Giáo án Lớp 4 - Tuần 32 - Năm học 2011-2012 - Võ Văn Bi

Giáo án Lớp 4 - Tuần 32 - Năm học 2011-2012 - Võ Văn Bi

I/ Mục tiêu:

 - Biết đặt tính và thực hiện nhân các số tự nhiên với các số không có quá ba chữ số (tích không quá sáu chữ số).

 - Biết đặt tính và thực hiện chia số có nhiều chữ số cho số có không quá hai chữ số.

 - Biết so sánh số tự nhiên.

 Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 4cột 1 và bài 3*; bài 5* dành cho HS khá, giỏi.

II/ Các hoạt động dạy-học:

 

doc 31 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 19/01/2022 Lượt xem 140Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 32 - Năm học 2011-2012 - Võ Văn Bi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 32
NGÀY
MÔN
TIẾT 
TÊN BÀI DẠY
Thứ 2
09/4/2012
SHĐT
Đạo đức
Tốn
Tập đọc
Lịch sử
32
32
156
63
32
Chào cờ
Dành cho địa phương (Tiết 1)
Ơn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Vương quốc vắng nụ cười
Kinh thành Huế
Thứ 3
10/4/2012
Tốn
Âm nhạc
Anh văn
LTvC
Khoa học
157
32
63
63
63
Ơn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Động vật ăn gì để sống ?
Thứ 4
11/4/2012
Mỹ thuật
Chính tả
Tốn
Tập đọc
Địa lí
32
32
158
64
32
Vẽ trang trí: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
Nghe-viết: Vương quốc vắng nụ cười
Ơn tập về biểu đồ 
Ngắm trăng Khơng đề
Biển, đảo và quần đảo
Thứ 5
12/4/2012
Tốn
TLV
LT&C 
Khoa học
Kĩ thuật
159
63
64
64
32
Ơn tập về phân số
Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
Trao đổi chất ở động vật
Lắp ơ tơ tải (Tiết 2)
Thứ 6
13/4/2012
TLV
Tốn
Kể chuyện
SHL
Anh văn
64
160
32
32
64
Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật
Ơn tập về các phép tính với phân số
Khát vọng sống
Sinh hoạt cuối tuần
TUẦN 32
Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2012
Tiết 32 CHÀO CỜ 
_______________________________________________
Đạo đức
Tiết 32: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG ( Tiết 1) 
I/ Mục tiêu:
HS®i th¨m quan c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®Þa ph­¬ng vµ cã kh¶ n¨ng:
1. HiĨu:-c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lµ tµi s¶n chung cđa x· héi.
 -Mäi ng­êi ®Ịu cã tr¸ch nhiƯm b¶o vƯ ,gi÷ g×n.
- Nh÷ng viƯc cÇn lµm ®Ĩ gi÷ g×n c¸c c«ng tr×nh c«ng céng
2. BiÕt t«n träng ,gi÷ g×n vµ b¶o vƯ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng.
II/ Đồ dùng dạy-học:
- C¸c c«ng tr×nh c«ng céng cđa ®Þa ph­¬ng.
III/ Các hoạt động dạy-học:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiĨm tra bµi cị:
-V× sao ph¶i b¶o vƯ m«i tr­êng?
+Nªu ghi nhí SGK ?
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
B .Bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi: Ghi tªn bµi lªn b¶ng
2. T×m hiĨu bµi:
Hoạt động 1: HS®i thăm quan c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®Þa ph­¬ng 
-TiÕn hµnh : GV chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ th¶o luËn: KĨ tªn vµ nªu ý nghÜa
 c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ë ®Þa ph­¬ng 
 -HS tr×nh bµy, trao ®ỉi , nhËn xÐt
- GV chèt l¹i 
Hoạt động 2: Nh÷ng viƯc cÇn lµm ®Ĩ gi÷ g×n c¸c c«ng tr×nh c«ng céng.
 - GVgiao nhiƯm vơ th¶o luËn: KĨ nh÷ng viƯc cÇn lµm ®Ĩ b¶o vƯ, gi÷ g×n c¸c c«ng tr×nh c«ng c«ng céng ë ®Þa ph­¬ng
 -HS tr×nh bµy, trao ®ỉi , nhËn xÐt
- GV chèt l¹i 
3 .Cđng cè - dỈn dß: 
- HƯ thèng néi dung bµi
- §¸nh gi¸ nhËn xÐt giê häc. 
