Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 - Năm học 2010-2011 (Bản tích hợp 2 cột)

Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 - Năm học 2010-2011 (Bản tích hợp 2 cột)

I. Mục tiêu

 - Sau bài học, HS:

 + Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.

 + Biết được : Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến.

 + Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của HS.

 + Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập.

 * HS khá giỏi : Nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập; Biết quí trọng những bạn trung thực và không bao che cho những hành vi thiếu trung thực trong học tập.

II. Đồ dung dạy học

 - Tranh vẽ tình huống SGK

 - Bảng nhóm, giấy màu xanh, đỏ.

 - Nhóm 6, nhóm đôi, cá nhân.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 76 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 10/01/2022 Lượt xem 300Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 - Năm học 2010-2011 (Bản tích hợp 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN1
Thứ hai ngày 30 tháng 8 năm 2010
Chào cờ
-----------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC.
TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP
(tiết 1)
I. Mục tiêu 
 - Sau bài học, HS:
 + Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.
 + Biết được : Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến. 
 + Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của HS.
 + Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập.
 * HS khá giỏi : Nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập; Biết quí trọng những bạn trung thực và không bao che cho những hành vi thiếu trung thực trong học tập.
II. Đồ dung dạy học
 - Tranh vẽ tình huống SGK
 - Bảng nhóm, giấy màu xanh, đỏ. 
 - Nhóm 6, nhóm đôi, cá nhân.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A. Mở đầu 
 - GV giới thiệu: Sách Đạo đức lớp 4 gồm có 12 bài..Các em sẽ lần lượt được tiếp thu những kiến thức quan trọng và, bổ ích và lí thú qua những bài học đó. 
B. Bài mới
1Giới thiệu
2.Hoạt động 1: Xử lí tình huống
 - GV treo tranh tình huống như SGK. 
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1 trong SGK
- GV tóm tắt mấy cách giải quyết chính: 
 a. Mượn tranh, ảnh của bạn để đưa cô giáo xem. 
 b. Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng để quên ở nhà. 
 c. Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tầm nộp sau. 
- GV hỏi: Nếu là Long, em sẽ chọn cách giải quyết nào?
- GV căn cứ vào số HS giơ tay theo từng cách giải quyết để chia HS vào mỗi nhóm.
- Yêu cầu từng nhóm thảo luận vì sao chọn cách giải quyết đó 
- GV kết luận:
 + Cách giải quyết (c) là phù hợp, thể hiện tính trung thực trong học tập.
 + Yêu cầu vài HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.
3. Hoạt động 2: Làm việc cá nhân( BT1-SGK)
 - GV nêu yêu cầu BT
 - GV kết luận :
 + Các việc (a), (b), (d) là thiếu trung thực trong học tập.
4. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm(BT2-SGK)
 - GV nêu từng ý trong BT và y/c mỗi HS tự lựa chọn và đứng vào 1 trong 3 vị trí, qui ước theo 3 thái độ: 
 + Tán thành
 + Phân vân
 + Không tán thành
 - Yêu cầu các nhóm HS có cùng sự lựa chọn thảo luận, giải thích lí do lựa chọn của mình. 
- GV kết luận: 
 + Ý kiến(b), (c) là đúng.
 + Ý kiến (a) là sai
* Mời 2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK
C. Củng cố- Dặn dò
 - Nhận xét giờ học.Tuyên dương nhóm, cá nhân hoạt động tích cực.
 - Dặn HS về sưu tầm các mẩu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập.
 - Tự liên hệ( BT6-SGK) 
 - Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm theo chủ đề bài học(BT5-SGK)
- HS chú ý lắng nghe.
 -HSquan sát tranh và đọc nội dung tình huống.
- HS nối tiếp nhau liệt kê những cách giải quyết có thể có của bạn Long trong tình huống. 
- HS giơ tay theo từng cách giải quyết
-HS tập hợp theo nhóm.
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Lớp trao đổi, bổ sung về mặt tích cực, hạn chế của mỗi cách giải quyết .
- Vaì HS đọc.
- HS làm việc cá nhân.
 - HS trình bày ý kiến, trao đổi, chất vấn lẫn nhau
 - HS chú ý lắng nghe.
- HS làm theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Cả lớp trao đổi, bổ sung.
-2 HS đọc 
Tập đọc
	DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu	
I - Môc tiªu: Theo Tô Hoài 
 1. Đọc lưu loát toàn bài:
 - Đọc đúng các từ ngữ, tiếng có âm, vần dễ lẫn: cánh bướm non, chùn chùn, lương ăn, nức nở 
- Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật.
 - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp - bênh vực người yếu.
Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
II- §å dïng d¹y häc:
Tranh trong SGK.
III- Ho¹t ®éng d¹y –häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
A-Më ®Çu(1p)
GV giíi thiÖu
S¸ch TiÕng ViÖt 4 –TËp 1 gåm cã 5 chñ ®iÓm: Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n, M¨ng mäc th¼ng, Trªn ®«i c¸nh ­íc m¬, cã chÝ th× nªn, TiÕng s¸o diÒu. C¸c em sÏ lÇn l­ît t×m hiÓu 5 chñ ®iÓm ®ã qua c¸c bµi häc rÊt hay vµ hÊp dÉn.
- Chñ ®Ò ®Çu tiªn “ Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n”
B-Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV ®­a tranh, giíi thiÖu
Nhµ v¨n T« Hoµi ®· viÕt tËp truyÖn “ DÕ mÌn phiªu l­u ký” n¨m 1941
( ghi chÐp vÒ nh÷ng cuéc phiªu l­u cña DÕ MÌn). §Õn nay truyÖn ®· ®­îc t¸i b¶n nhiÒu lÇn vµ ®­îc dÞch ra nhiÒu thø tiÕng trªn ThÕ giíi. T¸c phÈm nµy cuèn hót rÊt nhiÒu b¹n ®äc nhá tuæi ë kh¾p n¬i.
PhÇn bµi häc h«m nay “ DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu” ®­îc trÝch trong tËp truyÖn ®ã.
2.LuyÖn ®äc:
2. H­íng dÉn häc sinh luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi.
a) LuyÖn ®äc:
 - GV chia đoạn: 4 đoạn
 - Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo vòng	
- Sau vòng1,HS phát hiện tõ,tiếng khó đọc. 
- Sau vòng 2 : Gi¶i nghÜa tõ chó gi¶i 
Giải nghĩa thêm một số từ ng÷: bù, l­¬ng ¨n, ¨n hiÕp, mai phôc.Có thể đặt câu nếu HS khó hiểu.
-Luyện đọc theo cặp
- GV nhËn xÐt, h­íng dÉn
- GVđọc mẫu toàn bài 
3.T×m hiÓu bµi 
b) T×m hiÓu bµi
- Gäi hs ®äc tõng ®o¹n vµ tr¶ lêi c©u hái :
 + Dế Mèn gặp Nhà Trò trong hoàn cảnh như thế nào? 
? ChÞ Nhµ Trß yÕu ít nh­ thÕ nµo ?
? Nhµ Trß bÞ NhÖn øc hiÕp , ®e däa nh­ thÕ nµo ?
? Nh÷ng lêi nãi vµ cö chØ nµo nãi lªn tÊm lßng hµo hiÖp cña DÕ MÌn ?
* Liªn hÖ, më réng: Em ®· bao giê thÊy mét ng­êi biÕt bªnh vùc kÎ yÕu nh­ DÕ MÌn ch­a? KÓ v¾n t¾t c©u chuyÖn.
- Nêu một hình ảnh nhân hóa mà em thích, cho biết vì sao em thích hình ảnh đó? 
-Hãy nêu nội dung của bài! 
* Nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp - bênh vực người yếu.
c) §äc diÔn c¶m:
- Hướng dẫn, điều chỉnh cách đọc sau mỗi đoạn
- Treo bảng phụ đã chép sẵn đoạn văn cần luyện đọc(đoạn 3)
- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3: 
 + Giáo viên đọc mẫu.
C.Cñng cè, dÆn dß: 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, biÓu d­¬ng HS häc tèt. 
 - Dặn HS về đọc lại bài.
 - Cã thÓ t×m ®äc truyÖn “ DÕ MÌn phiªu l­u ký”
 - Chuẩn bị bài sau: Mẹ ốm	
- Häc sinh l¾ng nghe
- HS chú ý theo dõi.
- Từng nhãm 4 häc sinh tiếp nối nhau đọc bài
- Hs đọc luyện đọc theo cặp
- 1HS đọc toàn bài.
- HS chú ý lắng nghe.
- 1 HS ®äc ®o¹n 1, c¶ líp ®äc thÇm theo
- ( Dế Mèn đi qua một vùng cỏ xước thì nghe tiếng khóc tỉ tê của chị Nhà Trò bên tảng đá cuội) 
HS nhËn xÐt .
