Giáo án Lớp 4 - Tuần 28 (Cả ngày) - Phạm Thị Hạnh

Giáo án Lớp 4 - Tuần 28 (Cả ngày) - Phạm Thị Hạnh

TIẾT 4: KHOA HỌC: ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

I/ Mục tiêu:

 Ơn tập về:

 - Các kiến thức về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt.

 - Các kĩ năng quan sát, thí nghiệm, bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe.

II/ Đồ dùng dạy-học:

- Một số đồ dùng phục vụ cho các thí nghiệm về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt như: cốc, túi ni lông, miếng xốp, xi-lanh, đèn, nhiệt kế.

- Tranh ảnh sưu tầm về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.

 

doc 33 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 06/01/2022 Lượt xem 483Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 28 (Cả ngày) - Phạm Thị Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 28
Ngày soạn: 26/3/2011
Ngày giảng: Thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2011
BUỔI SÁNG:
TIẾT 1: CHÀO CỜ:
********************************************
TIẾT 2: TẬP ĐỌC: ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II ( Tiết 1)
I. Mục tiêu:
 - Đọc rành mạch, tương đối lưu lốt bài tập đọc đã học ( tốc độ đọc khoảng 85 chữ/15 phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung bài đọc.
 - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được một số hình ảnh, chi tiết cĩ ý nghĩa trong bài; bước đầu biết nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự.
II/ Đồ dùng dạy-học:
- 17 phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL trong 9 tuần đầu (11 phiếu ghi tên các bài tập đọc, 6 phiếu ghi tên các bài TĐ-HTL. 
- Một số bảng nhĩm kẻ bảng ở BT2 để hs điền vào chỗ trống
III/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ Giới thiệu bài: Trong tuần 28, các em sẽ ôn tập, củng cố kiến thức và kiểm tra kết quả học môn TV trong 9 tuần đầu HKII
B/ Ôn tập
1) Kiểm tra TĐ và HTL
- Gọi hs lên bốc thăm chọn bài sau đó về chỗ xem lại bài khoảng 2 phút 
- Gọi hs lên đọc trong SGK theo yc trong phiếu
- Hỏi hs về đoạn vừa đọc 
- Nhận xét, cho điểm 
2) Tóm tắt vào bảng nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Người ta là hoa đất
- Gọi hs đọc yêu cầu
- Trong chủ điểm Người ta là hoa đất có những bài tập đọc nào là truyện kể? 
- Nhắc nhở: Các em chỉ tóm tắt các bài tập đọc là truyện kể trong chủ điểm Người ta là hoa đất.
 (phát phiếu cho một số hs) 
- Gọi hs dán phiếu và trình bày 
- Cùng hs nhận xét, kết luận lời giải đúng 
C/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà đọc lại các bài đã ôn tập
- Xem lại các bài học về 3 kiểu câu kể (Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?)
- Nhận xét tiết học 
- Lắng nghe 
- HS lên bốc thăm, chuẩn bị 
- Lần lượt lên đọc bài to trước lớp 
- Suy nghĩ trả lời 
- 1 hs đọc yc
- Bốn anh tài, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. 
- Lắng nghe, tự làm bài vào VBT 
- Dán phiếu trình bày 
- Nhận xét 
- Lắng nghe, thực hiện 
********************************************
TIẾT 3: TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG 
I/ Mục tiêu:
 Nhận biết được một số tính chất của hình chữ nhật, hình thoi.
 Tính được diện tích hình vuơng, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.
Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2 Bài 3 và bái 4* dành cho HS khá, giỏi.
II/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. KTBC: 1HS viÕt c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh thoi, 1HS ph¸t biĨu thµnh lêi
B. Giới thiệu bài: 
C. Hướng dẫu luyện tập
Bài 1,2 Gọi hs đọc yc
- YC hs đọc lại từng câu, nhìn vào hình bên cạnh sau đó ghi đúng hoặc sai vào ô vuông. 
- Gọi hs nêu kết quả 
Bài 3: Gọi hs đọc y/c 
- Muốn biết hình nào có diện tích lớn nhất ta làm sao? 
