Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 4 - Năm học 2021-2022

Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 4 - Năm học 2021-2022

MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

I. Mục tiêu:

- Biết đọc phân biệt lời các nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn trong bài.

- Hiểu nội dung: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì nước vì dân của Tô Hiến Thành vị quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực ngày xưa. (trả lời được các câu hỏi SGK).

- HS năng khiếu đặt câu với từ Chính trực.

II. Phương pháp, phương tiện dạy học.

- Phương pháp: Hỏi đáp, HĐ nhóm.

 

docx 30 trang Người đăng Đào Lam Sơn Ngày đăng 17/06/2023 Lượt xem 20Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 4 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4
Ngày soạn: Ngày 26/9 / 2020
Ngày giảng: Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020
Tiết 1: Chµo cê: 
TẬP TRUNG ĐẦU TUẦN
Tiết 2: To¸n:
SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ SỐ TỰ NHIÊN
I. Môc tiªu:
- B­íc ®Çu hÖ thèng ho¸ mét sè hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ so s¸nh hai sè tù nhiªn s¾p xÕp thø tù c¸c sè tù nhiªn.
- RÌn kÜ n¨ng s¾p xÕp, so s¸nh c¸c sè tù nhiªn.
HSNK: Làm thêm BT 4
II. Phương pháp, phương tiện dạy học: 
- Phương pháp: Thực hành, đàm thoại, 
- Phương tiện: Bảng nhóm
III. Tiến trình d¹y häc:
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
5’
2’
15’
5’
7’
5’
3’
A. Më ®Çu:
1. Ổn định tổ chức:
2. KiÓm tra bài cũ: KiÓm tra: Gäi HS lµm bµi 2 (Tr 20)
- Nhận xét, chữa bài.
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Khám phá: Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.
2. Kết nối: 
a. NhËn biÕt c¸ch so s¸nh hai sè tù nhiªn.
- GV yªu cÇu häc sinh so s¸nh:
 9 vµ10 ;99 vµ 100 ; 999 vµ 1000 ;.. V× sao em so s¸nh ®­îc nh­ vËy ?
- NÕu hai sè tù nhiªn cã cïng ch÷ sè th× ta so s¸nh nh­ thÕ nµo? 
- GV gäi häc sinh t×m vÝ dô .
- Nhận xÐt, chèt nội dung bài.
b.T×m hiÓu c¸ch s¾p xÕp c¸c STN theo thø tù.
- GV yªu cÇu HS s¾p xÕp c¸c nhãm sè theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ vµ ng­îc l¹i: 4567 , 2367, 598761 vµ : 213 , 621, 498 
- Nhận xÐt, chèt nội dung bài.
3. Thùc hµnh.
 Bµi 1: 
- Gọi học sinh nêu yêu cầu.
- GV gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bài.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng.
- Nhận xÐt, chữa bài
Bµi 2: Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm.
- Gi¸o viªn theo dâi, nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng.
Bµi 3: 
- Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm.
- Gi¸o viªn theo dâi, nhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng
Bài 4: HSNK( Đạt, My, Vĩnh, Phi, Hương)
Viết số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số có tổng các chữ số là 31.
Nhận xét, chữa bài.
C. KÕt luËn:
- Chèt l¹i néi dung bµi häc.
- Nhận xét giờ học
HĐTQ kiểm tra bài bạn
- Vµi hs lµm b¶ng. 
- Líp nhËn xÐt.
- Theo dâi, më SGK
- HS so s¸nh + nªu c¸ch so s¸nh.
- Hai sè tù nhiªn th× sè nµo cã nhiÒu ch÷ sè h¬n th× sè ®ã lín h¬n vµ ng­îc l¹i.
- ..... ta so s¸nh gi÷a c¸c hµng víi nhau.
- HS nªu vÝ dô, líp nhận xÐt.
- HS s¾p xÕp theo yªu cÇu cña GV.
- HS nªu.
- Häc sinh nªu yªu cÇu, nªu c¸ch lµm bµi tËp1.
