Giáo án Khối 4 - Tuần 34 (2 buổi)

Giáo án Khối 4 - Tuần 34 (2 buổi)

I. MỤC TIÊU:

- Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng bài vè dân gian Nói ngược.

- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt âm đầu và dấu thanh dễ viết lẫn lộn ( r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- 1 số tờ phiếu viết sẵn nội dung BT2a

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

doc 33 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 10/01/2022 Lượt xem 394Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 34 (2 buổi)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TËp ®äc:
TIẾNG CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC BỔ
I. MỤC TIÊU:
- Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc bài với giọng rõ ràng, rành mạch,phù hợp với một văn bản phổ biến khoa học.
- Hiểu điều báo muốn nói: Tiếng cười làm cho con người khác với động vật. Tiếng cười làm cho con người hạnh phúc, sống lâu. Chĩng ta cÇn ph¶i lu«n tạo ra xung quanh cuộc sống của mình niềm vui, sự hài hước, tiếng cười.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK, b¶ng phơ 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Bài cũ: Gọi 2 HS đọc TL 2 bài thơ “Con chim chiền chiện ”, trả lời các câu hỏi trong SGK.
B. Bài mới:
HĐ1: Giíi thiƯu bµi
HĐ2: Hướng dẫn luyện đọc:
a) Luyện đọc:
- 1 HS đọc tồn bài.
- GV chia đoạn. 
+ Đoạn 1: Từ đầu cười 400 lần.
+ Đoạn 2: Tiếng cười là. hẹp mạch máu.
+ Đoạn 3: Còn lại. 
- 3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài lần 1.
- GV hướng dẫn từ khĩ đọc.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn lần 2.
- HD HS hiểu những từ ở phần chú giải. HD câu khĩ đọc.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn lần 3.
- HS luyện đọc theo nhĩm.
- Gọi 1 nhĩm đọc.
- GV đọc mẫu.
b) Tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc thầm toµn bµi vµ TL CH:
H1: Nội dung chính của từng đoạn là gì?
H2: Người ta đã thống kê được số lần cười ở người như thế nào?
H3: V× sao tiếng cười là liều thuốc bổ?
H4: Nếu luơn cau cĩ hoặc nổi giận sẽ cĩ nguy cơ gì?
H5: Người ta tìm cách tạo ra tiếng cười cho bệnh nhân để làm gì?
H6: Trong thực tế em cịn thấy cĩ những bệnh gì liên quan đến những người khơng hay cười, luơn cau cĩ hoặc nổi giận?
H7: Em rút ra được gì từ bài báo này? Hãy chọn ý đúng nhất.
H8: Tiếng cười cĩ ý nghĩa như thế nào?
- Ghi ý chính lên bảng.
c) Đọc diễn cảm 
- GV treo bảng phụ đoạn cần luyện đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu.
- Hoạt đợng theo nhóm đơi. Sau đĩ tổ chức cho HS tự đọc diễn cảm cá nhân.
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
- GV nhận xét, ghi điểm
C. Cđng cè – dỈn dß: 
- Về nhà đọc lại bài nhiều lần. 
- ChuÈn bÞ bµi tiÕt sau.
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS lên bảng kiểm tra.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc tồn bài.
- Lắng nghe.
- 3 HS nối tiếp nhau đọc lần 1.
- Lắng nghe.
- HS nối tiếp nhau đọc lần 2.
- Lắng nghe.
- HS nối tiếp nhau đọc.
- Luyện đọc theo nhĩm.
- 1 nhĩm đọc.
- Lắng nghe.
Đ1: Tiếng cười là đặc điểm quan trọng, phân biệt con người với các lồi vật khác.
Đ2: Tiếng cười là liều thuốc bổ.
Đ3: Những người cĩ tính hài hước chắc chắn sẽ sống lâu hơn.
- HS TL.
- HS TL.
- HS TL.
- HS TL.
- HS TL.
- HS TL.
Tiếng cười làm cho con người khác với động vật. Tiếng cười làm cho con người hạnh phúc, sống lâu. Chĩng ta cÇn ph¶i lu«n tạo ra xung quanh cuộc sống của mình niềm vui, sự hài hước, tiếng cười.