- YC hs làm bài vào SGK 
- Gọi hs nêu kết quả 
*Bài 4: Gọi hs đọc đề bài
- YC hs tự làm bài, gọi 1 hs lên bảng giải 
- Cùng hs nhận xét, kết luận lời giải đúng 
- Chấm một số bài, yc hs đổi vở kiểm tra 
- Nhận xét 
C/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà học thuộc các công thức tính diện tích, chu vi hình chữ nhật, hình vuông, diện tích hình bình hành. 
- Bài sau: Giới thiệu tỉ số 
- Nhận xét tiết học 
- 2 HS thùc hiƯn y/c.
- NhËn xÐt b¹n.
- Lắng nghe 
- 1 hs đọc yêu cầu 
- Tự làm bài vào SGK 
Bài 1: a) Đ; b) Đ; c) Đ; d) S
Bài 2: a) S; b) Đ; c) Đ; d) Đ
- 1 hs đọc y/c
- Ta tính diện tích của từng hình, sau đó so sánh số đo diện tích của các hình (với đơn vị đo là xăng-ti-mét) và chọn số đo lớn nhất.
- Làm bài vào SGK
- Hình có diện tích lớn nhất là hình vuông 25cm2 
- 1 hs đọc đề bài 
- Tự làm bài 
 Nửa chu vi hình chữ nhật là:
 56 : 2 = 28 (m)
 Chiều rộng hình chữ nhật là:
 28 - 18 = 10 (m)
 Diện tích hình chữ nhật là:
 18 x 10 = 180 (m2)
 Đáp số: 180m2 
- Lắng nghe, thực hiện 
********************************************
TIẾT 4: KHOA HỌC: ƠN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 
I/ Mục tiêu:
 Ơn tập về:
 - Các kiến thức về nước, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt.
 - Các kĩ năng quan sát, thí nghiệm, bảo vệ mơi trường, giữ gìn sức khỏe.
II/ Đồ dùng dạy-học:
- Một số đồ dùng phục vụ cho các thí nghiệm về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt như: cốc, túi ni lông, miếng xốp, xi-lanh, đèn, nhiệt kế...
- Tranh ảnh sưu tầm về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.
III/ Các hoạt động dạy-học:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. KTBC: 
+ Nªu vai trß cđa nhiƯt ®èi víi sù sèng trªn tr¸i ®Êt ?
+ §iỊu g× x¶y ra nªu tr¸i ®Êt kh«ng cã mỈt trêi s­ëi Êm.
- NhËn xÐt, ghi ®iĨm.
B. D¹y bµi míi: 
1.Giíi thiƯu bµi: 
2. Bµi míi:
 H§1: C¸c kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n.
* Mơc tiªu: 
* C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: HS lµm viƯc c¸ nh©n víi c¸c c©u hái 1,2 trang 110, vµ 3,4,5,6 SGK.
+ So s¸nh tÝnh chÊt cđa n­íc ë ba thĨ? thĨ láng, thĨ r¾n, thĨ khÝ?
=> KL: N­íc ®Ịu kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh.
+ §iỊn c¸c tõ bay h¬i, ®«ng ®Ỉc, ng­ng tơ, nãng ch¶y vµo vÞ trÝ cđa mịi tªn cho thÝch hỵp?
+ T¹i sao khi ta gâ tay xuèng bµn ta nghe thÊy tiÕng gâ?
+ Nªu vÝ dơ vỊ vËt tù ph¸t s¸ng ®ång thêi lµ nguån nhiƯt?
+ Gi¶i thÝch t¹i sao b¹n trong h×nh 2 l¹i cã thĨ nh×n thÊy quyĨn s¸ch?
+ Rãt vµo 2 cèc gièng nhau mét l­ỵng n­íc l¹nh nh­ nhau ...... gi¶i thÝch lÝ do lùa chän cđa b¹n?
B­íc 2: Ch÷a chung c¶ líp. Víi mçi c©u hái, GV yªu cÇu mét vµi HS tr×nh bµy, sau ®ã th¶o luËn chung c¶ líp.
H§2: Trß ch¬i “ Nhµ khoa häc trỴ”
* Mơc tiªu: Cđng cè c¸c kiÕn thøc vỊ phÇn VËt chÊt vµ n¨ng l­ỵng vµ c¸c kÜ n¨ng quan s¸t thÝ nghiƯm.
