Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 7 - Năm học 2010-2011 (Bản hay)

Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 7 - Năm học 2010-2011 (Bản hay)

I. Mục tiêu : Giúp HS

--Ôn tập củng cố kĩ năng tính giá trị của BT có chứa 2 chữ

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu

 Bài 1 :

 GV gọi HS nêu yêu cầu của bài toán

 Gv cho Hs t lµm vµ ®ỉi chÐo v KT ln nhau

 a/ Nếu a= 152 và b = 6 thì giá trị của BT a x b = 152 x 6 = 912

 b/ Nếu a= 2450 và b = 8 thì gí trị của BT a xb = 2450 x 8 = 19 600

 GV gọi HS nhận xét , Gv chm bµi cho điểm mt s HS

 Bài 2 : Viết giá trị của BT vào ô trống

 - Gv trưng bảng phụ có ghi bài toán yêu cầu Hs lên bảng điền ,

 

doc 8 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 21/01/2022 Lượt xem 287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 7 - Năm học 2010-2011 (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 7
 Tõ ngµy 4/ 10/2010 ®Õn ngµy 8 /10/2010
 Thø hai
TiÕng Anh
( Gv d¹y chuyªn lªn líp )
****************************
To¸n : ¤n bµi tËp to¸n
Biểu thức có chứa 2 chữ
I. Mục tiêu : Giúp HS 
--Ôn tập củng cố kĩ năng tính giá trị của BT có chứa 2 chữ 
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 Bài 1 :
 GV gọi HS nêu yêu cầu của bài toán
 Gv cho Hs tù lµm vµ ®ỉi chÐo vë KT lÉn nhau 
 a/ Nếu a= 152 và b = 6 thì giá trị của BT a x b = 152 x 6 = 912 
 b/ Nếu a= 2450 và b = 8 thì gí trị của BT a xb = 2450 x 8 = 19 600
 GV gọi HS nhận xét , Gv chÊm bµi cho điểm mét sè HS 
 Bài 2 : Viết giá trị của BT vào ô trống 
 - Gv trưng bảng phụ có ghi bài toán yêu cầu Hs lên bảng điền , 
a
b
a + b
a – b 
a xb 
a :b 
200
5
4500
9
 Gv gọi HS nhận xét , Gv nhận xét , kết luận 
 Bài 3 : Gv tiến hành tương tự bài 2 
m
6
32
138
901
512
n
8
45
324
66
329
n + m x 2
Bài 4 : Vẽ hình theo mẫu : Gv yêu cấu HS tự làm , sau đó trao đổi vở cho nhau 
* GV tổng kết giờ học 
****************************
ChÝnh t¶
Nhí – viÕt: Gµ trèng vµ c¸o
 ph©n biƯt ch/ tr, ­¬n/­¬ng
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
1. KiÕn thøc: Nhí- viÕt l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®ĩng mét ®o¹n trÝch trong bµi th¬ Gµ Trèng vµ C¸o
2. Kü n¨ng: ViÕt ®ĩng chÝnh t¶ nh÷ng tiÕng b¾t ®Çu b»ng tr/ch ®Ĩ ®iỊn vµo chç trèng hỵp víi nghÜa ®· cho.
3. Th¸i ®é: Cã ý thøc rÌn ch÷ viÕt.
II. §å dïng d¹y – häc
- Mét sè tê phiÕu viÕt s½n néi dung bµi 2a
- Mét sè b¨ng giÊy nhá ®Ĩ HS ch¬i trß ch¬i viÕt tõ t×m ®­ỵc khi lµm bµi tËp 3.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A. KiĨm tra: Lµm l¹i bµi tËp 3, ViÕt lªn b¶ng líp 2 tõ l¸y cã ©m s, 
2 tõ l¸y cã ©m x
 Gv nhËn xÐt , cho ®iĨm 
B. D¹y bµi míi
1.Giíi thiƯu bµi: Nªu M§, YC cÇn ®¹t cđa tiÕt häc