- 2 HS nhắc lại.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Hoạt động theo nhĩm.
- HS thi đọc diễn cảm.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe, thùc hiƯn.
To¸n:
«n tËp vỊ ®¹i l­ỵng (TiÕp )
I. Mơc tiªu : Giĩp HS :
- Cđng cè c¸c ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch ®· häc vµ quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®ã 
-RÌn kÜ n¨ng chuyĨn ®ỉi c¸c ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch về gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.
- HS làm được các bài tập BT1, BT2, BT4. HS khá, giỏi làm hết các bài tập.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị.
2. Bµi míi:
H§1: Giíi thiƯu bµi.
H§2: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
Bµi 1: 
- Gäi 1 HS ®äc ®Ị bµi vµ néi dung bµi tËp.
- Gäi 4 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm b¶ng con.
- Gäi 1 HS nhËn xÐt bµi HS lµm trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
Bµi 2:
- Gäi 1 HS ®äc y/cÇu bµi tËp.
- Tỉ chøc cho HS thi tiÕp søc theo nhãm ®Ĩ hoµn thµnh bµi tËp.
- Gäi 1 HS nhËn xÐt bµi b¹n.
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn bµi lµm ®ĩng.
*Bµi 3:
- Gäi 1 HS ®äc y/cÇu bµi tËp.
- Gäi 4 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vµo b¶ng con.
- Gäi 1 HS nhËn xÐt bµi b¹n.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
Bµi 4: 
- Gäi 1 HS ®äc y/cÇu bµi tËp.
- HV HD HS lµm bµi. 
- Gäi 1 HS lªn b¶ng tãm t¾t, 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vµo vë.
- Gäi HS nhËn xÐt, bỉ sung.
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn bµi lµm ®ĩng.
3. Cđng cè dỈn dß:
- Nh©n xÐt giê häc .
- Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi tiÕt sau. 
- 2 HS lªn b¶ng kiĨm tra.
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi tËp.
- 4 HS nèi tiÕp nhau hoµn thµnh bµi. D­íi líp lµm b¶ng con
- HS nhËn xÐt, sưa ch÷a.
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi.
- HS thi tiÕp søc theo tỉ ®Ĩ hoµn thµnh bµi tËp.
- HS nhËn xÐt bµi b¹n.
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi.
- 4 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm b¶ng con.
- 1 HS nhËn xÐt.
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi.
- L¾ng nghe.
- 2 HS lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo vë.
- HS nhËn xÐt.
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe. 
ChÝnh t¶: (Nghe- viÕt):
NÓI NGƯỢC
I. MỤC TIÊU:
- Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng bài vè dân gian Nói ngược.
- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt âm đầu và dấu thanh dễ viết lẫn lộn ( r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 1 số tờ phiếu viết sẵn nội dung BT2a
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Kiểm tra bài cũ: GV đọc cho 2 HS viết lên bảng 5-6 từ láy theo yêu cầu của BT3.
2/ Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài. 
HĐ2: T×m hiĨu vµ h­íng dÉn viÕt nghe- viÕt
- GV ®äc bµi vµ y/cầu HS đäc l¹i bµi. 
H1: Bài vè này cĩ gì đáng cười? 
H2: Bµi nµy nãi lªn ®iỊu g×?
- GV y/cầu HS lªn b¶ng viÕt mét sè tiÕng khã viÕt: ngồi đồng, liÕm l«ng, lươn, trúm, thĩc giống, đổ vồ, chim chích, diều hâu... 
- GV nhắc nhở HS cách trình bày
- GV y/cầu HS gấp SGK. GV đọc từng dòng HS viết
- GV đọc bài cho HS kiểm tra lại bài viết
- GV chấm sửa sai từ 7 đến 10 bài. 
- Nhận xét chung.
HĐ3: LuyƯn tËp 
- GV nêu yêu cầu của bài tập .
- HS đọc thầm đoạn văn 
- HS làm bài vào vở .