- Th©n h×nh chÞ bÐ nhá, gÇy yÕu.. C¸nh chÞ máng, ng¾n chïn chïn...
-V× èm yÕu, chÞ kiÕm b÷a còng ch¼ng ®ñ nªn l©m vµo c¶nh nghÌo tóng...
- 1 HS ®äc ®o¹n 2, HS kh¸c ®äc thÇm .
- HS tr¶ lêi c©u hái 2 theo nhóm 4 
- Tr­íc ®©y mÑ nhµ Trß cã vay l­¬ng 
¨n cña nhµ NhÖn ch­a tr¶ ®­îc th× ®· chÕt :
- Nhµ Trß èm yÕu, kiÕm ¨n kh«ng ®ñ, kh«ng tr¶ ®­îc nî, bän NhÖn ®· ®¸nh chÞ mÊy lÇn, lÇn nµy chÆn 
®­êng, ®Þnh b¾t ¨n thÞt .
-1HS ®äc ®o¹n 3 
-HS trao ®æi nhãm theo tõng bµn
- Lêi DÕ MÌn: Em ®õng sî 
 H·y trë vÒ...
- Cö chØ vµ hµnh ®éng:
- Ph¶n øng m¹nh mÏ: Xße c¶ hai cµng b¶o vÖ, che chë: D¾t Nhµ Trß ®i.
- 1-2 HS nªu
- Vài HS tiếp nối nhau nêu và giải thích.
- Vài HS nêu
-HS ghi ý nghÜa vµo vë 
-4 HS đọc tiếp nối toàn bài; Cả lớp theo dõi phát hiện giọng đọc
+ HS chú ý lắng nghe; phát hiện cách đọc diễn cảm.
+ HS luyện đọc theo cặp
+ Thi đọc diễn cảm
---------------------------------------------------------
Toán
¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 000
I/ Môc tiªu 
- Đọc, viết được các số đến 100000.
- Biết phân tích cấu tạo số.
Bài 1, bài 2, bài 3: a) Viết được 2 số; b) dòng 1
II/ §å dïng d¹y häc
Gi¸o ¸n , sgk , phiÕu ht
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1, ¤n l¹i c¸ch ®äc sè, viÕt sè vµ c¸c hµng (15p)
a, VD: 83251 
Cho hs nªu c¸c sè øng víi c¸c hµng.
NhËn xÐt – cho hs ®äc 
b, Cho hs ®äc c¸c sè :
83001 ; 80201 ; 80001 .
c, Quan hÖ gi÷a c¸c hµng liÒn kÒ .
CH: 1 chôc b»ng bao nhiªu ®¬n vÞ? ...
NhËn xÐt 
d, ¤n l¹i c¸c sè trßn chôc, trßn tr¨m, trßn ngh×n .
Cho hs lÊy VD , GV ®äc cho hs viÕt b¶ng con .
NhËn xÐt 
2Luyện tập
Bµi 1(5) 
- Gäi hs ®äc yªu cÇu 
a, GV h­íng dÉn hs ®iÒn vµo tia sè.
b, Cho hs ®Õm miÖng ®Õm thªm 1000.
NhËn xÐt 
- Cñng cè hµng vµ c¸ch ®äc sè, viÕt sè .
Bµi 2(6/)
Cho hs nªu miÖng kÕt qu¶ .
NhËn xÐt 
Bµi 3(6 /)
a, ViÕt c¸c sè thµnh tæng 
Cho hs lµm phiÕu häc tËp 
Ch÷a bµi cho hs kiÓm tra bµi lÉn nhau .
b, ViÕt theo mÉu 
Cho hs viÕt b¶ng con + b¶ng líp 
NhËn xÐt 
Cho hs lµm vë + b¶ng líp 
3, Cñng cè – dÆn dß 
Gäi hs nªu l¹i néi dung bµi häc 
- hs nªu miÖng 
- 3-5 hs ®äc 
1 chôc = 10 ®¬n vÞ 
- ViÕt b¶ng con VD: (50 ; 100 ...)
- §äc c¸c sè : T¸m tr¨m 
B¶y m­¬i ngh×n ...
- 2 hs ®äc yªu cÇu 
- 1 hs lªn b¶ng ®iÒn tia sè .
- Nªu miÖng : 36 000; 37000; 38 000 .... 42 000.
-§äc yªu cÇu 
5 hs nªu miÖng 
- §äc yªu cÇu
Lµm phiÕu 
NhËn xÐt ®æi bµi KT
- Lµm b¶ng 
6000 + 200 + 30 = 6230...
