Giáo án rèn luyện học sinh yếu môn Toán và Tiếng Việt

Giáo án rèn luyện học sinh yếu môn Toán và Tiếng Việt

I. Mục tiêu.

- Học sinh biết đọc và viêt đước các số đến 100 000.

- Phân tích được cấu tạo số.

II. Đồ dùng.

- Nội dung ôn tâp

III. Các hoạt động dạy học.

 

doc 214 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 1359Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án rèn luyện học sinh yếu môn Toán và Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 21/8/2011 Giảng: T3. 23/8/2011.
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 00
I. Mục tiêu.
- Học sinh biết đọc và viêt đước các số đến 100 000.
- Phân tích được cấu tạo số.
II. Đồ dùng.
Nội dung ôn tâp
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động thày
Hoạt động trò
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ.
3. Bài mới.
* Bài 3(3). Giáo án chính. 
* Bài 4(4): Tính chu vi các hình...
? Muốn tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông ta làm như thế nào ?
- Chia lớp thành 3 nhóm (mỗi nhóm 1 em lên bảng làm), lớp làm vào vở.
- 1 - 2 em nêu cách tính chu vi.
- 3 em lên bảng (mỗi em làm 1 nội dung), lớp làm bài vào vở.
Bài 1. Khoanh vào ý trả lời đúng
Dành cho học sinh yếu kém.
GV thu phiếu học tập và nhận xét
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức. ( học sinh khá)
Bài 3. Bảng sau ghi giá tiền một số loại hộp bút màu: ( Học sinh giỏi)
Loại hộp
giá tiền một hộp
Bút chì màu
8000
Bút dạ màu
18 000
Bút sáp màu
12 000
Một người đã mua mỗi loại 2 hộp bút màu thì phải trả cho cô bàn hàng tất cả bao nhiêu tiền?
Nếu người đó đưa cho cô bán hàng 2 tờ 50 000 thì cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?
GV nhận xét
IV. Củng cố dặn dò.
Nhận xét giờ học
Chuẩn bị bài sau
Học sinh viết 2 số còn lại
Dòng 2
 Bài giải:
- Nhóm 1: Chu vi hình tứ giác ABCD là:
 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm).
 Đáp số: 17(cm).
- Nhóm 2: Chu vi hình chữ nhật là:
 (8 + 4) x 2 = 24 (cm).
 Đáp số: 24(cm).
- Nhóm 3: Chu vi hình vuông là:
 5 x 4 = 20 (cm).
 Đáp số: 20 (cm).
- Lớp và GV nhận xét.
HS làm trên phiếu bài tập
a. Số “ Hai trăm mười hai” viết là: A. 20 012 B. 212 
b. Số 10 021 đọc là: 
A. Một trăm hai mươi mốt 
B. Mười nghìn không trăm hai mươi mốt 
a. 7500 – 1500 x 5 
= 7500 – 7500 
= 0 
b. ( 7500 – 1500) x 5
= 6000 x 5
= 30 000
c. 2005 + 2005 : 5 = 2005 + 401 
 = 2406 
 d. 2005 x 2 : 5
 = 4010 : 5 
 = 82
 Bài giải.
a.Số tiền người đó phải trarcho cô bán hàng tất cả là;
8000 x 2 + 18 000 x 2 + 12 000 x 2 = 76 000 ( đồng)
Hoặc có thể tính: ( 8000 + 18 000 + 12 000) x 2 = 76 000 (đồng)
Cô bán hàng phải trả lại cho người đó số tiền là:
 50 000 x 2 – 76 000 = 24 000 (đồng)
 Đáp số: a. 76000 đồng
 b. 24 000 đồng.
--------------------------b&a-------------------------
 Soạn 22/ 8/ 2011 Giảng: T4. 24/ 8/ 2011 
LUYỆN ĐỌC BÀI DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU
I. Mục tiêu
Học sinh luyện đọc bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu 
a.Đối với học sinh yếu kém: 
- Đọc được bài tập đọc khoảng 70 tiếng / phút, không mắc lỗi chính tả.
b. Đối với học sinh khá giỏi: 
- Đọc được bài tập đọc với tốc độ đọc 75 tiếng / phút. Thể hiện đúng giọng của nhân vật trong chuyện và trả lời được câu hỏi trắc nghiệm
II. Đồ dùng.
- Sách giáo khoa
- Nội dung ôn luyện
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động thày
Hoạt động trò
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ. 
