Giáo án Tổng hợp môn học lớp 4 - Tuần số 33 năm 2010

Giáo án Tổng hợp môn học lớp 4 - Tuần số 33 năm 2010

TUẦN 33

Ngày soạn: 14.4.2011

Ngày dạy: Thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2011

Tập đọc

VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI

I. Mục đích, yêu cầu.

- Đọc trôi chảy lu loát toàn bài, đọc diễn cảm giọng vui, đày bất ngờ, hào hứng, đọc phân biệt lời các nhân vật ( nhà vua, cậu bé ).

- Hiểu nội dung phần tiếp theo của truyện và ý nghĩa toàn truyện: tiếng cười như một phép màu làm cho cuộc sống của vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy cơ tàn lụi. Câu chuyện nói lên sự cần thiết của tiếng cười với cuộc sống của chúng ta.

II. Đồ dùng dạy học.

 - Tranh minh hoạ bài đọc sgk

II. Hoạt động dạy học.

 

doc 22 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 25/07/2020 Lượt xem 60Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn học lớp 4 - Tuần số 33 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 33
Ngµy so¹n: 14.4.2011
Ngµy d¹y: Thø hai ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2011
TËp ®äc
V­¬ng quèc v¾ng nơ c­êi
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu.
- §äc tr«i ch¶y lu lo¸t toµn bµi, ®äc diƠn c¶m giäng vui, ®µy bÊt ngê, hµo høng, ®äc ph©n biƯt lêi c¸c nh©n vËt ( nhµ vua, cËu bÐ ).
- HiĨu néi dung phÇn tiÕp theo cđa truyƯn vµ ý nghÜa toµn truyƯn: tiÕng c­êi nh­ mét phÐp mµu lµm cho cuéc sèng cđa v­¬ng quèc u buån thay ®ỉi, tho¸t khái nguy c¬ tµn lơi. C©u chuyƯn nãi lªn sù cÇn thiÕt cđa tiÕng c­êi víi cuéc sèng cđa chĩng ta.
II. §å dïng d¹y häc.
	- Tranh minh ho¹ bµi ®äc sgk
II. Ho¹t ®éng d¹y häc.
1, KiĨm tra bµi cị(3)
- §äc TL bµi : Ng¾m tr¨ng, kh«ng ®Ị vµ tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi.Gv ghi ®iĨm.
2, Bµi míi(30)
A. Giíi thiƯu phÇn tiÕp theo cđa chuyƯn.
B. LuyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi.
a. LuyƯn ®äc.
- §äc toµn bµi:
- Chia ®o¹n:
- §äc nèi tiÕp : 2lÇn
+ §äc nèi tiÕp lÇn 2 kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ
- §äc toµn bµi:
- Gv nx ®äc ®ĩng vµ ®äc mÉu:
b. T×m hiĨu bµi.
- §äc thÇm toµn truyƯn.
- CËu bÐ ph¸t hiƯn ra nh÷ng chuyƯn buån cêi ë ®©u?
- V× sao chuyƯn Êy buån c­êi?
- BÝ mËt cđa tiÕng c­êi lµ g×?
- §o¹n 1- 2 cho biÕt ®iỊu g×?
- §äc thÇm phÇn cßn l¹i tr¶ lêi:
-TiÕng c­êi lµm thay ®ỉi cuéc sèng ë v­¬ng quèc u buån NTN?
- Nªu ý 2:
- Nªu ý nghÜa:
c. §äc diƠn c¶m:
- §äc truyƯn theo h×nh thøc ph©n vai:
? Nªu c¸ch ®äc bµi?
- LuyƯn ®äc diƠn c¶m ®o¹n 3:
+ Gv ®äc mÉu:
- Thi ®äc:
- Gv cïng hs nx, khen hs ®äc tèt.
3. Cđng cè, dỈn dß(5)
- Nx tiÕt häc, vn ®äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi 66.
- 3 HS
- 1 Hs kh¸ ®äc.- 3®o¹n: 
+§1:Tõ ®Çu... nãi ®i ta träng thëng. 
+§2:TiÕp ...®øt gi¶i rĩt ¹. 
+ §3: PhÇn cßn l¹i.