-2 hs nªu l¹i néi dung 
Âm nhạc
(Đ/c Hùng dạy)
Thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2010
Mĩ thuật
MÀU SẮC VÀ CÁCH PHA MÀU
(Đ/C Mai Hằng dạy)
LUYỆN TỪ VÀ CÂU.
CẤU TẠO CỦA TIẾNG
I.Môc tiªu 
- N¾m ®­îc cÊu t¹o ba phÇn cña tiÕng (©m ®Çu, vÇn, thanh)
- Néi dung ghi nhí 
- §iÒn ®­îc c¸c bé phËn cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u tôc ng÷ ë BT1 vµo b¶ng mÉu (môc III)
- HS khá, giỏi giải được câu đố ở BT2 ( mục III)
II. Đồ dùng dạy học
 - Bảng phụ vẽ sơ đồ cấu tạo của tiếng.
 - Bảng nhóm.
 - Nhóm đôi, nhóm 4, cá nhân.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y –häc 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I.KTBC(1p)
- KT®å dïng häc tËp
II.Bµi míi
1.Giíi thiÖu bµi(1p)
- Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng
2.NhËn xÐt (15p)
- Gäi häc sinh ®äc vÝ dô sgk
? Dßng ®Çu cã mÊy tiÕng, dßng hai cã mÊy tiÕng?
- Cho HS ®¸nh vÇn tiÕng ®Çu ®Ó t×m bé phËn cña tiÕng 
- Cho HS ho¹t ®éng nhãm ph©n tÝch cÊu t¹o c¸c tiÕng 
Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o nhËn xÐt
? TiÕng do nh÷ng bé phËn nµo t¹o thµnh?
? TiÕng nµo cã ®ñ bé phËn tiÕng nµo kh«ngcã ®ñ bé phËn ?
KL: Trong mçi tiÕng bé phËn vÇn vµ thanh b¾t buéc ph¶i cã mÆt .Bé phËn ©m ®Çu kh«ng b¾t buéc ph¶i cã mÆt
L­u ý: Thanh ngang kh«ng ®¸nh dÊu khi viÕt, cßn c¸c thanh kh¸c ®Òu ®­îc ®¸nh dÊu trªn hoÆc d­íi ©m chÝnh.
3. Phần Ghi nhớ
4. Phần Luyện tập
 *BT1
- Gäi hs ®äc yªu cÇu
- NhËn xÐt ch÷a bµi 
*BT2:
- NhËn xÐt, ch÷a bµi
III. Cñng cè d¨n dß.
Gäi hs nh¾c l¹i ghi nhí
- Nhận xét giờ học
- ChuÈn bÞ bµi sau.
HS ghi ®Çu bµi
-3HS đọc 
- 6 tiÕng, 8 tiÕng
-HS ®¸nh vÇn
- 3 bé phËn: ©m ®Çu, vÇn, thanh
- Nhãm 1: ¬i, th­¬ng, lÊy, bÝ
- Nhãm 2: cïng, tuy, r»ng, kh¸c
- Nhãm 3: gièng, nh­ng, chung, giµn
- ý 1 ghi nhí: thanh, ©m ®Çu, vÇn
-HS nªu
- HS ®äc ghi nhí SGK
- 2 Hs ®äc yªu cÇu 
- Hs lµm vë bµi tËp
- Hs ph©n tÝch nèi tiÕp mçi hs mét tiÕng
- Hs nªu yªu cÇu
- Một số HS khá, giỏi trả lời
-2 HS nhắc lại
Toán
 ÔN TẬP ... Óm ngo¹i h×nh cña chó bÐ liªn l¹c? C¸c chi tiÕt Êy nãi lªn ®iÒu g×?
- Yªu cÇu HS chØ cÇn kÓ 1 ®o¹n cã kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt.
 - HS kh¸ giái kÓ ®­îc toµn bé c©u chuyÖn , kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh hai nh©n vËt .
- NhËn xÐt tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh kÓ tèt.
-GV nhËn xÐt giê häc ,giao BTVN: häc thuéc phÇn ghi nhí+ lµm bµi tËp 2 vµo vë.
 + Qua h×nh d¸ng, hµnh ®éng, lêi nãi vµ ý nghÜ cña nh©n vËt.
- Nh¾c l¹i ®Çu bµi.
- HS §äc ®o¹n v¨n.