2.H­íng dÉn chÝnh t¶: 8 - 10 phĩt
- Yªu cÇu: häc thuéc lßng ®o¹n th¬: Nghe lêi c¸o dơ thiƯt h¬n... ®Õn hÕt bµi Gµ Trèng vµ C¸o.
§äc bµi
 H - ý ®o¹n th¬ muèn nãi g×?
 HS T×m tr¶ lêi
-H­íng dÉn nhËn xÐt hiƯn t­ỵng chÝnh t¶:
-trong bµi cã nh÷ng danh tõ riªng nµo? 
- H­íng dÉn luyƯn viÕt c¸c ch÷ ghi tiÕng khã dƠ viÕt sai
Tr¶ lêi 
- Chĩ ý tªn riªng cÇn viÕt hoa, nh÷ng tõ ng÷ dƠ viÕt sai.
 §äc l¹i ®o¹n th¬ viÕt
3.ViÕt chÝnh t¶: 12 - 15 phĩt
- Nh¾c t­ thĨ ngåi viÕt , c¸ch tr×nh bµy bµi.
- yªu cÇu : nhí viÕt ®o¹n th¬ : Nghe lêi c¸o dơ thiƯt h¬n... ®Õn hÕt.
ViÕt chÝnh t¶
so¸t l¹i bµi chÝnh t¶.
4.ChÊm ch÷a bµi chÝnh t¶ : 4 - 5 phĩt
- GV chÊm 5 - 7 bµi. NhËn xÐt chung.
5.H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp chÝnh t¶: 4 -5 phĩt
a.Bµi tËp 2a : lµm viƯc c¶ líp
§äc Y/C cđa bµi 2a.
Tù lµm vµo vë bµi tËp .
- D¸n 3 tê giÊy khỉ to lªn b¶ng
 3 em lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ 
- §¹i diƯn c¸c nhãm ®äc l¹i ®o¹n v¨n sau khi ®· ®iỊn ®Çy ®đ c¸c tiÕng cßn thiÕu; sau ®ã nãi vỊ néi dung ®o¹n v¨n ?
§äc, tr¶ lêi
- NhËn xÐt kÕt qu¶ lµm bµi. Chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng.
Sưa bµi theo lêi gi¶i ®ĩng
 b.Bµi tËp 3a: tỉ chøc ho¹t ®éng c¶ líp
§äc yªu cÇu cđa bµi tËp 
ViÕt hai nghÜa lªn b¶ng
- Y/C: t×m tõ nhanh viÕt vµo b¨ng giÊy d¸n vµo cuèi mçi dßng trªn b¶ng.
Thùc hiƯn
- NhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng
viÕt vµo vë bµi tËp: 
6.Cđng cè, dỈn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc
- DỈn HS xem l¹i bµi 2b, 3b ghi nhí hiƯn t­ỵng chÝnh t¶ ®Ĩ kh«ng m¾c lçi khi viÕt.
********************************************************
Thø ba
¢m nh¹c
( Gv d¹y chuyªn lªn líp )
***************************
Tin häc
( Gv d¹y chuyªn lªn líp )
***************************
Khoa häc
Bµi 13: phßng bƯnh bÐo ph×
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
1. KiÕn thøc: HS nhËn biÕt dÊu hiƯu vµ t¸c h¹i cđa bƯnh bÐo ph×. Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bƯnh bÐo ph×
2. Kü n¨ng: Thùc hµnh phßng bƯnh bÐo ph×.
3. Th¸i ®é: Cã ý thøc phßng tr¸nh bƯnh bÐo ph×. X©y dùng th¸i ®é ®ĩng ®èi víi ng­êi bÐo ph×.
II. §å dïng d¹y – häc
- H×nh trang 28. 29 SGK.PhiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A. KiĨm tra bµi cị: KĨ tªn c¸c bƯnh do thiÕu dinh d­ìng,? C¸c biƯn ph¸p phßng bƯnh suy dinh d­ìng?
Tr¶ lêi
B. D¹y bµi míi
1. Giíi thiƯu bµi: So s¸nh träng l­ỵng cđa em Th¶o ( bÐo ph×) víi em D­¬ng, ( b×nh th­êng) ®Ĩ dÉn d¾t giíi thiƯu bµi
2. H­íng dÉn t×m hiĨu bµi
Ho¹t ®éng 1: : T×m hiĨu vỊ bƯnh bÐo ph×
*Mơc tiªu: NhËn d¹ng bÐo ph× ë trỴ em. Nªu ®­ỵc t¸c h¹i cđa bƯnh bÐo ph×
*C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Lµm viƯc theo nhãm 