- 3 Hs ®äc/ 1lÇn.
- 3 hs ®äc
- 3 Hs kh¸c ®äc.
- Hs nghe.
- Xung quanh cËu: ë nhµ vua- quªn lau miƯng, bªn mÐp cßn dÝnh h¹t c¬m; ë quan coi v­ên ngù uyĨn....ë chÝnh m×nh- bÞ quan thÞ vƯ ®uỉi, cuèng qu¸ nªn ®øt gi¶i rĩt.
- V× nh÷ng chuyƯn Êy bÊt ngê tr¸i ng­ỵc víi tù nhiªn: trong buỉi thiÕt chiỊu nghiªm trang, nhµ vua ngåi trªn ngai vµng nh­ng bªn mÐp l¹i dÝnh mét h¹t c¬m...
- Nh× th¼ng vµo sù thËt, ph¸t hiƯn ra sù m©u thuÉn, bÊt ngê, tr¸i ng­ỵc víi mäi c¸i nh×n vui vỴ, l¹c quan.
- ý 1: CËu bÐ ph¸t hiƯn ra nh÷ng chuyƯn buån c­êi
- TiÕng c­êi nh­ cã phÐp mµu lµm mäi g­¬ng mỈt ®Ịu r¹ng rì, t­¬i tØnh, hoa në, chim hãt, nh÷ng tia n¾ng mỈt trêi nh¶y mĩa, sái ®¸ reo vang d­íi nh÷ng b¸nh xe.
- TiÕng c­êi lµm thay ®ỉi cuéc sèng u buån
* ý nghÜa:TiÕng c­êi nh­ mét phÐp mµu lµm cho cuéc sèng ë v­¬ng quèc u buån thay ®ỉi, tho¸t khái nguy c¬ bÞ tµn lơi, sù cÇn thiÕt cđa tiÕng c­êi víi cuéc sèng cđa chĩng ta.
- 4 vai: dÉn truyƯn, nhµ vua, cËu bÐ
- Hs nªu c¸ch ®äc ®o¹n 3.
- Hs luyƯn ®äc : N3 ®äc ph©n vai.
- C¸ nh©n, nhãm.
------------------------------------------------ 
To¸n
¤n tËp vỊ c¸c phÐp tÝnh víi ph©n sè
I. Mơc tiªu:
	Giĩp häc sinh «n tËp, cđng cè kÜ n¨ng thùc hiƯn phÐp nh©n vµ phÐp chia ph©n sè
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1, KiĨm tra bµi cị(3)
- Cho h/s th­ch hiƯn phÐp céng, trõ ph©n sè
- Gv nx chung.
2, Bµi míi(30)
Bµi 1: Y/C häc sinh thùc hiƯn phÐp nh©n vµ phÐp chia ph©n sè
NhËn xÐt: tõ phÐp nh©n ta suy ra hai phÐp tÝnh chia
Bµi 2. t×m x
Bµi 3:TÝnh
Bµi 4: Cho H/S lµm vë
3. Cđng cè, dỈn dß(5)
- Nx tiÕt häc, vn lµm bµi tËp tiÕt 151 VBT.
- 2 Hs thùc hµnh, líp nx.
a,
- PhÇn b,c lµm t­¬ng tù
a, 
 X= 14
a,(do7 RG cho 7; 3 RG cho3)
b, do sè bÞ chia b»ng sè chia
c, 
d, Lµm t­¬ng tù.
 Bµi gi¶i
a, Chu vi tê giÊy h×nh vu«ng lµ:
 ( m )
DiƯn tÝch tê giÊy h×nh vu«ng lµ:
( m2)
b, DiƯn tÝch 1 « vu«ng lµ:
( m 2)
Sè « vu«ng ®­ỵc c¾t lµ:
( « vu«ng)
c, ChiỊu réng tê giÊy h×nh ch÷ nhËt lµ:
( m)
 §¸p sè: a, 
 b, 25 « vu«ng
-------------------------------------------- 
ChÝnh t¶
Ng¾m tr¨ng , kh«ng ®Ị
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu.
- Nghe – viÕt l¹i ®ĩng chÝnh t¶ , tr×nh bµy ®ĩng bµi th¬ Ng¾m tr¨ng, kh«ng ®Ị.
- Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp ph©n biƯt tiÕng cã ©m ®Çu dƠ lÉn ch/tr.
II. §å dïng d¹y häc.
	- PhiÕu häc tËp.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc.
1. KiĨm tra bµi cị(3)
- ViÕt : rong ch¬i, gia ®×nh, dong dáng, tham gia, ra ch¬i,...
- 2 Hs lªn b¶ng viÕt, líp viÕt nh¸p, trao ®ỉi, bỉ sung.
- Gv nx chung, ghi ®iĨm.
2. Bµi míi (30)
A. Giíi thiƯu bµi. Nªu M§,YC.
B. H­íng dÉn hs nghe- viÕt.
- §äc bµi chÝnh t¶:
- 1 Hs ®äc. C¶ líp ®äc thÇm.
- Bµi th¬ ng¾m tr¨ng cã mÊy dßng, mçi dßng cã mÊy ch÷?
- 4 dßng, mçi dßng 7 ch÷
- Nªu c¸ch tr×ng bµy bµi?
