûm , leïm , leøn , leûn , leõn , lieãn , lieán , lieùng , lieäng , lieáp , lieàu , lieãu , lim , lìm , lòm , lænh , lónh , loaø , loaù , loaùc , loaïc , lao , loaøi , loaïi , loan , loaøn , loaïn , loang , loaøng , loaõng , loaõng , loùi , loïi , loûi , loõm , loïm , loõng , loà , loäc , loåm , loån , loán , loäng , loát , loät , lôøi , lôûi , lôïi , lôøm , lôïn , lôn , lôøn , lôùn , lôûn , luø , luû , luõ , luøa , luùa , luïa , , luaân , luaán , luaän löng , löõng , löôøi , löôõi , löôùi , löôïm , löôn , löôøn , löôõng , löôøng , löôïng , löôùt , löïu , löu .
Naõy , naøy , naèm , naén naäm, naãng , naáng , naãu , naáu , neùo , neâm , neám , neäm , neán , neän , næ , nóa , nieãng , nieát , nín , nòt , noõ , noaõn , noáng , nôm , nuoái , nuoät , nöôùc nöôïp 
- Nhaän xeùt , boå sung nhöõng töø maø nhoùm baïn chöa coù 
- 2 HS ñoïc ñeà, lôùp ñoïc thaàm.
 - 4 HS leân baûng laøm, ôû lôùp laøm vaøo vôû.
- Nhaän xeùt baøi baïn.
- Ñoïc laïi ñoaïn vaên hoaøn chænh.
- HS caû lôùp thöïc hieän.
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU:
Ngaøy soaïn: 
Ngaøy daïy: 
THEÂM TRAÏNG NGÖÕ CHO CAÂU
I. Muïc tieâu: 
-Giuùp HS: Hieåu theá naøo laø traïng ngöõ.
- Bieát nhaän dieän boä phaän traïng ngöõ coù trong caâu vaên.
- Ñaët caâu vaên coù traïng ngöõ. 
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
- Buùt, moät soá tôø giaáy phieáu khoå to vieát noäi dung ôû BT 1 ( phaàn nhaän xeùt ).
III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. KTBC:
2. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi:
 b. Höôùng daãn nhaän xeùt:
 Baøi 1, 2, 3:
- HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- HS suy nghó töï laøm baøi vaøo vôû.
- HS phaùt bieåu.
* GV löu yù: - Traïng ngöõ coù theå ñöùng tröôùc C- V cuûa caâu, ñöùng giöõa chuû ngöõ vaø vò ngöõ hoaëc ñöùng sau noøng coát caâu. c) Ghi nhôù: 
- HS ñoïc noäi dung ghi nhôù trong SGK.
- HS hoïc thuoäc loøng phaàn ghi nhôù.
d. Höôùng daãn luyeän taäp:
Baøi 1:
- HS ñoïc ñeà baøi, suy nghó vaø töï laøm baøi vaøo vôû.
- GV daùn 2 tôø phieáu lôùn leân baûng.
- Ñaïi dieän nhoùm leân baûng laøm vaøo 2 tôø phieáu lôùn.
- GV nhaéc HS chuù yù: Boä phaän traïng ngöõ traû lôøi caùc caâu hoûi: Khi naøo? ÔÛ ñaâu? Vì sao ? Ñeå laøm gì ?...
- HS phaùt bieåu yù kieán.
- HS khaùc nhaän xeùt boå sung
-Nhaän xeùt, keát luaän caùc yù ñuùng.
Baøi 2:
- HS ñoïc yeâu caàu.
- GV gôïi yù HS vieát ñoaïn vaên döïa vaøo yeâu caàu gôïi yù cuûa ñeà baøi maø trong ñoù coù ít nhaát 1 caâu coù traïng ngöõ. 
- Nhaän xeùt tuyeân döông HS.
 3. Cuûng coá – daën doø:
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Veà nhaø vieát cho hoaøn chænh ñoaïn vaên, chuaån bò baøi sau.
 -3 HS leân baûng ñaët caâu caûm theo töøng tình huoáng 
-Laéng nghe.
-3 HS ñoïc.
-Hoaït ñoäng caù nhaân.
- Phaùt bieåu tröôùc lôùp.
-Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- HS laéng nghe.
- 3 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm.
- Ñoïc thuoäc loøng phaàn ghi nhôù SGK.
-1 HS ñoïc, hoaït ñoäng caù nhaân.
- 2 HS leân baûng gaïch chaân döôùi boä phaän traïng ngöõ coù rong moãi caâu.
- Tieáp noái nhau phaùt bieåu.
-Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm.
- Thaûo luaän, suy nghó vieát ñoaïn vaên 
- Ñoïc ñoaïn vaên tröôùc lôùp:
- Nhaän xeùt boå sung bình choïn baïn coù ñoaïn vaên vieát ñuùng chuû ñeà vaø vieát hay nhaát.
-HS caû lôùp thöïc hieän.
TAÄP ÑOÏC:
Ngaøy soaïn: 
Ngaøy daïy: 
CON CHUOÀN CHUOÀN NÖÔÙC
I.Muïc tieâu: 
Ñoïc thaønh tieáng:
-Ñoïc ñuùng caùc tieáng, töø khoù hoaëc deã laãn do aûnh höôûng caùc phöông ngö õ nhö: 
 laáp laùnh, long lanh, rung rung, phaân vaân, meânh moâng, laëng soùng, luyõ trexanh, tuyeät ñeïp, thung thaêng gaëm coû, .. . 
 - Ñoïc troâi chaûy vaø löu loaùt toaøn baøi, ngaét, nghæ hôi  ... ù traïng ngöõ chæ nôi choán BT3 
III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. KTBC:
2. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi:
b. Höôùng daãn nhaän xeùt:
 Baøi 1:
- HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung.
- GV treo phieáu vieát saün BT leân baûng.
- Tröôùc heát caàn xaùc ñònh chuû ngöõ vaø vò ngöõ sau ñoù tìm thaønh phaàn traïng ngöõ.
- HS töï laøm baøi vaøo vôû.
- HS leân baûng xaùc ñònh thaønh phaàn traïng ngöõ vaø gaïch chaân caùc thaønh phaàn naøy 
- Goïi HS phaùt bieåu.
Baøi 2: 
- HS ñoïc ñeà baøi.
- HS töï laøm baøi.
- HS tieáp noái phaùt bieåu.
c) Ghi nhôù: 
- HS ñoïc noäi dung ghi nhôù.
- HS hoïc thuoäc loøng phaàn ghi nhôù.
c. Höôùng daãn luyeän taäp:
Baøi 1:
- HS ñoïc ñeà baøi.
- HS suy nghó vaø töï laøm baøi vaøo vôû.
- HS leân baûng laøm vaøo 2 tôø phieáu lôùn.
- Boä phaän traïng ngöõ trong caùc caâu naøy ñeàu traû lôøi caùc caâu hoûi: ÔÛ ñaâu ? 
- HS phaùt bieåu yù kieán.
-Goïi HS khaùc nhaän xeùt boå sung.
Baøi 2:
- HS ñoïc yeâu caàu.
- Gôïi yù caàn phaûi theâm ñuùng boä phaän traïng ngöõ nhöng phaûi laø traïng ngöõ chæ nôi choán cho caâu. 
- Nhaän xeùt.
Baøi 3 :
- HS ñoïc yeâu caàu.
- GV gôïi yù HS . 
- HS laøm vieäc caù nhaân.
- Goïi 4 HS leân baûng laøm baøi.
- Nhaän xeùt tuyeân döông HS.
3. Cuûng coá – daën doø:
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Veà nhaø vieát cho hoaøn chænh 2 caâu vaên coù söû duïng boä phaän traïng ngöõ chæ nôi choán, chuaån bò baøi sau.
 -3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu.
 Nhaän xeùt boå sung cho baïn.
- Laéng nghe GT baøi.
-3 HS ñoïc yeâu caàu.
- Quan saùt laéng nghe GV höôùng daãn.
-Hoaït ñoäng caù nhaân.
- 1 HS leân baûng xaùc ñònh boä phaän traïng ngöõ vaø gaïch chaân caùc boä phaän ñoù.
- Tieáp noái nhau phaùt bieåu.
- 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm.
- Töï suy nghó vaø laøm baøi vaøo vôû.
