Đánh giá Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Đánh giá Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Một số kiểu phân loại đánh giá

o Đánh giá một quá trình (trọn một buổi sinh hoạt; một đợt hoạt động dài hạn )

o Đánh giá một thành tố (1 hoạt động nhỏ trong một buổi HĐ; một ngày HĐ cụ thể của một đợt )

--------------------

 Đánh giá toàn diện (ND, PP, tổ chức )

 Đánh giá từng phần (từng lĩnh vực riêng lẻ)

---------------------

• Đánh giá trong (tự đánh giá)

• Đánh giá ngoài (đánh giá độc lập)

-----------------------

 Đánh giá định lượng: VD qua phiếu khảo sát có thống kê, phân tích kết quả

 Đánh giá định tính: VD phỏng vấn sâu; nghiên cứu trường hợp .

 

doc 14 trang Người đăng haiphuong68 Lượt xem 603Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đánh giá Hoạt động ngoài giờ lên lớp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số kiểu phân loại đánh giá
Đánh giá một quá trình (trọn một buổi sinh hoạt; một đợt hoạt động dài hạn)
Đánh giá một thành tố (1 hoạt động nhỏ trong một buổi HĐ; một ngày HĐ cụ thể của một đợt)
--------------------
Đánh giá toàn diện (ND, PP, tổ chức)
Đánh giá từng phần (từng lĩnh vực riêng lẻ)
---------------------
Đánh giá trong (tự đánh giá)
 Đánh giá ngoài (đánh giá độc lập)
-----------------------
 Đánh giá định lượng: VD qua phiếu khảo sát có thống kê, phân tích kết quả
 Đánh giá định tính: VD phỏng vấn sâu; nghiên cứu trường hợp .
Một số hình thức đánh giá có thể 
áp dụng cho HĐGDNGLL
Tự đánh giá của HS
+ Trực tiếp/tại chỗ sau HĐ (ý kiến, cảm tưởng)
	+ Trả lời phỏng vấn
	+ Trả lời phiếu hỏi (đóng/mở/kết hợp)
	+ Bản thu hoạch cá nhân/nhóm
Đánh giá của GV, BTC, chuyên gia
+ Trực tiếp: quan sát; phỏng vấn; ghi chép tại hiện trường; thảo luận nhóm
+ Gián tiếp: qua phiếu hỏi (phiếu khảo sát); qua sản phẩm của HS 
Kết hợp đánh giá của HS + GV + chuyên gia
Một số căn cứ cơ bản 
để thiết kế phiếu đánh giá
Mục tiêu đánh giá (Đánh giá để làm gì? Cho ai?)
Nội dung đánh giá (Đánh giá lĩnh vực gì? Cái gì?)
Đối tượng cần đánh giá (Đánh giá ai?Cái gì?)
Thời gian dành cho đánh giá (Ít hay nhiều?)
Hình thức/phương pháp đánh giá (Đánh giá như thế nào/bằng cách nào?)
Phiếu đánh giá hoạt động
Nêu tên một hoạt động mà em cảm thấy hứng thú nhất hôm nay. Vì sao? (nêu 1,2 lý do ngắn gọn).
Nêu tên một hoạt động mà em cảm thấy chưa hài lòng. Vì sao em không hài lòng về hoạt động đó?
Vẽ một hình biểu đạt tâm trạng hiện tại của em sau khi tham gia hoạt động vừa rồi. Nếu không vẽ, dùng 2 từ/ hai cụm từ thể hiện tâm trạng hiện tại của em.
Phiếu đánh giá hoạt động
Nêu 2 nhận xét cá nhân của em về nội dung của HĐGDNGLL vừa thực hiện.
Nêu 2 nhận xét cá nhân của em về hình thức/phương pháp tổ chức HĐGDNGLL vừa thực hiện.
Nếu được làm lại hoạt động vừa rồi, em sẽ muốn thay đổi những điểm nào?
Mong đợi của em đối với nội dung, hình thức các hoạt động tiếp theo nếu em được tham gia?
2. Gợi ý phiếu đánh giá một đợt/phong trào hoạt động cao điểm
VD 2.1: 
Chủ điểm: “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.
- Giả định các hoạt động đã thực hiện trong chủ điểm: 1) Thăm làng gốm Bát Tràng, mỗi HS tự vẽ/trang trí một bình gốm thô làm kỷ niệm cho chuyến đi; 2) Thăm Hội Lim.
- Cả hai hoạt động đều do HS lớp 9 tự tổ chức với sự hướng dẫn của GVCN.
Phiếu đánh giá
Về nội dung các hoạt động
Nhận xét chung của em về hai hoạt động đã tham gia:
□ Rất bổ ích, lý thú	□ Khá bổ ích	 □ Không bổ ích
Em cảm thấy hứng thú hơn với hoạt động nào? 
□ Thăm làng gốm	□ Thăm Hội Lim 	□ Cả hai