- C¸ch lỊ hai « li, ch÷ ®Çu dßng viÕt hoa
- Bµi kh«ng ®Ị
- 4 dßng thĨ th¬ lơc b¸t
- Cach tr×nh bµy?
- LuyƯn viÕt tiÕng khã
- H/S viÕt bµi vµo vë
- Dßng 6 c¸ch lỊ hai « li, dßng 8 c¸ch lỊ 1 « li
- H/S viÕt b¶ng líp- nh¸p
+ R­ỵu, tr¨ng soi, non, rõng s©u, ....
- Gv thu bµi chÊm:
- Hs ®ỉi chÐo so¸t lçi.
- Gv cïng hs nx chung.
3. Bµi tËp. Bµi 2a.
- Hs lµm bµi vµo vë :
- §iỊn tr/ ch
Cha lĩa, cha hái, trµ mi, rõng trµm, trang vë, trang ®iĨm....
- Gv cïng hs nx, ch÷a bµi:
Bµi 3a.
- Hs ®äc yªu cÇu bµi.
- Trß ch¬i thi t×m nhanh
- 1 sè hs lµm bµi nèi tiÕp tr×nh bµy.
3. Cđng cè, dỈn dß(5)
- Nx tiÕt häc, ghi nhí c¸c tõ ®Ĩ viÕt ®ĩng.
- Tr¨ng treo, tr¬ trÏn, tr©ng tr¸o..
- Ch«ng chªnh, chèng chÕnh, chãi chang...
- Liªu xiªu, thiªu thiÕu, liªu ®iªu..
- Hiu hiu, liu ®iu, chiu chiu...
-------------------------------------------------------- 
ChiỊu
To¸n
luyƯn tËp vỊ c¸c phÐp tÝnh víi ph©n sè
I. Mơc tiªu:
	Giĩp häc sinh «n tËp, cđng cè kÜ n¨ng thùc hiƯn phÐp nh©n vµ phÐp chia ph©n sè
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1, KiĨm tra bµi cị(3)
- Cho h/s th­ch hiƯn phÐp céng, trõ ph©n sè
- Gv nx chung.
2, Bµi míi(30)
Bµi tËp: Cho H/S lµm vë
3. Cđng cè, dỈn dß(5)
- Nx tiÕt häc, vn lµm bµi tËp tiÕt 151 VBT.
- 2 Hs thùc hµnh, líp nx.
 Bµi gi¶i
a, Chu vi tê giÊy h×nh vu«ng lµ:
 ( m )
DiƯn tÝch tê giÊy h×nh vu«ng lµ:
( m2)
b, DiƯn tÝch 1 « vu«ng lµ:
( m 2)
Sè « vu«ng ®­ỵc c¾t lµ:
( « vu«ng)
c, ChiỊu réng tê giÊy h×nh ch÷ nhËt lµ:
( m)
 §¸p sè: a, 
 b, 25 « vu«ng
-------------------------------------------- 
TËp ®äc
luyƯn ®äc: V­¬ng quèc v¾ng nơ c­êi
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu.
- §äc tr«i ch¶y lu lo¸t toµn bµi, ®äc diƠn c¶m giäng vui, ®µy bÊt ngê, hµo høng, ®äc ph©n biƯt lêi c¸c nh©n vËt ( nhµ vua, cËu bÐ ).
- HiĨu néi dung phÇn tiÕp theo cđa truyƯn vµ ý nghÜa toµn truyƯn: tiÕng c­êi nh­ mét phÐp mµu lµm cho cuéc sèng cđa v­¬ng quèc u buån thay ®ỉi, tho¸t khái nguy c¬ tµn lơi. C©u chuyƯn nãi lªn sù cÇn thiÕt cđa tiÕng c­êi víi cuéc sèng cđa chĩng ta.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc.
1, KiĨm tra bµi cị(3)
- §äc TL bµi : Ng¾m tr¨ng, kh«ng ®Ị vµ tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi.Gv ghi ®iĨm.
2, Bµi míi(30)
A. Giíi thiƯu phÇn tiÕp theo cđa chuyƯn.
B. LuyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi.
a. LuyƯn ®äc.
- §äc toµn bµi:
- Chia ®o¹n:
- §äc nèi tiÕp : 2lÇn
+ §äc nèi tiÕp lÇn 2 kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ
- §äc toµn bµi:
- Gv nx ®äc ®ĩng vµ ®äc mÉu:
b. T×m hiĨu bµi.
- Nªu ý nghÜa:
c. §äc diƠn c¶m:
- §äc truyƯn theo h×nh thøc ph©n vai:
? Nªu c¸ch ®äc bµi?
- LuyƯn ®äc diƠn c¶m ®o¹n 3:
+ Gv ®äc mÉu:
- Thi ®äc:
- Gv cïng hs nx, khen hs ®äc tèt.
3. Cđng cè, dỈn dß(5)
- Nx tiÕt häc, vn ®äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi 66.