- VỊ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau
-HS tr¶ lêi
-HS nhËn xÐt
+ HS th¶o luËn nhãm
+ §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy,nhãm kh¸c trao ®ỉi, bỉ sung 
-Nhµ v¨n ho¸, chïa... lµ nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng lµ tµi s¶n chung cđa x· héi.
 - HS lắng nghe
- C¸c nhãm th¶o luËn
+§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c trao ®ỉi, bỉ sung
- BiÕt t«n träng, gi÷ g×n vµ b¶o vƯ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng.
- HS lắng nghe
______________________________________________________
Môn: TOÁN 
Tiết 156: ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (Tiếp theo)
I/ Mục tiêu:
 - BiÕt ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn nh©n c¸c sè tù nhiªn víi c¸c sè kh«ng cã qu¸ ba ch÷ sè (tÝch kh«ng qu¸ s¸u ch÷ sè). 
 - BiÕt ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn chia sè cã nhiỊu ch÷ sè cho sè cã kh«ng qu¸ hai ch÷ sè.
 - BiÕt so s¸nh sè tù nhiªn.
 Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 4cột 1 và bài 3*; bài 5* dành cho HS khá, giỏi.
II/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC: Gọi 1 hs sửa bài tập 4b
- nhận xét cho điểm
2.Bài mới
a.Giới thiệu bài:Trong giờ học toán hôm nay chúng ta cùng ôn tập về phép nhân, phép chia các STN.
b.Thực hành
Bài 1:Gọi 1 hs đọc đề bài, hs làm bài vào bảng con.
- Nhận xét 
Bài 2: Gọi 1 hs đọc đề bài, hs làm bài theo cặp , 2 nhóm hs làm việc trên phiếu.
- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm như thế nào?
- Muốn tìm số bị chia ta làm như thế nào 
*Bài 3:Gọi 1 hs làm bài, hs làm bài vào nháp, 2 hs lên bảng sửa bài.
- Nhận xét 
Bµi 4 : cét 1(163)
- Để so sánh hai biểu thức với nhau trước hết chúng ta phải làm gì ?
-YC HS lµm bµi theo cỈp .
-GVcho HS ch÷a bµi .
-GV chèt kÕt qu¶ .
= ; > ; <
*Bài 5:Gọi 1 hs đọc đề bài, hs làm bài vào vở ,chấm điểm có nhận xét đánh giá
3.Củng cố – dặn dò 
- Về nhà làm BT 4/ 163
- Bài sau: Ôn tập về các phép tính với STT - Nhận xét tiết học 
- 1 hs sửa bài 
b/ 168 + 2080 + 32 = (168 + 32 )+ 2080
 = 200 + 2080
 = 2280
87 + 94 + 13 + 6= (87 + 13) + (94 + 6)
 = 100 + 100 
 = 200
121 + 85 + 115 + 469 
= (121 + 469) + (85 + 115)
= 590 + 200 
= 790
-lắng nghe
- 1 hs đọc đề,hs làm bài vào bảng
a. 2057 x 13 = 26741 , 428 x 125 = 646068
b. 7368 : 24 = 307; 13498 : 32 = 1320
- 1 hs đọc đề bài, sau đó làm việc theo cặp 
- Ta lấy tích chia cho thừ số đã biết 
- Ta lấy thương nhân với số chia 
a. 40 x x = 1400 
 x = 1400 : 40 
 x = 35
b. x : 13 = 205
 x = 205 x 13
 x = 2665
*- 1 hs đọc đề bài
- 2 hs lên bảng sửa bài
 a x b = b x a
 a x 1 = 1 x a = a
 a x ( b + c ) = a x b + a x c
 a : 1 = a
a : 1 = 1 (với a khác 0)
0 : a = 0 (với a khác 0)
- Chúng ta phải tính giá trị biểu thức, sau đó so sánh các giá trị với nhau và chọn dấu so sánh phù hợp.
-HS lµm bµi .
3 HS lµm b¶ng ; HS líp lµm vë .
§ỉi vë kiĨm tra kÕt qu¶ .
13 500 = 135 x 100 
26 x 11 > 280
1600: 10 < 1006
*- 1 hs đọc đề bài
- Tự làm bài 
 Số lít xăng cần tiêu hao để xe ô tô đi được quãng đường dài 180 km là: 
 180 : 12 = 15 (l)
 Số tiền phải mua xăng để ô tô đi được quãng đường dài 180 km là:
 7500 x 15 = 112 500 (đồng)
Đáp số : 112500 đồng
__________________________________________________
Môn: TẬP ĐỌC 
Tiết 63: VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI
I. Mục đích, yêu cầu:
 - BiÕt ®äc diƠn c¶m mét ®o¹n trong bµi víi giäng phï hỵp néi dung diƠn t¶.