* C¸ch tiÕn hµnh:
- GV: Chia líp thµnh 3 nhãm. Tõng nhãm ®­a ra c©u ®è ( mçi nhãm cã thĨ ®­a ra 5 c©u thuéc lÜnh vùc GV chØ ®Þnh). Mçi c©u cã thĨ ®­a ra nhiỊu dÉn chøng. C¸c nhãm kia lÇn l­ỵt tr¶ lêi (mçi lÇn mét dÉn chøng). Khi ®Õn l­ỵt, nÕu qu¸ mét phĩt sÏ mÊt l­ỵt. Mçi c©u tr¶ lêi ®ĩng ®­ỵc 1 ®iĨm. Tỉng kÕt l¹i, nhãm nµo tr¶ lêi ®­ỵc nhiỊu ®iĨm h¬n th× th¾ng. NÕu nhãm ®­a ra c©u ®è sai th× bÞ trõ ®iĨm.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc. 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.¤n t©p
- 2 em tr¶ lêi, líp nhËn xÐt, chÊm ®iĨm.
Ho¹t ®éng c¸ nh©n
 N­íc ë thĨ r¾n
®«ng ®Ỉc nãng ch¶y
N­íc ë thĨ láng N­íc ë thĨ láng
ng­ng bay h¬i
 tơ
 N­íc ë thĨ h¬i
- Lµ do sù lan truyỊn ©m thanh qua mỈt bµn. Khi ta gâ mỈt bµn rung ®éng, rung ®éng nµy truyỊn qua mỈt bµn truyỊn tíi tai ta lµm mµng nhÜ rung ®éng nªn ta nghe ®­ỵc ©m thanh.
- MỈt trêi, bÕp lưa, bµn lµ, ngän ®Ìn ®iƯn khi nguån ®iƯn ch¹y qua.
- ¸nh s¸ng tõ ®Ìn ®· chiÕu s¸ng quyĨn s¸ch, ¸nh s¸ng ph¶n chiÕu tõ quyĨn s¸ch ®i tíi m¾t vµ m¾t nh×n thÊy ®­ỵc quyĨn s¸ch.
- Kh«ng khÝ nãng h¬n xung quanh sÏ truyỊn vµo c¸c cèc n­íc l¹nh lµm chĩng nãng lªn. V× kh¨n b«ng c¸ch nhiƯt nªn sÏ gi÷ cho cèc ®­ỵc, kh¨n bäc cßn l¹nh h¬n so víi cèc kia.
*Ho¹t ®éng nhãm
- C¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
- NhËn xÐt bỉ sung.
H·y nªu vÝ dơ chøng minh r»ng:
- N­íc kh«ng cã h×nh d¹ng x¸c ®Þnh.
- Ta chØ nh×n thÊy vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt tíi m¾t.
- Kh«ng khÝ cã thĨ bÞ nÐn l¹i, gi·n ra.
- Sù lan truyỊn ©m thanh.
- Bãng cđa vËt thay ®ỉi khi chuyĨn vÞ trÝ
- GV tỉ chøc cho HS ch¬i theo nhãm.
- Tỉng kÕt tuyªn d­¬ng c¸c nhãm tr¶ lêi tèt.
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: ĐẠO ĐỨC: TƠN TRỌNG LUẬT GIAO THƠNG ( Tiết 1)
I/ Mục tiêu:
- Nêu được một số quy định khi tham gia giao thơng ( những quy định cĩ liên quan tới học sinh)
- Phân biệt được hành vi tơn trọng Luật Giao thơng và vi phạm Luật Giao thơng.
- Nghiêm chỉnh chấp Luật Giao thơng trong cuộc sống hằng ngày.
KNS*: - Kĩ năng tham gia giao thơng đúng luật.
	 - Kĩ năng phê phán những hành vi vi phạm Luật Giao thơng.
II/ Đồ dùng dạy-học:
- Một số biển báo giao thông
- Đồ dùng hóa tranh để chơi đóng vai 
III/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ KTBC: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (tiết 2)
- Gọi hs đọc ghi nhớ SGK/38 
- Nếu ở gần nơi em ở có cụ già sống cô đơn, không nơi nương tựa, em sẽ làm gì? 