- 3 HS
- 1 Hs kh¸ ®äc.- 3®o¹n: 
+§1:Tõ ®Çu... nãi ®i ta träng thëng. 
+§2:TiÕp ...®øt gi¶i rĩt ¹. 
+ §3: PhÇn cßn l¹i.
- 3 Hs ®äc/ 1lÇn.
- 3 hs ®äc
- 3 Hs kh¸c ®äc.
- Hs nghe.
* ý nghÜa:TiÕng c­êi nh­ mét phÐp mµu lµm cho cuéc sèng ë v­¬ng quèc u buån thay ®ỉi, tho¸t khái nguy c¬ bÞ tµn lơi, sù cÇn thiÕt cđa tiÕng c­êi víi cuéc sèng cđa chĩng ta.
- 4 vai: dÉn truyƯn, nhµ vua, cËu bÐ
- Hs nªu c¸ch ®äc ®o¹n 3.
- Hs luyƯn ®äc : N3 ®äc ph©n vai.
- C¸ nh©n, nhãm.
------------------------------------------------ 
LÞch sư
Tỉng kÕt - ¤n tËp
I.Mơc tiªu:- HƯ thèng ®­ỵc qu¸ tr×nh ph¸t triĨn cđa lÞch sư n­íc ta buỉi ®Çu dùng n­íc ®Õn gi÷a thÕ kØ XI X.- Nhí ®­ỵc c¸c sù kiƯn lÞch sư, kiƯn t­íng, nh©n vËt LS tiªu biĨu trong qu¸ tr×nh dùng n­íc, gi÷ n­íc cđa DT thêi Hïng V­¬ng- thêi NguyƠn.- Tù hµo vỊ truyỊn thèng dùng n­íc, gi÷ n­íc cđa DT.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1, KiĨm tra bµi cị(3)
- V× sao HuÕ l¹i ®­ỵc gäi lµ thµnh phè du klÞch?
2. Bµi míi (30)
A. Giíi thiƯu bµi: ghi ®Çu bµi
B. H­íng dÉn h/s «n tËp
- Lµm phiÕu bµi tËp theo nhãm
Thêi gian
 NVLS
 Sù kiƯn lÞch sư
 §ãng ®«
700 TCN
Hïng V­¬ng
- Lµm ruéng, ­¬m t¬, dƯt lơa, ®ĩc ®ång, lµm vị khÝ
- V¨n Lang ( phĩ Thä )
218 TCN
An D­¬ng V­¬ng
- L·nh ®¹o ng­êi L¹c ViƯt ®¸nh lui qu©n TÇn dùng lªn n­íc ¢u L¹c
-CỉLoa §«ng Anh
179 TCN
- > 938 SCN
Hai Bµ Tr­ng
- BÞ bãc lét nỈng nỊ kh«ng khuÊt phơc nỉi dËy ®Êu tranh. ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng giµnh l¹i ®éc lËp cho DT
938-1009
 §inh BéLÜnh,§inh Tiªn Hoµng
- Ng« QuyỊn mÊt, §inh Bé LÜnh dĐp lo¹n 12 sø qu©n thèng nhÊt ®Êt n­íc.
 Hoa L­- Ninh B×nh
1009-1226
LÝ C«ng UÈn
LÝ Th¸i Tỉ
- Rêi ®« Hoa L­ ra §¹i La ®ỉi tªn Th¨ng Long, lÊy tªn n­íc §¹i ViƯt, Chïa ph¸t triĨn....
Th¨ng Long
Hµ Néi
1226- 1400
TrÇn C¶nh
Nhµ LÝ suy yÕu, LÝ HuƯ T«ng kh«ng cã con trai LÝ Chiªu Hoµng nh­êng ng«i ch chång
TriỊu TrÇn, n­íc®¹iViƯt
TK XV
 Lª Lỵi, NguyƠn Tr·i, LªTh¸nh T«ng....
- 20 n¨m chèng giỈc Minh gi¶i phãng ®Êt n­íc
- TiÕp tơc x©y dùng ®Êt n­íc.
Th¨ng Long
TKXVI- 
XVIII
Quang Trung
C¸c thÕ lùc phong kiÕn tranh nhau quyỊn lỵi......
- NghÜa qu©n T©y S¬n ®¸nh ®ỉ chÝnh quyỊn hä NguyƠn, hä TÞnh..
- TriỊu T©y S¬n
1802- 1858
NguyƠn ¸nh
- Hä NguyƠn thi hµnh nhiỊu chÝnh s¸ch ®Ĩ th©u tãm quyỊn lùc
- X©y dùng kinh thµnh HuÕ.
- Kinh ®« HuÕ
3. Cđng cè – DỈn dß (5) Nh¾c l¹i néi dung bµi. ChuÈn bÞ bµi sau
-------------------------------------------------------------------------
Ngµy so¹n: 15.4.2011
Ngµy d¹y: Thø ba ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2011
LuyƯn t­ vµ c©u
Më réng vèn tõ: L¹c quan- Yªu ®êi
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu.
1, Më réng hƯ thèng hãa vèn tõ vỊ l¹c quan - yªu ®êi, trong c¸c tõ ng÷ ®ã cã tõ H¸n ViƯt.