- HiĨu néi dung: Cuéc sèng thiÕu tiÕng c­êi sÏ v« cïng tỴ nh¹t, buån ch¸n (tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK).
 - Gi¸o dơc HS ham hiĨu biÕt, thÝch kh¸m ph¸ thÕ giíi .
II/ Đồ dùng dạy-học:
 Bảng phụ viết đoạn cần luyện đọc.
III/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ KTBC: hs đọc bài con chuồn chuồn nước.
1) Chú chuồn chuồn được miêu tả bằng những hình ảnh so sành nào ?
2) Tình yêu quê hương đất nước của tác giả thể hiện qua những câu văn nào ?
- Nhận xét cho điểm
B/ Dạy-học bài mới
1) Giới thiệu bài: Bên cạnh cơm ăn, nước uống thì tiếng cười yêu đời, những câu chuyện vui, hài hước là những thứ vô cùng cần thiết trong cuộc sống của con người. Trong truyện đọc Vương quốc vắng nụ cười giúp các em hiểu điều này
2) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc 
- Gọi hs nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của bài 
+ Lần 1: Kết hợp sửa lỗi phát âm: kinh khủng, rầu rĩ, héo hon
+ Lần 2: giảng từ ngữ cuối bài: nguy cơ, thân hình, du học
- Bài đọc với giọng như thế nào? 
- YC Hs luyện đọc theo cặp
- Gọi 1 hs đọc cả bài
- Gv đọc diễn cảm toàn bài: với giọng chậm rãi, nhấn giọng những từ ngữ miêu tả sự buồn chán, âu sầu của vương quốc nọ vì thiếu tiếng cười, sự thất vọng của mọi người khi viên đại thần đi du học thất bại trở về .
b) Tìm hiểu bài
- YC hs đọc thần đoạn 1 
- Tìm những chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn?
- Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy ?
- Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình ? 
- YC hs đọc thầm đoạn 2,3
- Kết quả ra sao ?
- Điều gì bất ngờ xảy ra ở phần cuối đoạn này ?
- Thái độ của nhà vua thế nào khi nghe tin đó?
c.Hướng dẫn luyện đọc diễn cảm
- Gv chia lớp thành nhóm 4, thảo luận nhóm phân vai người dẫn chuyện, vị đại thần, viên thị, đức vua.
- Y/c 3 nhóm lên bảng thi đọc theo phân vai.
- Gọi 3 hs nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của bài
- GV treo lên bảng đoạn “Vị đại thần tâu lạy. ra lệnh”
- GV đọc mẫu
- HS luyện đọc theo nhóm 2
- Tổ chức thi đọc diễn cảm 
- Cùng hs nhận xét, tuyên dương bạn đọc hay 
3.Củng cố – dặn dò
- 1 hs đọc cả bài, cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung của bài
- Về nhà đọc bài nhiều lần
- Bài sau: Ngắm trăng-Không đề 
- 2 hs đọc và trả lời 
- Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng, hai con mắt long lanh như thuỷ tinh; thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng màu thu; Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân
- Mặt hồ rộng mênh mông và lặng sóng, luỹ tre xanh rì rào trong gió, bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh, rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra, cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi, trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trongvà cao vút
-HS lắng nghe
- HS nối tiếp nhau đọc 
Đoạn 1: Từ đầu. cười cợt.
Đoạn 2: Tiếp theo. không vào
Đoạn 3: Phần còn lại
- Luyện cá nhân 
- Lắng nghe, giải nghĩa
- Chậm rãi 
- Luyện đọc theo cặp 
- 1 hs đọc cả bài, cả lớp theo dõi 
- Lắng nghe 
- Cả lớp đọc thầm 
- Mặt trời không muốn dạy, chim không muốn hót, hoa trong người chưa nở đã tàn, gương mặt mọi người rầu rĩ héo hon, ngay tại kinh đô cũng chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gío thở dài trên những mái nhà.
- Vì dân cư ở đó không ai biết cười
- Vua cử một viên đại thần đi du học nước ngoài, chuyên về môn cười cợt.
- HS đọc thầm 
- Sau một năm, viên đại thần trở về, xin chịu tội vì đã gắng hết sức nhưng học không vào. Các quan nghe vậy ỉu xìu, còn nhà vua thì thở dài. Không khí triều đình ảo não.