Vì sao em thấy hứng thú?.....................................................................
..............................................................................................................
Em học được điều gì từ các hoạt động này?
□ Vẻ đẹp, sự độc đáo của văn hóa dân tộc
□ Lòng yêu nghề, tận tụy của các nghệ nhân
□ Tài hoa của con người Việt Nam
□ Lòng yêu nước, gắn bó với quê hương của con người Việt Nam
□ Sự phong phú, hấp dẫn của văn hóa mọi miền đất nước
□ Ý kiến khác: .
Về hình thức hoạt động
Theo em, hình thức tổ chức các hoạt động này là:
□ Rất tốt	□ Tốt	□ Bình thường
Điều em cảm thấy hài lòng về hình thức tổ chức các hoạt động:
□ Chúng em được tự thiết kế, tổ chức các hoạt động cho mình
□ Chúng em được cung cấp đủ thông tin và phương tiện cho việc tổ chức hoạt động
□ Mọi người đoàn kết, vui vẻ tham gia
□ Có sự trợ giúp nhiệt tình của các thầy cô và nhà trường
□ Thời gian dành cho hoạt động hợp lý, không gây mệt mỏi
□ Ý kiến khác:.
Điều em thấy chưa hài lòng về hình thức tổ chức hoạt động:
□ Hình thức còn nghèo nàn, chưa sôi động, hấp dẫn
□ Mọi người chưa tích cực cùng tham gia tổ chức
□ Thiếu sự hỗ trợ từ phía nhà trường
□ Thiếu sự hỗ trợ của địa phương nơi đến thăm
□ Thời gian hoạt động dài, học sinh khó bố trí tham dự
□ Kinh phí cho việc tổ chức chưa thỏa đáng
□ Ý kiến khác:.
Nếu được tổ chức lại, theo em những điểm cần thay đổi về hình thức các hoạt động là:
□ Phải lôi cuốn được nhiều người hơn cùng tham gia hoạt động
□ Cần tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn hơn cho hoạt động
□ Cần thêm thời gian chuẩn bị cho hoạt động
□ Mọi người tham gia cần có thái độ tích cực, nhiệt tình hơn
□ Ý kiến khác: 
Về sự chuẩn bị của ban tổ chức
Theo em, sự chuẩn bị chung cho các hoạt động của BTC là:
□ Rất chu đáo	□ Chu đáo	□ Bình thường	□ Chưa tốt
Những điều theo em BTC đã làm tốt:
□ Chuẩn bị tốt nội dung và hình thức hoạt động 
□ Lôi cuốn được sự tham gia của cả tập thể
□ Thông báo đầy đủ các thông tin về hoạt động đến người tham dự
□ Hỗ trợ kịp thời đối với những khó khăn xảy ra trong quá trình hoạt động
□ Ý kiến khác: .
Những điều em mong đợi BTC sẽ làm tốt hơn cho các hoạt động sau:
...
VD 2.2: (đánh giá toàn diện/quá trình)
§¸nh gi¸ kho¸ ®µo t¹o
Tªn kho¸ ®µo t¹o: TËp huÊn vÒ giíi tÝnh vµ SKSS vÞ thµnh niªn
Thêi gian: tõ 25/11 ®Õn 28/11/2006
Đối tượng: 25 học viên Tr­êng THPT TrÇn Nh©n T«ng, Hµ Néi
Gi¶ng viªn: Bïi Thanh Xu©n, ViÖn ChiÕn l­îc vµ Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc.
Th«ng tin vÒ häc viªn
Tuæi:
Giíi tÝnh:
PHÇN §¸NH GI¸: (H·y ®¸nh dÊu vµo « thÝch hîp )
Bạn thÊy néi dung cña kho¸ häc nµy thÕ nµo?
Rất phï hîp:
£
Phù hợp:
£
Kh«ng phï hîp:
£
NÕu cÇn, h·y gi¶i thÝch:
§Ò nghÞ (vÒ néi dung) cho kho¸ häc lÇn sau:
 ............
Bạn thÊy thÝch nhÊt (nh÷ng) néi dung nµo?..............................................................
..
V× sao?...........................................................................................................................
.
Bạn thÊy kh«ng thÝch (nh÷ng) néi dung nµo?.................................................................
.
V× sao?...........................................................................................................................
.
Bạn thÊy ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y/lµm viÖc cña kho¸ häc nµy thÕ nµo?
RÊt hay vµ dÔ hiÓu:
£
Hay, dÔ hiÓu:
£
Buån tÎ, khã hiÓu:
£
NÕu cÇn, h·y gi¶i thÝch:.
§Ò nghÞ (vÒ ph­¬ng ph¸p) cho kho¸ häc lÇn sau:...............
...
4. Bạn thÊy gi¶ng viªn cña kho¸ häc nµy thÕ nµo?