- Nhận xét
B/ Dạy-học bài mới:
1) Giới thiệu bài: Trực tiếp
2) Bài mới:
* Hoạt động 1: Trao đổi thông tin 
- Gọi hs đọc thông tin SGK/40 
- Gọi hs đọc 3 câu hỏi phía dưới 
- Các em hãy thảo luận nhóm 6 các câu hỏi sau:
+ Nhóm 1,3: Tai nạn giao thông để lại những hậu quả gì?
+ Nhóm 2,4: Tại sao xảy ra tai nạn giao thông?
+ Nhóm 5,6: Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn? 
- Yc các nhóm trình bày 
- Cùng hs nhận xét, bổ sung 
Kết luận: Tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả tổn thất về người và của. Tai nạn giao thông xảy ra do nhiều nguyên nhân: do thiên tai, nhưng chủ yếu là do con người. Mọi người dân đều có trách nhiệm tôn trọng và chấp hành Luật Giao thông .
* Hoạt động 2: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- YC hs quan sát các tranh SGK/41
- Các em hãy thảo luận nhóm 4 quan sát các tranh trong SGK để trả lời các câu hỏi: 
+ Nội dung bức tranh nói về điều gì?
+ Những việc làm đó đã đúng theo Luật Giao thông chưa? Nên làm thế nào thì đúng Luật Giao thông? 
+ Tranh 3: Có nhiều trâu bò, động vật đi lại trên đường, việc làm này sai luật giao thông. Không nên để trâu bò, động vật đi lại trên đường, ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông đi lại. 
+ Tranh 6: Thực hiện đúng luật giao thông. Vì mọi người đều đứng cách xa khi xe lửa chạy qua. 
Kết luận: Những việc làm trong các tranh 2,3,4 là những việc làm nguy hiểm, cản trở giao thông. Những việc làm trong các tranh 1,5,6 là các việc làm chấp hành đúng Luật Giao thông.
* Hoạt động 3: BT2 SGK/42
- Gọi hs đọc BT2 
- Các em hãy thảo luận nhóm đôi dự đoán xem điều gì có thể sẽ xảy ra trong các tình huống trên? 
a) Một nhóm hs đáng đá bóng giữa lòng đường 
b) Hai bạn đang ngồi ch ... ******************************
 Tiếng Việt(LT)
¤n tËp gi÷a HKII 
I/ Mơc Tiªu 
1- KT: Củng cố nội dung chính của cả bài; nhận biết được một số hình ảnh, chi tiết cĩ ý nghĩa trong bài; biết nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự.
2-KN: Đọc rành mạch, tương đối lưu lốt bài tập đọc đã học ; biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.
* HS khá giỏi đọc tương đối lưu lốt, diễn cảm được đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 85 tiếng/phút).
3- Gi¸o dơc HS biÕt rung c¶m tr­íc vỴ ®Đp cđa thiªn nhiªn, ®Êt n­íc, biÕt sèng ®Đp.
II, §å DïNG D¹Y HäC
1-GV: Bảng nhĩm viÕt tªn bµi tËp ®äc trong 9 tuÇn ®Çu s¸ch SGK tiÕng ViƯt 4 tËp 2.
2- HS: Vở, SGK 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu :
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
KiĨm tra bµi cị
Bµi míi 
a. Giíi thiƯu bµi : 
b, Thùc hµnh
*Bµi 1: §äc c¸c bµi tËp ®äc: Bèn anh tµi, Anh hïng lao ®éng TrÇn §¹i NghÜa, KhuÊt phơc tªn c­íp biĨn, Th¾ng biĨn, Ga-vrèt ngoµi chiÕn lịy, Chim sỴ.
* Bµi 2: Mét b¹n ®· tỉng kÕt c¸c bµi tËp ®äc lµ chuyƯn kĨ ®· häc trong chđ ®iĨm Ng­êi ta lµ hoa cđa ®Êt nh­ d­íi ®©y. C¸c em h·y ®äc vµ cho ®é chÝnh x¸c cđa b¶ng tỉng kÕt.