3. Bài mới.
1. §äc thµnh tiÕng ®o¹n v¨n sau (chó ý nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ t¶ chÞ Nhµ Trß rÊt yÕu ít – tõ ng÷ cã g¹ch d­íi) :
2. Gọi học sinh đọc bài. Trả lời câu hỏi
a. Chị Nhà Trò có hoàn cảnh khó khăn như thế nào?
b. Lời nói và cử chỉ của Dế Mèn thể hiện tính cách gì?
c. Từ Ăn hiếp có nghĩa là gì?
3. G¹ch d­íi nh÷ng tõ ng÷ cÇn nhÊn giäng nh»m nªu bËt hoµn c¶nh cña chÞ 
Nhµ Trß (gia ®×nh khã kh¨n, bÞ bän nhÖn øc hiÕp, ®e do¹) trong ®o¹n v¨n sau :
4. Sau khi nghe chÞ Nhµ Trß võakhãcnøc në võa kÓ chuyÖn bÞ bän nhÖn øc hiÕp, ®e do¹, DÕ MÌn “xoÌ c¶ hai cµng ra” b¶o Nhµ Trß :
- 	Em ®õng sî. H·y trë vÒ cïng víi t«i ®©y. §øa ®éc ¸c kh«ng thÓ cËy khoÎ ¨n hiÕp kÎ yÕu.
Theo em, lêi nãi cña DÕ MÌn cÇn ®äc víi giäng nh­ thÕ nµo ? H·y khoanh trßn ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi em cho lµ hîp lÝ nhÊt :
IV. Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học và chuẩn bị bài sau.
ChÞ Nhµ Trß ®· bÐ nhá l¹i gÇy yÕu qu¸, ng­êi bù nh÷ng phÊn, nh­ míi lét. ChÞ mÆc ¸o th©m dµi, ®«i chç chÊm ®iÓm vµng, hai c¸nh máng nh­ c¸nh b­ím non, l¹i ng¾n chïn chïn. H×nh nh­ c¸nh yÕu qu¸, ch­a quen më, mµ cho dï cã khoÎ còng ch¼ng bay ®­îc xa.
a. Chị Nhà trò người bự những phấn, ăn mặc đỏm dáng?
b. Chị Nhà Trò người ốm yếu, nghèo túng, thiếu an rất đáng thương?
c. Chị Nhà trò đang lúc ốm yếu, mồ côi mẹ, phải chạy ăn từng bữa lại bị bọn nhện ức hiếp?
a. Là người có tính khoe khoang trước kể yếu?
b. Là người biết cảm thông với người gặp khó khăn?
c. Là người có tấm lòng nghĩa hiệp, tỏ thái độ bất bình trước việc cá, sẵn sàng ra tay bênh vực kẻ yếu?
a. Ăn nhiều hết phần của người khác?
b. Dựa vào sức mạnh hay quyền thế để chèn ép, bắt nạt kẻ khác?
c. Cậy có sức khỏe không sợ mọi người?
- 	N¨m tr­íc, gÆp khi trêi lµm ®ãi kÐm, mÑ em ph¶i vay l­¬ng ¨n cña bän nhÖn. Sau ®Êy, kh«ng may mÑ em mÊt ®i, cßn l¹i thui thñi cã m×nh em. Mµ em èm yÕu, kiÕm b÷a còng ch¼ng ®ñ. Bao n¨m nghÌo tóng vÉn hoµn nghÌo tóng. MÊy bËn bän nhÖn ®· ®¸nh em. H«m nay bän chóng ch¨ng t¬ ngang ®­êng ®e b¾t em, vÆt ch©n, vÆt c¸nh ¨n thÞt em.
a ) §äc giäng døt kho¸t, m¹nh mÏ (lµm cho Nhµ Trß yªn t©m).
b ) §äc giäng hïng hån, ®anh thÐp (tá râ khÝ ph¸ch anh hïng).
c) §äc giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m (béc lé sù c¶m th«ng s©u s¾c). 
--------------------------b&a-------------------------
 Soạn: 24/ 8 / 2011 T 5. 25/8/2011. 
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000
I. Mục tiêu.
- Học sinh thực hiện được phép cộng trừ nhân chia các số đến 5 chữ số 
- Biết so sánh và xếp thứ tự các số từ lớn đến bé và ngược lại.
II. Đồ dùng.
Nội dung ôn tâp
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động thày
Hoạt động trò
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ. 
3. Bài mới.
a. Nội dung.
Bài 1.
TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau (theo mÉu) :
b)	
a
8 ´ a
b
36 : b
2
8 ´ 2 = 16
4
7
6
6
9
c)	 	d)
c
82 + c
d
76 - d
15
32
39
18
48
42
2. Viết tiÕp vµo chç chÊm cho thÝch hîp:
3. Viết vào ô trống (theo mẫu)
p
BiÓu thøc
Gi¸ trÞ cña biÓu thøc
14
40 - p
26
72
28 + p
17
p ´ 2 + 20
8
(46 - p) : 2
45
p : 3 - 10
Bài 4.
Khoanh vµo ch÷ ë d­íi ®ång hå thÝch hîp:
Vµo buæi chiÒu, ®ång hå chØ 15 giê 20 phót lµ:
 A B C	 	C	D
IV. Củng c ố dặn dò;
Nhận xét giờ học
 Về làm bài 
Chuẩn bị bài sau
a) NÕu m = 8 th× 61 + 3 ´ m = .........................................................
b) NÕu m = 5 th× 72 – 35 : n = ...........................................................
c) NÕu mét h×nh vu«ng cã ®é dµi c¹nh lµ a = 7cm th× chu vi h×nh vu«ng 
®ã là:
P = a ´ 4 = ...
Soạn: 24/ 8 / 2011. Giảng: T6. 26 / 8 / 2011. 
Luyện viết.
SỰ TÍCH HỒ BA BỂ
I. Mục tiêu
 1. Yêu cầu học sinh viết lại được câu chuyện Sự tích Hồ Ba Bể.
a. Đối vời học sinh yếu kém: Viết lại được câu chuyện.
b. Đối với học sinh khá giỏi:Viết lại được đúng câu chuyện, đúng giọng nhân vật
II. Đồ dùng.
Nội dung ôn luyện.
III. Các hoạt động dạy học. 
Hoạt động thày
Hoạt động trò
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ. 
3. Bài mới.
4. Nội dung.
1. Dùa vµo c©u chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ ®· nghe kÓ (tiÕt KÓ chuyÖn) vµ 
nhËn xÐt (tiÕt TËp lµm v¨n), h·y thùc 
hiÖn c¸c yªu cÇu sau :
Dùa vµo c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n kÓ chuyÖn (môc II. Ghi nhí, TiÕng ViÖt 4, tËp mét, trang 11), h·y chän ®óng 3 bµi tËp ®äc trong sè c¸c bµi ®· häc ë c¸c líp 3, 4 d­íi ®©y lµ bµi v¨n kÓ chuyÖn (khoanh trßn ch÷ c¸i tr­íc bµi em chän) :
4. Dùa theo gîi ý, h·y viÕt vµo vë c©u chuyÖn ®· kÓ trªn líp theo ®Ò bµi 
cho tr­íc :
Trªn ®­êng ®i häc vÒ, em gÆp mét phô n÷ võa bÕ con võa mang nhiÒu ®å ®¹c. Em ®· gióp c« Êy x¸ch ®å ®i mét qu·ng ®­êng. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã.
IV. Củng cố dặn dò.
Về học bài
- Chuẩn bị bài sau
a) Ghi l¹i nh÷ng nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn : 
....................................................................................................................................................................................................................................
b) S¾p xÕp l¹i c¸c sù viÖc d­íi ®©y cho ®óng tr×nh tù diÔn biÕn cña c©u chuyÖn b»ng c¸ch ghi vµo « trèng tõ 1 ®Õn 5.
¨ S¸ng sím, tr­íc lóc ra ®i, bµ cô ¨n xin b¸o cho mÑ con bµ n«ng d©n biÕt tr­íc tin sÏ cã trËn lôt lín, cho hä gãi tro vµ hai m¶nh trÊu.
¨ Ra khái ®¸m héi, bµ cô ¨n xin ®­îc hai mÑ con bµ n«ng d©n th­¬ng t×nh ®­a vÒ nhµ, cho ¨n vµ ngñ nhê.
¨ Vµo ngµy héi cóng PhËt, cã mét bµ cô th©n h×nh xÊu xÝ ®Õn xin ¨n nh­ng bÞ mäi ng­êi xua ®uæi vµ ch¼ng cho thø g×.
¨ §ªm h«m ®ã, bµ cô ¨n xin hiÖn nguyªn h×nh mét con giao long to lín khiÕn mÑ con bµ n«ng d©n kinh h·i.
