Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 1 - Năm học 2021-2022

Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 1 - Năm học 2021-2022

Tiết 1: Chào cờ:

TẬP TRUNG ĐẦU TUẦN

Tiết 2: Toán:

«n tËp c¸c sè ®Õn 100.000

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

+ Đọc, viết được các số đến100 000

+ Biết phân tích cấu tạo số.

2. Năng lực:

Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát,.*Bài tập cần làm: Làm BT 1, 2, 3, 4

3. Phẩm chất

- HS có thái độ học tập tích cực, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

+ VÏ s½n c¸c b¶ng sè trong bµi tËp 2 lªn b¶ng.

 

docx 35 trang Người đăng Đào Lam Sơn Ngày đăng 17/06/2023 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 1 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1
Ngày soạn: 4 /9/2021
Ngày giảng: Thø hai ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2021
Tiết 1: Chào cờ: 
TẬP TRUNG ĐẦU TUẦN
Tiết 2: Toán: 
«n tËp c¸c sè ®Õn 100.000
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
+ Đọc, viết được các số đến100 000
+ Biết phân tích cấu tạo số.
2. Năng lực: 
Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát,...*Bài tập cần làm: Làm BT 1, 2, 3, 4
3. Phẩm chất
- HS có thái độ học tập tích cực, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
+ VÏ s½n c¸c b¶ng sè trong bµi tËp 2 lªn b¶ng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
2’
12’
6’
5’
5’
3’
1. Hoạt động khởi động:
- Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra bài cũ:
+ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Ở lớp 3 các em đã được học các số đến 100 000. Giờ hôm cô cùng các em ôn tập, củng cố kiến thức đó.
2. Khám phá :
Ôn lại cách đọc, viết số và các hàng.
- GV viết số 83 251 yêu cầu HS đọc và cho biết các chữ số: 8, 3, 2, 5, 1 thuộc hàng nào? 
- Gọi HS nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét, khen ngợi.
- GV lần lượt đưa ra các số: 83 001; 80 201; 80001. Hướng dẫn HS thực hiện tương tự như trên.
- Yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa hai hàng liền kề.
- Yêu cầu HS nêu các số tròn chục, các số tròn trăm, các số tròn nghìn.
- Số tròn chục có mấy chữ số 0?
- Số tròn trăm có mấy chữ số 0?
- Số tròn nghìn có mấy chữ số 0?
- Nhận xét, chốt
3. Thực hành
 Bài tập 1:
a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số.
- Yêu cầu HS làm bài tập
- Nhận xét, chữa bài, (nếu HS chưa tìm ra quy luật khi điền số GV hướng dẫn) yêu cầu HS đọc bài trên bảng.
b) Viết só thích hợp vào chỗ chấm.
- GV hương dẫn cách làm tìm ra quy luật như trên. 
- Nhận xét, chữa bài.
Bài tập 2: Viết theo mẫu: 
- GV treo bảng phụ ghi nội dung bài tập 2 yêu cầu HS đọc mẫu nêu cách làm.
- Yêu cầu HS làm bài tập.
- GV nhËn xÐt .
Bài tập 3: Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 
 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3
 GV nhËn xÐt vµ đánh giá.
4. Vận dụng trải nghiệm
- Hướng dẫn học sinh vận dụng
- Nhận xét tiết học.
- HS đặt đồ dùng lên bàn.
- Cả lớp theo dõi, lắng nghe.
- 4, 5 em nối tiếp đọc số và trả lời:
Chữ số 1 hàng đơn vị, chữ số 5 hàng chục, chữ số 2 hàng trăm, chữ số 3 hàng nghìn, chữ số 8 hàng chục nghìn.