Tªn bµi
Néi dung chÝnh
Nh©n vËt
Bèn anh tµi
Ca ngỵi søc kháe, tµi n¨ng, nhiƯt thµnh lµm viƯc nghÜa: trõ ¸c cøu d©n lµnh cđa bèn anh em CÈu Kh©y.
CÈu Kh©y, N¾m Tay §ãng Cäc, LÊy Tai T¸t N­íc,Mãng Tay §ơc M¸ng, yªu tinh.
Anh hïng lao ®éng TrÇn §¹i NghÜa
Ca ngỵi Anh hïng Lao ®éng TrÇn §¹i NghÜa ®· cã nh÷ng cèng hiÕn xuÊt s¾c cho sù nghiƯp quèc phßng vµ XD nỊn KH trỴ cđa ®Êt n­íc.
B¸c sÜ Ly - Tªn c­íp biĨn
KhuÊt phơc tªn c­íp biĨn
Ca ngỵi lßng dịng c¶m cđa chĩ bÐ Ga-vrèt(3)
Ga-vrèt
Th¾ng biĨn
Ca ngỵi hµnh ®éng dịng c¶m x¶ th©n cøu sỴ con cđa sỴ mĐ(4)
Thanh niªn xung kÝch
Ga-vrèt ngoµi chiÕn lịy
Ca ngỵi lßng dịng c¶m, ý chÝ quyÕt th¾ng cđa cđa con ng­êi trong cuéc ®Êu tranh chèng thiªn tai, b¶o vƯ con ®ª, b¶o vƯ cuéc sèng b×nh yªn (5)
TrÇn §¹i NghÜa
Chim sỴ
Ca ngỵi hµnh ®éng dịng c¶m cđa b¸c sÜ Ly trong cuéc ®èi ®Çu víi tªn c­íp biĨn hung h·n, b¹o tµn.(6)
SỴ mĐ vµ sỴ con
H­íng dÉn HS lµm bµi tËp
- GV nh¾c nhë HS tr­íc khi lµm.
GV ph¸t b¶ng nhãm cho mét sè HS
. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
3. Cđng cè, dỈn dß:
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc
 - Yªu cÇu HS xem l¹i c¸c bµi ®· häc ®Ĩ chuÈn bÞ bµi sau «n tËp tiÕp.
- Vµi HS ®äc
- HS ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp.
- HS tù lµm bµi vµo vë BT.
- mét sè HS lµm vµo b¶ng nhãm vµ tr×nh bµy
-- HS ®äc kÕt qu¶ bµi lµm.
- HS d¸n 1-2 b¶ng nhãm vµ nªu bµi lµm
Giíi thiƯu tØ sè
I. Mơc tiªu : Giĩp HS:
1- KT: HiĨu ®­ỵc ý nghÜa thùc tiƠn cđa tØ sè
2-KN: Biết lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại .
3- GD: HS có ý thức học tập tốt 
II. §å dïng d¹y häc 
- SGK, bảng phụ chép sẵn ví dụ 2
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. KiĨm tra: KT vë bµi tËp cđa HS
B. D¹y bµi míi
1 . Giíi thiƯu bµi 
2. Bµi míi:
a. Giíi thiƯu bµi
Bµi 1 : §iỊn tØ sè cđa hai sè vµo b¶ng
a
8
4
6
5
b
3
7
5
8
a : b
8 : 3
Bµi 2: 
a, Cã 3 con gµ, 5 con vÞt. TØ sè cđa sè gµ vµ sè vÞt lµ: ....
+ Sè gµ: .................
+ Sè vÞt: ...................
b, Cã 5 kg g¹o vµ 7kg n«.
TØ sè cđa sè g¹o vµ sè ng« lµ:
+ G¹o: ..........................
+ Ng«: ..........................
+ TØ sè nµy cho biÕt ®iỊu g× ?
- GV yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµ tù lµm 
GV nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa HS.
Bµi 3 : Líp em cã 24 b¹n n÷. Sè b¹n nam b»ng sè b¹n n÷. Hái sè b¹n nam cđa líp lµ bao nhiªu b¹n?
- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi
+ Bµi to¸n cho biÕt g×?
+ Bµi to¸n hái g×?
- HS tù lµm vµo vë, GV chÊm, ch÷a bµi.
