Giáo án Toán 4 - Tiết 86 đến tiết 88

Giáo án Toán 4 - Tiết 86 đến tiết 88

TIẾT 86: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1.Kiến thức: Giúp HS

- Nắm được dấu hiệu chia hết cho 9.

2.Kĩ năng:

- Vận dụng để nhận biết một số có chia hết cho 9 hay không.

3. Thái độ:

 - HS biết áp dụng tính nhanh, tính đúng.

II.CHUẨN BỊ:

- Vở nháp – Bảng phụ ghi nội dung BT3

- Giấy khổ lớn có ghi sẵn các bài toán chia (cột bên trái: các số chia hết cho 9, cột bên phải:

các số không chia hết cho 9)

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 8 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 726Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 4 - Tiết 86 đến tiết 88", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOAÙN
TIEÁT 86: DAÁU HIEÄU CHIA HEÁT CHO 9
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
1.Kieán thöùc: Giuùp HS
Naém ñöôïc daáu hieäu chia heát cho 9.
2.Kó naêng:
Vaän duïng ñeå nhaän bieát moät soá coù chia heát cho 9 hay khoâng.
3. Thaùi ñoä:
 - HS bieát aùp duïng tính nhanh, tính ñuùng.
II.CHUAÅN BÒ:
Vôû nhaùp – Baûng phuï ghi noäi dung BT3
Giaáy khoå lôùn coù ghi saün caùc baøi toaùn chia (coät beân traùi: caùc soá chia heát cho 9, coät beân phaûi:
caùc soá khoâng chia heát cho 9)
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1’
5’
15’
15’
3’
Khôûi ñoäng: 
Baøi cuõ: 
Neâu daáu hieäu chia heát cho 2?
Neâu daáu hieäu chia heát cho 5?
Neâu daáu hieäu chia heát cho 2 vaø 5?
GV nhaän xeùt – ghi ñieåm
3. Baøi môùi: 
GV giôùi thieäu baøi – ghi töïa baøi
Hoaït ñoäng1: GV höôùng daãn HS töï tìm ra daáu hieäu chia heát cho 9
GV yeâu caàu HS: Töï tìm VD soá chia heát cho 9 & vaøi soá khoâng chia heát cho 9 ñoàng thôøi giaûi thích, GV ghi laïi thaønh 2 coät: coät beân traùi ghi caùc soá chia heát cho 9, coät beân phaûi ghi caùc soá khoâng chia heát cho 9.(GV löu yù choïn vieát caùc ví duï ñeå ñuû caùc pheùp chia cho 9 coù soá dö khaùc nhau)
Yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå phaùt hieän ra daáu hieäu chia heát cho 9
Tieáp tuïc cho HS quan saùt coät thöù hai ñeå phaùt hieän caùc soá coù toång caùc chöõ soá khoâng chia heát cho 9 thì khoâng chia heát cho 9.
GV choát laïi: Muoán bieát moät soá coù chia heát cho 9 hay khoâng ta caên cöù vaøo toång caùc chöõ soá cuûa soá ñoù coù chia heát cho 9 hay khoâng.
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi taäp 1:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
GV Toå chöùc cho HS thi ñua.
GV cuøng HS nhaän xeùt - tuyeân döông
Baøi taäp 2:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
Yeâu caàu HS tieáp noái nhau neâu 
GV nhaän xeùt – tuyeân döông
Baøi taäp 3:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
GV yeâu caàu HS neâu caùch laøm- GV treo baûng phuï toå chöùc cho HS thi “Tieáp söùc”
GV cuøng HS nhaän xeùt - tuyeân döông
Baøi taäp 4:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
GV höôùng daãn caû lôùp laøm moät ví duï ñaàu - yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû
GV chaám moät soá vôû – nhaän xeùt. 
4. Cuûng coá - Daën doø: 
- Neâu daáu hieäu chia heát cho 9?
- Neâu nhöõng daáu hieäu khoâng chia heát cho 9?
- Nhaän xeùt tieát hoïc
Chuaån bò baøi: Daáu hieäu chia heát cho 3
Haùt 
3HS leân baûng neâu
HS caû lôùp theo doõi nhaän xeùt
HS nhaéc laïi töïa baøi.
HS töï tìm & neâu
Chia heát cho 9
Khoâng chia heát cho 9
27 : 9 = 3
81 : 9 = 9
54 : 9 = 6
72 : 9 = 8
405 : 9 = 45
396 : 9 = 44
603 : 9 = 67
41 : 9 = 4(dö 5)
32 : 9 = 6 (dö 7)
53 : 9 = 5 (dö 8)
78 : 9 = 8 (dö 6)