- 1 hs lªn b¶ng lµm (cét 1) -líp vë
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
KÕt qu¶: 1234 > 999; 
 8754 < 87540; 
 39680 = 39000 + 680
- Vµi hs lªn b¶ng lµm, dưới lớp làm bài vào vở.
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
a. 8136, 8316, 8361.
c. 5724, 5740, 5742.
b. 63841, 64813, 64831.
- Vµi hs lªn b¶ng lµm- líp lµm vµo vë
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
a. 1984, 1978, 1952, 1942.
b. 1969, 1954, 1945, 1890.
- Vµi HS nªu l¹i c¸ch so s¸nh vµ xÕp thø tù c¸c sè tù nhiªn.
 31 = 9 + 9 + 9 + 4
Vậy số cần tìm là : 4999
-Nghe và ghi nhớ
Tiết 3: Taäp ñoïc 
MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC
I. Mục tiêu: 
- Biết đọc phân biệt lời các nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn trong bài.
- Hiểu nội dung: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì nước vì dân của Tô Hiến Thành vị quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực ngày xưa. (trả lời được các câu hỏi SGK).
- HS năng khiếu đặt câu với từ Chính trực.
II. Phương pháp, phương tiện dạy học. 
- Phương pháp: Hỏi đáp, HĐ nhóm.
- Phương tiện: Tranh minh họa trong SGK. Bảng phụ viết sẵn câu dài.
III. Tiến trình d¹y häc:
T.G
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
5’
2’
10’
8’
8’
4’
A. Më ®Çu:
1. Ổn định tổ chức:
2. KiÓm tra bài cũ: Ng­êi ¨n xin và hái néi dung bµi .
- Nhận xÐt
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Khám phá: Giới thiệu, ghi đầu bài lên bảng.
2. Kết nối: 
2.1. LuyÖn ®äc
- Gọi 1 HS ®äc bµi.
- Nhận xÐt, nªu c¸ch ®äc
- Chia đoạn (3 ®o¹n) 
- Hướng dÉn luyÖn ®äc tõ khã.
- Y/c 3 HS nèi tiÕp ®äc l¹i 3 ®o¹n 
- GV söa sai vµ HD gi¶i nghÜa tõ ng÷: Chinh, di chiÕu, th¸i tö, th¸i hËu, phß t¸, tham tri chÝnh sù, gi¸n nghÞ ®¹i phu. 
- B¶ng phô, hướng dÉn luyện ®äc lêi nhân vËt .
- HDHS luyện ®äc theo cÆp.
- Gọi HS nhận xét, bình chọn
- GV ®äc diÔn c¶m toàn bµi.
2.2. T×m hiÓu bµi:
- Yêu cầu HS ®äc thÇm, thảo luËn cÆp, tr¶ lêi lÇn l­ît c¸c c©u hái.
- §o¹n v¨n kÓ chuyÖn g× ?
- Trong viÖc lËp ng«i vua, sù chÝnh trùc cña T« HiÕn Thµnh thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo ?
- Khi T« HiÕn Thµnh èm nÆng ai th­êng xuyªn lui tíi ch¨m sãc «ng 
- T« HiÕn Thµnh tiÕn cö ai thay «ng ®øng ®Çu triÒu ®×nh?
- V× sao th¸i hËu ng¹c nhiªn khi T« HiÕn Thµnh cö TrÇn Trung T¸?
- Trong viÖc t×m ng­êi gióp n­íc, sù chÝnh trùc cña THT thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? 
- HS năng khiếu đặt cầu với từ Chính trực ( Đạt, Phi, Vĩnh, My,..) 
- V× sao nh©n d©n ta ca ngîi nh÷ng ng­êi chÝnh trùc?
3. Thực hành: Hướng dÉn luyÖn ®äc diÔn c¶m:
- Nh¾c l¹i c¸ch ®äc cña bµi
- B¶ng phô HDHS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 3, 4.
- §äc mÉu, l­u ý nhÊn giäng.
- Nhận xÐt, tuyên d­¬ng
C. KÕt luËn:
 - Qua bµi tËp ®äc em thÊy T« HiÕn Thµnh lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?