4. Cđng cè, dỈn dß:
- Muèn t×m tØ sè cđa a vµ b víi b kh¸c 0 ta lµm nh­ thÕ nµo?
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, dỈn chuÈn bÞ bµi sau.T×m hai sè khi biÕt tỉng vµ tØ sè
- HS nªu yªu cÇu
- HS lµm b¶ng nhãm
a
8
4
6
5
b
3
7
5
8
a : b
8 : 3
4 :7
6 : 5
5 : 8
+ Sè gµ: 3: 5 hay
+ Sè vÞt: 5 : 3 hay
+ G¹o: 5 : 7 hay .
+ Ng«: 7 : 5 hay 
HS nªu l¹i vỊ tØ sè cđa ng« vµ g¹o, gµ vµ vÞt ý nghÜa thùc tiƠn cđa tØ sè nµy.
- HS ®äc yªu cÇu cđa ®Ị
- HS lµm bµi vµo vë nh¸p, sau ®ã ®ỉi vë kiĨm tra kÕt qu¶ cho nhau.
Bµi gi¶i
Tãm t¾t
Sè nam 
Sè n÷
 24 b¹n
Bµi gi¶i
Sè b¹n nam cđa líp lµ:
24 = 16 ( b¹n)
§¸p sè: 16 b¹n
 - 2 HS tr¶ lêi.
Môn: ĐỊA LÝ 
Tiết 28: NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
 Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 
I/ Mục tiêu: 
- Biết người Kinh, người Chăm và một số dân tộc ít người khác là cư dân chủ yếu của đồng bằng duyên hải miền Trung.
- Trình bày một số nét tiêu biểu về hoạt động sản xuất: trồng trọt, chăn nuơi, đánh bắt, nuơi trồng, chế biến thủy sản,.
II/ Đồ dùng dạy-học:
 Bản đồ dân cư Việt Nam
III/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ KTBC: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
- Treo lược đồ dải đồng bằng duyên hải miền Trung, gọi hs lên đọc tên các đồng bằng duyên hải miền Trung và chỉ trên lược đồ.
- Dải đồng bằng duyên hải miền trung có đặc điểm gì? Nêu đặc điểm khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung? 
- Nhận xét, cho điểm
B/ Dạy-học bài mới:
1) Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về con người vùng đồng bằng duyên hải miền Trung.
2) Bài mới;
Hoạt động 1: Dân cư tập trung khá đông đúc
- Giới thiệu: ĐB DH miền Trung tuy nhỏ hẹp song có điều kiện tương đối thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất nên dân cư tập trung khá đông đúc, phần lớn số dân này sống ở các làng mạc, thị xã và thành phố duyên hải - (chỉ trên bản đồ) - Mức độ tập trung dân được biểu hiện bằng các kí hiệu hình tròn thưa hay dày
- Các em quan sát lược đồ và so sánh:
+ Lượng người sinh sống ở vùng ven biển miền Trung so với ở vùng núi Trường Sơn.
+ Lượng người sinh sống ở vùng ven biển miền Trung so với ở vùng ĐBBB và ĐBNB. 
- Gọi hs đọc mục 1 SGK/138
- Người dân ở ĐBDH miền Trung là những dân tộc nào? 
- Các em quan sát hình 1,2 SGK/138, thảo luận nhóm đôi nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm, phụ nữ Kinh. 
Kết luận: Đây là trang phục truyền thống của các dân tộc. Tuy nhiên, hàng ngày để tiện cho sinh hoạt và sản xuất, người dân thường mặc áo sơ mi và quần dài. 
 Hoạt động 2: Hoạt động sản xuất của người dân
- Các em hãy quan sát các hình trong SGK/139 và đọc ghi chú dưới mỗi hình 
- Dựa vào các hình ảnh nói về hoạt động sản xuất của người dân ĐB DH miền Trung, các em hãy cho biết, người dân ở đây sinh sống bằng những ngành nghề gì? 
- GV ghi lên bảng vào 4 cột 
- Cũng dựa vào các hoạt động sản xuất trong hình, các em hãy lên bảng điền vào cột thích hợp. 