 -Th¶o luËn nhãm 4 lµm trªn giÊy.
 + Ghi v¾n t¾t ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña Nhµ Trß vÒ:
 - Søc vãc: g©y yÕu qu¸.
 - Th©n m×nh: bÐ nhá, ng­êi bù nh÷ng phÊn nh­ míi lét.
 - C¸nh: Hai c¸nh máng nh­ c¸nh b­ím non, l¹i ng¾n chïn chïn.
 - “ Trang phôc”: MÆc ¸o th©m dµi, ®«i chç chÊm ®iÓm vµng.
 - TÝnh c¸ch : yÕu ®uèi.
 - Th©n phËn: téi nghiÖp, ®¸ng th­¬ng, dÔ bÞ b¾t n¹t
- 3 -> 4 HS ®äc ghi nhí SGK
- 2 HS ®äc bµi vµ ®o¹n v¨n tr¶ lêi c©u hái ( lÊy bót ch× g¹ch ch©n).
 + Ng­êi gÇy, tãc bói ng¾n, hai tói ¸o c¸nh n©u trÔ xuèng tËn ®ïi, quÇn ng¾n tíi gÇn ®Çu gèi, ®«i b¾p ch©n nhá lu«n lu«n ®éng ®Ëy, ®«i m¾t s¸ng vµ xÕch.
 + Chó bÐ lµ con mét gia ®×nh n«ng d©n nghÌo, quen chÞu ®ùng vÊt v¶. Chó bÐ rÊt hiÕu ®éng, trong tói ®· tõng ®ùng rÊt nhiÒu ®å ch¬i hoÆc ®ùng c¶ lõu ®¹n khi ®i liªn l¹c. Chó lµ ng­êi nhanh nhÑn, hiÕu ®éng, th«ng minh, thËt thµ.
 - HS ®äc yªu cÇu trong SGK.
 - Quan s¸t tranh minh ho¹ “ Nµng tiªn èc”
 - 2; 3 HS thi kÓ:
§Þa lÝ
D·y nói Hoµng Liªn S¬n
I,Môc tiªu: häc xong bµi nµy H biÕt:
 - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ ®Þa h×nh , khÝ hËu cña d·y nói Hoµng Liªn S¬n :
 + D·y nói cao vµ ®å sé nhÊt VN:cã nhiÒu ®Ønh nhän ,s­ên nói rÊt dèc ,thung lòng th­êng hÑp vµ s©u.
 + KhÝ hËu ë nh÷ng n¬i cao l¹nh quanh n¨m
 -ChØ ®­îc d·y nói Hoµng Liªn S¬n trªn b¶n ®å (l­îc ®å ) tù nhiªn VN.
 -Sö dông b¶ng sè liÖu ®Ó nªu ®Æc ®iÓm khÝ hËu ë møc ®¬n gi¶n:dùa vµo b¶ng sè liÖu cho s½n®Ó nhËn xÐt vÒ nhiÖt ®é cña Sa Pa vµo th¸ng 1 vµ th¸ng 7.
 - HS kh¸ ,giái 
 +ChØ vµ ®äc tªn nh÷ng dÉy nói chÝnh ë B¾c Bé : S«ng G©m , Ng©n S¬n , B¾c S¬n , §«ng TriÒu .
 +Gi¶i thÝch v× sao Sa Pa trë thµnh n¬i du lÞch , nghØ m¸t næi tiÕng ë vïng nói phÝa B¾c
 -Tù hµo vÒ c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn cña n­íc ViÖt Nam.
II. Chuẩn bị
 - Bản đồ Địa lí tự nhiên VN.
 - Lược đồ các dãy núi chính ở Bắc Bộ.
 - Tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn.
 - Cá nhân, nhóm đôi, nhóm 4.
III,C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Nội dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1,KTBC
2,Bµi míi: 
2.1 Giíi thiÖu bµi:
2.2 Hoµng Liªn S¬n –d·y nói cao vµ ®å sé nhÊt ViÖt Nam.
23 KhÝ hËu l¹nh quanh n¨m.
3. Cñng cè -dÆn dß 
 -Muèn sö dông b¶n ®å ta ph¶i lµm g×?
-G nhËn xÐt. 
*Ho¹t ®éng 1: lµm viÖc c¸ nh©n
-G chØ vÞ trÝ cña d·y nói HLS trªn b¶n ®å ®Þa lý TN VN 
-H dùa vµo kÝ hiÖu t×m vÞ trÝ cña d·y nói HLS ë h×nh 1.