- Bắt được một kẻ đang cười sặc sặc ngoài đường.
- Vua phấn khởi ra lệnh dẫn người đó vào
- Thảo luận nhóm 4
- Vài nhóm thi đọc 
- 3 hs đọc to trước lớp 
- Lắng nghe 
- Luyện đọc theo nhóm 
- Vài hs thi đọc
- Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán.
________________________________________
Môn:  ... ép mô hình kĩ thuật
III/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay, thầy sẽ hd các em tiếp tục lắp để hoàn thành xe ô tô tải.
B/ Bài mới:
 Hoạt động 3: HS thực hành lắp ơ tơ tải
- Gọi hs đọc phần ghi nhớ 
- Nhắc nhở: Các em phải quan sát kĩ hình trong SGK cũng như nội dung của từng bước lắp.
a) HS chọn các chi tiết để lắp ơ tơ tải
- YC hs chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và xếp từng loại vào nắp hộp.
- Quan sát, giúp đỡ để các em chọn đúng và đủ các chi tiết lắp ơ tơ tải. 
b) Lắp từng bộ phận
- Nhắc nhở: Các em chú ý vị trí trong, ngoài giữa các bộ phận .
- YC hs thực hành lắp ráp từng bộ phận
- GV quan sát, giúp đỡ những hs còn lúng túng
Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm.
- Gv dán bảng tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành
- GV đánh giá sản phẩm của hs: A+ A, B.
- GV nhắc hs tháo các chi tiết và xếp gọn vào hộp
- Nhận xét.
* SDTNNL&HQ:
C/ Củng cố, dặn dò:
- Về nhà xem lại bài 
- Tiết sau: Lắp ô tô tải (tt) 
- Nhận xét tiết học 
- Lắng nghe 
- 1 hs đọc to trước lớp 
- Lắng nghe
- HS chọn các chi tiết 
- Lắng nghe, ghi nhớ 
- Thực hành lắp các bộ phận 
- HS dựa vào tiêu chuẩn nhận xét sản phẩm của bạn
+ Lắp đúng mẫu và theo đúng quy trình
+ Ô tô tải lắp chắc chắn,không xộc xệch
+ Ô tô tải chuyển động được.
- HS trình bày sản phẩm.
- HS lắng nghe.
Thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2012.
Môn: TẬP LÀM VĂN 
Tiết 64: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI, KẾT BÀI 
 TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
I/ Mục tiêu: 
 - N¾m v÷ng kiÕn thøc ®· häc vỊ ®o¹n më bµi, kÕt bµi trong bµi v¨n miªu t¶ con vËt ®Ĩ thùc hµnh luyƯn tËp (BT1). 
 - B­íc ®Çu viÕt ®­ỵc ®o¹n më bµi gi¸n tiÕp, kÕt bµi më réng cho bµi v¨n t¶ con vËt yªu thÝch (BT2, BT3). 
 - GD HS cã ý thøc yªu quÝ vµ ch¨m sãc c¸c con vËt.
II/ Đồ dùng dạy-học: 
 Phiếu học tập 
III/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC:1 hs đọc đoạn văn tả ngoại hình của con vật đã quan sát(BT2), 1 hs đọc đoạn văn tả hoạt động của con vật(BT3)
- Nhận xét cho điểm
2. Bài mới
a) Giới thiệu bài: Tiết TLV trước, các em đã viết phần thân bài cho một bài văn tả con vật (tả ngoại hình, tả hoạt động của con vật).Tiết học hôm nay giúp các em biết viết phần mở bài, kết bài cho thân bài đó để hoàn chỉnh bài văn tả con vật.
b.Hướng dẫn HS làm BT
Bài 1: Gọi 1 hs đọc đề bài
- Thế nào là kiểu mở bài trực tiếp, gián tiếp trong bài văn miêu tả đồ vật? 
- Thế nào là kiểu kết bài mở rộng, không mở rộng trong bài văn miêu tả đồ vật? 
a. Tìm đoạn mở bài và kết bài .
b. Các đoạn trên giống những cách mở bài, kết bài nào mà em đã học ?
c. Em có thể chọn những câu nào trong bài văn để :
+ Mở bài theo cách trực tiếp?
+ Mở bài theo cách không mở rộng ? 
Bài 2: Gọi 1 hs đọc đề bài, hs làm bài vào VBT, 2 hs làm việc trên phiếu trình bày kết quả.
