Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I môn Toán + Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học 2011-2012 - Trường Tiểu học Long Tân 2

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I môn Toán + Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học 2011-2012 - Trường Tiểu học Long Tân 2

I/ Bài kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng : (5điểm) Bài : “Đôi giày ba ta màu xanh”. Sách TV4, tập 1, trang 81.

2. Đọc thầm và làm bài tập sau (5 điểm) :

Đọc thầm bài “Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca” Sách Tiếng Việt 4, tâp 1. Sau đó dựa vào nội dung bài tập đọc, đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng :

Câu 1: An- đrây- ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông? .

 Chơi bóng với các bạn.

 Rủ bạn đi xem phim .

 Đến nhà bạn chơi.

Câu 2 : Vì sao An-đrây-ca tự dằn vặt mình?

 Vì An- đrây-ca không mua được thuốc cho ông?

 Vì An- đrây-ca bị mẹ mắng.

 Vì An-đrây-ca nghĩ rằng ông mất do mình mải chơi nên mang thuốc về chậm.

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 13/01/2022 Lượt xem 333Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I môn Toán + Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học 2011-2012 - Trường Tiểu học Long Tân 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I/ Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
Đọc thành tiếng : (5điểm) Bài : “Đôi giày ba ta màu xanh”. Sách TV4, tập 1, trang 81.
2.	Đọc thầm và làm bài tập sau (5 điểm) : 
Đọc thầm bài “Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca” Sách Tiếng Việt 4, tâp 1. Sau đó dựa vào nội dung bài tập đọc, đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng :
Câu 1: An- đrây- ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông? . 
	 Chơi bóng với các bạn.
	 Rủ bạn đi xem phim .
	 Đến nhà bạn chơi. 
Câu 2 : Vì sao An-đrây-ca tự dằn vặt mình?
 	 Vì An- đrây-ca không mua được thuốc cho ông?
 Vì An- đrây-ca bị mẹ mắng.
 Vì An-đrây-ca nghĩ rằng ông mất do mình mải chơi nên mang thuốc về chậm.
 Câu 3: Qua câu chuyện em thấy An-đrây-ca là cậu bé như thế nào?
 	 Là cậu bé mải chơi.
 Là cậu bé biết thương ông, trung thực và biết hối hận về lỗi lầm của mình.
 Là cậu bé không nghe lời mẹ.
Câu 4: Câu nào dưới đây dùng đúng từ “tự trọng” trong câu?
	 Buổi biểu diễn hôm nay có nhiều tiết mục tự trọng.
	 Anh ấy tuy nghèo nhưng là người biết tự trọng.
	 Nếu không biết tự trọng thì mới được mọi người kính trọng.
Câu 5: Từ nào sau đây trái nghĩa với “trung thực” ?
Thật thà
Thắng thắn
Gian dối
Câu 6: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây thể hiện tinh thần đoàn kết ?
Trâu buộc ghét trâu ăn.
Môi hở răng lạnh.
Ở hiền gặp lành.
Câu 7: Cho các từ sau : a- Tên người : lê Văn hưu ; trần hưng đạo ; pan Tê lê ép.
 	 b- Tên địa lý : trường sơn ; bình Định ; campuchia.
Hãy viết lại những từ đã cho trên trên đây theo đúng cách viết tên riêng người, tên riêng địa lí mà em đã học : 
a - 	
b -	
II. Bài kiểm tra viết.(10đ)
1. Chính tả.(nghe-viết) (5 điểm)
 Bài : “Chiều trên quê hương” (Sách TV4, T1, trang 102)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Tập làm văn. (5 điểm)
 	Em haõy keå laïi caâu chuyeän em ñaõ hoïc: “Noãi daèn vaët cuûa An-ñraây-ca”, trong ñoù caùc söï vieäc ñöôïc saép xeáp theo trình töï thôøi gian.
Bài làm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phaàn 1: ( 5 ñieåm)
 Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.
Câu 1: Soá “Ba trieäu khoâng traêm hai möôi laêm nghìn saùu traêm baûy möôi tö” vieát laø:
 A. 3 025 674 B. 3 250 674 C. 3 000 025 674 D. 3 025 764
Câu 2 Giaù trò cuûa chöõ soá 5 trong soá 635 871 laø:
 A. 500 B. 5000 C. 50000 D. 500000
Câu 3 : Naêm 2009 thuoäc theá kæ:
 A. XX B. 21 C. XIX D. XXI
Câu 4: Cho hình chöõ nhaät ABCD ( nhö hình veõ beân ) A B
 Ñoaïn thaúng AB song song vôùi ñoaïn thaúng nào:	
 A. BC B. AD C. DC 	 D	 C 
Câu 5: Soá trung bình coäng cuûa caùc soá: 55 ; 29 ; 69 ; 75 laø:
 A. 67 B. 57 C. 47
Câu 6: Ghi laïi caùch ñoïc soá sau: 
 960838: ..........................................................................................................................
 Câu 7: Ñuùng ghi Ñ , sai ghi S vaøo 
 a. 3 phuùt 20 giaây = 200 giaây 
b. 5000kg = 500 taï
 Câu 8: Vieát caùc soá sau theo thöù töï “ töø beù ñeán lôùn ”
1745; 1778 ; 1752 ; 1784:.............................................................................................
Phaàn 2: ( 5 ñieåm)
Ñaët tính roài tính:
 + 38267 6045
 24315 x 5
 .................. ..................
 _ 987253 	 14608 4	 
 564638	 ........... ..........
 ................... ...........
 ..........
2.Tìm x .......... 
a. 807 + x = 2815 b. x: 5= 1254 
 .................................... ...........................
 .................................... ...........................
 .................................... ...........................
3. Bài toán:
 Moät lôùp hoïc coù 28 hoïc sinh. Soá hoïc sinh trai hôn soá hoïc sinh gaùi laø 4 hoïc sinh. Hoûi lôùp hoïc ñoù coù bao nhieâu hoïc sinh trai, bao nhieâu hoïc sinh gaùi?
Bài giải
.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi GHKI Tieng viet Toan Co dap an.doc