-HĐTQ kiểm tra bài
2 hs nèi tiÕp ®äc vµ nªu néi dung bµi
- Theo dõi, nhận xét.
- 1 HS ®äc bài líp thÇm
- Theo dâi bài trong SGK
- 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1.
- ®ót lãt, di chiÕu, TrÇn Trung T¸,... 
- 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2.
- Vµi HS ®äc chó gi¶i SGK, cả lớp đọc thÇm.
- Theo dâi, ®äc ng¾t nghØ lêi nhân vËt
- HS L.®äc bµi theo cÆp (2’)
- Vµi cÆp ®äc bµi, líp nhận xét, bình chọn.
- HS ®äc thÇm ®o¹n, bµi thảo luËn cÆp, tr¶ lêi lÇn l­ît c¸c c©u hỏi.
-Th¸i ®é chÝnh trùc cña T« HiÕn Thµnh ®èi víi chuyÖn lËp ng«i vua.
- T« HiÕn Thµnh kh«ng nhËn vµng b¹c ®ót lãt, mµ theo di chiÕu ®Ó lËp th¸i tö Long C¸n lªn lµm vua.
- Quan tham tri chÝnh sù Vò T¸n §­êng ngµy ®ªm hÇu h¹ «ng .
- Quan gi¸n nghÞ ®¹i phu TrÇn Trung T¸ 
- V× Vò T¸n §­êng ngµy ®ªm hÇu h¹ «ng nh­ng kh«ng ®­îc tiÕn cö
- Cö ng­êi tµi ba ra gióp n­íc chø kh«ng cö ng­êi ngµy ®ªm hÇu h¹ m×nh.
- HS đặt câu
- Lớp nhận xét.
- V× ng­êi chÝnh trùc lu«n ®Æt lîi Ých cña ®ất n­íc lªn trªn lîi Ých cña c¸ nh©n. 
- 2 HS nhắc lại nội dung
- 2 học sinh nối tiếp đọc đoạn 3 - líp theo dâi.
+ T×m giäng ®äc phï hîp, hay.
- Theo dõi, đọc thÇm.
- HS luyÖn ®äc theo cÆp
- Vµi HS thi ®äc diÔn c¶m.
- Theo dõi nhận xét, bình chọn, biểu d­¬ng.
-.là một người chính trực, thanh liªm, hÕt lßng v× n­íc, v× d©n,...
CHIỀU
Tiết 1: Cính tả ( Nhớ - viết) 
TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH
I. Môc tiªu:
 - Nhí - viÕt ®óng 10 dßng ®Çu vµ tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ s¹ch sÏ; biÕt tr×nh bµy ®óng c¸c dßng th¬ lôc b¸t.
- Lµm ®óng BT 2a.
 II. Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp đàm thoại, thực hành, thảo luận nhóm.
- B¶ng phô ghi s½n néi dung bµi tËp.
 III. Tiến trình d¹y häc: 
TG
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
5’
2’
5’
15’
8’
4’
A. Më ®Çu:
1. Ổn định tổ chức:
2. KiÓm tra bài cũ: Thi viÕt tªn c¸c con vËt b¾t ®Çu b»ng ch/tr.
- NhËn xÐt, chữa bài
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Khám phá: Giới thiệu, ghi đầu bài lên bảng.
2. Kết nối: HD nhí - viÕt chÝnh t¶.
- Gäi HS ®äc thuéc lßng ®o¹n viÕt.
- Y/c ®äc thÇm l¹i ®o¹n viÕt chÝnh t¶ ®Ó t×m tiÕng khã trong bµi.
- Bài thơ thuộc thể thơ gì?
- Khi tr×nh bµy thÓ lo¹i th¬ nµy chóng ta tr×nh bµi nh­ thÕ nµo?
3. Thùc hµnh:
- Y/cÇu HS nhí - viÕt bµi vµo vë.
- Gi¸o viªn theo dâi, söa t­ thÕ ngåi, c¸ch ®Æt vë cho häc sinh.
- Đọc bài cho HS soát lỗi
- Thu vở nhận xét bài
NhËn xÐt.