10 đơn vị = 1 chục
10 chục = 1 trăm
10 trăm = 1 nghìn
 10, 20, 30, 40, 
 100, 200, 300, 400, 
 1000, 2000, 3000, 4000, 
- Số tròn chục có một chữ số 0.
- Số tròn trăm có hai chữ số 0.
- Số tròn nghìn có ba chữ số o.
- HS đọc yêu cầu bài tập (2 em)
- HS làm bài tập vào vở - nêu miệng kết quả, nêu cách làm.
10 000; 20 000; 30 000; 40 000;
50 000; 60 000
- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng.
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- 1,2 em nêu
- 2 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë bµi tËp.
- Yªu cÇu HS ®æi chÐo vë ®Ó KT.
- HS nêu yªu cÇu bµi tập.
- HS đọc mẫu nêu cách làm
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tiết 3: TËp ®äc: 
DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu
 I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
+ §äc rành mạch, trôi chảy, bước đầu có gịong đọc phù hợp tính cách của nhân vật (Nhà Trò, Dế mèn).
+ Hiểu ND bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp,bênh vực người yếu.
+ Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài. Trả lời được các câu hỏi SGK.
2. Năng lực: Đọc rành mạch, trôi chảy biết đọc phân biệt lời các nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn trong bài.
3. Phẩm chất: Giáo dục HS biết bảo vệ lẽ phải.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
+ Tranh minh häa SGK.
+ B¨ng giÊy viÕt s½n c©u, ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn häc sinh luyÖn ®äc.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
5’
5’
10’
10’
7’
3’
 1. Hoạt động khởi động
- Hát
- Kiểm tra sách, vở, đồ dùng phục vụ môn học
2. Khám phá: Giới thiệu 5 chủ đề
của SGK TV 4 tập1. 
Giới thiệu chủ điểm: tranh minh hoạ. 
2.1. Hoạt động 1: H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:
- GV đọc diễn cảm toàn bài 
- GV hái: Bµi tËp ®äc này chia lµm mÊy ®o¹n?
- Gäi HS ®äc bµi theo ®o¹n.
- Khen nh÷ng em ®äc tốt, kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m, ng¾t nghØ ch­a ®óng.
- §äc bµi theo nhóm 4.
- Nhận xét, khen ngợi nhóm đọc tốt.
- HS đọc toàn bài.
2.2. Hoạt động 2: T×m hiÓu bµi:
- Em h·y ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ cho biÕt DÕn MÌn gÆp Nhµ Trß trong hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo?
- §äc thÇm ®o¹n 3 vµ cho biÕt Nhµ Trß bÞ bän NhÖn øc hiÕp ®e do¹ nh­ thÕ nµo?
- §äc thÇm ®o¹n 4 vµ cho biÕt nh÷ng lêi nãi vµ cö chØ nµo nãi lªn tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn?
- §äc l­ít toµn bµi nªu 1 h×nh ¶nh nh©n ho¸ mµ em thÝch? V× sao em thÝch?
- Câu chuyện này ca ngợi ai, vì sao?
- GV liên hệ giáo dục.
3. Thực hành: Luyện đọc lại
H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m:
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn toàn bài.
- GV đọc mẫu, hướng dẫn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 3 và 4.
- Hướng dẫn luyện đọc theo cặp.
- GV uốn nắn sửa sai, khen ngợi.
4. Vận dụng, trải nghiệm
- Em häc ®­îc g× ë nh©n vËt DÕ MÌn?
Nhận xét giờ học
- Học sinh thực hiện
- Học sinh tự kiểm tra
- HS mở mục lục SGK đọc tên 5 chủ đề.
- HS quan sát tranh, lắng nghe.
- HS më SGK
- HS theo dõi, đọc thầm