-H dùa vµo l­îc ®å h×nh 1kªnh ch÷ sgk tr¶ lêi c¸c c©u hái:
+HS kh¸ ,giái chØ vµ ®äc tªn nh÷ng dÉy nói chÝnh ë B¾c Bé , trong ®ã d·y nói nµo dµi nhÊt.
?D·y nói HLS dµi bao nhiªu km réng bao nhiªu km?
?§Ønh nói, s­ên vµ thung lòng cña d·y HLS ntn?
-D·y nói HLS ë ®©u?
-H nªu –G ghi b¶ng
-G chØ ®Ønh nói vµ s­ên nói.
-Chç ®Êt thÊp n»m gi÷a c¸c s­ên nói gäi lµ g×?
*Ho¹t ®éng 2: th¶o luËn nhãm 4
+ChØ ®Ønh nói Phan-xi-p¨ng ë h×nh 1vµ cho biÕt ®é cao cña nã?
+T¹i sao ®Ønh nói Phan-xi-p¨ng ®­îc gäi lµ “nãc nhµ” cña tæ quèc ?
*Ho¹t ®éng 3: lµm viÖc c¶ líp.
- KhÝ hËu ë nh÷ng n¬i cao cña HLS ntn?
+ HS kh¸ ,giái gi¶i thÝch v× sao Sa Pa trë thµnh n¬i du lÞch , nghØ m¸t næi tiÕng ë vïng nói phÝa B¾c
-Dùa vµo b¶ng sè liÖu , em h·y nhËn xÐt vÒ nhiÖt ®é cña Sa pa vµo th¸ng 1 vµ th¸ng 7.
-GV nhËn xÐt giê häc ,giao bµi VN
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
-2 HS trả lời
-HS nhËn xÐt. 
-H tù quan s¸t vµ chØ vÞ trÝ cña d·y nói.
-D·y Hoµng Liªn S¬n
-D·y S«ng G©m
-D·y Ng©n S¬n
-D·y B¾c S¬n
-D·y §«ng TriÒu
-Trong ®ã d·y HLS lµ d·y nói dµi nhÊt.
-D·y HLS dµi 180 km vµ réng gÇn 30km
-§Ønh nói nhän, s­ên nói rÊt dèc, thung lòng th­êng hÑp vµ s©u.
-D·y nói HLS n»m gi÷a s«ng Hång vµ s«ng §µ n»m ë phÝa b¾c cña n­íc ta. 
-Gäi lµ thung lòng
-H lµm viÖc trong nhãm theo c¸c gîi ý sau.
-§Ønh Phan-xi-p¨ng cao 3143 m lµ ®Ønh nói cao nhÊt n­íc ta.
-Phan-xi-p¨ng cã ®Ønh nhän vµ s¾c, xung quanh cã mÊy mï che phñ.
-§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
-Y/c H ®äc thÇm môc 2 sgk 
-ë nh÷ng n¬i cao cña HLS khÝ hËu l¹nh quanh n¨m. Vµo mïa ®«ng cã khi cã tuyÕt r¬i .
-H chØ vÞ trÝ cña Sa pa trªn b¶n ®å ®Þa lý VN?
-Sa pa cã khÝ hËu m¸t mÎ quanh n¨m, phong c¶nh ®Ñp nªn ®· trë thµnh n¬i du lÞch, nghØ m¸t lý t­ëng cña vïng nói phÝa b¾c.
-NhiÖt ®é cña th¸ng 1thÊp h¬n so víi nhiÖt ®é cña th¸ng 7.
-H nªu bµi häc sgk.
Toán
TriÖu vµ líp triÖu.
I) Môc tiªu:
	- NhËn biÕt hµng triÖu, hµng chôc triÖu, hµng tr¨m triÖu vµ líp triÖu.
 - BiÕt viÕt c¸c sè ®Õn líp triÖu
	- Cã ý thøc khi häc to¸n, tù gi¸c khi lµm bµi tËp.
II) Chuẩn bị
 - Bảng phụ chép sẵn ghi nhớ trong SGK
 - Cá nhân, nhóm đôi.
III)c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:
Nội dung
Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
2. KTBC 
3. Bµi míi: 
a. Giíi thiÖu bµi
b.Giíi thiÖu hµng triÖu, chôc triÖu, tr¨m triÖu, líp triÖu:
c. Thùc hµnh : 
Bµi 1: 
Bµi 2:
Bµi 3: 
3. Cñng cè - dÆn dß: 
Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi XÕp c¸c sè theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ.
