Bộ đề ôn luyện học sinh Toán 4

Bộ đề ôn luyện học sinh Toán 4

MỘT SỐ ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI CUỐI HKI

ĐỀ 1

Bài 1 :

a/Tính giá trị biểu thức : 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

b/ Tìm một số biết rằng nếu cộng số đó với 1359 thì được tổng là 4372.

Bài 2: Cho biểu thức P = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính P khi x = 52.

b. Tìm x để P = 48.

Bài 3 :

a/ Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

b/Hai xe ôtô chở tổng cộng 4554 kg thức ăn gia súc, xe thứ nhất chở 42 bao, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg ?

Bài 4. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi kém trung bình cộng số bi của ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

Bài 5. Hai thùng dầu có tất cả 116 lít. Nếu chuyển 6 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ?

 

doc 2 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 1156Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề ôn luyện học sinh Toán 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI CUỐI HKI
ĐỀ 1
Bài 1 :
a/Tính giá trị biểu thức : 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 
b/ Tìm một số biết rằng nếu cộng số đó với 1359 thì được tổng là 4372. 
Bài 2: Cho biểu thức P = 4752 : ( x - 28 ) 
a. Tính P khi x = 52.
b. Tìm x để P = 48.
Bài 3 :
a/ Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.
b/Hai xe ôtô chở tổng cộng 4554 kg thức ăn gia súc, xe thứ nhất chở 42 bao, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 bao. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg ?
Bài 4. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi kém trung bình cộng số bi của ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?
Bài 5. Hai thùng dầu có tất cả 116 lít. Nếu chuyển 6 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ?
ĐỀ 2
Bài 1. 
a/Tính giá trị biểu thức : (145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 
b/ Tìm một số biết rằng nếu lấy 2348 cộng với số đó thì được tổng là 5247.
Bài 2: 
a/ Viết biểu thức sau thành tích các thừa số: 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 
b/ Tính giá trị biểu thức : 15275 : 47 x 204 - 204
Bài 3. 
a/ Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.	
b/Cửa hàng có 15 túi bi, cửa hàng bán hết 84 viên bi và còn lại 8 túi bi. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu viên bi ?
Bài 4. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi nhiều hơn trung bình cộng số bi của ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?
Bài 5. An và Bình có tất cả 120 viên bi. Nếu An cho Bình 20 viên thì Bình sẽ có nhiều hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?
ĐỀ 3
Bài1: Tìm x
 a. x + 6734 = 3478 + 5782 
 b. x - 3254 = 237 x 145 
Bài 2 : Tính giá trị biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : 
a/ 312 x 425 + 312 x 574 + 312 b/ 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24
Bài 3. Tìm số tự nhiên bé nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2; chia 4 dư 3.
Bài 4. Trung bình cộng tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 36 tuổi. TBC số tuổi của bố và cháu là 23 tuổi. Biết ông hơn cháu 54 tuổi. Tìm số tuổi của mỗi người.
Bài 5. An và Bình có tất cả 120 viên bi. Nếu An cho Bình 20 viên thì Bình sẽ có nhiều hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?
ĐỀ 4
Bài 1 (2 điểm): Đổi các số sau ra tấn và kilôgam :
	5 607kg	9008kg	45 tạ 8 yến	9 yến yến
Bài 2 (2 điểm): Tìm giá trị của y trong mỗi biểu thức sau:
	a/ 413 + (y + 785) = 2008	b/ 225 – (y : 8) = 218
Bài 3 (2 điểm): 
a/ Cho hai số biết số lớn là 867 và số này lớn hơn số trung bình cộng của hai số là 98. Tìm số bé ?
 b/ Tìm một số biết rằng nếu lấy 72 nhân với số đó thì được 14328.
Bài 4 (2 điểm): Trung bình cộng số tuổi của bố, tuổi An và tuổi Hồng là 19 tuổi, tuổi bố hơn tổng số tuổi của An và Hồng là 2 tuổi, Hồng kém An 8 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.
Bài 5 (2 điểm): 
a/ Tính bằng cách thuận tiện : (7 x 7 x 2 – 100 + 2) : (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10) 
 b/ Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9.
ĐỀ 5
Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện:
a/ (254254 : 254 – 566566 : 566) + 92862	b/ (24745 : 245 + 195) x (45600 : 456 - 100)
Bài 2 (2 điểm): Tìm giá trị của y trong mỗi biểu thức sau:
	a/ 81 : y + 120 : y = 3	b/ 24 x x – 24 x 875 = 13608
 Bài 3 (2 điểm): TBC của số số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba là 26. TBC của số số thứ nhất và số thứ hai là 21. TBC của số thứ hai và số thứ ba là 30. Tìm mỗi số. 
Bài 4 (2 điểm): 
Cho hai số biết tổng của chúng bằng số nhỏ nhất có 4 chữ số sao cho khi đem số này chia cho 756 thì số dư là số dư lớn nhất, còn hiệu của chúng thì bằng số lớn nhất có ba chữ số. Tìm hai số đã cho ?
 Bài 5 (2 đ) : Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.
 ĐỀ 6
Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau, với x = 1 và y = 0:
	a/ A = (15 : x + 15 x x) + 2009 x y 	b/ B = y : (119 x x + 4529) + (789 : x - y)
Bài 2 (2 điểm): 
Tuổi trung bình của thầy giáo và 36 học sinh lớp 4C là 12 tuổi. Nếu không kể thầy giáo thì tuổi trung bình của 36 học sinh là 11 tuổi. Tính tuổi thầy giáo?
Bài 3 (2 điểm): 
 Lớp 4A có 32 học sinh. Hôm nay có 3 bạn nữ bị ốm phải nghỉ học nên số nam nhiều hơn số nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam ?
Bài 4 (2 điểm): 
 Hai người thợ dệt dệt được 270 m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. hỏi mỗi người đã dệt được bao nhiêu mét vải ?
Bài 5 (2 điểm): Tìm số có hai chữ số biết số đó chia hết cho 2, cho 5 và cho 9? 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi HSG Lop4.doc