RÊt th©n thiÖn, t«n träng häc viªn
£
Th©n thiÖn, t«n träng häc viªn:
£
Kh«ng th©n thiÖn, thiÕu t«n träng häc viªn:
£
NÕu cÇn, h·y gi¶i thÝch:.
§Ò nghÞ (vÒ gi¶ng viªn) cho kho¸ häc lÇn sau:............... .
...
5. Bạn thÊy thêi gian (®é dµi) cña kho¸ häc nµy thÕ nµo?
RÊt hîp lý:
£
Hîp lý:
£
Ch­a hîp lý:
£
NÕu cÇn, h·y gi¶i thÝch:.
§Ò nghÞ (vÒ thêi gian) cho kho¸ häc lÇn sau:............. .
...
6. Bạn thÊy c«ng t¸c tæ chøc vµ hËu cÇn cña kho¸ häc nµy thÕ nµo?
RÊt tèt:
£
Tèt:
£
Ch­a tèt:
£
NÕu cÇn, h·y gi¶i thÝch:.....
§Ò nghÞ (vÒ mÆt tæ chøc) cho kho¸ häc lÇn sau:.............
.....
7. Theo bạn, kho¸ häc nµy cã ®¸p øng nh÷ng mong ®îi cña bạn kh«ng?
Hoµn toµn cã:
£
Cã:
£
Kh«ng:
£
NÕu cÇn, h·y gi¶i thÝch:.
§Ò nghÞ cho kho¸ häc lÇn sau:...........
...
Cảm ơn bạn rất nhiều!
VD 2.3: (đánh giá toàn diện)
PhiÕu ®¸nh gi¸
Líp tËp huÊn “Gi¸o dôc Häc ®Ó cïng chung sèng”
Hµ Néi, 27/2 – 3/3/2006
(Đối tượng: 30 Học viên thuộc đợt tập huấn GV nòng cốt)
Xin chµo vµ c¶m ¬n anh/chÞ ®· tham gia khãa tËp huÊn nµy. Mong anh/chÞ vui lßng cho biÕt ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña m×nh vÒ mét sè néi dung sau ®©y ®Ó c¸c khãa tËp huÊn s¾p tíi cña chóng ta sÏ ®­îc hoµn thiÖn h¬n. 
I. §¸nh gi¸ vÒ líp tËp huÊn
Néi dung tËp huÊn
1. Xin mêi anh/chÞ tù ®¸nh gi¸ møc ®é hiÓu biÕt tr­íc vµ sau khi tËp huÊn cña m×nh liªn quan c¸c vÊn ®Ò chÝnh cña Häc ®Ó cïng chung sèng (møc 1: thÊp nhÊt; møc 5: cao nhÊt)
Chñ ®Ò
HiÓu biÕt cña t«i 
tr­íc khi tËp huÊn
HiÓu biÕt cña t«i 
sau khi tËp huÊn
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Hßa b×nh
QuyÒn con ng­êi 
D©n chñ
Ph¸t triÓn bÒn v÷ng
2. Néi dung nµo trong sè bèn chñ ®Ò trªn anh/chÞ thÊy m×nh ch­a n¾m v÷ng
(nªu tªn chñ ®Ò hoÆc tªn bµi cô thÓ)
...................................................................................................................................3. Néi dung nµo trong bèn chñ ®Ò trªn anh/chÞ c¶m thÊy dÔ thùc hiÖn h¬n c¶? (khoanh trßn)
a. Hßa b×nh	b. QuyÒn CN	c. D©n chñ	d. P/triÓn bÒn v÷ng
Lý do dÔ thùc hiÖn:
V× néi dung kiÕn thøc quen thuéc
V× ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp, dÔ sö dông 
V× ®· ®­îc lµm quen trong c¸c khãa tËp huÊn kh¸c
V× b¶n th©n t«i thÝch vÊn ®Ò nµy
Lý do kh¸c:...................................................................................................
Néi dung nµo khã thùc hiÖn nhÊt?
a. Hßa b×nh	b. QuyÒn CN	c. D©n chñ	d. P/triÓn bÒn v÷ng
Lý do:
a. V× ch­a hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ chñ ®Ò
b. V× ph­¬ng ph¸p d¹y häc ch­a sinh ®éng
c. V× néi dung chñ ®Ò h¬i kh« cøng
d. V× chñ ®Ò nµy khã thùc hiÖn trong nhµ tr­êng 
d. Lý do kh¸c:..........................................................................................................
Ph­¬ng ph¸p tËp huÊn
1. §¸nh gi¸ chung vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p tËp huÊn:
a. RÊt tèt	b. Tèt	c. Trung b×nh	d. Ch­a tèt
2. Tù ®¸nh gi¸ vÒ møc ®é hiÓu biÕt/kü n¨ng cña c¸c anh/chÞ trong viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p giíi thiÖu trong khãa tËp huÊn (møc 1: thÊp nhÊt; møc 5: cao nhÊt)
Tr­íc khi tËp huÊn
1
2
3
4
5
Sau khi tËp huÊn
1
2
3
4
5
3. Theo anh/chÞ, c¸c ph­¬ng ph¸p tËp huÊn ®· sö dông trong khãa häc nµy lµ:
a. RÊt phï hîp vµ phong phó
b. Phï hîp
c. T­¬ng ®èi phï hîp nh­ng vÉn cÇn ®iÒu chØnh thªm
d. Khã so víi tr×nh ®é chung cña gi¸o viªn 
e. Kh«ng phï hîp
f. ý kiÕn kh¸c:............................................................................................................
TËp huÊn viªn (gi¶ng viªn)