- GV dán 3 tờ phiếu lên bảng lớp; mời 3 nhóm HS thi tiếp sức
- GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng:
3: Củng cố- Dặn dò
- GV nhận xét tiết học. 
- Nhắc HS chuẩn bị bài tiết sau.
- 2 HS lên bảng kiểm tra bài cũ.
- HS theo dõi SGK
- Lắng nghe. 1HS ®äc bµi 
- HS TL.
- HS TL. 
- 2HS lªn b¶ng viÕt , líp nhËn xÐt. Lớp viết vào bảng con.
- Lắng nghe.
- HS viÕt bµi 
- Đổi vở soát lỗi cho nhau tự sửa những chữ viết sai
- HS lắng nghe
- Lắng nghe.
- HS đọc thầm 
- Làm vào vở cá nhân
- Đại diện 3 nhóm lên thực hiƯn líp nhËn xÐt vµ chèt lêi gi¶i ®ĩng.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- HS l¾ng nghe vµ thùc hiƯn 
Khoa häc:
ÔN TẬP THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
I. MỤC TIÊU
- HS được củng cố và mở rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa sinh vật và sinh vật.
- Vẽ và trình bày sơ đồ (bằng chữ) mối quan hệ về thức ăn của một nhóm sinh vật.
- Phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Hình trang 134, 135, 136, 137 SGK.
- Giấy A0, bút vẽ đủ dùng cho cả nhóm.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. B·i cị.
2. Bài mới 
HĐ1: Thùc hµnh vÏ s¬ ®å chuçi thøc ¨n
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu các hình trang 134, 135 SGK thông qua câu hỏi : Mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật được bắt đầu từ sinh vật nào ?
- GV chia nhóm, phát giấy và bút vẽ cho các nhóm.
- Gọi các nhóm trình bày.
H: So sánh sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng và động vật sống hoang dã với sơ đồ về chuỗi thức ăn đã học ở các bài trước, em có nhận xét gì?
- GV giảng vỊ sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng và động vật sống hoang d·.
H§ 2: Mèi quan hƯ vỊ thøc ¨n vµ nhãm vËt nu«i, c©y trång, ®éng vËt sèng hoang d·.
- Y/cÇu HS quan s¸t h×nh 134, 135 SGK vµ nãi nh÷ng hiĨu biÕt cđa em vỊ c©y trång, con vËt ®ã.
- Gäi HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi.
- Y/cÇu HS H§ nhãm 3.
H1: Mèi quan hƯ nµy ®­ỵc b¾t ®Çu tõ sinh vËt nµo?
H2: Dïng dÊu mịi tªn ®Ĩ thĨ hiƯn mèi quan hƯ vỊ thøc ¨n gi÷a c©y lĩa vµ c¸c con vËt trong h×nh, gi¶i thÝch s¬ ®å.
- HS ®¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
- HS nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
H§3: Vai trß cđa nh©n tè con ng­êi-mét m¾c xÝch trong chuçi thøc ¨n
- GV yêu cầu HS H§ nhãm 3 quan sát các hình trang 136, 137 SGK vµ tr¶ lêi.
H1: Trước hết kể tên những gì được vẽ trong sơ đồ.
H2: Dựa vào các hình trên, bạn hãy nói về chuỗi thức ăn trong đó có con người.
- Gäi HS c¸c nhãm tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt, chèt ý ®ĩng.
- Y/cÇu HS H§ nhãm 3, TL CH:
H1: Hiện tượng săn bắt thú rừng, phá rừng sẽ dẫn đến tình trạng gì?
H2: Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt
H3: Nêu vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất.
H4: Con ng­êi ph¶i lµm g× ®Ĩ ®¶m sù c©n b»ng trong tù nhiªn.
- HS ®¹i diƯn nhãm tr¶ lêi.
- HS nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
- GV nhËn xÐt, chèt ý ®ĩng.
3. Củng cố dặn dò
- GV nhận xét tiết học. 
- Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau.
- Làm việc cả lớp. 
- HS TL.
- Làm việc theo nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS TL.
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe.
- HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi.
- HS H§ theo nhãm 3.
- HS®¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
- HS nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung
- L¾ng nghe.