¨ TrËn lôt x¶y ra, nhµ cöa vµ mäi ng­êi bÞ nhÊn ch×m trong biÓn n­íc, chØ cã mÑ con bµ n«ng d©n sèng sãt, chÌo thuyÒn ®i cøu vít ng­êi bÞ n¹n. 
c) §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thiÖn ý nghÜa cña c©u chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ.
C©u chuyÖn gi¶i thÝch sù h×nh thµnh ............................. vµ ca ngîi nh÷ng con ng­êi cã tÊm lßng .................................................. ; kh¼ng ®Þnh ng­êi cã lßng ........................... sÏ ®­îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng. 
a . Sù tÝch chó Cuéi cung tr¨ng (TiÕng ViÖt 3, tËp hai).
b. Quµ cña ®ång néi (TiÕng ViÖt 3, tËp hai).
c . Ng­êi ®i s¨n vµ con v­în (TiÕng ViÖt 3, tËp hai).
d .DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu (TiÕng ViÖt 4, tËp mét).
e. Con cß (TiÕng ViÖt 3, tËp hai).
* Gîi ý :
a) CÇn tËp trung suy nghÜ vÒ c¸c sù viÖc diÔn ra víi hai nh©n vËt chÝnh : ng­êi phô n÷ (võa bÕ con võa mang nhiÒu ®å ®¹c) vµ em (cã thÓ x­ng h« lµ em hay t«i trong c©u chuyÖn trùc tiÕp tham gia) ; cè g¾ng béc lé râ th¸i ®é gióp ®ì ch©n thµnh cña em ®èi víi ng­êi phô n÷ nh»m lµm næi bËt ý nghÜa : gióp ®ì ng­êi kh¸c trong lóc khã kh¨n lµ mét viÖc lµm tèt, ®¸ng khen ngîi.
b) C©u chuyÖn cã thÓ diÔn ra theo gîi ý vÒ tr×nh tù c¸c sù viÖc nh­ sau :
- 	Trªn ®­êng ®i häc vÒ, em gÆp mét phô n÷ võa bÕ con võa mang nhiÒu ®å ®¹c (sù viÖc 1) : Em ®i häc vÒ vµo lóc nµo ? Em ®i mét m×nh hay ®i cïng b¹n bÌ ? §i ®Õn ®©u th× em gÆp ng­êi phô n÷ võa bÕ con võa mang nhiÒu ®å ®¹c ? D¸ng vÎ cña c« Êy lóc ®ã thÕ nµo (tay nµo bÕ con, tay nµo mang ®å, b­íc ®i thÓ hiÖn sù vÊt v¶ ra sao,) ?
- Em ®· gióp c« Êy x¸ch ®å ®i mét qu·ng ®­êng (sù viÖc 2) : Nh×n thÊy c« Êy trong hoµn c¶nh nh­ vËy, em ®· ®Õn bªn c« vµ nãi thÕ nµo ®Ó x¸ch ®å gióp c« ®i mét qu·ng ®­êng ? Th¸i ®é cña c« Êy lóc ®ã ra sao ? Phót chia tay cña em víi c« diÔn ra thÕ nµo ?
--------------------------b&a-------------------------
Soạn: 4/9/2011. Giảng: T3. 6/9/2011.
ÔN TẬP
I. Mục tiêu.
- Biết phân tích cấu tạo số
- Đọc và viết được các số
II. Chuẩn bị.
- Nội dung ôn tập
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động thày
Hoạt động trò
1. Ổn định tổ chức
2. Bài cũ. 
3. Bài mới.
4. Nội dung.
Bài 1. Viết theo mẫu.
ViÕt sè
Líp ngh×n
Líp  ... ×nh ch÷ nhËt lµ:
 (m)
§¸p sè: p = m
--------------------------b&a-------------------------
Soạn: 18/ 4/ 2012. Gi¶ng: T6. 20/ 4 / 2012
TiÕng ViÖt: luyÖn viÕt – chÝnh t¶
Dï sao tr¸I ®Êt vÉn quay
A. Môc tiªu 
 - Gióp HS viÕt ®óng mét ®o¹n trong bµi: “ V­¬ng quèc nô c­êi”.B¾t ®Çu tõ: “ Ngµy xöa ngµy x­a b¸nh xe”.
 - ViÕt ®óng c¸c tiÕng c¸c em hay nhÇm lÉn.
 - GD HS tÝnh cÈn thËn, tr×nh bµy ®Ñp.