2, BiÕt thªm mét sè c©u tơc ng÷ khuyªn con ng­êi l¹c quan, bỊn gan, kh«ng n¶n chÝ trong hoµn c¶nh khã kh¨n.
II. §å dïng d¹y häc.- B¶ng phơ viÕt bµi tËp 1, 2,3 - H/S chÐp tr­píc bµi 1 vµo vë 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. KiĨm tra bµi cị(3)
- 2 Hs nªu, líp nx, bỉ sung.
- Gv nx chung, ghi ®iĨm.
2. Bµi míi(30)
A. Giíi thiƯu bµi.
B.H­íng dÉn h/s lµm bµi tËp
- §äc c¸c yªu cÇu bµi:
- 3 Hs ®äc nèi tiÕp - TL nhãm 2, nèi tiÕp tr×nh bµy .
- L¹c quan hiĨu theo mÊy nghÜa?
C©u
Lu«n tin t­ëng ë TL tèt ®Đp
Cã triĨn väng tèt ®Đp
T×nh h×nh ®éi tuyĨn rÊt l¹c quan
x
Chĩ Êy...l¹c quan.
x
L¹c quan...thuèc bỉ
x
- 2 nghÜa: lu ... h©u chÊu cã quan hƯ g×?
- Thøc ¨n cđa Õch lµ g×?
- Gi÷a ch©u chÊu vµ Ðch cã quan hƯ g×?
+ Lµm viƯc theo nhãm
- Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn
- Thi vÏ tranh
3. Cđng cè, dỈn dß(5)
- Nx tiÕt , häc thuéc bµi, chuÈn bÞ bµi 62.
- 2,3 Hs nªu, líp nx, bỉ sung.
- QS h×nh1 (128) TL nhãm 2
- §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy
- ¸nh s¸ng, n­íc, kh«ng khÝ...
- ¸nh s¸ng, c©y ng«, c¸c mịi tªn
- Mịi tªn xuÊt ph¸t tõ khÝ c¸c- b« -nÝcvµ chØ vµo l¸ c©y ng« cho biÕt khÝ c¸c- b«-nÝc ®­ỵc c©y ngo hÊp thơ qua l¸.
- C¸c mịi tªn xuÊt ph¸t tõ n­íc, c¸c chÊt kho¸ng chØ vµo rƠ c©y ng« cho biÕt c¸c chÊt kho¸ng ®­ỵc cc©y ng« hÊp thơ qua rƠ.
- KhÝ cac- b« -nÝc, kho¸ng, n­íc.
- T¹o ra chÊt dinh d­ìng ®Ĩ nu«i c©y.
- l¸ ng«
- C©y ng« lµ thøc ¨n cđa ch©u chÊu
- Ch©u chÊu
- Ch©u chÊu lµ thøc ¨n cđa Õch
- VÏ s¬ ®å mèi quan hƯ thøc ¨n gi÷a c¸c sinh vËt
- C©y ng« - > ch©u chÊu - > Õch
- C¸c nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸
-------------------------------------------------------- 
§¹o ®øc
Dµnh cho ®Þa ph­¬ng
I.Mơc tiªu:- CÇn ph¶i t«n träng luËt giao th«ng ë ®Þa ph­¬ng.
- Thùc hiƯn ®ĩng luËt giao th«ng, tuyªn truyỊn mäi ng­êi chÊp hµnh luËt giao th«ng.
II. §å dïng d¹y häc:- BiĨn b¸o an toµn giao th«ng.
- Mét sè th«ng tin Q§ th­êng x¶y ra tai n¹n ë ®Þa ph­¬ng.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1.KiĨm tra bµi cị(25)
- V× sao chĩng ta ph¶i b¶o vƯ m«i tr­êng?
2. Bµi míi(30)
* H§1: Khëi ®éng
- TRß ch¬i: ®Ìn xanh, ®Ìn ®á.
- C¸n sù líp ®iĨu khiĨn t/c.
- Em hiĨu trß ch¬i nµy NTN?
- NÕu kh«ng thùc hiƯn ®ĩng luËt giao th«ng ®iỊu g× sÏ x¶y ra?
* H§2: T/C vỊ biĨn b¸o GT
- Cho h/s quan s¸t mét sè biĨn th«ng b¸o vỊ giao th«ng.
- Mçi nhãm cư 2 em lªn ch¬i.
- §i ®­êng ®Ĩ ®¶m b¶o an toµn giao th«ng em cÇn lµm g×?
- NÕu kh«ng tu©n theo biĨn chØ dÉn ®iỊu g× cã thĨ x¶y ra?
* H§3: Tr×nh bµy KQ ®iỊu tra thùc tiƠn
- §¹i diƯn tõng nhãm b¸o c¸o kq ®iỊu tra, Nguyªn nh©n.
KL: §Ĩ ®¶m b¶o cho b¶n th©n m×nh vµ mäi ng­êi cÇn chÊp hµnh nghiªn chØnh luËt giao th«ng.
3. Cđng cè- dỈn dß (5)
- Nh¾c nhë h/s thùc hiƯn ®ĩng luËt.
- H/S nªu- líp nhËn xÐt
- LÇn1 ch¬i thư
- lÇn 2 ch¬i thËt