- HS H§ nhãm 3.
- HS ®¹i diƯn nhãm tr¶ lêi.
- L¾ng nghe.
- HS TL.
- HS TL.
- HS TL.
- HS TL.
- HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa b¹n.
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe vµ thùc hiƯn.
TỐN (TC)
«n tËp vỊ ®¹i l­ỵng
I . MỤC TIÊU:
- HS biết đổi các đơn vị đo khối lượng, đo thời gian, diện tích.
- HS giải các bài tốn liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ ghi bài tập củng cố.
- Thẻ Đ/S
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Củng cố- Điền vào các bảng đơn vị sau:
Lín h¬n ki-l«-gam
Ki-l«-gam
BÐ h¬n ki-l«-gam
Kg
1 kg
= 10hg
= 1000g
Tªn
KÝ hiƯu
Quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ
MÐt vu«ng
1m2 = dm2 = .cm2
dm2
1dm2 = .cm2
cm2
100cm2 = dm2 
km2
1km2 = m2
Hoạt động 2: Trị chơi: Đúng hay sai
1. 12kg35g = 12045g	5. 2 giờ 30 phút = 180 phút
2. 1 tạ 50kg = 150 yến 6. 1/5 thế kỉ = 10 năm
3. 4 tấn 25kg = 425kg 7. 36 tháng = 3 năm 2 tháng
4. 100g = 1/4 kg 8. 2  ...  b»ng?
5) N¬i cã nhiỊu ®Êt mỈn, ®Êt phÌn nhÊt lµ n¬i nµo?
6) Nªu mét sè ®Ỉc ®iĨm tiªu biĨu cđa TP Hµ Néi, H¶i Phßng, HuÕ, §µ N½ng, §µ L¹t, Hå ChÝ Minh, CÇn Th¬.
3 .Cđng cè d¨nh dß 
- NhËn xÐt giê häc 
- VỊ én l¹i bµi 
- 2 HS lªn b¶ng kiĨm tra bµi.
- L¾ng nghe.
- HS TL.
- HS TL.
- HS TL.
- HS TL.
- HS TL.
- HS TL.
- L¾ng nghe.
- Thùc hiƯn.
TIẾNG VIỆT (TC)	LUYƯN Tõ Vµ C¢U
Më réng vèn tõ: l¹c quan – yªu ®êi
TH£M TR¹NG NG÷ CHØ ph­¬ng tiƯn CHO C¢U
I. MỤC ĐÍCH:
- HS cđng cè, më réng thªm tõ vỊ l¹c quan, yªu ®êi.
- HS biết c¸ch thªm tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiƯn cho c©u.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ ghi bài tập củng cố.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Cđng cè:
H1: §Ĩ x¸c ®Þnh ph­¬ng tiƯn diƠn ra sù viƯc nªu trong c©u, ta cã thĨ thªm tr¹ng ng÷ g× cho c©u?
H2: Tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiƯn th­êng tr¶ lêi cho c¸c c©u hái nµo?
H3: Tinh thÇn l¹c quan yªu ®êi thĨ hiƯn ë nh÷ng mỈt nµo d­íi ®©y?
A. V­ỵt qua mäi khã kh¨n B. Ham thÝch thĨ thao, v¨n nghƯ. 
C. ¦a ho¹t ®éng, ­a hµi h­íc D. ThÝch nghØ ng¬i. E. Tin t­ëng vµo t­¬ng lai
Hoạt động 2: HS làm bài tập củng cố vào vở Tiếng Việt (TC)
Bµi 1: G¹ch d­íi bé phËn tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiƯn trong c¸c c©u sau. 
a) Víi th¸i ®é b×nh tÜnh nh­ng c­¬ng quyÕt, kh«ng khoan nh­ỵng, cuèi cïng b¸c sÜ Ly ®· khuÊt phơc ®­ỵc tªn c­íp biĨn.
b) B»ng trÝ th«ng minh vµ lßng dịng c¶m, bèn anh em CÈu Kh©y ®· buéc yªu tinh ph¶i quy hµng.
c) Víi sù tù tin vµ tinh thÇn lao ®éng ch¨m chØ cÇn cï, Mai An Tiªm ®· duy tr× ®­ỵc cuéc sèng n¬I ®¶o hoang.