 Nhắc nhở: Các em đã viết 2 đoạn văn tả hình dáng bên ngoài và tả hoạt động của con vật. Đó là 2 đoạn thuộc phần thân bài của bài văn.Cần viết mở bài theo cách gián tiếp cho đoạn thân bài đó, sao cho đoạn mở bài gắn kết với đoạn thân bài.
Bài 3: Gọi 1 hs đọc đề bài, hs làm bài vào VBT, 2 hs làm việc trên phiếu trình bày kết quả.
- Đọc thầm lại các phần đã hoàn thành của bài văn (phần mở bài gián tiếp vừa viết; phần thân bài đã viết trong TLV trước).Viết một đoạn kết bài theo kiểu mở rộng để hoàn chỉnh bài văn tả con vật.
- Nhận xét ,chấm điểm những hs có bài làm tốt.
3.Củng cố – dặn dò
- Về nhà sửa chữa, viết lại hoàn chỉnh bài văn miêu tả con vật
- Về nhà xem lại các bài đã học để tiết sau kiểm tra
- Nhận xét tiết học
- 2 hs đọc
-lắng nghe
- 1 HS đọc yêu cầu
- Hs nhắc lại 
+ Kết bài mở rộng: Là có lời bình luận thêm về đồ vật định tả hoặc nêu tình cảm đối với đồ vật.
+ KB không MR là kết bài tự nhiên, không có lời bình luận thêm
+ Mở bài : Mùa xuân trăm hoa đua nở, ngàn lá khoe sức sống mơn mởn .Mùa xuân cũng là mùa công múa.
+ Kết bài: Quả không ngoa khi người ta ví chim công là những nghệ sĩ múa của rừng xanh.
- Mở bài gián tiếp; Kết bài mở rộng
+ Để mở bài theo kiểu trực tiếp, có thể chọn những câu văn sau: Mùa xuân là mùa công múa (bỏ đi từ cũng)
+ Để mở bài theo kiểu không mở rộng, có thể chọn những câu văn sau: Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xoè uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấp áp. (Bỏ câu kết bài mở rộng Quả không ngoa khi)
- 1hs đọc đề bài 
- Làm bài vào VBT
- 2 hs làm việc trên phiếu trình bày kết quả
- Nhận xét (đó là mở bài trực tiếp / gián tiếp, cách vào bài,lời văn)
- Tự làm bài , 2 hs làm trên phiếu 
- Nhận xét (đó là kết bài mở rộng/không mở rộng, cách dùng từ, đặt câu,...)
_______________________________________
 Môn: TOÁN 
Tiết 160: ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ
I/ Mục tiêu: 
- Thùc hiƯn ®­ỵc céng, trõ ph©n sè. 
- T×m mét thµnh phÇn ch­a biÕt trong phÐp céng, phÐp trõ ph©n sè.
 Bài tập cần làm: bài 1, bài 2, bài 3. và bài 4 * dành cho HS khá giỏi
II/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ Giới thiệu bài : Tiết toán hôm nay chúng ta ôn tập về các phép tính về phân số.
B/ Ôn tập 
Bài 1: Gọi 1 hs đọc đề bài, hs làm bài vào nháp, hs lên bảng sữa bài.
- Nhận xét sửa chữa
Bài 2:Gọi 1 hs đọc đề bài, hs làm bài vào vở.
Bài 3:Gọi 1 hs đọc đề bài
- Tìm số hạng chưa biết của phép cộng
- Tìm số trừ chưa biết của phép trừ
- Tìm số bị trừ chưa biết của phép trừ
*Bài 4:Gọi 1 hs đọc đề bài,hs làm bài vào nháp, 2 hs làm việc trên phiếu , nhận xét bổ sung.
- Để tính diện tích bể nước chiếm mấy phần vườn hoa, chúng ta phải tính được gì trước ?
- Khi đã biết diện tích trồng hoa và diện tích lối đi thì chúng ta làm thế nào để tính được diện tích bể nước?
C/ Củng cố – dặn dò
- Về nhà xem lại bài
- Bài sau: Ôn tập về các phép tính với phân số 
- Nhận xét tiết học
- HS lắng nghe
- 1 hs đọc đề bài, hs làm bài vào nháp, lên bảng sữa bài.
- Nhận xét bổ sung
a. 
b. 
 ; ; 
- 1 hs đọc đề bài
- Hs làm bài vào vở
; 
b) 
- 1 hs đọc đề bài
- Vài hs nhắc lại 
- Làm bài 
- 1 hs đọc đề bài
- hs làm bài vào nháp
 - 2 hs làm việc trên phiếu trình bày kết quả
- Phải tính diện tích trồng hoa và diện tích lới đi chiếm mấy phần vườn hoa.