 B. §å dïng d¹y häc 
 1. ThÇy: Néi dung luyÖn viÕt 
 2. Trß : B¶ng con + vë, bót ch×.
 * §Þnh h­íng: Ho¹t ®éng c¸ nh©n c¶ líp 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I. Ổn ®Þnh tæ chøc:1’
II. KiÓm tra bµi cò: 0
 III. Bµi míi: 35’
*Vµo bµi:(1’)Giíi thiÖu bµi:
*Néi dung bµi
- Gäi HS ®äc ®o¹n viªt.
- GV ®äc mÉu bµi 
* T×m hiÓu bµi
Hái: Néi dung cña ®o¹n v¨n nãi lªn ®iÒu g×?
- HD HS viÕt b¶ng con tõ khã.
- GV gäi HS nhËn xÐt ch÷a bµi.
Hái: §o¹n v¨n tr×nh bµy nh­ thÕ nµo?
- GV HD HS viÕt chÝnh t¶:
- GV ®äc bµi cho HS viÕt
- GV ®äc l¹i bµi cho HS so¸t lçi chÝnh t¶. 
- GV thu chÊm mét sè bµi.
- NhËn xÐt c¸ch viÕt cña HS
 IV. Cñng cè dÆn dß :2’
 - Nh¾c l¹i néi dung bµi 
 - NhËn xÐt tiÕt d¹y.
- Líp ®äc thÇm
 - §o¹n v¨n nãi lªn nÕu v¾ng tiÕng c­êi cuéc sèng sÏ v« cïng tÎ nh¹t buån ch¸n.
 - TiÕng c­êi mang ®Õn h¹nh phóc niÒm vui cho mäi ng­êi.
 - HS viÕt b¶ng con nh÷ng tõ m×nh dÔ viÕt sai:
 Kinh khñng, l¹o x¹o , b¸nh xe.
 - §Çu dßng lïi vµo mét «, viÕt hoa tiÕng ®Çu ®o¹n vµ sau dÊu chÊm.
 - HS l¾ng nghe ®Ó chÐp bµi vµo vë.
 - HS ®æi chÐo vë so¸t lçi, ghi lçi ra lÒ.
--------------------------b&a-------------------------
TUẦN 34.
Soạn: 22/ 4/ 2012. Gi¶ng: T3. 24/ 4 / 2012
To¸n: 
luyÖn tËp
A. Môc tiªu
 - Cñng cè cho HS vÒ ®¬n vÞ ®o l­êng vµ h×nh häc.
 - RÌn tÝnh tÝch cùc cho HS khi lµm bµi Vµ yªu thÝch m«n häc. 
B. §å dïng d¹y häc 
 1. ThÇy: Néi dung luyÖn tËp 
 2. Trß: SGK + Vë ghi
* §Þnh h­íng tiÕt d¹y: H§ c¸ nh©n – cÆp ®«i – c¶ líp.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I. Ổn ®Þnh tæ chøc:1’
II. KiÓm tra bµi cò: 0
 III. Bµi míi: 35’
*Vµo bµi:(1’)Giíi thiÖu bµi:
*Néi dung bµi
* Bµi1: Khoanh vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
 a, 1 m2 75 cm2 =cm2
 b, 2 tÊn 35 kg = kg
 c, ThÕ kû XX ®­îc tÝnh nh­ sau:
* Bµi2: H×nh thoi ABCD cã 4 h×nh tam gi¸c, nh­ h×nh tam gi¸c AOB ghÐp thµnh.
IV. Cñng cè dÆn dß: 2’ 
 - Nh¾c l¹i néi dung bµi 
 - NhËn xÐt tiÕt d¹y 
* HS lµm vµo vë
a, A : 175 B : 17500
 C : 1075 D : 10075 b, A : 235 B : 2350 
 C : 2035 D : 20300 
c, A : Tõ n¨m 2 000 ð 2 100
 B : Tõ n¨m 2 001 ð 2 100
 C : Tõ n¨m 1 901 ð 2 000
 D : Tõ n¨m 1 900 ð 2 100
* HS ®äc yªu cÇu 
 B 
A 
 4cm 
O
C
 2cm
 D
Bµi gi¶i
a, §é dµi ®­êng chÐo AC ®ã lµ:
4 x 2 = 8 (cm)
§é dµi ®­êng chÐo BD h×nh thoi ®ã lµ:
2 x 2 = 4 (cm)
DiÖn tÝch h×nh thoi ABCD ®ã lµ:
(8 x 4) : 2 = 16(cm2)
b, DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c AOB lµ:
(4 x2) : 2 = 4 (cm2)
Hay: 16 : 4 = 4 (cm2)
§¸p sè: 4 cm2
--------------------------b&a-------------------------
Soạn: 23/ 4/ 2012. Gi¶ng: T4. 25/ 4 / 2012
TiÕng ViÖt : 
«n tËp - LuyÖn tõ vµ c©u
A. Môc tiªu
 - Gióp HS cñng cè l¹i kiÕ thøc ®· häc vÒ tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn cho c©u, môc ®Ých cho c©u.