46 : 9 = 5 (dö 1)
605 : 9 = 67(dö 2)
+ Caùc soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9.
+ Caùc soá coù toång caùc chöõ soá khoâng chia heát cho 9 thì khoâng chia heát cho 9.
HS nhaéc laïi 
- HS ñoïc yeâu caàu baøi - thaûo luaän ñeå phaùt hieän ra daáu hieäu chia heát cho 9 - cöû ñaïi dieän leân baûng thi ñua – HS caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
+ Caùc soá chia heát cho 9 : 99; 108; 5643; 29385; 
- HS ñoïc yeâu caàu baøi - tieáp noái nhau neâu keát quaû ñuùng:
+ Caùc soá khoâng chia heát cho 9 : 96; 5554; 1097.
HS ñoïc yeâu caàu baøi – thaûo luaän nhanh trong nhoùm – cöû ñaïi dieän tham gia thi ñua.
+ 2 Soá coù ba chöõ soá vaø chia heát cho 9: 558; 783; ( 567; 918.)
HS caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
HS ñoïc yeâu caàu baøi , suy nghó vaø laøm baøi vaøo vôû.
 315 ; 135; 225
HS nhaän xeùt tieát hoïc.
TOAÙN
TIEÁT 87: DAÁU HIEÄU CHIA HEÁT CHO 3
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
1.Kieán thöùc: Giuùp HS
Naém ñöôïc daáu hieäu chia heát cho 3
2.Kó naêng:
Vaän duïng ñeå nhaän bieát moät soá coù chia heát cho 3 vaø caùc soá khoâng chia heát cho 3.
3. Thaùi ñoä:
 - HS bieát aùp duïng tính nhanh, tính ñuùng.
II.CHUAÅN BÒ:
Vôû nhaùp
Giaáy khoå lôùn coù ghi saün caùc baøi toaùn chia (coät beân traùi: caùc soá chia heát cho 3, coät beân phaûi:
caùc soá khoâng chia heát cho 3)
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1’
5’
1’
15’
15’
3’
Khôûi ñoäng: 
Baøi cuõ: Daáu hieäu chia heát cho 9.
GV goïi 2 HS leân baûng laøm laïi BT4
- Neâu daáu hieäu chia heát cho 9?
GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi: 
GV giôùi thieäu baøi – ghi töïa baøi
Hoaït ñoäng1:GV höôùng daãn HS tìm ra daáu hieäu chia heát cho 3
GV yeâu caàu HS: Töï tìm VD soá chia heát cho 3& vaøi soá khoâng chia heát cho 3 ñoàng thôøi giaûi thích, GV ghi laïi thaønh 2 coät: coät beân traùi ghi caùc soá chia heát cho 3, coät beân phaûi ghi caùc soá khoâng chia heát cho 3.(GV löu yù choïn vieát caùc ví duï ñeå ñuû caùc pheùp chia cho 3 coù soá dö khaùc nhau)
Höôùng daãn HS caû lôùp xeùt toång caùc chöõ soá cuûa caùc soá chia heát cho 3.
+ GV gôïi yù HS tính nhaåm toång caùc chöõ soá cuûa caùc soá ôû coät beân traùi & beân phaûi xem coù gì khaùc nhau?
Caùc soá theá naøo thì chia heát cho 3?
Caùc soá theá naøo thì khoâng chia heát cho 3?
GV choát laïi: Muoán bieát moät soá coù chia heát cho 3 hay khoâng ta caên cöù vaøo toång caùc chöõ soá cuûa soá ñoù coù chia heát cho 3 hay khoâng.
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi taäp 1:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
GV Toå chöùc cho HS thi ñua caëp ñoâi.
GV cuøng HS nhaän xeùt - tuyeân döông
Baøi taäp 2:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
GVyeâu caàu HS tìm vaø tieáp noái nhau neâu.
GV cuøng HS nhaän xeùt - tuyeân döông
Baøi taäp 3:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
GV Toå chöùc cho HS thi ñua “Tieáp söùc”
GV cuøng HS nhaän xeùt - tuyeân döông
Baøi taäp 4:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo vôû
GV chaám moät soá vôû nhaän xeùt.
4. Cuûng coá - Daën doø: 
Caùc soá theá naøo thì chia heát cho 3?
Caùc soá theá naøo thì khoâng chia heát cho 3?
Nhaän xeùt tieát hoïc
Chuaån bò baøi: Luyeän taäp.
Haùt 
2HS leân baûng laøm laïi BT4 vaø neâu
HS nhaän xeùt
HS nhaéc laïi töïa baøi.
HS töï tìm & neâu
Chia heát cho 3
Khoâng chia heát cho3
27 :3 = 9
18 : 3 = 6
54 : 3 = 18
12 : 3 = 4
405 : 3 = 135
396 : 3 = 132
6048 : 3 = 2016
 28 : 3 = 9(dö 1)
35 : 3 = 11 (dö 2)