Bµi 2: ViÕt tiÕp bé phËn vÞ ng÷ ®Ĩ hoµn thiƯn c¸c c©u sau:
a) Với tinh thần dũng cảm phi thường, các chiến sĩ..
b) Bằng nghi lực và quyết tâm lớn, bạn Hùng
c) Với đơi tay khéo léo và ĩc tưởng tượng bay bổng, các nghệ nhân Bát Tràng đã ..
Bµi 3: a) T×m c¸c tõ chøa tiÕng yªu:
 b) T×m c¸c tõ chøa tiÕng mõng:
IV. CỦNG CỐ - DẶN DỊ:
- GV nh¾c l¹i néi dung tiÕt häc.
- Chấm vở- Nhận xét
- GV chữa bài ở bảng.
TËp lµm v¨n
ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu các yêu cầu trong Điện chuyển tiền đi, giấy đặt mua báo chí trong nước.
- Biết điền nội dung cần thiết vào một mẫu Thư chuyển tiền.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
- 1 bản photo Thư chuyển tiền GV treo lên bảng, hướng dẫn HS điền vào phiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài mới.
HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 1:
- 1 HS đọc yêu cầu BT 
- GV lưu ý các em tình huống BT: giúp mẹ điền những điều cần thiết vào mẫu Thư chuyển tiền về quê biếu bà
- GV giải nghĩa những chữ viết tắt, những từ khó trong mẫu thư
- 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung (mặt trước, mặt sau) của mẫu thư chuyển tiền
- Cả lớp nghe GV chỉ dẫn cách điền vào mẫu thư
- 1 HS giỏi đóng vai em HS điền giúp mẹ vào mẫu Thư chuyển tiền cho bà- nói trước lớp: em sẽ điền nội dung vào mẫu Thư chuyển tiền (Mặt trước và mặt sau) như thế nào?
- Cả lớp điền vào mẫu Thư chuyển tiền trong VBT.
- Một số HS đọc trước lớp Điện chuyển tiền đi đã điền đủ nội dung 
- GV nhận xét – chốt lại cách điền 
Bài tập 2:
- 1 HS đọc yêu cầu BT và nội dung Giấy đặt mua báo chí trong nước..
- GV giúp HS giải thích các chữ viết tắt, các từ khó
- GV lưu ý về những thông tin mà đề bài cung cấp để các em ghi cho đúng.
- GV nhận xét và kết luận
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Nhắc HS ghi nhớ để điền chính xác nội dung vào những giấy tờ in sẵn.
- Nhắc HS chuẩn bị bài tiết sau.
- 2 HS lên bảng.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi SGK
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 HS đọc tiếp nối 
- HS theo dõi
- HS thực hiện
- HS điền vaò mẫu
- HS trình bày- Lớp nhận xét
- Lắng nghe.
-1 HS đọc, cả lớp theo dõi
- Lắng nghe.
- HS thực hiện y/cầu bài tập.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe và thực hiện.
To¸n:
«n tËp vỊ t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa hai sè ®ã
I. Mơc tiªu : 
- Giĩp HS kÜ n¨ng gi¶i to¸n t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa hai sè.
- HS lµm ®­ỵc c¸c bµi tËp Bt1, BT2, BT3. HS kh¸, giái lµm hÕt c¸c bµi tËp cßn l¹i 
II. §å dïng d¹y häc:
- Bảng phụ bài tập.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị.
2. Bµi míi:
H§1: Giíi thiƯu bµi.
H§2: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp.
Bµi 1: 
- Gäi 1 HS ®äc ®Ị bµi vµ néi dung bµi tËp.
- GV treo b¶ng phơ bµi tËp.
- Gäi 2 HS nh¾c l¹i c¸ch t×m 2 sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa 2 sè ®ã.
- Gäi 3 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm b¶ng con.
- Gäi 1 HS nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
Bµi 2:
- Gäi 1 HS ®äc y/cÇu bµi tËp.