- Ghi b¶ng.
- Yªu cÇu HS lªn b¶ng viÕt sè mét ngh×n, mét chôc ngh×n, mét tr¨m ngh×n, m­êi tr¨m ngh×n.
- GV: m­êi tr¨m ngh×n cßn gäi lµ mét triÖu, mét triÖu viÕt t¾t lµ: 
1 000 000.
+ H­íng dÉn HS nhËn biÕt 
1 000 000, 
10 000 000 : 100 000 000.
+ Líp triÖu gåm c¸c hµng nµo?
+ Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c hµng theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
HS ®Õm thªm 1 triÖu tõ 1 triÖu ®Õn 10 triÖu.
+ Yªu cÇu HS ®Õm thªm 10 triÖu tõ 10 triÖu ®Õn 100 triÖu.
GV nhËn xÐt chung.
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi sau ®ã tù lµm bµi , c¶ líp lµm bµi vµo vë.
+ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm : 
M: 1 chôc triÖu 2 chôc triÖu
10 000 000 20 000 000
- GV cïng HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi.
- GV Yªu cÇu HS viÕt sè råi tr¶ lêi c©u hái cét thø 2
- GV y/c HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi vµo vë.
- GV nhËn xÐt giê häc.
 - DÆn HS vÒ lµm bµi tËp 4 vµ chuÈn bÞ bµi sau: “ TriÖu vµ líp triÖu – tiÕp theo”
1 HS lªn b¶ng lµm bµi theo yªu cÇu.
 213 987; 213 978; 213 798; 213 789
 HS ghi ®Çu bµi vµo vë
- HS viÕt lÇn l­ît : 1 000 ; 10 000 ; 100 000 ; 1000 000
- HS theo dâi vµ nh¾c l¹i ghi nhí SGK
 + Líp triÖu gåm c¸c hµng: hµng triÖu, hµng chôc triÖu, hµng tr¨m triÖu.
+ HS nh¾c l¹i.
- HS thực hiện yêu cầu theo nhóm đôi
- HS ®Õm theo yªu cÇu 
-- HS nx söa sai
- HS lµm bµi vµo vë. 
3 chôc triÖu 4 chôc triÖu 
30 000 000 40 000 000 
6 chôc triÖu 7 chôc triÖu  
60 000 000 70 000 000 
9 chôc triÖu 1 tr¨m triÖu  
90 000 000 100 000 000 
.
- HS ch÷a bµi vµo vë
- HS ®äc sè vµ tù lµm bµi vµo vë + tr¶ lêi CH
+50 000(4 sè 0 )
+ 7 000 000 (6 sè 0)...
- HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.
- L¾ng nghe
- Ghi nhí
ChÝnh t¶ (nghe-viÕt) 
M­êi n¨m câng b¹n ®i häc
I,Môc tiªu:
 -Nghe - viÕt ®óng vµ tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ :’’M­êi n¨m câng b¹n ®i häc’’ s¹ch sÏ ®óng quy ®Þnh 
 -LuyÖn ph©n biÖt vµ viÕt ®óng nh÷ng tiÕng cã ©m vÇn dÔ lÉn : s/x, ¨n/¨ng.
II. Chuẩn bị
 Bảng nhóm.
 - Cá nhân, nhóm.
IV,C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
Nội dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
 1,KTBC
2,Bµi míi : 
 -Giíi thiÖu bµi :
 -HD nghe viÕt
H­íng dÉn lµm bµi tập
 -Bµi 2:
-Bµi 3:
4,Cñng cè dÆn dß: 
 -Gäi 2H lªn b¶ng viÕt c¶ líp viÕt vµo nh¸p .
 -G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
 .
-§äc toµn bµi chÝnh t¶
 - GV ®Æt mét sè c©u hái vÒ néi dung bµi
- H­íng dÉn HS t×m vµ viÕt tõ khã
 -§äc tõng c©u hoÆc tõng bé phËn ng¾n (mçi c©u 2 l­ît )
 -§äc l¹i toµn bµi
 -ChÊm ch÷a 7-10 bµi 
 -NhËn xÐt chung
 -Nªu y/c bµi tËp 
 -HS ®äc néi dung truyÖn 
 -NhËn xÐt tõng bµi vÒ:chÝnh t¶,ph¸t ©m ,kh¶ n¨ng hiÓu ®óng tÝnh kh«i hµi vµ ch©m biÕm .