+ Lµm bµi tËp chÝnh t¶.
- GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp 2a.
- Nh¾c yªu cÇu bµi tËp, c¸ch lµm: Tõ ®iÒn vµo « trèng cÇn hîp víi nghÜa cña c©u, viÕt ®óng chÝnh t¶.
 - Gäi 1HS lªn b¶ng lµm bài c¶ líp lµm vµo vë
- Nhận xÐt, ch÷a bài.
C. KÕt luËn:
- VÒ nhµ ch÷a l¹i nh÷ng lỗi sai, xem tr­íc bµi. 
- NhËn xÐt giê häc. 
- HS hai nhãm thi viÕt.
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
- Đäc thuéc lßng ®o¹n viÕt chÝnh t¶ 
- HS luyÖn viÕt tõ khã: TruyÖn cæ, s©u xa, nghiªng soi 
- ThÓ lo¹i th¬ lôc b¸t.
- C©u 6 viÕt lïi vµo mét «, c©u 8 viÕt lïi vµo 2«, c¸c c©u ch÷ đầu dßng ph¶i viÕt hoa.
- Häc sinh nhí, viÕt bµi vµo vë.
- Häc sinh chó ý t­ thÕ ngåi, c¸ch ®Æt vë. 
- HS ®æi vë so¸t lỗi lÉn nhau.
- Nộp vở
- §äc y/cÇu B T 2a - líp thÇm
- 1HS lµm b¶ng - líp làm vào vë.
- Nhận xÐt, ch÷a.
 - ... c¬n giã, giã ®­a, giã n©ng c¸nh diÒu.
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
- Häc sinh ch÷a bµi vµo vë theo kÕt qu¶ ®óng.
- Theo dâi, thùc hiÖn. 
- Nghe 
Tiết 2: Kĩ thuật 
Bài 3: KHÂU THƯỜNG ( tiết 1)
I. Mục tiêu: 
- Biết cách cầm vải, cầm kim , lên kim, xuống kim khi khâu.
- Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.
-Với học sinh khéo tay:
- Khâu được các mũi khâu thường . Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm.
II. Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Quan sát, làm mẫu,Thực hành
- Phương tiện: Tranh qui trình khâu thường; Mẫu khâu thường, vải. Chỉ, kim, kéo, thước, phấn, len hoặc sọi khác màu vải; Sản phẩm được khâu bằng mũi khâu thường.
III. Tiến trình dạy học.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
3’
1’
10’
15’
3’
A.Mở đầu
1.Ổn định tổ chức
2 .Kiểm tra bài cũ 
- Việc chuẩn bị của HS 
- GV nhận xét 
B.Các hoạt động dạy học: 
1.Khám phá: Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết khâu thường
2. Kết nối
 a. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu khâu mũi thường và giải thích: khâu thường còn được gọi là khâu tới, khâu luôn.
- GV kết luận: Đường khâu mũi khâu ở mặt phải và mặt trái giống nhau, dài bằng nhau, cách đều nhau.
- GV hỏi: Thế nào là khâu thường
 b. Hoạt động 2: Thao tác kĩ thuật.
- Hướng dẫn HS biết cách cầm vải cầm kim, cách lên kim, xuống kim.
- GV nhận xét hướng dẫn HS vạch dấu theo 2 cách đã học.
- GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật
+ Lần đầu hướng dẫn từng thao tác và giải thích.
+ Lần 2 hướng dẫn nhanh các thao tác.
- Khâu đến cuối đường vạch dấu ta cần phải làm gì?
- Hướng dẫn thao tác khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường khâu
Lưu ý: 
- Khâu từ phải sang trái.
- Tay cầm vải đưa phần vải có đường dấu lên, xuống nhịp nhàng với sự lên xuống của mũi kim.
- Dùng kéo cắt chỉ sau khi khâu.
- HS tập khâu mũi khâu thường trên giấy kẻ ô li.
- Các mũi khâu thường cách đều 1 ô trên giấy kẻ ô li.
C. Kết luận
 - HS về nhà tập khâu mũi thường trên giấy ôli
- Dặn chuẩn bị dụng cụ học tập, kim, chỉ , vải , kéo. 