- Bµi chia lµm 4 ®o¹n:
+ §o¹n 1: Hai dßng ®Çu
+ §o¹n 2: N¨m dßng tiÕp theo.
+ §o¹n 3: N¨m dßng tiÕp theo.
+ §o¹n 4: PhÇn cßn l¹i.
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n lần 1, luyện đọc từ khó
- HS đọc nôi tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ chú giải. Xác định, luyện đọc câu, đoạn khó.
- HS luyÖn ®äc bµi theo nhóm.
- Đại diện nhóm đọc trước lớp.
- DÕ MÌn ®i qua 1 vïng cá x­íc th× nghe tiÕng khãc tØ tª, l¹i gÇn th× thÊy chÞ Nhµ Trß gôc ®Çu khãc bªn t¶ng ®¶ng ®¸ cuéi.
- Th©n h×nh chÞ bÐ nhá, gÇy yÕu ng­êi bù nh÷ng phÊn nh­ míi lét. C¸nh chÞ máng ng¾n chïn chïn, qu¸ yÕu l¹i ch­a quen më.
- Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khoẻ ăn hiếp kẻ yếu.
- Nhµ Trß ngåi gôc ®Çu  bù phÊn.
ThÝch v× h×nh ¶nh nµy t¶ rÊt ®óng vÒ Nhµ Trß nh­ mét c« g¸i ®¸ng th­¬ng.
- Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, bênh vực người yếu, xoá bỏ áp bức, bất công.
- 4 em nèi tiÕp nhau ®äc 4 ®o¹n cña bµi (cả lớp theo dõi, đọc thầm)
- Cả lớp luyện đọc trong nhóm.
- Thi ®äc diÔn c¶m tr­íc líp.
Nêu ý kiến
Nghe và ghi nhớ
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.
CHIỀU
Tiết 1: LuyÖn tõ vµ c©u:
CẤU TẠO CỦA TIẾNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức 
- N¾m ®­îc cÊu t¹o 3 phÇn cña tiÕng (©m ®Çu, vÇn, thanh)- ND ghi nhí.
- §iÒn ®­îc c¸c bé phËn cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u tôc ng÷ ë bµi tËp 1 vµo b¶ng mÉu.
2. Năng lực
- NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
3. Phẩm chất
- Thấy được sự phong phú của Tiếng Việt để thêm yêu TV
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- B¶ng phô, bé ch÷ c¸i ghÐp tiÕng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
4'
1. Hoạt động khởi động:
- Ổn định tổ chức: Hát
- KTBC: KT đồ dùng học tập
- Lớp hát 1 bài.
12’
2. Hoạt động khám phá:
- Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi lên bảng.
- PhÇn nhËn xÐt:
- §äc vµ lÇn l­ît thùc hiÖn tõng yªu cÇu trong SGK.
Yªu cÇu 1: 
- HS ®Õm thÇm, 2 HS lµm mÉu.
- TÊt c¶ HS ®Õm thµnh tiÕng (8 tiÕng)
Yªu cÇu 2: §¸nh vÇn tiÕng bÇu.
- TÊt c¶ HS ®¸nh vÇn thÇm.
- 1 HS lµm mÉu: ®¸nh vÇn thµnh tiÕng.
- TÊt c¶ HS ®¸nh vÇn thµnh tiÕng vµ ghi vµo b¶ng con.
- GV ghi l¹i c¸ch ®¸nh vÇn vµo b¶ng líp: Bê - ©u - b©u - huyÒn – bÇu
Yªu cÇu 3: Ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng bÇu.
? TiÕng bÇu do nh÷ng bé phËn nµo cÊu t¹o thµnh.
- Cho HS ®äc tªn c¸c bé phËn ®ã.
- Trả lời: Gåm 3 bé phËn: ©m ®Çu, vÇn, thanh.
Yªu cÇu 4: Ph©n tÝch cÊu t¹o cña c¸c tiÕng cßn l¹i, rót ra nhËn xÐt.
5’
12’
- PhÇn ghi nhí:
3. Hoạt động thực hành:
 Bµi 1: Cho HS đọc yêu cầu của bài, làm bài 
Nhận xét, chữa bài
 Bµi 2: HDHS giải câu đố để tìm ra chữ dựa trên nghĩa của từng dòng.
- GV gäi HS gi¶i c©u ®è b»ng c¸ch viÕt vµo b¶ng con ®Ó bÝ mËt kÕt qu¶.
HS: §äc thÇm phÇn ghi nhí SGK
HS: Nªu yªu cÇu bµi tËp vµ tù lµm vµo vë
HS: 1 em ®äc yªu cÇu bµi tËp, suy nghÜ gi¶i c©u ®è dùa theo ý nghÜa cña tõng dßng.
§Ó nguyªn lµ sao
Bít ©m ®Çu thµnh ao
§ã lµ ch÷ sao
3’
4. Vận dụng, trải nghiệm:
- Học thuộc các câu đố để đố được người khác
- Tìm thên các câu đố trong dân gian.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