- Ta lấy diện tích cả vườn hoa trừ đi tổng diện tích trồng hoa và lối đi đã tính được.
Bài giải
a.Số diện tích để trồng hoa và làm đường đi là :
¾ + = (vườn hoa)
Số phần diện tích để xây bể nước là :
1 – = (vườn hoa)
b. Diện tích vườn hoa là :
20 x 15 = 300 (m)
Diện tích để xây bể nước là :
300 x 1/ 20 = 15 (m)
 Đáp số: 1/20; 15m 
______________________________________________
Môn: KỂ CHUYỆN 
Tiết 32: KHÁT VỌNG SỐNG
I/ Mục tiêu: 
 - Dùa theo lêi kĨ cđa GV vµ tranh minh ho¹ (SGK), kĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n c©u chuyƯn Kh¸t väng sèng râ rµng, ®đ ý (BT1); b­íc ®Çu biÕt kĨ l¹i nèi tiÕp toµn bé c©u chuyƯn (BT2).
 - BiÕt trao ®ỉi víi b¹n vỊ ý nghÜa cđa c©u chuyƯn (BT3).
 - Gi¸o dơc HS ý chÝ v­¬n lªn, phÊn ®Êu trong cuéc sèng. 
KNS*: 	- Tự nhận thức: xác định giá trị bản thân.
	- Tư duy sáng tạo: bình luận, nhận xét.
	- Làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm.
II/ Đồ dùng dạy-học:
Tranh minh hoạ truyện trong bộ ĐDDH 
III/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ KTBC: Gọi 2 hs kể về một cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em đã tham gia
- Nhận xét cho điểm
B/ Dạy-học bài mới
1) Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ được nghe kể một trích đoạn từ truyện Khát vọng sống rất nổi tiếng của nhà văn người Mĩ tên là Giắc Lơn – đơn. Câu chuyện sẽ giúp các em biết: khát vọng sống mãnh liệt giúp con người chiến thắng đói khát, thú dữ, cái chết như thế nào.
2) GV kể chuyện
- Gv kể 2 lần: Lần 2:Kết hợp chỉ tranh minh họa 
c) Hướng dẫn HS kể chuyện,trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
KNS*: - Tự nhận thức: xác định giá trị bản thân.
 KC trong nhóm
- Câu chuyện gồm 6 bức tranh , mỗi tranh ứng với một đoạn, các em thảo luận nhóm 6, mỗi em trong nhóm sẽ kể một tranh. Sau đó cùng thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện
 KC trước lớp 
KNS*: - Làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm.
- Y/c 1 nhóm 6 hs , mỗi em kể lại 1 tranh, nối tiếp nhau kể toàn bộ câu chuyện
- Y/c 1 nhóm 6 hs, mỗi em 2 tranh kể lại toàn bộ câu chuyện
- Y/c 1 nhóm 6 hs, mỗi kể 3 tranh kể lại toàn bộ câu chuyện
- Y/c 1 hs kể toàn bộ câu chuyện có sử dụng tranh minh hoạ và nói ý nghĩa câu chuyện
- Y/c 1 hs kể toàn bộ câu chuyện không sử dụng tranh.Y/c 1 vài em đặt câu hỏi cho bạn vừa kể.
- Nhận xét tuyên dương những bạn kể chuyện hay
C/ Củng cố – dặn dò 
- Về nhà kể chuyện cho người thân nghe
- Bài sau: Kể chuyện đã nghe, đã đọc 
- Nhận xét tiết học
- 2 hs kể
-lắng nghe
- Lắng nghe, theo dõi, quan sát 
- HS kể chuyện theo nhóm 6
- 6 hs kể chuyện
- 6 hs thực hiện 
- 6 hs kể chuyện
- 1 hs kể 
+ Ý nghĩa: Ca ngợi con người với khát vọng sống mãnh liệt đã vượt qua đói, khát, chiến thắng thú dữ chiến thắng cái chết.
- 1 hs kể 
+ Bạn thích chi tiết nào trong câu chuyện?
+ Vì sao con gấu không xông vào con người ,lại bỏ đi? (Vì nó thấy con người không cử động ) 
+ câu chuyện này muốn nói vơi chúng ta điềugì? (khát vọng sống của con người) 
________________________________________
Tiết 32: SINH HOẠT LỚP
________________________________________
Môn: Anh Văn

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_32_nam_hoc_2011_2012_vo_van_bi.doc