- Y/cÇu HS nªu c¸ch thùc hiƯn bµi to¸n.
- Gäi 1 HS lªn vÏ s¬ ®å, 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vµo vë.
- Gäi 1 HS nhËn xÐt bµi b¹n trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
Bµi 3:
- Gäi 1 HS ®äc y/cÇu bµi tËp.
- Y/cÇu HS nªu c¸ch thùc hiƯn bµi to¸n.
- Gäi 1HS lªn vÏ s¬ ®å, 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vµo vë.
- Gäi 1 HS nhËn xÐt bµi b¹n.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
*Bµi 4: 
- Gäi 1 HS ®äc y/cÇu bµi tËp.
- GV HD HS lµm bµi. 
- Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vµo vë nh¸p.
- Gäi HS nhËn xÐt, bỉ sung.
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn bµi lµm ®ĩng.
*Bµi 5:
- Gäi 1 HS ®äc y/cÇu bµi tËp.
- GV HD HS lµm bµi.
- Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm b¶ng con.
- Gäi HS nhËn xÐt, sưa bµi.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
3. Cđng cè dỈn dß:
- Nh©n xÐt giê häc .
- GV hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc.
- VỊ häc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- 2 HS lªn b¶ng kiĨm tra.
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi tËp.
- Quan s¸t trªn b¶ng.
- 2 nh¾c l¹i.
- 3 HS lªn b¶ng lµm bµi. D­íi líp lµm b¶ng con.
- 1 HS nhËn xÐt, sưa ch÷a.
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi.
- 2 HS nªu.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vµo vë.
- 1 HS nhËn xÐt.
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi.
- 1 HS nªu.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vë.
- 1 HS nhËn xÐt.
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi.
- L¾ng nghe.
- 1 HS lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo vë nh¸p.
- HS nhËn xÐt.
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi.
- L¾ng nghe.
- 1 HS lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo b¶ng con.
- HS nhËn xÐt.
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe. 
- L¾ng nghe vµ thùc hiƯn.
LÞch sư:
«n tËp
KÜ thuËt:
LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN (tiết2)
I.MỤC TIÊU :
- HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắPghép mơ hình tự chọn .
- Lắp được từng bộ phận và lắp ghép mơ hình tự chọn đúng kĩ thuật , đúng quy trình . 
- Rèn tính cẩn thận ,khéo léo khi thực hiện các thao tác tháo ,lắp các chi tiết của mơ hình .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động dạy của GV	
Hoạt động học của HS
1/ Ổn định tổ chức : 
2/ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 
3/ Bài mới : 
H§1: Giới thiệu bài : 
H§2: Học sinh chọn mơ hình lắp ghép 
- GV cho HS chọn các mơ hình để lắp ghép ( Cĩ thể lắp: cầu vượt , ơ tơ kéo hay lắp cáp treo như SGK ) hay tự sưu tầm .
- GV ®­a ra mét sè m« h×nh 
H§3: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
1. Hướng dẫn chọn các chi tiết 
- GV yêu cầu HS chọn các chi tiết phù hợp với mơ hình mà HS đã chọn để vào nắp hộp theo từng loại .
- GV yêu cầu HS quan sát và nghiên cứu kĩ hình vẽ trong SGK
2. HS thực hành lắp ghép.
- HS tiến hành các thao tác lắp ghép như GV hướng dẫn.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
3. Trưng bày sản phẩm.
- HS trình bày sản phẩm của mình lên bàn.
- HS cùng GV nhận xét, đánh giá sản phẩm làm đẹp, đúng tiêu chuẩn.
4 /Củng cố ,dặn dị: 
- GV nhận xét về sự chuẩn bị đồ dùng học tập; thái độ học tập; kết quả học tập .
- Dặn dị HS cất giữ các chi tiết đã chọn riêng ra ở tiết 1 để giờ sau tiến hành lắp các bộ phận .
- HS lắng nghe .
- Lắng nghe.
- Theo dõi.
- HS thùc hiƯn theo y/cầu cđa GV 
- HS l¾ng nghe 
- HS chọn mơ hình để lắp.