Tiết 2: Kể chuyện 
SỰ TÍCH HỒ BA BỂ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nghe - kể lại được từng đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý (SGK); kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể (do GV kể)
- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Giải thích sự hình thành hồ Ba Bể và ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái.
2. Năng lực:
- Rèn kĩ năng nói, kĩ năng kể chuyện trước đám đông; NL giao tiếp và hợp tác, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ,...
3. Phẩm chất
- Giáo dục HS lòng nhân ái, tình cảm yêu thương con người
-GD BVMT: Ý thức BVMT, khắc phục hậu quả do thiên nhiên gây ra (lũ lụt)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa truyện trong SGK, Tranh ảnh về Hồ Ba Bể.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
15’
17’
3’
1. Hoạt động khởi động:
- Ổn định tổ chức : Hát
- Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Hoạt động khám phá:
- Giới thiệu và ghi đầu bài:
- GV kể chuyện “Sự tích Hồ Ba Bể”:
+ Kể chuyện lần 1 kết hợp giải nghĩa 1 số từ khó được chú thích sau truyện.
+ Kể chuyện lần 2 kết hợp chỉ vào tranh minh họa phóng to.
3. Hoạt động thực hành: Hướng dẫn HS kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
3.1. Kể chuyện theo nhóm:
3.2. Thi kể chuyện trước lớp:
3.3 Ý nghĩa câu chuyện
 Hỏi: Ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói với ta điều gì?
- Cả lớp và GV bình chọn bạn kể hay nhất, hiểu câu chuyện nhất.
4. Vận dụng trải nghiệm
- Em học được gì qua câu chuyện này? - Hồ Ba Bể nằm ở huyện nào
- Cần có ý thức BVMT, khắc phục hậu quả do thiên nhiên gây ra (lũ lụt) như thế nào?
- Học sinh kiểm tra nhau
- Lắng nghe.
- Nghe GV kể kết hợp nhìn tranh minh họa, đọc phần lời dưới mỗi bức tranh.
- Đọc lần lượt yêu cầu từng bài tập.
- Kể từng đoạn câu chuyện theo nhóm 4 (mỗi em kể theo 1 tranh).
- 1 em kể lại toàn bộ câu chuyện
- 1 vài tốp HS (mỗi tốp 4 em) thi kể từng đoạn theo tranh.
-Vài HS thi kể toàn bộ câu chuyện.
- Trao đổi về ý nghĩa câu chuy ... c tế
Trò chơi: Hộp quà bí mật
+ Con người cần ô-xi, thức ăn, nước uống, vui chơi,...
- HS tham gia trò chơi theo 3 đội (mỗi tổ 1 đội)
- Nghe
+ Con người lấy vào: thức ăn, nước, ô-xi,...
+ Thải ra: khí các-bô-nic, chất cặn bã, nước tiểu,...
- HS lắng nghe
- HS trả lời để ghi nhớ KT
- HS lắng nghe
- HS nêu được yếu tố cần thiết của con người....
- HS làm việc nhóm 4, hoàn thành sơ đồ trao đổi chất và chia sẻ trước lớp
- Trang trí sơ đồ TĐC và trưng bày tại góc học tập
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4: Sinh hoạt 
NHẬN XÉT CUỐI TUẦN
1.Ưu Điểm:
a. Đạo ®øc: Đa sè c¸c em ngoan ngo·n v©ng lêi thÇy c« gi¸o, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ. Đi häc chuyªn cÇn, ®óng giê.
b. Häc tËp: Trong tuÇn võa qua c¸c em ổn định nề nếp chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. Trong líp c¸c em tÝch cùc h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi. 
Khen các em: 
c.Lao động vệ sinh: C¸c em ®· thùc hiÖn vÖ sinh s¹ch sÏ trong vµ ngoµi líp häc.
 Hoµn thµnh viÖc ph©n c«ng quÐt dọn sân, lớp, khu vệ sinh được phân công. 