 - GD HS chÞu khã suy nghÜ khi lµm bµi.
 B. §å dïng d¹y häc 
 1. ThÇy: Gi¸o ¸n-SGK 
 2. Trß: Vë ghi 
 * §Þnh h­íng tiÕt d¹y: H§ c¸ nh©n – cÆp ®«i – c¶ líp.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I. Ổn ®Þnh tæ chøc:1’
II. KiÓm tra bµi cò: 0
 III. Bµi míi: 35’
*Vµo bµi:(1’)Giíi thiÖu bµi:
*Néi dung bµi
* Bµi 1: 
 T×m tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých trong c¸c c©u sau.
Bµi 2
 ViÕt mét ®o¹n v¨n ba ®Õn n¨m c©u, t¶ con vËt, trong ®ã cã Ýt nhÊt mét ®Õn hai c©u cã tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn. 
IV. Cñng cè dÆn dß: 2’
 - Nh¾c l¹i néi dung bµi 
 - NhËn xÐt tiÕt d¹y
* HS ®äc yªu cÇu
 - G¹ch ch©n trang ng÷ chØ môc ®Ých trong c©u:
 + §Ó th©n thÓ khoÎ m¹nh, em ph¶i n¨ng tËp thÓ dôc.
 + V× danh dù cña líp, chóng em quyÕt t©m häc tËp vµ rÌn luyÖn thËt tãt.
 + §Ó lÊy n­íc t­íi cho v­ên rau, bè em võa x©y mét chiÕc bÓ con chøa n­íc.
* HS ®äc yªu cÇu vµ viÕt.
 Nhµ em cã mét ®µn gµ con rÊt ®Ñp, l«ng chóng vµng ãng, m­ît nh­ t¬, gµ mÑ th­êng dÉn dµn con ®i kiÕm ¨në sau v­ên. Mâi khi nh×n thÊy mét chó diÒu h©u bay trªn bÇu trêi lµ gµ mÑ sï l«ng, trßn m¾t quan s¸t diÒu h©u vµ b»ng ®«I c¸nh to réng, gµ me che chë cho ®µn con.
--------------------------b&a-------------------------
Soạn: 24/ 4/ 2012. Gi¶ng: T5. 26/ 4 / 2012
To¸n: 
«n luyÖn
A. Môc tiªu
 - Cñng cè kiÕn thøc ®o l­êng ®· häc vµ h×nh häc .
 - RÌn tÝnh tÝch cùc cho HS khi lµm bµi Vµ yªu thÝch m«n häc. 
B. §å dïng d¹y häc 
 1. ThÇy: Néi dung luyÖn tËp 
 2. Trß: SGK + Vë ghi
* §Þnh h­íng tiÕt d¹y: H§ c¸ nh©n – cÆp ®«i – c¶ líp.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cña thÇy
	Ho¹t ®éng cña trß
I. Ổn ®Þnh tæ chøc:1’
II. KiÓm tra bµi cò: 0
 III. Bµi míi: 35’
*Vµo bµi:(1’)Giíi thiÖu bµi:
*Néi dung bµi
* Bµi1: (T3)
 GV HD c¸ch gi¶i.
* Bµi 2: (LGT4 – T53)
 GV HD c¸ch gi¶i.
* Bµi 3: Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. H×nh vÏ bªn, x¸c ®Þnh ®é dµi ®¸y, chiÒu cao cña h×nh ®ã.
IV. Cñng cè d¨n dß: 2’
 - N¾m ch¾c néi dung bµi.
 - NhËn xÐt tiÕt d¹y.
* HS ®äc yªu cÇu 
 HS nªu kÕt qu¶ nèi tiÕp.
 Thêi l­îng thÝch hîp nh¸t ®Ó m¸y ®ã in ®­îc 1 000 trang lµ32 phót.