53 : 3 = 17 (dö 2)
79 : 3 = 26 (dö 1)
146 :3 = 48 (dö 2)
3604 : 3 = 1201(dö 1)
27 = 2 + 7 = 9 18 = 1 + 8 = 9
 12 = 1 + 2 = 3 396 = 3 + 9 + 6 = 18
Caùc soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 3 thì chia heát cho 3.
Caùc soá coù toång caùc chöõ soá khoâng chia heát cho 3 thì khoâng chia heát cho 3
Vaøi HS nhaéc laïi.
HS ñoïc yeâu caàu baøi - thaûo luaän ñeå phaùt hieän ra daáu hieäu chia heát cho 3 - cöû ñaïi dieän leân baûng thi ñua – HS caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
+ Caùc soá chia heát cho 33 : 231; 1872; 92313; 
- HS ñoïc yeâu caàu baøi - tieáp noái nhau neâu keát quaû ñuùng:
+ Caùc soá khoâng chia heát cho 3 : 502; 6823; 55553.
HS ñoïc yeâu caàu baøi , caùc nhoùm thaûo luaän cöû ñaïi dieän leân baûng thi ñua – HS caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
+ Soá coù 3 chöõ soá chia heát cho 3: 108; 507; 630; 504; 843; 201.
 HS ñoïc yeâu caàu baøi, laøm baøi vaøo vôû. 
 561 795 2235.
2HS neâu – HS khaùc nhaän xeùt
HS nhaän xeùt tieát hoïc.
Ngaøy soaïn:14/12
Ngaøy daïy : 17/12
TOAÙN
TIEÁT 88: LUYEÄN TAÄP
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 1. Kieán thöùc - Kó naêng:
Cuûng coá veà caùc daáu hieäu chia heát 2, 3, 5, 9.
 2. Thaùi ñoä:
 - HS bieát aùp duïng tính nhanh, tính ñuùng
II.CHUAÅN BÒ:
Vôû nhaùp
Baûng phuï ghi noäi dung BT2
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1’
5’
1’
7’
23’
3’
Khôûi ñoäng: 
Baøi cuõ: 
GV yeâu caàu HS laøm laïi BT3
Yeâu caàu HS neâu caùc ví duï veà caùc soá chia heát cho 2, caùc soá chia heát cho 3, caùc soá chia heát cho 5, caùc soá chia heát cho 9 
GV phaân loaïi thaønh 2 daáu hieäu chia heát: 
+ Loaïi 1: Caên cöù vaøo chöõ soá taän cuøng beân phaûi: daáu hieäu chia heát cho 2, cho 5.
+ Loaïi 2: Caên cöù vaøo toång cuûa caùc chöõ soá: daáu hieäu chia heát cho 3, 9.
GV nhaän xeùt
3. Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi
 Tieát hoïc hoâm nay caùc em oân laïi caùc daáu hieäu chia heát cho 2, 3, 5, 9.
Hoaït ñoäng1: OÂn laïi kieán thöùc cuõ.
Neâu daáu hieäu chia heát cho 2? Cho ví duï?
Neâu daáu hieäu chia heát cho 5? Cho ví duï?
Neâu daáu hieäu chia heát cho 9? Cho ví duï?
Neâu daáu hieäu chia heát cho 3?Cho ví duï?
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi taäp 1:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
GV Toå chöùc cho HS thi ñua caëp ñoâi.
GV cuøng HS nhaän xeùt - tuyeân döông
Baøi taäp 2:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
GV Toå chöùc cho HS thi ñua “Tieáp söùc”
GV cuøng HS nhaän xeùt - tuyeân döông
Baøi taäp 3:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
Yeâu caàu HS töï suy nghó vaø laøm baøi vaøo vôû vaø töï kieåm tra keát quaû cho nhau.
GV theo doõi nhaän xeùt
Baøi taäp 4:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû.
GV chaám moät soá vôû nhaän xeùt.
4. Cuûng coá - Daën doø: 
- Soá chia heát cho 9 coù chia heát cho 3 khoâng?
 - Soá chia heát cho 3 coù chia heát cho 9 khoâng? 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung
Haùt 
HS leân baûng söûa baøi vaø neâu
HS caû lôùp theo doõinhaän xeùt
HS tieáp noái nhau neâu.
Caùc soá chia heát cho 2 coù chöõ soá taän cuøng laø : 0; 2; 4; 6; 8.VD:244; 368; 74286; 1020; 
Caùc soá chia heát cho 5 coù chöõ soá taän cuøng laø : 0; 5. VD: 1055; 580; 945; 6370.
Caùc soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9. VD: 198; 2367; 56475.
Caùc soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 3 thì chia heát cho 3. VD: 120; 780; 564; 321.
 HS ñoïc yeâu caàu baøi, leân baûng thi ñua caëp ñoâi.