2.Tồn tại: Một số em chưa có ý thức trong học tập trong giờ học chưa tích cực trong giờ học. Chưa có ý thức tự giác vệ sinh còn để thầy cô nhắc nhở.
III) Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn 2: Duy trì tốt các hoạt động của nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ chu đáo đồ dùng học tập
Tiết 2: Kĩ thuật
Bài 1: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (Tiết 1)
 I. Mục tiêu:
 	- HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu thêu.
 	- Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ (gút chỉ).
 	- Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động.	
 II. Phương pháp, phương tiện dạy học:
 	- Phương pháp: Quan sát, Thực hành,
 	- Phương tiện: Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu:
 	- Một số mẫu vải, và chỉ khâu, chỉ thêu các màu.
 	- Một số sản phẩm may, khâu ,thêu.
 III. Tiến trình dạy học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5'
2'
18’
12’
3'
A. Mở đầu:
1. Khởi động : Hát . 
2. KTBC : 
	Kiểm tra dụng cụ học tập.
B. Hoạt động dạy học:
1. Khám phá: Giới thiệu bài, ghi bảng.
2. Kết nối: 
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét về vật liệu khâu, thêu.
 - Vải: Gồm nhiều loại vải bông, vải sợi pha, xa tanh, vải lanh, lụa tơ tằm, vải sợi tổng hợp với các màu sắc, hoa văn rất phong phú.
 + Bằng hiểu biết của mình em hãy kể tên 1 số sản phẩm được làm từ vải?
 +Khi may, thêu cần chọn vải trắng vải màu có sợi thô, dày như vải sợi bông, vải sợi pha.
 + Không chọn vải lụa, xa tanh, vải ni lông vì những loại vải này mềm, nhũn, khó cắt, khó vạch dấu và khó khâu, thêu.
- Chỉ: Được làm từ các nguyên liệu như sợi bông, sợi lanh, sợi hoá học. và được nhuộm thành nhiều màu hoặc để trắng.
 - Chỉ khâu thường được quấn thành cuộn, còn chỉ thêu thường được đánh thành con chỉ.
+ Kể tên 1 số loại chỉ có ở hình 1a, 1b.
GV: Muốn có đường khâu, thêu đẹp phải chọn chỉ khâu có độ mảnh và độ dai phù hợp với độ dày và độ dai của sợi vải.
 - GV kết luận như SGK.
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo:
- Kéo: 
+ GV cho HS quan sát kéo cắt vải (H.2a) và kéo cắt chỉ (H.2b) và hỏi :
+ Nêu sự giống nhau và khác nhau của kéo cắt chỉ, cắt vải ?
- GV giới thiệu thêm kéo bấm trong bộ dụng cụ để mở rộng thêm kiến thức.
- Sử dụng: 
- Cho HS quan sát H.3 SGK và trả lời:
+ Cách cầm kéo như thế nào?
 - GV hướng dẫn cách cầm kéo .
c. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét một số vật liệu và dụng cụ khác.
 - GV cho HS quan sát H.6 và nêu tên các vật dụng có trong hình.
 - GV tóm tắt phần trả lời của HS và kết luận.
C. Kết luận:
- Chốt nội dung bài, nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập.
- HS quan sát sản phẩm.
- HS quan sát màu sắc.
- HS kể tên một số sản phẩm được làm từ vải.
- HS quan sát một số chỉ.
- HS nêu tên các loại chỉ trong hình SGK.
- HS quan sát trả lời.
- Kéo cắt vải có 2 bộ phận chính là lưỡi kéo và tay cầm, giữa tay cầm và lưỡi kéo có chốt để bắt chéo 2 lưỡi kéo. Tay cầm của kéo thường uốn cong khép kín. Lưỡi kéo sắc và nhọn dần về phía mũi. Kéo cắt chỉ nhỏ hơn kéo cắt may. Kéo cắt chỉ nhỏ hơn kéo cắt vải.
