Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Ôn tập Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. Trò chơi Ném trúng đích

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Ôn tập Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. Trò chơi Ném trúng đích

. Mục tiêu :

- Kiểm tra động tác: Quay sau , đi đều vòng trái (phải), đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi “Ném trĩng đích”. Yêu cầu học sinh: Làm đúng động tác theo khẩu lệnh

.II. Dụng cu- Địa điểm tập:

- Chuẩn bị : 1 còi

- 4-6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi.

Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.

doc 2 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Ôn tập Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. Trò chơi Ném trúng đích", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThĨ dơc (tiÕt15)
¤n tËp: quay sau, ®i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i.
Trß ch¬i “NÐm trĩng ®Ých”
. Mục tiêu :
Kiểm tra động tác: Quay sau , đi đều vòng trái (phải), đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trß ch¬i “NÐm trĩng ®Ých”. Yêu cầu học sinh: Làm đúng động tác theo khẩu lệnh
.II. Dụng cu- Địa điểm tậpï: 
Chuẩn bị : 1 còi
4-6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi.
Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.. 	
	 	PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU:
6-10’
 1. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp.
- Lớp tập trung 4 hàng dọc phổ biến nội dung, yêu cầu , chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tâïp luyện
 2. Kiểm tra bài cũ:
C¸c ®éng t¸c vỊ ®éi h×nh, ®éi ngị
Mét nhãm HS lªn thùc hiƯn ®éng t¸c
 3. Phổ biến bài mới:
 Phổ biến nội dung: 
¤n tËp: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. 
Trß ch¬i “ NÐm bãng trĩng ®Ých”
 4. Khởi động:
3’-4’
 - Chung:
1-2’
Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ, hông, đầu gối, vai. Chạy nhẹ trên sân trường 100- 200m rồi đi theo vòng tròn hít thở s©u
Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay- vòng tròn.
 - Chuyên môn:
2-3’
Tổ chức trò chơi ” tự chọn”
Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN:
18-22’
 1. Nội dung:
14-15’
 - ¤n tËp:Quay sau, đi đều vòng trái vòng phải. 
GV ®iỊu khiĨn líp tËp 1 -2 lÇn, sau ®ã chia theo tỉ ®Ĩ tËp luyƯn, do nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn
- C¸c tỉ biĨu diƠn thi ®ua
-GV quan s¸t, nhËn xÐt, biĨu d­¬ng tỉ thùc hiƯn tèt.
- C¶ líp tËp l¹i ®Ĩ cđng cè kÜ thuËt
 2. Trò chơi:
4-5’’
“ Ném trúng đích” 
 GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho cả lớp cùng chơi.. GV quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua giữa các tổ.
III.KẾT THÚC:
4- 6’
 1. Nhận xét :
1-2’
GV cùng HS hệ thống lại bài
GV nhận xét và đánh giá và công bố kết quả kiểm tra
Giao bài về nhà ôn các động tác ĐHĐN
HS tập hợp hàng ngang
 2. Hồi tĩnh:
1-2’
Cho HS cả lớp đứng tại vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp 
Cho HS tập 1 số động tác thả lỏng
Đội hình vòng tròn
 3. Xuống lớp:
1’
GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”
Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_bai_on_tap_quay_sau_di_deu_vong_phai_v.doc