- HS trình bày sản phẩm.
- HS xem gợi ý một số mơ hình lắp ghép SGK .
- Lắng nghe.
- HS l¾ng nghe vµ thùc hiƯn 
SINH HOẠT ĐỘI TUẦN 34
I - Mục tiêu: 
- BiÕt ®­ỵc nh÷ng ­u nh­ỵc ®iĨm cđa tuÇn häc 34 - ®­a ra kÕ ho¹ch tuÇn 35 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyƯn cđa líp. 
- Kh¾c phơc nh÷ng tån t¹i tuÇn 34 – thùc hiƯn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 35
- Cã ý thøc rÌn luyƯn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cđa líp.
II - ChuÈn bÞ : 
1. Ph­¬ng tiƯn :
- B¸o c¸o thùc hiƯn tuÇn 
- KÕ ho¹ch tuÇn 35
- Chơi trị chơi.
2. Tỉ chøc 
 Gi¸o viªn chđ nhiƯm vµ c¸n bé líp héi ý:
- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cđa tuÇn 34, thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph­¬ng h­íng thùc hiƯn tuÇn 35.
- C¸c tỉ tr­ëng, líp tr­ëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cđa líp.
III - TiÕn tr×nh :
Néi dung
NgƯêi thùc hiƯn
I. ỉ ®Þnh tỉ chøc
- ỉn ®Þnh t/c : - H¸t tËp thĨ bµi: “ Quê hương em”
II. Néi dung
1. NhËn xÐt tuÇn 34.
* B¸o c¸o cđa c¸n bé líp 
- B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiƯn trong tuÇn cđa c¸c phân đội: phân đội 1, phân đội 2, phân đội 3, phân đội 4.
- B¸o c¸o, nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cđa líp phã häc tËp.
- B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiƯn trong tuÇn cđa chi đội trưởng.
+ ­u ®iĨm: VỊ häc tËp: C¸c b¹n chuÈn bÞ bµi vµ lµm bµi ®Çy ®đ tr­íc khi ®Õn líp. VƯ sinh líp vµ hµnh lang s¹ch sÏ, c©y xanh ®­ỵc ch¨m sãc tèt. XÕp hµng ra vµo líp nghiªm tĩc. C¸c b¹n häc tËp tÝch cùc, tham gia ph¸t biĨu bµi: Ly, Tþ, Thanh, Th¶o, Quyªn, Uyªn, Tuyªn. Lớp bình chọn 3 bạn là “Người con hiếu thảo”: Ly, Tuyên, Thanh. Các bạn học tiểu sử Liên đội, Chi đội tốt.
+ Tån t¹i: Một số bạn cịn nĩi chuyện trong giờ học: Huy, Sĩ. Một số bạn chưa thuộc tiểu sử chi độ, Liên đội: Huy, Mẫn, Nghĩa, B.Long, T.Long
2. KÕ ho¹ch tuÇn 35.
- Duy tr× nh÷ng ­u ®iĨm vµ kh¾c phơc nh÷ng tån t¹i cđa tuÇn 34.
- Tích cực ơn tập chuẩn bị kiểm tra cuối kì II.
- Tiếp tục tổng dọn vệ sinh vào chiều thứ 6 hàng tuần.
- Tìm hiểu một số điều về Bác Hồ.
3. GVCN nhËn xÐt:
- CÇn h¹n chÕ viƯc nĩi chuyện trong giờ học, chỉnh đốn tác phong khi đến lớp: khăn quàng, áo đĩng thùng, giày cĩ quay hậu. 
III. Ho¹t ®éng tËp thĨ.
- C¸n bé chi ®éi ®iỊu hµnh líp chơi trị chơi “Con thỏ”
IV. Cđng cè.
- Nh×n chung thùc hiƯn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ị ra, cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 35.
- DỈn dß líp cÇn thùc hiƯn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ị ra.
- TËp thĨ líp 
- Các phân đội trưởng.
- Líp phã HT.
- Chi đội tr ưởng.
- C¶ líp
- GVCN.
- C¶ líp
- C¶ líp

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 4tuan 34cktkn2 buoi.doc