*HS ®äc yªu cÇu 
 Trong 1 giê hay 60 phót Lan ®i bé ®­îc qu·ng ®­êng b»ng:
 60 : 15 = 4 (Qu·ng ®­êng tõ nhµ Lan ®Õn tr­êng)
Trong 60 phót Lan ®i xe ®¹p ®­îc qu·ng ®­êng b»ng:
 60 : 5 = 12 (Qu·ng ®­êng tõ nhµ Lan ®Õn tr­êng)
 Trong 60 phót Lan ®i xe ®¹p ®­îc nhiÒu h¬n ®i bé lµ:
 12 – 4 = 8 (Qu·ng ®­êng tõ nhµ Lan ®Õn tr­êng)
Mµ 8 qu·ng ®­êng tõ nhµ Lan ®Õn tr­êng lµ 8 km
 VËy qu·ng ®­êng tõ nhµ Lan ®Õn tr­êng lµ:
 8 :8 = 1 (km)
 §¸p sè: 1 km
* HS ®äc yªu cÇu.
 A B
 5cm
 2cm
 D D
 - §é dµi ®¸y lµ: 2cm.
 - ChiÒu cao lµ: 5cm
--------------------------b&a-------------------------
Soạn: 25/ 4/ 2012. Gi¶ng: T6. 27/ 4 / 2012
TiÕng ViÖt: 
«n luyÖn TËp lµm v¨n 
A. Môc tiªu
 - Cñng cè kiÕn thøc vÒ d¹n bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi vµ con vËt. 
 - HS viÕt mét bµi v¨n t¶ c©y cèi, con vËt hoµn chØnh.
 - GD HS cã ý thøc tù gi¸c khi lµm bµi
B. §å dïng d¹y häc
 1. ThÇy: Néi dung «n tËp 
 2. Trß: Sgk + Vë ghi 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cña thµy
Ho¹t ®éng cña trß
I. Ổn ®Þnh tæ chøc:1’
II. KiÓm tra bµi cò: 0
 III. Bµi míi: 35’
*Vµo bµi:(1’)Giíi thiÖu bµi:
*Néi dung bµi
*Bµi 1: Bµi v¨n t¶ c©y cèi gåm mÊy phÇn, cã mÊy kiÓu më bµi vµ mÊy c¸ch kÕt bµi. 
* Bµi 2: Bµi v¨n miªu t¶ con vËt gåm mÊy phÇn.
* Bµi 3: ViÕt mét bµi v¨n hoµn chØnh t¶ mét con vËt mµ em yªu thÝch.
- Gäi mét vµi em HS ®äc bµi.
- NhËn xÐt.
IV. Cñng cè dÆn dß: 2’
 NhËn xÐt tiÕt d¹y.
 VÒ nhµ hoµn thµnh nèt bµi v¨n.
- Bµi v¨n miªu t¶ c©y cãi gåm ba phÇn: më bµi, th©n bµi, kÕt bµi.
 - Cã hai kiÓu më bµi, gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp.
 - Cã hai c¸ch kÕt bµi: më réng vµ kh«ng më réng.
* HS ®oc yªu cÇu
 - Bµi v¨n t¶ con vËt gåm cã ba phÇn: më bµi , th©n bµi, kÕt bµi.
 + Më bµi: Giíi thiÖu con vËt cÇn t¶.
 + Th©n bµi: T¶ tõng bé phËn cña con vËt, sù ho¹t ®éng cña nã.
 + kÕt bµi: Nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ con vËt, Ých lîi vµ t×nh c¶m cña con v¹t.
* VD: Nhµ em nu«i rÊt nhiÒu con vËt nh­ng em thÝch nhÊt lµ con MÝch.
 Con MÝch nhµ em, ba em mua tõ n¨m ngo¸i, håi míi vÒ nhµ em nã chØ míi b»ng chai la vi mét lÝt. ThÕ mµ chó MÝc nhµ em ®· nÆng kho¶ng m­êi ki –l« - gam. Chó cã mµu l«ng vµng m­ît mµ 
--------------------------b&a-------------------------
TUẦN 35.
Soạn: 29/ 4/ 2012. Gi¶ng: T3. 1/ 5/ 2012
To¸n: 
«n luyÖn
A. Môc tiªu
 - Cñng cè cho HS vÒ céng Trõ nh©n chia ph©n sè.
 - T×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña ph©n sè. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n. 
 - GD cho HS tÝnh tÝch cùc cho HS khi lµm bµi Vµ yªu thÝch m«n häc. 
B. §å dïng d¹y häc 
 1. ThÇy: Néi dung luyÖn tËp 
 2. Trß: SGK + Vë ghi
* §Þnh h­íng tiÕt d¹y: H§ c¸ nh©n – cÆp ®«i – c¶ líp.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I. Ổn ®Þnh tæ chøc:1’
II. KiÓm tra bµi cò: 0
 III. Bµi míi: 35’
*Vµo bµi:(1’)Giíi thiÖu bµi:
*Néi dung bµi
* Bµi1: 
 Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo « trèng cña 
 3 = o lµ.