- Hát
- HS chuẩn bị 
- HS nhắc lại
 - HS quan sát mặt phải, mặt trái mẫu, quan sát hình 3a, 3b.
- Đọc mục 1 ghi nhớ.
- ( Chú ý HD những HS nam ) 
- Quan sát hình 1, 2a, 2b.
- Quan sát tranh. Nêu các bước khâu thường
- HS quan sát hình 4 nêu cách vạch dấu đường khâu.
- HS đọc nội dung mục 2 quan sát hình 5a, 5b, 5c và tranh quy trình để trả lời câu hỏi.
- Q ... át kỹ tháp dinh dưỡng, 5 HS nối tiếp nhau trả lời, mỗi HS chỉ nêu một tên một nhóm thức ăn.
Câu trả lời đúng là:
+Nhóm thức ăn cần ăn đủ : Lương thực, rau quả chín.
+Nhóm thức ăn cần ăn vừa phải: Thịt, cá và thuỷ sản khác, đậu phụ.
+Nhóm thức ăn cần ăn có mức độ: Dầu, mỡ, vừng, lạc.
+Nhóm thức ăn cần ăn ít: Đường.
+Nhóm thức ăn cần ăn hạn chế: Muối.
-HS lắng nghe
- Nhận mẫu thực đơn và hoàn thành thực đơn.
- Đại diện các nhóm lên trình bày về những thức ăn, đồ uống mà nhóm mình lựa chọn cho từng bữa.
-HS lắng nghe.
Tiết 3: Luyện từ và câu 
LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP – TỪ LÁY
I. Môc tiªu:	
- Qua luyÖn tËp, b­íc ®Çu n¾m ®­îc hai lo¹i tõ ghÐp (cã nghÜa tæng hîp, cã nghÜa ph©n lo¹i) - BT1, BT2.
- B­íc ®Çu n¾m ®­îc 3 nhãm tõ l¸y (gièng nhau ë ©m ®Çu, vÇn, c¶ ©m ®Çu vµ vÇn) BT3.
- HS NK: Lấy được ví dụ về từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại và đặt câu với những từ đó. 
II. Phương pháp, Phương tiện dạy học:
- Phương pháp đàm thoại, thảo luận nhóm, thực hành.
- B¶ng phô ghi s½n néi dung bµi tËp SGK, PhiÕu häc tËp.
III. Tiến trình dạy học:
TG
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng cña HS
5’
2’
10’
7’
7’
4’
A. Më đầu:
1. Ổn định tổ chức:
2. KiÓm tra bài cũ: 
ThÕ nµo lµ tõ ghép? Tõ láy? Cho vÝ dô? 
- NhËn xÐt
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Khám phá: Giới thiệu, ghi đầu bài. 2. Kết nối:
Bµi 1: Gäi häc sinh ®äc néi dung bµi tËp 
- Yªu cÇu HS th¶o luËn theo cÆp
- HS nhËn xÐt, bæ sung.
- Chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
- HS năng khiếu lấy ví dụ về từ ghép phân loại, từ ghép tổng hợp và đặt câu với những từ đó
- Nhận xét
Bµi 2: Gäi häc sinh ®äc néi dung bµi tËp 
- Y/cÇu HS lµm bµi theo nhãm ®«i.
- Muèn lµm ®­îc bµi nµy cÇn biÕt tõ ghÐp cã hai lo¹i: Tõ ghÐp tæng hîp vµ tõ ghÐp ph©n lo¹i.
- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng.
Bµi 3: Gäi HS ®äc néi dung bµi tËp.
- Muèn lµm bµi nµy ®óng, cÇn x¸c ®Þnh c¸c tõ l¸y lÆp l¹i bé phËn nµo.
- NhËn xÐt, chèt l¹i kết qu¶ ®óng.
Bài 4: HSNK: ( Đạt, Hương, Phi, My, Vĩnh) 
Lấy ví dục về từ ghép, từ láy, đặt câu với những từ đó.