- CÇn ph¶i hiĨ luËt giao th«ng, ®i ®ĩng luËt giao th«ng
- Tai n¹n sÏ x¶y ra
- H/S quan s¸t ®o¸n xem ®©y lµ biĨn b¸o g×? ®i NTN?
- 1 em nªu c©u hái, 1 em tr¶ lêi
- Quan s¸t biĨn b¸o, hiĨu vµ ®i dĩng luËt
- Tai n¹n khã l­êng sÏ x¶y ra.
- H/S b¸o c¸o
VD:ë Phè Míi ®o¹n ®­êng th­êng x¶y ra tai n¹n lµ dèc k30, Cưa ga, ®Çu cÇu Phè Míi
- §o¹n ®­êng dèc, xe cé qua l¹i nhiỊu ®­êng rÏ, do phãng nhanh v­ỵt Èu
-------------------------------------------------------------------------
Ngµy so¹n: 18.4.2011
Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2011
To¸n
¤n tËp vỊ ®¹i l­ỵng
I. Mơc tiªu:- Giĩp hs «n tËp vỊ phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè tù nhiªn, c¸ch lµm tÝnh, tÝnh chÊt, mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng, phÐp trõ,..., gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn phÐp céng, phÐp trõ.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1, KiĨm tra bµi cị(3)
? Nªu dÊu hiƯu chia hÕt cho 2;3;5;9? LÊy vÝ dơ minh ho¹? - Gv nx, ghi ®iĨm.
- 3,4 Hs nªu, líp nx, bỉ sung.
2. Bµi míi(30)
A. Giíi thiƯu bµi.
B. Bµi tËp.
Bµi 1.
- Hs ®äc yªu cÇu bµi.
- Lµm bµi vµo b¶ng con:
- Gv cïng hs nx, ch÷a bµi, trao ®ỉi.
- C¶ líp lµm bµi, 2 Hs lªn b¶ng phÇn a,b dßng 1.
-
+
 6195 5342
 2785 4185
 8980 1157
Bµi 2. Lµm bµi vµo nh¸p.
-Gv cïng hs nx, ch÷a bµi, trao ®ỉi.
- Hs ®äc yªu cÇu bµi tù lµm bµi vµo nh¸p, ®ỉi chÐo nh¸p chÊm bµi b¹n.
- 2Hs lªn b¶ng ch÷a bµi.
a. X + 126 = 480 b. X-209=435
 X= 480 - 126 X=435+209
 X=354 X = 644
Bµi 3.
- Hs ®äc yªu cÇu bµi.
- Líp lµm bµi vµo nh¸p:
- C¶ líp lµm bµi, 3 hs lªn b¶ng ch÷a bµi.
- Gv cïng hs nx, trao ®ỉi ph¸t biĨu thµnh lêi c¸c tÝnh chÊt:
a+b=b+a; a- 0 = a.
(a+b)+c = a + (b+c); a - a = 0
a + 0 = 0 + a = a.
Bµi 4. 
- Hs ®äc yªu cÇu bµi.
- Gi¶m t¶i gi¶m phÇn a.
- Lµm bµi vµo vë.
- Gv chÊm 1 sè bµi.
- Gv cïng hs nx, ch÷a bµi, trao ®çi c¸ch lµm bµi thuËn tiƯn.
- Hs ®äc yªu cÇu bµi. 
- Líp lµm bµi vµo vë, 3 hs lªn b¶ng ch÷a bµi.
168+2080+32 = (168+32) + 2080
 = 200 + 2080 = 2280.
(Bµi cßn l¹i lµm t­¬ng tù)
Bµi 5. Lµm t­¬ng tù bµi 4.
- Gv chÊm, cïng hs nx ch÷a bµi.
- Hs gi¶i bµi vµo vë.
Bµi gi¶i
Tr­êng tiĨu häc Th¾ng lỵi quyªn gãp ®­ỵc sè vë lµ:
1475 - 184 = 1291 (quyĨn)
C¶ hai tr­êng quyªn gãp ®­ỵc sè vë lµ:
1475 - 1291 = 2766 (quyĨn)
§¸p sè: 2766 quyĨn.
3. Cđng cè, dỈn dß.
- Nx tiÕt häc, vn lµm bµi cßn l¹i bµi 1 vµo vë.
---------------------------------------------------------- 
TËp lµm v¨n.
§iỊn vµo giÊy tê in s½n.
I.Mơc ®Ých, yªu cÇu.- HiĨu c¸c yc trong §iƯn chuyĨn tiỊn ®i, giÊy ®Ỉt mua b¸o chÝ trong n­íc.- BiÕt ®iỊn ®ĩng néi dung vµo nh÷ng chç trèng trong giÊy tê in s½n ®iƯn  chuyĨn tiỊn vµ giÊy ®Ỉt mua b¸o chÝ.
II. §å dïng d¹y häc.- PhiÕu khỉ to vµ phiÕu cho hs.	
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1. KiĨm tra bµi cị (3)
- KiĨm tra bµi lµm lµm ë nhµ cđa HS.