Chia nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp
Hoµn thµnh phiÕu B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp.
Yªu cÇu: §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶
Tr¶ lêi
KÕt luËn: - Mét em bÐ cã thĨ ®­ỵc xem lµ bÐo ph× khi:
+ Cã c©n nỈng trªn h¬n møc trung b×nh so víi chiỊu cao vµ tuỉi lµ 20 %
+ Cã nh÷ng líp mì quanh ®ïi, c¸nh tay trªn vĩ vµ c»m.
+ BÞ hơt h¬i khi g¾ng søc.
- T¸c h¹i cđa bƯnh bÐo ph×:
+ Ng­êi bÞ bÐo ph× th­êng mÊt sù tho¶i m¸i trong cuéc sèng.
+ Ng­êi bÞ bÐo ph× th­êng gi¶m hiƯu suÊt lao ®éng vµ sù lanh lỵi trong sinh ho¹t.
+ Ng­êi bÞ bÐo ph× cã nguy c¬ bÞ bƯnh tim m¹ch, huyÕt ¸p cao,bƯnh tiĨu ®­êng, sái mËt ...
Nghe , nh¾c l¹i
Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn vỊ nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bƯnh bÐo ph×
*Mơc tiªu: Nªu ®­ỵc nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bƯnh bÐo ph×
*C¸ch tiÕn hµnh:
Nªu c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn:
+ Nguyªn nh©n g©y nªn bÐo ph× lµ g×?
+ Lµm thÕ nµo ®Ĩ phßng tr¸nh bÐo ph×?
+ CÇn ph¶i lµm g× khi em bÐ hoỈc b¶n th©n b¹n bÞ bÐo ph× hay cã nguy c¬ bÞ bÐo ph×?
Th¶o luËn tr¶ lêi
KÕt luËn: KÕt luËn: HÇu hÕt c¸c nguyªn nh©n g©y bÐo ph× ë trỴ em lµ do nh÷ng thãi quen kh«ng tèt vỊ mỈt ¨n uèng, chđ yÕu lµ do bè mĐ cho ¨n qu¸ nhiỊu, Ýt vËn ®éng.
- Khi ®· bÞ bÐo ph× cÇn:
 + Gi¶m ¨n vỈt, gi¶m l­ỵng c¬m, t¨ng thøc ¨n Ýt n¨ng l­ỵng, ¨n ®đ ®¹m, vi- ta-min vµ chÊt kho¸ng
+ §i kh¸m b¸c sÜ cµng sím cµng tèt ®Ĩ t×m ®ĩng nguyªn nh©n g©y bƯnh bÐo ph× ®Ĩ ®iỊu trÞ hoỈc nhËn ®­ỵc lêi khuyªn vỊ chÕ ®é dinh d­ìng hỵp lÝ.
+ KhuyÕn khÝch em bÐ hoỈc b¶n th©n m×nh ph¶i n¨ng vËn ®éng, luyƯn tËp thĨ dơc thĨ thao.
Mét sè em nh¾c l¹i
Ho¹t ®éng 3: §ãng vai
* Mơc tiªu : Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bƯnh do ¨n thõa chÊt dinh d­ìng.
* c¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Tỉ chøc vµ h­íng dÉn
- Chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho c¸c nhãm: mçi nhãm th¶o luËn vµ ®­a ra mét t×nh huèng. 
B­íc 2: Lµm viƯc theo nhãm
- C¸c nhãm th¶o luËn ®­a ra t×nh huèng.
- Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn c¸c b¹n ph©n vai theo t×nh huèng nhãm ®· ®Ị ra
- C¸c vai héi ý lêi tho¹i vµ diƠn xuÊt. C¸c b¹n kh¸c gãp ý kiÕn.
Th¶o luËn, bµn b¹c 
B­íc 3:
Tr×nh diƠn
Yªu cÇu: HS lªn ®ãng vai, c¸c HS kh¸c theo dâi vµ ®Ỉt m×nh vµo ®Þa vÞ nh©n vËt trong t×nh huèng nhãm b¹n ®­a ra vµ cïng th¶o luËn ®Ĩ ®i ®Õn lùa chän c¸ch 
****************************
Thø n¨m
TiÕng Anh
( Gv d¹y chuyªn lªn líp )
****************************
LuyƯn tõ vµ c©u
 LuyƯn tËp viÕt tªn ng­êi tªn ®Þa ph­¬ng 
I. Mơc tiªu 
 LuyƯn tËp t×m vµ viÕt tªn ng­êi , tªn ®Þa lÝ ViƯt Nam 