4563; 2229; 3576; 66816.
4563; 66816.
2229; 3576.
HS ñoïc yeâu caàu baøi , caùc nhoùm thaûo luaän cöû ñaïi dieän leân baûng thi ñua – HS caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
945
225; 255; 285.
762; 768.
 HS ñoïc yeâu caàu baøi, töï laøm baøi vaø trình baøy keát quaû tröôùc lôùp.
Ñ
S
S
Ñ
HS ñoïc yeâu caàu baøi vaø laøm baøi vaøo vôû.
612; 216; 621; 162; 126; 261.
102; 120; 201; 210; 
Soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 3 .
Soá chia heát cho 3 coù theå khoâng chia heát cho 9 vì toång caùc soá chia heát cho 3 maø khoâng chia heát cho9 nhö: 12; 15; 24; 33.
HS nhaän xeùt tieát hoïc.
TOAÙN
TIEÁT 88:LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 1. Kieán thöùc - Kó naêng:
Cuûng coá veà caùc daáu hieäu chia heát cho 2, 3, 5, 9
Vaän duïng daáu hieäu chia heát ñeå vieát soá chia heát cho 2, 3, 5, 9 & giaûi toaùn.
 2. Thaùi ñoä:
 - HS bieát aùp duïng vaøo cuoäc soáng haøng ngaøy.
II.CHUAÅN BÒ:
Vôû nhaùp, baûng con.
Baûng phuï ghi noäi dung BT3
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1’
5’
1’
23’
4’
Khôûi ñoäng: 
Baøi cuõ: Luyeän taäp
Neâu daáu hieäu chia heát cho 2?
Neâu daáu hieäu chia heát cho 3?
Neâu daáu hieäu chia heát cho 5?
Neâu daáu hieäu chia heát cho 9?
GV nhaän xeùt – tuyeân döông
3. Baøi môùi: 
Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi
Tieát hoïc hoâm nay caùc em oân taäp cuûng coá laïi caùc daáu hieäu chia heát cho 2, 3, 5, 9 vaø vaän duïng vaøo giaûi toaùn.
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi taäp 1:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
Goïi 1HS leân baûng laøm baøi + caû lôùp laøm baûng con.
GV cuøng HS söûa baøi – nhaän xeùt.
Baøi taäp 2:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
Höôùng daãn HS laøm baøi vaøo vôû.
GV chaám moät soá vôû - nhaän xeùt.
Baøi taäp 3:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi 
Baøi taäp yeâu caàu gì?
GV treo baûng phuï toå chöùc cho HS thi “ Tieáp söùc”
GV cuøng HS nhaän xeùt – tuyeân döông
Baøi taäp5:
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 5
Baøi taäp yeâu caàu gì?
GV yeâu caàu HS neâu daáu hieäu chia heát cho 3 vaø 5.
GV theo doõi cuøng HS nhaän xeùt.
4. Cuûng coá - Daën doø: 
Neâu daáu hieäu chia heát cho2; 3 ; 5vaø9.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Chuaån bò : Kieåm tra ñònh kì (cuoái hoïc kì I) 
Haùt 
HS tieáp noái nhau neâu caùc daáu hieäu chia heát 
HS caû lôùp theo doõi nhaän xeùt
HS laøm baøi
Töøng caëp HS söûa & thoáng nhaát keát quaû
HS laøm baøi
HS söûa
 HS ñoïc yeâu caàu baøi, laøm baøi vaøo baûng con+ 1HS leân baûng lôùp. 
 Caùc soá chia heát cho 2 laø:4568;2050; 35 766.
Caùc soá chia heát cho 3 laø: 2229; 35766.
 Caùc soá chia heát cho 5 laø: 7435; 2050
Caùc soá chia heát cho 9 laø: 35766
 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp vaø laøm baøi vaøo vôû.
Soá vöøa chia heát cho 2, vöøa chia heát cho 5 laø: 64 620 ; 5 270.
Soá vöøa chia heát cho 2, vöøa chia heát cho 3 laø: 57 234 ; 64 620.
Soá vöøa chia heát cho 2 ; 3; 5 vaø 9 laø: 64 620.
 HS ñoïc yeâu caàu baøi, thaûo luaän nhanh trong nhoùm – cöû ñaïi dieän leân baûng thi ñua.
528 ; 558 ; 588
 603 ; 693
240
 354
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 5, suy nghó, ñöùng taïi choã neâu yù kieán.
+ Soá vöøa chia heát cho 3vaø 5 lôùn hôn 20 beù hôn 35 laø soá 30.
Vì : 30 : 3 = 10; 30 : 5 = 6.
 Vaäy soá HS lôùp ñoù laø 30 em.
HS neâu – HS khaùc nhaän xeùt
– HS nhaän xeùt tieát hoïc.

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN.doc