- Gọi 2 hs đọc lại kết quả trên bảng 
- Cùng hs nhận xét, kết luận lời giải đúng 
Giải thích: Tại hồ nuôi tôm người ta đặt các guồng quay để tăng lượng không khí trong nước, làm cho tôm nuôi phát triển tốt hơn
 Nghề làm muối (diêm dân) là một nghề rất đặc trưng của người dân ĐBDH miền Trung, Để làm muối người dân đưa nước biển vào ruộng cát, phơi nước biển cho bay bớt hơi nước còn lại nước biển mặn (gọi là nước chạt), sau đó dẫn vào ruộng bằng phẳng (láng xi măng) để nước chạt bốc hơi nước tiếp, còn lại muối đọng trên ruộng và được vun thành từng đống như trong ảnh. Các em thấy đấy nghề làm muối rất là vất vả. 
- Chuyển: Các hoạt động sản xuất của người dân ở duyên hải miền Trung mà các em đã tìm hiểu đa số thuộc ngành nông-ngư nghiệp. Vì sao người dân ở đây lại có những hoạt động sản xuất này? các em cùng tìm hiểu tiếp
- Gọi hs đọc bảng SGK/140
- Các em hãy thảo luận nhóm đôi và cho biết vì sao dân cư tập trung khá đông đúc tại ĐBDH miền Trung? 
- Gọi hs lên ghi tên 4 hoạt động sản xuất phổ biến của người dân 
Kết luận: Mặc dù thiên nhiên thường gây bão lụt và khô hạn, người dân miền Trung vẫn luôn khai thác các điều kiện để sản xuất ra nhiều sản phẩm phục vụ nhân dân trong vùng và các vùng khác. Nghề chính của họ là nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản. 
C/ Củng cố, dặn dò:
 - Gọi hs đọc ghi nhớ SGK/140
- Giải thích vì sao người dân ở ĐBDH miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối? 
- Về nhà sưu tầm các ảnh về hoạt động sản xuất của người dân ở ĐBDHMT 
- Bài sau: Hoạt động SX của người dân ĐBDHMT (tt) 
- 2 hs lên bảng thực hiện theo y/c
- ĐB Thanh-Nghệ-Tĩnh, ĐB Bình-Trị-Thiên, ĐB Nam Ngãi, ĐB Bình Phú-Khánh Hòa, ĐB Ninh Thuận-Bình Thuận.
- Duyên hải miền Trung có nhiều đồng bằng nhỏ với những cồn cát và đầm phá. Mùa hạ, tại đây thường khô, nóng và bị hạn hán. Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt. Khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh. 
- Lắng nghe 
- Quan sát, lắng nghe. 
+ Số người ở vùng ven biển miền Trung nhiều hơn so với ở vùng núi Trường Sơn. 
+ Số người ở vùng ven biển miền Trung ít hơn ở vùng ĐBBB và ĐBNB. 
- 1 hd đọc to trước lớp 
- Kinh, Chăm và một số dân tộc ít người khác. 
+ Người Chăm: mặc váy dài, có đai thắt ngang và khăn choàng đầu.
+ Người Kinh: mặc áo dài cổ cao. 
- Lắng nghe 
- 6 hs nối tiếp nhau đọc to trước lớp 
- Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, làm muối
- 1 hs đọc lại 
- 4 hs lên bảng thực hiện: 
+ Trồng trọt: trồng lúa, mía, ngô 
+ Chăn nuôi: gia súc (bò) 
+ Nuôi, đánh bắt thủy sản: đánh bắt cá, nuôi tôm 
+ Ngành khác: làm muối 
- 2 hs đọc to trước lớp 
- Lắng nghe 
- Từng cặp hs thay phiên nhau trình bày lần lượt từng ngành sản xuất (không đọc theo SGK) và điều kiện để sản xuất từng ngành. 
- Vì nơi đây có nhiều điều kiện thuận lợi để giúp họ hoạt động sản xuất được dễ dàng, đem lại cho họ cuộc sống ổn định. 
- Trồng lúa; trồng mía, lạc; làm muối; nuôi, đánh bắt thuỷ sản. 
- Lắng nghe 
- Vài hs đọc to trước lớp 
- Vì nơi đây có đất pha cát, khí hậu nóng, nước biển mặn thích hợp cho việc trồng mía, lạc và làm muối. 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 28hanhca ngay.doc