- Ngón cái đặt vào một tay cầm, các ngón khác vào một tay cầm bên kia, lưỡi nhọn nhỏ dưới mặt vải.
- HS thực hành cầm kéo.
- HS quan sát và nêu tên: Thước may, thước dây, khung thêu tròn vầm tay, khuy cài, khuy bấm,phấn may.
Tiết 3: Ôn toán: 
«n tËp c¸c sè ®Õn 100.000
I. Môc tiªu
+ Đọc, viết được các số đến100 000
+ Biết phân tích cấu tạo số.
II. Phương pháp, Phương tiện dạy học:
 - Phương pháp đàm thoại, thực hành, thảo luận nhóm.
+ Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
2’
5’
6’
7’
5’
3’
A. Më ®Çu:
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra vở ôn toán của HS
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Khám phá :
- Giới thiệu bài và ghi đầu bài lên bảng.
2. Kết nối :
- Ôn lại cách đọc, viết số và các hàng.
- GV lần lượt đưa ra các số: 63 214; 578 936; 70005. Hướng dẫn HS thực hiện tương tự như trên.
- Yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa hai hàng liền kề.
- Nhận xét, chốt
3. Thực hành
 Bài tập 1:
a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số.
- Yêu cầu HS làm bài tập
- Nhận xét, chữa bài, (nếu HS chưa tìm ra quy luật khi điền số GV hướng dẫn) yêu cầu HS đọc bài trên bảng.
b) Viết só thích hợp vào chỗ chấm.
- GV hương dẫn cách làm tìm ra quy luật như trên. 
- Nhận xét, chữa bài.
Bài tập 2: Viết theo mẫu: 
- GV treo bảng phụ ghi nội dung bài tập 2 yêu cầu HS đọc mẫu nêu cách làm.
- Yêu cầu HS làm bài tập.
- GV nhËn xÐt .
Bài tập 3: Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 
 70324 = 70000 + 300 + 20 + 4
38456 = 30000 +8000+ 400 + 540 + 6
24789 = 20000 +4000+ 700 + 80 + 9
 GV nhËn xÐt vµ đánh giá.
C. KÕt luËn
- Nhận xét tiết học.
- HS đặt đồ dùng lên bàn.
- Cả lớp theo dõi, lắng nghe.
- 4, 5 em nối tiếp đọc số và trả lời:
Học sinh nêu.
- HS đọc yêu cầu bài tập (2 em)
- HS làm bài tập vào vở
 - nêu miệng kết quả, nêu cách làm.
- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng.
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- 1,2 em nêu
- 2 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë bµi tËp.
- Yªu cÇu HS ®æi chÐo vë ®Ó KT.
- HS nêu yªu cÇu bµi tập.
- HS đọc mẫu nêu cách làm
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë.
Tiết 3: Ôn Tiếng việt
LUYỆN ĐỌC
DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu
 I. Mục tiêu:
+ §äc rành mạch, trôi chảy, bước đầu có gịong đọc phù hợp tính cách của nhân vật (Nhà Trò, Dế mèn).
+ Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài. 
 II. Phương pháp, Phương tiện dạy học:
 - Phương pháp:thực hành.
+ B¨ng giÊy viÕt s½n c©u, ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn häc sinh luyÖn ®äc.
 III. Tiến trình dạy học:
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
5’
3’
12’
15’
3’
A. Mở đầu: 
1. Ổn đinh tổ chức
2. KTBC:
- Kiểm tra sách, vở, đồ dùng phục vụ môn học
B. các hoạt động dạy học
1. Khám phá: Giới thiệu và ghi bảng.
2. Kết nối:
a. Hoạt động 1: H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:
- GV đọc diễn cảm toàn bài 
- GV hái: Bµi tËp ®äc này chia lµm mÊy ®o¹n?
- Gäi HS ®äc bµi theo ®o¹n.
- Khen nh÷ng em ®äc tốt, kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m, ng¾t nghØ ch­a ®óng.