- Nhận xét, chữa bài
C. KÕt luËn:
- Chèt l¹i néi dung bµi häc.
- Nhận xét giờ học
Vµi HS nªu và cho vÝ dô.
- Líp theo dâi nhËn xÐt.
- 1 HS ®äc néi dung bµi tËp.
- HS lµm viÖc theo cÆp 
- HS c¸c nhãm nªu kÕt qu¶, líp theo dâi nhËn xÐt, bæ sung.
+ B¸nh tr¸i cã nghÜa tæng hîp; b¸nh r¸n cã nghÜa ph©n lo¹i.
- HS lấy ví dụ.
- HS ®äc néi dung bµi tËp.
- HS lµm viÖc theo nhãm ®«i 
- HS c¸c nhãm nªu kÕt qu¶, líp theo dâi nhËn xÐt bæ sung.
a. xe ®iÖn, xe ®¹p, tµu ho¶, ®­êng ray, m¸y bay.
b. ruéng ®ång, lµng xãm, nói non, gß ®èng, b·i bê, h×nh d¹ng, mµu s¾c.
- HS ®äc néi dung bµi tËp.
- 1HS lµm b¶ng- líp lµm vë, ch÷a 
- Líp theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung.
KÕt qu¶ ®óng: nhót nh¸t; l¹t x¹t, lao xao; rµo rµo.
-HS làm bài
Chữa bài
-Nghe và ghi nhớ
 Ngày soạn: 30/9/2020
Ngày giảng: Thø s¸u ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2020
Tiết 1: To¸n 
Gi©y, ThÕ kØ
I. Môc tiªu:	
- BiÕt ®¬n vÞ ®o thêi gian: gi©y, thÕ kØ.
- BiÕt mèi quan hÖ gi÷a phót vµ gi©y, thÕ kØ víi ®¬n vÞ n¨m. 
- BiÕt x¸c ®Þnh mét n¨m cho tr­íc thuéc thÕ kØ.
HSNK: Làm thêm BT4.
II. Phương pháp, phương tiện dạy học: 
- Phương pháp: Thực hành, quan sát.
- Phương tiện: Đång hå ®Ó bµn.
III. Tiến trình d¹y häc:
T.G
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
2’
10’
7’
6’
5’
2’
A. Më đầu
1. Ổn định tổ chức:
2. KiÓm tra bài cũ: 
H·y kÓ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­îng®· 
học. Hai ®¬n vÞ ®o khèi l­îng liền kề nhau th× hơn hoặc kÐm nhau bao nhiªu lÇn?
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Khám phá: Giới thiệu, ghi đầu bài. 
2. Kết nối: T×m hiÓu vÒ: gi©y.
- Dïng ®ång hå treo t­êng (cã ®ñ 3 kim) ®Ó «n vÒ phót, giê vµ giíi thiÖu vÒ gi©y. 
- H·y quan s¸t sù chuyÓn ®éng cña kim gi©y cho biÕt 1 phót =  gi©y.
- Tæ chøc cho HS ­íc l­îng vÒ gi©y 
- HDHS nhắc l¹i mèi quan hÖ gi÷a giê, gi©y vµ phót? 
+ T×m hiÓu vÒ thÕ kØ.
- §¬n vÞ ®o thêi gian lín h¬n n¨m lµ thÕ kØ, 1thÕ kØ = 100 n¨m 
- N¨m 179 thuéc thÕ kØ nµo ?
- N¨m 1975 thuéc thÕ kØ nµo ?
- N¨m 1990 thuéc thÕ kØ nµo ?
- N¨m nay thuéc thÕ kØ nµo ?
3. Thùc hµnh.	
Bµi 1: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm.
- Y/cÇu, hướng dÉn nhận xÐt, bæ sung.
- NhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng.
Bµi 2: Cñng cè vÒ thÕ kØ.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng.
Bµi 3: Cñng cè vÒ n¨m, thÕ kØ.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt, chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng.
Bài 4: HSNK: (Li, Diệu, Ngọc)
Một ô tô đi từ A đến B hết giờ và đi từ B đến A hết giờ. Hỏi lúc đi hay lúc về nhanh hơn? Tính tổng thời gian ô tô đi từ A đến B và từ B đến A.