 -Chèt l¹i lêi gi¶i ®óng .
Nªu c©u ®è .
 -Chèt l¹i lêi gi¶i ®óng : Tr¨ng.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
-VÒ nhµ t×m 10 tõ ng÷ cã vÇn ¨n/ ¨ng
-Hoa ban, ngang trêi.
-Theo dâi trong sgk.
-§äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n.
- HS t×m vµ viÕt tõ khã.
-ViÕt bµi vµo vë.
-So¸t l¹i bµi.
-Tõng cÆp H ®æi vë so¸t lçi cho nhau söa nh÷ng ch÷ viÕt sai.
-4 H ®äc néi dung truyÖn
- Thực hiện theo nhóm 4.
-Tõng nhóm ®äc l¹i truyÖn sau khi ®· ®iÒn tõ hoµn chØnh, sau ®ã nãi vÒ tÝnh kh«i hµi cña truyÖn vui.
-C¶ líp söa bµi theo lêi gi¶i ®óng 
+L¸t sau,r»ng, ph¶i ch¨ng, xin bµ, b¨n kho¨n, kh«ng sao, ®Ó xem .
+TÝnh kh«i hµi cña truyÖn : «ng kh¸ch ngåi ë ®Çu hµng ghÕ t­ëng r»ng ng­êi ®µn bµ ®· giÉm ph¶i ch©n «ng hái th¨m «ng ®Ó xin lçi. Ho¸ ra bµ ta chØ hái ®Ó biÕt m×nh cã trë l¹i ®óng hµng ghÕ m×nh ®· ngåi lóc n·y kh«ng mµ th«i .
-2 H ®äc l¹i c©u ®è .
-§Ó nguyªn, v»ng vÆc trêi ®ªm 
Thªm s¾c mµu phÊn cïng em tíi tr­êng líp thi gi¶i nhanh-viÕt lêi gi¶i vµo b¶ng con. 
- Lắng nghe.
Sinh hoạt Tuần 2
I.NhËn xÐt chung 
1.§¹o ®øc 
§a sè c¸c em ®· cã hµnh vi chuÈn mùc ®¹o ®øc tèt ,ngoan ngo·n ,lÔ phÐp víi thÇy c« gi¸o vµ ng­êi lín tuæi 
.§oµn kÕt, th©n ¸i ,gÝup ®ì b¹n bÌ
2.Häc tËp 
Nh×n chung c¸c em ®· cã ý thøc häc tËp tèt :ch¨m chØ häc tËp ,häc bµi lµm bµi tr­íc khi ®Õn líp
.Ngåi trong líp kh«ng mÊt trËt tù chó ý nghe gi¶ng ,h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi
Ch¨m häc :..................................................
L­êi häc :...................................................
NghØ häc :...................................................
Nãi chuyÖn :...............................................
Quªn ®å dïng:............................................
3.Ho¹t ®éng kh¸c 
ThÓ dôc :®a sè c¸c em ®Òu cã ý thøc khi nghe tiÕng trèng thÓ dôc ,xÕp hµng nhanh nhÑn ,tËp t­¬ng ®èi ®Òu vµ ®óng ®éng t¸c.
VÖ sinh :®a sè c¸c em dÒu cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh (vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ ,gän gµng )vÖ sinh chung (tr­êng ,líp s¹ch sÏ ,gän gµng ).
II. Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi 
1.§¹o ®øc :
Nh¾c nhë häc sinh cã hµnh vi chuÈn mùc ®¹o ®øc tèt :ngoan ngo·n ,lÔ phÐp víi thÇy c« gi¸o vµ ng­êi lín tuæi ;®oµn kÕt th©n ¸i gióp ®ì b¹n bÌ .kh«ng ®¸nh ,c·i ,chöi nhau .
2.Häc tËp 
Nh¾c nhë häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt :®i häc ®Òu ®óng giê ,ngåi trong líp chó ý nghe gi¶ng ,h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi ,häc bµi ,lµm bµi ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp .
3.C¸c ho¹t ®éng kh¸c 
Nh¾c nhë c¸c em tham gia thÓ dôc gi÷a giê ®Òu ®Æn ®Ó rÌn luyÖn th©n thÓ,tham gia vÖ sinh c¸ nh©n ,vÖ sinh líp s¹ch sÏ ,gän gµng ®Ó cã søc khoÎ tèt vµ m«i tr­êng s¹ch ®Ñp th× viÖc häc tËp sÏ tèt h¬n.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 12 CKTKN.doc