2. Bµi míi (30)
A. Giíi thiƯu bµi. Nªu M§, YC.
B. Bµi tËp.
Bµi 1.
- Hs ®äc yªu cÇu bµi. C¶ líp ®äc thÇm mÉu.
- Gv h­íng dÉn hs trªn phiÕu to c¶ líp:
- N3 VNPT; §CT: Hs kh«ng cÇn biÕt.
+ Hs viÕt tõ phÇn kh¸ch hµng:
+ MỈt sau em ph¶i ghi:
- Tr×nh bµy miƯng:
- Líp lµm bµi:
- Hs theo dâi, cïng trao ®ỉi c¸ch ghi.
- Hä tªn ng­êi gưi (mĐ em)
- §Þa chØ: N¬i ë cđa g® em.
- Sè tiỊn gưi (viÕt sè tr­íc, ch÷ sau)
- Hä tªn ng­êi nhËn:«ng hoỈc bµ em.
- §Þa chØ : N¬i ë cđa «ng hoỈc bµ em.
- Tin tøc kÌm theo chĩ ý ng¾n gän. 
- NÕu cÇn sưa ch÷a viÕt mơc dµnh cho viƯc sưa ch÷a.
- Mơc kh¸c dµnh cho nh©n viªn b­u ®iƯn .
*Hs ®ãng vai tr×nh bµy tr­íc líp:
- Mét sè hs ®äc néi dung ®· ®iỊn ®Çy ®đ tr­íc líp.
Bµi 2.
- Hs ®äc yªu cÇu bµi.
- Gv h­íng dÉn hs ghi c¸c th«ng tin:
- Tªn b¸o chÝ ®Ỉt mua cho m×nh, cho «ng bµ, bè mĐ, anh chÞ.
- Thêi gian ®Ỉt mua.( 3 th¸ng, 6 th¸ng, 12 th¸ng).
- Lµm bµi:
- C¶ líp lµm bµi vµo phiÕu, vë bµi tËp.
- Tr×nh bµy:
- Hs tiÕp nèi ®äc giÊy ®Ỉt mua b¸o chÝ trong n­íc. 
- Gv nx chung, ghi ®iĨm hs lµm bµi ®Çy, ®đ, ®ĩng:
Líp nx, trao ®ỉi, bỉ sung.
3. Cđng cè, dỈn dß (5)
- Nx tiÕt häc.-Vn hoµn thµnh bµi tËp vµo vë, vËn dơng kiÕn thøc bµi häc vµo cuéc sèng.
------------------------------------------------------- 
ChiỊu	 TËp lµm v¨n
luyƯn tËp §iỊn vµo giÊy tê in s½n
I.Mơc ®Ých, yªu cÇu.- HiĨu c¸c yc trong §iƯn chuyĨn tiỊn ®i, giÊy ®Ỉt mua b¸o chÝ trong n­íc.- BiÕt ®iỊn ®ĩng néi dung vµo nh÷ng chç trèng trong giÊy tê in s½n ®iƯn  chuyĨn tiỊn vµ giÊy ®Ỉt mua b¸o chÝ.
II. §å dïng d¹y häc.- PhiÕu khỉ to vµ phiÕu cho hs.	
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. KiĨm tra bµi cị (3)- KiĨm tra bµi lµm lµm ë nhµ cđa HS.
2. Bµi míi (30)
A. Giíi thiƯu bµi. Nªu M§, YC.
B. Bµi tËp.
Bµi 1.
- Hs ®äc yªu cÇu bµi. C¶ líp ®äc thÇm mÉu.
- Gv h­íng dÉn hs trªn phiÕu to c¶ líp:
- N3 VNPT; §CT: Hs kh«ng cÇn biÕt.
+ Hs viÕt tõ phÇn kh¸ch hµng:
+ MỈt sau em ph¶i ghi:
- Tr×nh bµy miƯng:
- Líp lµm bµi:
- Hs theo dâi, cïng trao ®ỉi c¸ch ghi.
- Hä tªn ng­êi gưi (mĐ em)
- §Þa chØ: N¬i ë cđa g® em.
- Sè tiỊn gưi (viÕt sè tr­íc, ch÷ sau)
- Hä tªn ng­êi nhËn:«ng hoỈc bµ em.
- §Þa chØ : N¬i ë cđa «ng hoỈc bµ em.
- Tin tøc kÌm theo chĩ ý ng¾n gän. 
- NÕu cÇn sưa ch÷a viÕt mơc dµnh cho viƯc sưa ch÷a.
- Mơc kh¸c dµnh cho nh©n viªn b­u ®iƯn .
*Hs ®ãng vai tr×nh bµy tr­íc líp:
- Mét sè hs ®äc néi dung ®· ®iỊn ®Çy ®đ tr­íc líp.
Bµi 2.
- Hs ®äc yªu cÇu bµi.
- Gv h­íng dÉn hs ghi c¸c th«ng tin:
- Tªn b¸o chÝ ®Ỉt mua cho m×nh, cho «ng bµ, bè mĐ, anh chÞ.
- Thêi gian ®Ỉt mua.( 3 th¸ng, 6 th¸ng, 12 th¸ng).
- Lµm bµi:
- C¶ líp lµm bµi vµo phiÕu, vë bµi tËp.
- Tr×nh bµy:
- Hs tiÕp nèi ®äc giÊy ®Ỉt mua b¸o chÝ trong n­íc. 
- Gv nx chung, ghi ®iĨm hs lµm bµi ®Çy, ®đ, ®ĩng:
Líp nx, trao ®ỉi, bỉ sung.
3. Cđng cè, dỈn dß (5)