- Tieáp noái nhau ñaët caâu hoûi 
-Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- 3 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm.
- Thi ñua ñoïc thuoäc loøng phaàn ghi nhôù.
-1 HS ñoïc.
-Hoaït ñoäng caù nhaân.
+ 2 HS leân baûng gaïch chaân döôùi boä phaän traïng ngöõ coù rong moãi caâu.
+ Laéng nghe.
+ Tieáp noái nhau phaùt bieåu.
 -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm.
- Laéng nghe höôùng daãn.
- Thaûo luaän, suy nghó ñeå ñieàn traïng ngöõ chæ nôi choán.
- Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
- 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm.
- Laéng nghe gôïi yù.
- HS suy nghó vaø laøm baøi caù nhaân.
- 4 HS leân baûng laøm treân phieáu.
- Nhaän xeùt boå sung.
-HS caû lôùp thöïc hieän.
TAÄP LAØM VAÊN:
Ngaøy soaïn: 
Ngaøy daïy: 
LUYEÄN TAÄP MIEÂU TAÛ CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA CON VAÄT
I. Muïc tieâu: 
- HS naém ñöôïc nhöõng ñieåm ñaëc saéc trong caùch quan saùt vaø mieâu taû caùc boä phaän cuûa con vaät ôû moät soá ñoaïn vaên maãu.
- Bieát tìm caùc töø ngöõ mieâu taû laøm noåi baät nhöõng ñaëc ñieåm cuûa con vaät.
- Tieáp tuïc reøn kó naêng quan saùt vaø trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn veà caùc boä phaän cuûa moãi loaøi vaät.
- Coù yù thöùc chaêm soùc vaø baûo veä con vaät nuoâi.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
- Tranh minh hoaï moät soá loaïi con vaät nhö: choù, meøo, lôïn 
- Tranh aûnh veõ moät soá con vaät nuoâi nhieàu ôû ñòa phöông mình. 
- Baûng phuï hoaëc tôø giaáy lôùn ghi lôøi giaûi baøi taäp 1.
III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
2. Baøi môùi: 
 a. Giôùi thieäu baøi: 
b. Höôùng daãn laøm baøi taäp:
Baøi 1: 
- HS ñoïc ñeà baøi:
- HS ñoïc baøi ñoïc " Con ngöïa " 
- Höôùng daãn HS thöïc hieän yeâu caàu.
- HS ñoïc thaàm 2 ñoaïn vaên suy nghó vaø trao ñoåi ñeå neâu leân caùch mieâu taû cuûa taùc giaû trong moãi ñoaïn vaên coù gì ñaùng chuù yù 
- HS phaùt bieåu yù kieán.
- GV duøng thöôùc vaø phaán maøu gaïch chaân caùc töø ngöõ mieâu taû töøng boä phaän.
- HS vaø GV nhaän xeùt, söûa loãi.
Baøi 3 : 
- HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV treo baûng yeâu caàu ñeà baøi.
- Goïi 1 HS ñoïc: taû moät boä phaän cuûa moät loaøi vaät maø em yeâu thích. 
- Treo tranh aûnh veà moät soá loaøi vaät leân baûng nhö årtaâu, boø, lôïn, gaø, choù, 
- Höôùng daãn HS thöïc hieän yeâu caàu.
- Goïi HS laàn löôït ñoïc keát quaû baøi laøm.
- HS nhaän xeùt vaø boå sung. 
3.Cuûng coá – daën doø:	
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Chuaån bò baøi sau quan saùt tröôùc con gaø troáng ñeå tieát sau.
-2 HS traû lôøi caâu hoûi. 
- Laéng nghe GT baøi.
- 2 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm baøi.
- Laéng nghe GV ñeå naém ñöôïc caùch laøm baøi.
- HS baøn trao ñoåi vaø söûa cho nhau 
-Tieáp noái nhau phaùt bieåu.
- Nhaän xeùt yù kieán baïn.
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng.
- Quan saùt.
- 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm baøi.
- Phaùt bieåu theo yù töï choïn.
- HS trao ñoåi vaø söûa cho nhau. 
- HS töï suy nghó ñeå hoaøn thaønh yeâu caàu.