II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu 
 Gv h­íng dÉn cho HS tù lµm bµi 
Bµi 1 :H·y chÐp l¹i c¸c danh tõ riªng trong hai bµi TËp ®äc “ Th­ th¨m b¹n ( trang 25 ) vµ Mét ng­êi chÝnh trùc ( trang 36 )
 Gv cho HS tù t×m vµ nªu , Gv nhËn xÐt , KL 
 Bµi 2 : H·y lËp danh s¸ch 10 b¹n trong líp em theo mÉu sau .
Sè thø tù 
Hä vµ tªn 
N¬i ë hiƯn nay 
X· - HuyƯn - TØnh 
1
2
3
4
 Bµi 3 
 Xem trªn b¶n ®å ViƯt Nam , chÐp l¹i tªn 20 tØnh , thµnh phè .
 Gv cho HS t×m theo nhãm vµ ghi l¹i , Gv nhËn xÐt , 
****************************
§¹o §øc
TIẾT KIỆM TIỀN CỦA
I-MỤC TIÊU
-HS đọc bài này có khả năng:
-Nhận thức được cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào.
-HS biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi trong sinh hoạt hàng ngày.
-Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm. Không đồng tình với những hành vi, việc làm lãng phí tiền của.
II-TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN.
-Sách giáo khoa 4.
-Đồ dùng để chơi đóng vai.
-Mỗi HS có 3 tấm bìa xanh, đỏ, trắng.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Ổn định tổ chức 
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi 2 HS lên đọc thuộc lòng bài học.
3.Dạy học bài mới.
*Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (các thông tin trang 11 SGK )
-GV chia nhóm,yêucầu các nhóm đọc và thảo luận cácthôngtintrong SGK.
-Ở Việt Nam hiện nay, nhiều cơ quan có biển thông báo: Ra khỏi phòng, nhớ tắt điện.
-Người Đức có thói quen bao giờ cũng ăn hết không để thừa thức ăn.
-Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Cho HS nhận xét.
-GV chốt lại: Tiết kiệm là một thói quen tốt là biểu hiện của người văn minh, xã hội văn minh.
*Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến thái độ.
-Bài tập 1: Thảo luận nhóm và bày tỏ ý kiến về các ý kiến dưới đây:
+Tiết kiệm tiền là keo kiệt, bủn xỉn.
+Tiết kiệm tiền của là ăn tiêu, dè sẻn.
+Tiết kiệm tiền của là sử dụng tiền của một cách hợp lý, có hiệu quả.
+Tiết kiệm tiền của là ích nước, lợi nhà.
-Đề nghị HS giải thích lý do lựa chọn của mình.
-GV kết luận: .Ý kiến c, d đúng. .Ý kiến a, b sai.
*Hoạt động 3 : (Làm việc cá nhân )
Bài tập 2: Hà đang dùng hộp màu rất tốt, nay được tặng hợp màu ý hệt hộp màu cũ nhân dịp sinh nhật.
-GV treo bảng phụ ghi BT2 lên bảng.
-Em hãy giúp bạn Hà chọn cách giải quyết phù hợp trong tình huống đó.
a.Bỏ ngay hộp màu cũ, dùng hộp mới.
b.Dùng cả hai hộp một lúc.
c.Mang cho hộp cũ, dùng hộp mới.
d.Cất hộp mới để dành, dùng nốt hộp màu cũ.
-Gọi HS chưa lựa đáp án.
Hoạt động nối tiếp.
-Sưu tầm các truyện, tấm gương về tiết kiệm tiền của (BT6, SGK )
-Tự liên hệ việc tiết kiệm tiền của của bản thân (BT7, SGK ) 