- §äc bµi theo nhóm 4.
- Nhận xét, khen ngợi nhóm đọc tốt.
- HS đọc toàn bài.
b. Luyện đọc lại:
H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m:
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn toàn bài.
- GV đọc mẫu, hướng dẫn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 3 và 4.
- Hướng dẫn luyện đọc theo cặp.
- GV uốn nắn sửa sai, khen ngợi.
C. Kết luận
- Em häc ®­îc g× ë nh©n vËt DÕ MÌn?
Nhận xét giờ học
- HS KT nhau.
- HS quan sát tranh, lắng nghe.
- HS më SGK
- HS theo dõi, đọc thầm
- Bµi chia lµm 4 ®o¹n:
+ §o¹n 1: Hai dßng ®Çu
+ §o¹n 2: N¨m dßng tiÕp theo.
+ §o¹n 3: N¨m dßng tiÕp theo.
+ §o¹n 4: PhÇn cßn l¹i.
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n lần 1, luyện đọc từ khó
- HS luyÖn ®äc bµi theo nhóm.
- Đại diện nhóm đọc trước lớp.
- 4 em nèi tiÕp nhau ®äc 4 ®o¹n cña bµi (cả lớp theo dõi, đọc thầm)
- Cả lớp luyện đọc trong nhóm.
- Thi ®äc diÔn c¶m tr­íc líp.
Nêu ý kiến
Nghe và ghi nhớ
CHIỀU
Tiết 2: Đạo đức
TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (tiết 1)
I. Mục tiêu:
 - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.
- Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến.
- Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.
- Có thái độ hành vi trung thực trong học tập.
II. Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp đàm thoại, thực hành, thảo luận nhóm
- Phương tiện.Tranh vẽ tình huống 
III. Tiến trình dạy học:
T.G
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
4’
2’
5’
5’
7’
2’
A. Mở đầu
- Ổn định tổ chức
- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS
B. Các HĐ dạy học
1. Khám phá: Trung thực trong học tập
2. Kết nối
a. Hoạt động 1: Xử lí tình huống
- GV treo tranh tình huống như SGK, tổ chức cho HS thảo luận nhóm.
+ GV nêu tình huống
+ Y/cầu các nhóm thảo luận câu hỏi:
- Nếu em là bạn Long, em sẽ làm gì ? Vì sao em làm thế ?
- GV tổ chức HS trao đổi lớp, HS trình bày ý kiến
- Theo em hành động nào thể hiện sự trung thực?
- Trong học tập, chúng ta có cần phải trung thực không ?
+ Kết luận: cách giải quyết phù hợp
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân.
- Cho HS đọc bài tập 1, SGK.
- HS làm việc cá nhân.
- HS trình bày ý kiến.
- GV kết luận:
+ Các việc (c) là trung thực trong học tập
+ Các việc (a), (b), (c) là thiếu trung thực trong học tập
- GD: Qua bài học HS nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân. Biết làm chủ bản thân trong học tập.
Hoạt động 3: Tổ chức thảo luận nhóm
- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập 2
- Yêu cầu HS lựa chọn theo 3 thái độ: Tán thành, không tán thành
- Cả lớp trao đổi, bổ sung.
- GV kết luận: Ý b, c đúng.
- GV chốt lại bài học SGK
C. Kết luận
- Tại sao phải trung thực trong học tập?
- Về nhà tìm 3 hành vi trung thực và 3 hành vi thể hiện không trung thực
-Hát
 Kiểm tra đồ dùng theo cặp
- Chia nhóm quan sát tranh SGK và thảo luận
- HS lắng nghe
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp ý kiến của nhóm
- HS suy nghĩ và trả lời
- HS trình bày
- HS làm việc nhóm
- HS phát biểu ý kiến

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dien_tu_lop_4_tuan_1_nam_hoc_2021_2022.docx