 8 48
* Bµi2: 
 Ph©n sè nµo d­íi ®©y b»ng ph©n sè sè: 
 * Bµi 3: §Æt tÝnh råi tÝnh.
* Bµi4: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt.
* Bµi 5: Tuæi chÞ vµ tuæi em céng l¹i lµ 32 tuæi. Em kÐm chÞ 8 tuæi. Hái chÞ bao nhiªu tuæi? 
 (Khoanh vµo ý ®óng)
IV. Cñng cè dÆn dß: 2’ 
 - Nh¾c l¹i néi dung bµi 
 - NhËn xÐt tiÕt d¹y
* HS ®äc yªu cÇu 
 A : 6 B : 8
 C : 18 D : 24
* HS ®äc yªu cÇu: 
 A B 
 C D 
* HS ®äc yªu cÇu.
 279782 362527
 1515 
 152510 
 81740 268
 1340 305
 0 
a, 25 x 69 x 4 = ( 25 x 4) x69
 = 100 x69
 = 6900
 b, 38 x 85 + 38 x 15 = 38 x(85 + 15)
 = 38 x 100
 = 3800
* A 24 tuæi B 12 tuæi
 C 20 tuæi D 40 tuæi.
--------------------------b&a-------------------------
Soạn: 1/ 4/ 2012. Gi¶ng: T4. 2/ 5/ 2012
TiÕng ViÖt: 
LuyÖn ®äc
A. Môc ®Ých 
 - ¤n luyÖn c¸c bµi tËp ®äc häc thuéc lßng, tõ tuÇn 29. 
 - RÌn cho HS c¸ch ®äc – luyÖn ®äc diÔn c¶m. 
 - HiÓu ®­îc néi dung ý nghÜa cña bµi. 
 - GD HS yªu thÝch m«n häc 
 B. §å dïng d¹y häc 
 1. ThÇy: Néi dung 
 2. Tro: SGK + vë ghi
* §Þnh h­íng tiÕt d¹y: C¸ nh©n, cÆp ®«i, c¶ líp.
C. Ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 I. Ổn ®Þnh tæ chøc:1’
II. KiÓm tra bµi cò: 0
 III. Bµi míi: 35’
*Vµo bµi:(1’)Giíi thiÖu bµi:
*Néi dung bµi
* Bµi 1: LuyÖn ®äc bµi tõ tuÇn 29 ®Õn tuÇn34.
 - LuyÖn ®äc theo ®o¹n.
 Hái: Néi dung cña bµi ®­êng lªn Sa-Pa nãi lªn ®iÒu g×?
 - LuyÖn ®äc bµi th¬ “ Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Ðn ?”
 Hái: Néi dung cña bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×?
 - LuyÖn ®äc bµi “H¬n mét ngh×n ngµy vßng quanh tr¸i ®Êt”
 GV ®äc mÉu bµi.
 Hái: Nªu néi dung chÝnh cña bµi?
 - LuyÖn ®äc bµi “Dßng s«ng mÆc ¸o”
 + GV ®äc mÉu 
 + Nªu c¸ch ®äc
 - GV cho HS luyÖn ®äc tõ tuÇn 31- 34.
 Nªu néi dung cña tõng bµi.
 - GV cho HS nªu c¸ch ®äc cña tõng bµi.
IV.Cñng cè dÆn dß:2’
Nh¾c l¹i néi dung
VÒ nhµ ®äc bµi nhiÒu lÇn 
- HS ®äc c¸ nh©n
 - §äc nèi tiÕp
 - Ca ngîi vÎ ®Ñp ®éc ®¸o cña Sa – Pa, thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu mÕn thiÕt tha cña t¸c gi¶, ®èi víi c¶nh ®ep cña ®Êt n­íc 
 - S¸u em ®äc nãi tiÕp, mçi em mét khæ th¬.
 T×nh c¶m yªu mÕn g¾n bã cña nhµ th¬ ®èi víi tr¨ng vµ thiªn nhiªn ®Êt n­íc. 	
 - Mét HS ®äc c¶ bµi 
 - HS ®äc nèi tiÕp mçi em mét ®o¹n.
 - HS nªu
HS ®äc c¶ bµi
 - §äc theo ®o¹n
--------------------------b&a-------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ren HS yeu mon Toanva TV.doc