- Nx tiÕt häc.-Vn hoµn thµnh bµi tËp vµo vë, vËn dơng kiÕn thøc bµi häc vµo cuéc sèng.
-------------------------------------------------- 
Khoa häc
Chuçi thøc ¨n trong tù nhiªn
I. Mơc tiªu:- VÏ vµ tr×nh bµy s¬ ®å¬mois quan hƯ giịa bß vµ cá. - Nªu mét sè VD kh¸c vỊ chuçi thøc ¨n trong tù nhiªn. - Nªu ®Þnh nghÜa vỊ chuçi thøc ¨n.
II. §å dïng d¹y häc.- PhiÕu häc tËp, giÊy, bĩt vÏ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1.KiĨm tra bµi cị (3)
- Nªu mét sè thøc ¨n trong tù nhiªn?
2, Bµi míi (30)
* H§1:VÏ s¬ ®å mèi quan hƯ thøc ¨n gi÷a c¸c sinh vËt víi nhau vµ gi÷a c¸c sinh vËt víi c¸c yÕu tè v« sinh
B1: T×m hiĨu h×nh 132 sgk
- Thøc ¨n cđa bß lµ g×?
- Gi÷a bß vµ cá cã mèi quan hƯ NTN
- Ph©n bß ®­ỵc ph©n hđy trë thµnh chÊt g× cung cÊp cho cá?
- Gi÷a ph©n bß vµ cá cã quan hƯ g×?
B2: Lµm vÞªc theo nhãm
- Chia nhãm ph¸t giÊy vÏ:
B3: TReo s¶n phÈm vµ cư ®¹i diƯn tr×nh bµy tr­íc líp.
KL: Cá vµ bß lµ yÕu tè h÷u sinh
* H§2: H×nh thµnh KN chuçi thøc ¨n
Mơc tiªu: Nªu ®­ỵc mét sè KN kh¸c vỊ chuçi thøc ¨n trong tù nhiªn
- Nªu ®Þnh nghÜa vỊ chuçi thøc ¨n
B1: Lµm theo cỈp
- KĨ nh÷ng g× ®­ỵc vÏ trong s¬ ®å?
- Mèi quan hƯ thøc ¨n trong s¬ ®å ®ã
- Chuçi thøc ¨n lµ g×?
- Trong TN cã mét hµng nh÷ng chuçi thøc ¨n, chuçi thøc ¨n ®ã b¾t nguån tõ ®©u?
3. Cđng cè - dỈn dß (5)
- Nh¾c l¹i ND bµi
- ChuÈn bi bµi: ¤n tËp thùc vËt vµ ®éng vËt
- 2,3 h/s nªu- líp NX
- Cá
- Cá lµ thøc ¨n cđa bß
- ChÊt kho¸ng
- Ph©n bß lµ thøc ¨n cđa cá
- NhËn giÊy vÏ s¬ ®å mèi quan hƯ gi÷a bß vµ cá b»ng ch÷
 Ph©n bß-> cá - > bß
- Quan s¸t s¬ ®å chuçi thøc ¨n H2
- Cá, thá, c¸o, vi khuÈn
- Cá lµ thøc ¨n cđa thá, thá lµ thøc ¨n cđa c¸o, x¸c chÕt cđa c¸o lµ thøc ¨n cđa nhãm vi khuÈn ho¹i sinh vµ c¸c x¸c chÕt h÷u c¬-> chÊt kho¸ng( chÊt v« c¬)
- Nh÷ng mèi quan hƯ vỊ thøc ¨n trong tù nhiªn ®­ỵc gäi lµ chuçi thøc ¨n
- Cã rÊt nhiỊu chuçi thøc ¨n
- B¾t ®Çu tõ thùc vËt, th«ng qua chuçi thøc ¨n, c¸c yÕu tè v« sinhvµ h÷u sinh liªn hƯ mËt thiÕt víi nhau thµnh mét chuçi khÐp kÝn.
------------------------------------------------------ 
Sinh ho¹t líp
S¬ kÕt tuÇn
1. Chuyªn cÇn.
- Nh×n chung c¸c em ®· cã ý thøc ®i häc chuyªn cÇn , ®ĩng giê, trong tuÇn kh«ng cã em nµo nghØ häc kh«ng lÝ do, hay ®i häc muén.
2. Häc tËp:
- Nh×n chung c¸c em ®Ịu cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp, chuÈn bÞ bµi vµ lµm bµi ®Çy ®đ tríc khi ®Õn líp, trong líp chĩ ý nghe gi¶ng , h¨ng h¸i ph¸t biĨu x©y dùng bµi.
- Song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè b¹n cha tù gi¸c cao trong häc tËp, ch÷ viÕt con sÊu, s¸ch vë lén sén.
3. §¹o ®øc:
Ngoan ngo·n, chÊp hµnh nghiªm tĩc néi quy cđa trêng ,líp, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ.
4. C¸c ho¹t ®éng kh¸c:
- Tham gia nhiƯt t×nh, ®Çy ®đ c¸c ho¹t ®éng cđa trêng, líp ®Ị ra.

Tài liệu đính kèm:

  • docT33.doc