§¸nh gi¸ cña anh/chÞ vÒ c¸c tËp huÊn viªn (THV) cña khãa häc:
THV n¾m v÷ng kiÕn thøc, cã ph­¬ng ph¸p tèt vµ nhiÖt t×nh
THV n¾m v÷ng kiÕn thøc nh­ng sö dông ph­¬ng ph¸p ch­a tèt
THV kh«ng phï hîp
ý kiÕn kh¸c:.................................................................................................... 
C«ng t¸c tæ chøc
Theo anh/chÞ, c«ng t¸c tæ chøc kho¸ häc nµy (s¾p xÕp lÞch, tæ chøc hËu cÇn, tµi liÖu, v¨n phßng phÈm....) lµ:
a. RÊt tèt	b. Tèt	c. Ch­a tèt
NÕu “ch­a tèt”, xin cho biÕt lý do cô thÓ:
...................................................................................................................................NguyÖn väng cña anh/chÞ
1. VÒ néi dung tËp huÊn:
...................................................................................................................................
2. VÒ ph­¬ng ph¸p:
...................................................................................................................................3. NguyÖn väng kh¸c:
...................................................................................................................................C¸c gãp ý hoÆc kiÕn nghÞ kh¸c
...................................................................................................................................II. §¸nh gi¸ chung vÒ tµi liÖu “Häc ®Ó cïng chung sèng”
Néi dung tµi liÖu (khoanh trßn ý mµ anh/chÞ lùa chän)
1. §¸nh gi¸ cña anh/chÞ vÒ néi dung tµi liÖu:
a. Néi dung phong phó, bæ Ých, phï hîp víi tr×nh ®é HS vµ GV
b. Néi dung phong phó nh­ng h¬i khã
c. Néi dung qu¸ khã
d. Néi dung kh«ng phï hîp
e. ý kiÕn kh¸c: ..
2. Chñ ®Ò (hoÆc bµi) nµo trong tµi liÖu anh/chÞ thÊy thÝch nhÊt?
...................................................................................................................................
Lý do thÝch: .............................................................................................................................
Chñ ®Ò (hoÆc bµi) nµo trong tµi liÖu anh/chÞ thÊy kh«ng thÝch nhÊt? ...................................................................................................................................Lý do kh«ng thÝch:....................................................................................................
C¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc sö dông trong tµi liÖu
a. NhiÒu ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, ®a d¹ng, phï hîp víi néi dung 
b. NhiÒu ph­¬ng ph¸p ®a d¹ng, nh­ng mét sè ph­¬ng ph¸p khã sö dông 
c. C¸c ph­¬ng ph¸p cßn ®¬n ®iÖu, ch­a phong phó
d. Ph­¬ng ph¸p kh«ng phï hîp
e. ý kiÕn kh¸c:.........................................................................................................
CÊu tróc vµ h×nh thøc cña tµi liÖu
a. CÊu tróc hîp lý, râ rµng, dÔ theo dâi
b. CÊu tróc kh«ng hîp lý
c. H×nh thøc tr×nh bµy ®Ñp
d. H×nh thøc ch­a ®Ñp; ®¬n ®iÖu
4. Gãp ý kh¸c:..........................................................................................................
Sö dông tµi liÖu trong nhµ tr­êng 
Theo anh chÞ, tµi liÖu cã thÓ ®­îc dïng ®Ó tham kh¶o, hç trî cho nh÷ng m«n häc hoÆc ho¹t ®éng nµo trong nhµ tr­êng:
M«n §¹o ®øc/Gi¸o dôc c«ng d©n 
Ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp vµ ngo¹i khãa
C¸c m«n häc hoÆc ho¹t ®éng kh¸c (VD V¨n, Sö, §Þa, Sinh häc, C«ng nghÖ, v.v.)..................................................................................................................
Xin c¶m ¬n Anh/ChÞ!

Tài liệu đính kèm:

  • dochoat dong ngoai gio len lop.doc