- Tieáp noái nhau ñoïc keát quaû baøi laøm.
- Nhaän xeùt vaø boå sung.
- Veà nhaø thöïc hieän theo lôøi daën cuûa GV. 
TAÄP LAØM VAÊN:
Ngaøy soaïn: 
Ngaøy daïy: 
LUYEÄN TAÄP XAÂY DÖÏNG ÑOAÏN VAÊN MIEÂU TAÛ CON VAÄT
I. Muïc tieâu: 
- OÂn laïi kieán thöùc veà ñoaïn vaên qua baøi vaên mieâu taû con vaät.
- HS hieåu bieát veà ñoaïn vaên trong baøi vaên mieâu taû con vaät.
- Bieát vieát ñöôïc moät ñoaïn vaên hoaøn chænh mieâu taû veà con vaät maø HS thích.
- Reøn kó naêng quan saùt vaø trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn veà caùc boä phaän cuûa con vaät.
- Coù yù thöùc chaêm soùc vaø baûo veä vaät nuoâi.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
- Tranh minh hoaï moät soá loaïi con vaät.
- Tranh aûnh veõ con gaø troáng. 
- Baûng phuï hoaëc tôø giaáy lôùn ghi ñoaïn 1 chöa hoaøn chænh cuûa baøi vaên mieâu taû con chim gaùy ( BT2).
III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
2. Baøi môùi: 
a. Giôùi thieäu baøi: 
b. Höôùng daãn laøm baøi taäp:
Baøi 1 : 
- HS ñoïc daøn yù veà baøi vaên mieâu taû caây " Con chuoàn chuoàn nöôùc ".
- HS thöïc hieän yeâu caàu.
- HS ñoïc thaàm caùc ñoaïn vaên suy nghó vaø trao ñoåi, thöïc hieän xaùc ñònh ñoaïn vaø yù cuûa töøng ñoaïn cuûa baøi
- HS phaùt bieåu yù kieán.
- HS vaø GV nhaän xeùt.
Baøi 2 : 
- HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV treo baûng 3 caâu vaên vaên. HS ñoïc caùc caâu vaên. 
- Caùc em caàn xaùc ñònh thöù töï ñuùng cuûa caùc caâu vaên ñeå taïo thaønh ñoaïn vaên hôïp lí .... 
- Höôùng daãn HS thöïc hieän yeâu caàu.
- HS laàn löôït ñoïc keát quaû baøi laøm.
- HS nhaän xeùt vaø boå sung.
Baøi 3: 
- HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- Treo baûng caùc ñoaïn vaên coøn vieát dôû.
- HS ñoïc caùc caâu vaên.
- Treo tranh con gaø troáng. 
- Caùc em caàn xaùc ñònh thöù töï ñuùng vaø vieát tieáp caùc caâu vaên ñeå taïo thaønh ñoaïn vaên hôïp lí baèng caùch mieâu taû caùc boä phaän con gaø troáng, .... 
 - Höôùng daãn HS thöïc hieän yeâu caàu.
- HS laàn löôït ñoïc keát quaû baøi laøm.
- HS nhaän xeùt vaø boå sung
3. Cuûng coá – daën doø:
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS chuaån bò baøi sau.
-2 HS traû lôøi caâu hoûi 
-Laéng nghe GT baøi.
- 2 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm baøi.
- Laéng nghe GV ñeå naém ñöôïc caùch laøm baøi.
- 2 HS trao ñoåi vaø söûa cho nhau 
-Tieáp noái nhau phaùt bieåu.
a/ Ñoaïn 1: Töø ñaàu ... phaân vaân.
- YÙ chính cuûa ñoaïn naøy mieâu taû ngoaïi hình cuûa chuù chuoàn chuoàn nöôùc khi ñaäu moät choã.
b/ Ñoaïn 2: laø ñoaïn coøn laïi.
- Taû chuù chuoàn chuoàn nöôùc luùc tung caùnh bay leân vaø keát hôïp mieâu taû caûnh ñeïp caûnh ñeïp thieân nhieân theo caùnh bay cuûa chuù chuoàn chuoàn. 
- 1 HS ñoïc.
- Quan saùt:
- 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm baøi.