4-Củng cố, dặn dò.
-Nhận xét tiết học.
********************************************************
Thø s¸u
TËp lµm v¨n
LuyƯn tËp ph¸t triĨn c©u chuyƯn 
I. Mơc tiªu : 
 RÌn kÜ n¨ng ph¸t triĨn c©u chuyƯn víi cèt truyƯn s½n cã 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu 
 §Ị bµi 1 :
 H·y t­ëng t­ỵng vµ kĨ l¹i c©u chuyƯn mét häc sinh giái giĩp ®ì b¹n häc yÕu ®­ỵc kÕt qu¶ tèt trong k× thi hÕt k× I.
1 Víi ®Ị bµi trªn , ®Ĩ c©u chuyƯn ph¸t triĨn phong phĩ, ta s¸ng t¹o nhiỊu t×nh huèng khã kh¨n ®Ĩ b¹n kh¾c phơc «n tËp tèt 
 VD: a- Buỉi tèi cã phim hay trªn truyỊn h×nh , bµi ch­a häc xong b¹n quyÕt t©m kh«ng xem phim mµ tiÕp tơc häc bµi 
 b- VỊ khuya rÊt buån ngđ nh­ng nghÜ bµi ch­a häc xong b¹n cè t×m c¸ch chèng l¹i c¬n buån ngđ ®Ĩ häc tiÕp ....
 Gv yªu cÇu HS tù lËp cho m×nh c¸c t×nh huèng cã thĨ x¶y ra , sau ®ã s¾p xÕp theo tr×nh tù ®Ĩ c©u chuyƯn ph¸t triĨn hỵp lÝ 
 Gv gäi HS tr×nh bµy 
 Hs kh¸c nmhËn xÐt 
 Gv nhËn xÐt bỉ sung 
 * Gv tỉng kÕt giê häc : DỈn HS ch­a ®¹t vỊ nhµ lµm l¹i bµi 
 *****************************
To¸n : ¤n Bµi tËp to¸n
Biểu thức có chứa 3 chữ 
I. Mục tiêu : 
- Ôn tập rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức có chứa 3 chữ 
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Bài 1: Tính giá trị của BT a – b + c Biết 
a/ a = 100 : b = 42 : c = 84 
b/ 1409 : b = 400 : c = 16 
 Gv gọi 2 HS lên bảng làm trên bảng lớp HS dưới lớp làm trong vở luyện 
 GV gọi HS nhận xét , GV kết luận 
Bài 2 : Viết tiếp vào chôz trống : Gv cho HS làm trong vở , HS tự kiểm tra bài cho nhau 
Bài 3 : Gv trưng bảng phụ có ghi đầu bài toán , yêu cầu HS lên bảng điền 
m
78
216
1521
3047
n
9
6
8
3
 p
3
5
8
9
m + n – p
m x n x p
 HS kh¸c nhËn xÐt ,Gv nhËn xÐt 
 * Gv tổng kết giờ học 
*****************************
 Sinh ho¹t tËp thĨ
I . Mơc tiªu :
 - Tỉng kÕt thi ®ua trong tuÇn 
 - RÌn cho Hs tÝnh tËp thĨ , tinh thÇn ®oµn kÕt , t¹o cho Hs vui ch¬i ®Ĩ häc sinh häc tèt h¬n 
II. Néi dung sinh ho¹t
 1. Lớp trưởng chỉ đạo cho C¸c tỉ xÕp thi ®ua trong tuÇn 
 + C¸c tỉ tr­ëng b¸o c¸o kÕt qu¶ tỉng kÕt 
 + Líp tr­ëng tỉng kÕt xÕp thi ®ua 
2. GV nhËn xÐt vỊ t×nh h×nh häc tËp cđa líp.
 - C¨n cø vµo kÕt qu¶ thi ®ua trong tuÇn Gv nhËn xÐt tuyªn d­¬ng nh÷ng tỉ vµ c¸ nh©n thùc hiƯn t«t 
- NhËn xÐt vỊ ý thøc häc tËp ë líp, ë nhµ cđa HS
3. Ph­¬ng h­íng tuÇn sau:
- Cđng cè nỊ nÕp häc tËp
- Thùc hiƯn tèt néi qui cđa tr­êng cđa líp.
- Thùc hiƯn tèt an toµn giao th«ng khi ®i vỊ häc 
- §¶m b¶o VS c¸ nh©n , Vs líp s¹ch sÏ , VS khu vùc s©n tr­êng ®· ®­ỵc ph©n c«ng 
4 . Qu¶n ca tỉ chøc cho c¸c b¹n vui v¨n nghƯ , ch¬i trß ch¬i , ....

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_buoi_2_tuan_7_nam_hoc_2010_2011_ban_hay.doc