-Nhận xét, chữa bài
C. KÕt luËn:
- HÖ thèng l¹i néi dung bµi.
- NhËn xÐt giê häc. 
- HĐTQ kiểm tra bài cũ
- Vµi HS nªu 
-Nhận xét
- Líp theo dâi nhËn xÐt.
- HS theo dâi vµ nªu.
1giê = 60 phót
- HS quan s¸t ®ång hå vµ nªu .
 1phót = 60 gi©y
- HS tËp ­íc l­îng vÒ gi©y.
- HS theo dâi vµ nªu: 
1giê = 60 phót; 1phót = 60 gi©y; 
 vµ ng­îc l¹i
- HS theo dâi vµ nªu l¹i .
- Vµi HS nªu, líp theo dâi nhËn xÐt.
- ......... thuéc thÕ kØ II.
- .......... thuéc thÕ kØ XX.
- .......... thuéc thÕ kØ XX.
- .......... thuéc thÕ kØ XXI. 
-Thảo luận nhóm đôi làm bài
1phót = 60 gi©y; 
phót = 20 gi©y; 
2phót = 120gi©y; 
1phót 8gi©y = 68gi©y. 
- Chữa bài
2 HS lµm b¶ng nhóm -líp làm vë..
a, B¸c Hå sinh n¨m 1890 .... thÕ kØ 20.
b, C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ... n¨m 1945 ... XX.
c, Bµ TriÖu ........n¨m 248 .... III.
- 2 HS lµm b¶ng 
- Líp theo dâi, nhËn xÐt.
- Häc sinh nªu l¹i c¸ch tÝnh thÕ kØ vµ c¸ch chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o thêi gian.
Bài giải
 giờ = 20 phút; giờ = 30 phút
Thời gian lúc đi ít hơn nên ô tô đi từ A đến B nhanh hơn.
Tổng thời gian ô tô đã đi là: 
20 + 30 = 50 (phút)
ĐS: 50 phút
-Nghe và ghi nhớ
Tiết 3: Khoa học
TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP
NHIỀU LOẠI THỨC ĂN ?
I. Mục tiêu:
- Nêu được các món ăn chứa nhiều chất đạm.
- Giải thích được vì sao cần thiết phải ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật.
- Nêu được ích lợi của các món ăn chế biến từ cá.
- Có ý thức ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật.
II. Phương pháp, phương tiện dạy học:
- Phương pháp: Quan sát, hoạt động nhóm, thực hành.
- Phương tiện: Các hình minh hoạ ở trang 18, 19, Pho- to phóng to bảng thông tin về giá trị dinh dưỡng của một số thức ăn chứa chất đạm.
III. Tiến trình dạy học:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động của HS 
5’
2’
8’
9’
8’
3’
A. Më bµi:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng hỏi: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ?
- Thế nào là một bữa ăn cân đối ? 
- Nhận xét, đánh giá . 
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 1. Khám phá: Chất đạm cũng có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Vậy tại sao phải ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật, chúng ta cùng học bài hôm nay để biết điều đó.
- GV chốt và ghi bảng.
2. Kết nối: 
 a. Hoạt động 1: “Kể tên những món ăn chứa nhiều chất đạm”.
- Chia lớp thành 2 đội: Mỗi đội cử 1 trọng tài giám sát đội bạn.
 -Thành viên trong mỗi đội nối tiếp nhau lên bảng ghi tên các món ăn chứa nhiều chất đạm. Lưu ý mỗi HS chỉ viết tên 1 món ăn.
 -Tuyên dương đội thắng cuộc.
- Những thức ăn chứa nhiều chất đạm đều có nhiều chất bổ dưỡng. Vậy những món ăn nào vừa cung cấp đạm động vật vừa cung cấp đạm thực vật và chúng ta phải ăn chúng như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu.
b. Hoạt động 2: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn.
 - GV treo bảng thông tin về giá trị dinh dưỡng của một số thức ăn chứa chất đạm lên bảng và yêu cầu HS đọc.