 Laéng nghe höôùng daãn.
 - HS trao ñoåi vaø söûa cho nhau. 
- HS hoaøn thaønh yeâu caàu vaøo vôû.
- Ñoïc keát quaû baøi laøm.
- HS nhaän xeùt vaø boå sung.
- HS ñoïc.
- Quan saùt:
- 1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm baøi.
-Quan saùt vaø laéng nghe.
- HS trao ñoåi vaø söûa cho nhau. 
- HS hoaøn thaønh yeâu caàu vaøo vôû.
- Tieáp noái nhau ñoïc keát quaû baøi laøm.
- Laéng nghe vaø nhaän xeùt ñoaïn vaên cuûa baïn.
- Veà nhaø thöïc hieän theo lôøi daën GV. 
KEÅ CHUYEÄN:
Ngaøy soaïn: 
Ngaøy daïy: 
KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA
I. Muïc tieâu: 
- Hoïc sinh choïn ñöôïc moät caâu chuyeän veà moät cuoäc du lòch hoaëc caém traïi maø em ñöôïc tham gia.
- Bieát keå chuyeän theo caùch saép xeáp caùc söï vieäc thaønh moät caâu chuyeän.
- Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn ñeå hieåu ñöôïc noäi dung yù nghóa caâu chuyeän.
- Lôøi keå töï nhieân, saùng taïo, sinh ñoäng giaøu hình aûnh, keát hôïp vôùi cöû chæ neùt maët, ñieäu boä moät caùch töï nhieân.
- Reøn kó naêng nghe: Laéng nghe baïn keå, bieát nhaän xeùt ñaùnh giaù noäi dung truyeän, lôøi keå cuûa baïn.
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
- Ñeà baøi vieát saün treân baûng lôùp.
-Baûng phuï vieát tieâu chuaån ñaùnh giaù keå chuyeän.
- HS söu taàm caùc truyeän coù noäi dung noùi veà nhöõng vieäc ñaõ chöùng kieán hoaëc ñaõ tham gia veà du lòch - thaùm hieåm. 
III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. KTBC:
2. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi:
b. Höôùng daãn keå chuyeän;
 * Tìm hieåu ñeà baøi:
- HS ñoïc ñeà baøi.
-GV phaân tích ñeà baøiø, 
- HS ñoïc 3 gôïi yù trong SGK.
-HS suy nghó, noùi nhaân vaät em choïn keå. 
- Chuù yù neâu nhöõng phaùt hieän môùi meû qua nhöõng laàn du lòch hoaëc caém traïi.
- HS ñoïc laïi gôïi yù daøn baøi keå chuyeän.
 * Keå trong nhoùm:
-HS thöïc haønh keå trong nhoùm ñoâi .
- Em caàn giôùi thieäu teân truyeän, teân nhaân vaät mình ñònh keå.
- Keå nhöõng chi tieát laøm noåi roõ yù nghóa cuûa caâu chuyeän .
- Keå caâu chuyeän phaûi coù ñaàu, coù keát thuùc, keát truyeän theo loái môû roäng.
- Noùi vôùi caùc baïn veà nhöõng ñieàu maø mình tröïc tieáp troâng thaáy.
 Keå tröôùc lôùp:
-Toå chöùc cho HS thi keå.
-Nhaän xeùt, bình choïn baïn coù caâu chuyeän hay nhaát, baïn keå haáp daãn nhaát.
3. Cuûng coá – daën doø:
-Nhaän seùt tieát hoïc.
-Daën HS veà nhaø keå laïi chuyeän maø em nghe caùc baïn keå cho ngöôøi thaân nghe. 
-3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu.
- Laéng nghe GT baøi.
-2 HS ñoïc.
-Laéng nghe phaân tích.
- Tieáp noái nhau ñoïc.
- Suy nghó vaø noùi nhaân vaät em choïn keå.
- HS ñoïc.
-2 HS ngoài cuøng baøn keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa truyeän.
-5 ñeán 7 HS thi keå vaø trao ñoåi veà yù nghóa truyeän.
- HS nhaän xeùt baïn keå theo caùc tieâu chí ñaõ neâu.
- Veà nhaø thöïc hieän theo lôøi daën. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTV_t31.doc