Giáo án Thể dục - Tiết 59: Môn thể thao tự chọn - Nhảy dây

Giáo án Thể dục - Tiết 59: Môn thể thao tự chọn - Nhảy dây

Thể dục

Tiết 59 : Môn thể thao tự chọn -Nhảy dây .

I Mục tiêu

-Ôn một số nội dung của môn thể thao tự chọn .Yêu cẩu thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích .

-Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau . Yêu cẩu thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích .

II. Địa điểm , phương tiện .

-Sân bãi chuẩn bị tốt , vệ sinh , đảm bảo an toàn .

- Dây , còi .

III. Hoạt động dạy học .

 

doc 1 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 648Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục - Tiết 59: Môn thể thao tự chọn - Nhảy dây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø hai ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2007
ThĨ dơc
TiÕt 59 : M«n thĨ thao tù chän -Nh¶y d©y .
I Mơc tiªu 
-¤n mét sè néi dung cđa m«n thĨ thao tù chän .Yªu cÈu thùc hiƯn ®ĩng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch .
-¤n nh¶y d©y kiĨu ch©n tr­íc ch©n sau . Yªu cÈu thùc hiƯn ®ĩng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch .
II. §Þa ®iĨm , ph­¬ng tiƯn .
-S©n b·i chuÈn bÞ tèt , vƯ sinh , ®¶m b¶o an toµn .
- D©y , cßi ...
III. Ho¹t ®éng d¹y häc .
1. PhÇn mëi ®Çu 
10'
Líp tr­ëng tËp hỵp líp .Chµo b¸o c¸o.
- GV nhËn líp , phỉ biÕn néi dung tiÕt häc .
-- Tỉ chuÝ­c cho HS khëi ®éng c¸c khíp , ch¹y theo vßng trßn khëi ®éng nhĐ nhµng .
HS khëi ®éng c¸c khíp .
- GV chĩ ý cho HS khëi ®éng kÜ khíp®Çu gèi.
* ¤n tËp c¸c ®éng t¸c cđa bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung .
HS khëi ®éng .
2. PhÇn c¬ b¶n .
20'
- GV lµm ®éng t¸c mÉu .
-LÇn 2 v­µ lµm mÉu võa ph©n tÝch ®éng chËm .
 -GV tỉ chøc cho HS tËp luyƯn .
HS quan s¸t mÉu .
HS luyƯn tËp theo tỉ .
- GV quan s¸t giĩp HS yÕu .
- GV gäi HS tËp tr­íc líp .
Mét sè HS tËp luyƯn tr­íc líp .
- GV nhËn xÐt , biĨu d­¬ng nh÷ng HS tËp luyƯn tèt .
3. PhÇn tỉng kÕt 
5'
- GV tỉ chøc cho HS håi tÜnh.
HS th­ gi·n , håi tÜnh 
- GV tỉng kÕt nhËn xÐt tiÕt häc.
- GV dỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc.doc