 - Chia nhóm HS.
 - Yêu cầu các nhóm nghiên cứu bảng thông tin vừa đọc, các hình minh hoạ trong SGK và trả lời các câu hỏi sau:
 + Những món ăn nào vừa chứa đạm động vật, vừa chứa đạm thực vật ?
 + Tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật ?
 + Vì sao chúng ta nên ăn nhiều cá ?
 - Sau 5 đến 7 phút GV yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình. 
Nhận xét và tuyên dương nhóm có ý kiến đúng.
- GV yêu cầu HS đọc 2 phần đầu của mục Bạn cần biết.
c. Hoạt động 3: Cuộc thi: Tìm hiểu những món ăn vừa cung cấp đạm động vật vừa cung cấp đạm thực vật. 
 - GV tổ chức cho HS thi kể về các món ăn vừa cung cấp đạm thực vật theo định hướng.
 - Yêu cầu mỗi HS chuẩn bị giới thiệu một món ăn vừa cung cấp đạm động vật, vừa cung cấp đạm thực vật với các nội dung sau: Tên món ăn, các thực phẩm dùng để chế biến, cảm nhận của mình khi ăn món ăn đó ?
- Gọi HS trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương HS. 
C. Kết luận:
 - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tham gia sôi nổi. 
- HĐTQ hoạt động
- HĐTQ kiểm tra bài bạn
- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu 
-Từ động vật và thực vật.
- HS thực hiện.
- HS lên bảng viết tên các món ăn.
- 2 HS nối tiếp nhau đọc to trước lớp, HS dưới lớp đọc thầm theo.
- HS hoạt động.
- Chia nhóm và tiến hành thảo luận.
- Câu trả lời đúng:
+ Đậu kho thịt, lẩu cá, thịt bò xào rau cải, tôm nấu bóng, canh cua, 
+ Nếu chỉ ăn đạm động vật hoặc đạm thực vật thì sẽ không đủ chất dinh dưỡng cho hoạt động sống của cơ thể. Mỗi loại đạm chứa những chất bổ dưỡng khác nhau.
+Chúng ta nên ăn nhiều cá vì cá là loại thức ăn dễ tiêu, trong chất béo của cá có nhiều a-xít béo không no có vai trò phòng chống bệnh xơ vữa động mạch.
-2 HS đọc to cho cả lớp cùng nghe.
+ Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý không thay thế được.
+ Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng quý.
+ Trong nguồn đạm động vật, chất đạm do thịt các loại gia cầm và gia súc cung cấp thường khó tiêu hơn chất đạm do các loài cá cung cấp. Vì vậy nên ăn cá.
- Hoạt động theo hướng dẫn của GV.
- HS trả lời.
Tiết 5: Sinh hoạt
NHẬN XÉT ƯU KHUYẾT ĐIỂM TRONG TUẦN
I. Hội đồng tự quản nhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn 4.
II. GV nhËn xÐt chung:
1. Đ¹o ®øc:
 - Đ¹i ®a sè c¸c em ngoan ngo·n v©ng lêi thÇy c« gi¸o, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ
 - Đi häc chuyªn cÇn, ®óng giê.
 2. Häc tËp:
 Trong tuÇn võa qua c¸c em ®· tÝch cùc häc tËp.
 NhiÒu em trong líp ®· cè g¾ng trong häc tËp. 
 Trong líp c¸c em tÝch cùc h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi. 
 Khen: Li, Ngọc, Diễm
 3. Thể dục vệ sinh
 VÖ sinh s¹ch sÏ trong vµ ngoµi líp häc. Tham gia đầy đủ các hoạt động. 
 Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch lao ®éng do nhµ tr­êng ph©n c«ng.
Tồn tại: Một số bạn chưa tự giác hoàn thành bài tập, còn quên đồ dùng một số môn học 
III. Phương hướng tuần 5:- Phát huy những ưu điểm trong tuần đã đạt được.
	- Khắc phục những nhược điểm còn tồn tại.
..

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dien_tu_lop_4_tuan_4_nam_hoc_2021_2022.docx