Thiết kế bài dạy các môn học khối 4 - Tuần học 1

Thiết kế bài dạy các môn học khối 4 - Tuần học 1

TẬP ĐỌC

DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU

I. Mục đích – Yêu cầu:

1. Đọc lưu loát bài:

 - Đọc đúng các từ và câu, đọc đúng các tiếng có âm vần dễ lẫn.

 - Biết cách đọc bài phù hợp với diễn biến của câu chuyện, với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật.

2. Hiểu các từ ngữ trong bài:

 - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, bênh vực người yếu, xoá bỏ áp bức bất công.

II. Đồ dùng dạy - học:

 - Tranh minh họa SGK.

 - Băng giấy viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn học sinh luyện đọc.

 

doc 49 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 605Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn học khối 4 - Tuần học 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TËp ®äc
DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu
I. Môc ®Ých – Yªu cÇu:
1. §äc l­u lo¸t bµi:
	- §äc ®óng c¸c tõ vµ c©u, ®äc ®óng c¸c tiÕng cã ©m vÇn dÔ lÉn.
	- BiÕt c¸ch ®äc bµi phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u chuyÖn, víi lêi lÏ vµ tÝnh c¸ch cña tõng nh©n vËt.
2. HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi:
	- HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp, bªnh vùc ng­êi yÕu, xo¸ bá ¸p bøc bÊt c«ng.
II. §å dïng d¹y - häc:
	- Tranh minh häa SGK.
	- B¨ng giÊy viÕt s½n c©u, ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn häc sinh luyÖn ®äc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
(3’)
(29’)
A. Më ®Çu:
GV giíi thiÖu 5 chñ ®iÓm cña SGK TiÕng ViÖt 4 tËp 1 vµ yªu cÇu HS ®äc tªn 5 chñ ®iÓm ®ã.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiÖu:
2. H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:
a. LuyÖn ®äc:
GV hái: Bµi tËp ®äc chia lµm mÊy ®o¹n?
- HS më SGK
- Bµi chia lµm 4 ®o¹n:
+ §o¹n 1: Hai dßng ®Çu
+ §o¹n 2: N¨m dßng tiÕp theo.
+ §o¹n 3: N¨m dßng tiÕp theo.
+ §o¹n 4: PhÇn cßn l¹i.
- GV yªu cÇu 1 em kh¸ ®äc toµn bµi.
- C¶ líp chó ý nghe, theo dâi.
- Gäi HS ®äc bµi theo ®o¹n.
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n lÇn 1.
- Khen nh÷ng em ®äc hay, kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m sai, ng¾t nghØ ch­a ®óng.
- §äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 vµ gi¶i nghÜa tõ.
- §äc bµi theo cÆp.
- HS luyÖn ®äc bµi theo cÆp.
- 1, 2 em ®äc c¶ bµi.
- GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
b. T×m hiÓu bµi:
- Em h·y ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ cho biÕt DÕn MÌn gÆp Nhµ Trß trong hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo?
- DÕ MÌn ®i qua 1 vïng cá x­íc th× nghe tiÕng khãc tØ tª, l¹i gÇn th× thÊy chÞ Nhµ Trß gôc ®Çu khãc bªn t¶ng ®¶ng ®¸ cuéi.
- Em h·y ®äc thÇm ®o¹n 2 ®Ó t×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy chÞ Nhµ Trß rÊt yÕu ít?
- Th©n h×nh chÞ bÐ nhá, gÇy yÕu ng­êi bù nh÷ng phÊn nh­ míi lét. C¸nh chÞ máng ng¾n chïn chïn, qu¸ yÕu l¹i ch­a quen më.
- §äc thÇm ®o¹n 3 vµ cho biÕt Nhµ Trß bÞ bän NhÖn øc hiÕp ®e do¹ nh­ thÕ nµo?
- Tr­íc ®©y, mÑ Nhµ Trß cã vay l­¬ng ¨n cña bän NhÖn. Sau ®Êy ch­a tr¶ ®­îc th× ®· chÕt. Nhµ Trß èm yÕu, kiÕm kh«ng ®ñ ¨n, kh«ng tr¶ ®­îc nî. Bän NhÖn ®· ®¸nh Nhµ Trß mÊy bËn. LÇn nµy chóng ch¨ng t¬ chÆn ®­êng b¾t chÞ.
- §äc thÇm ®o¹n 4 vµ cho biÕt nh÷ng lêi nãi vµ cö chØ nµo nãi lªn tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn?
- Em ®õng sî h·y trë vÒ cïng víi t«i ®©y. §øa ®éc ¸c kh«ng thÓ cËy khoÎ ¨n hiÕp kÎ yÕu.
- Ph¶n øng m¹nh mÏ xoµ c¶ hai cµng ra, d¾t Nhµ Trß ®i.
- §äc l­ít toµn bµi nªu 1 h×nh ¶nh nh©n ho¸ mµ em thÝch? V× sao em thÝch?
- Nhµ Trß ngåi gôc ®Çu  bù phÊn.
ThÝch v× h×nh ¶nh nµy t¶ rÊt ®óng vÒ Nhµ Trß nh­ mét c« g¸i ®¸ng th­¬ng.
- DÕ MÌn xoµ c¶ 2 cµng ra b¶o vÖ Nhµ Trß.
ThÝch v× h×nh ¶nh nµy t¶ DÕ MÌn nh­ 1 vâ sÜ oai vÖ.
- DÕ MÌn d¾t Nhµ Trß ®i 1 qu·ng  cña bän NhÖn.
ThÝch v× DÕ MÌn dòng c¶m che chë, b¶o vÖ kÎ yÕu.
c. H­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m:
- GV h­íng dÉn ®¬n gi¶n, nhÑ nhµng ®Ó c¸c em cã giäng ®äc phï hîp.
- 4 em nèi tiÕp nhau ®äc 4 ®o¹n cña bµi.
- H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n tiªu biÓu.
- HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n ®ã theo cÆp.
- Thi ®äc diÔn c¶m tr­íc líp.
- GV uèn n¾n, söa sai.
(3’)
3. Cñng cè – dÆn dß:
- Em häc ®­îc g× ë nh©n vËt DÕ MÌn?
- HS tr¶ lêi.
- VÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc bµi v¨n, t×m ®äc truyÖn “DÕ MÌn phiªu l­u ký” vµ ®äc tr­íc bµi sau.
To¸n
«n tËp c¸c sè ®Õn 100.000
I.Môc tiªu:
- Gióp HS «n tËp vÒ ®äc, viÕt c¸c sè trong ph¹m vi 100.000.
- ¤n tËp viÕt tæng thµnh sè.
- ¤n tËp vÒ chu vi cña 1 h×nh.
II. §å dïng:
VÏ s½n c¸c b¶ng sè trong bµi tËp 2 lªn b¶ng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:
(3’)
(29’)
1. Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi:
2. D¹y – häc bµi míi:
+ Bµi 1:
- GV gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp sau ®ã yªu cÇu HS tù lµm.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë.
a) C¸c sè trªn tia sè ®­îc gäi lµ nh÷ng sè g×?
-  trßn chôc ngh×n.
 - Hai sè ®øng liÒn nhau trªn tia sè h¬n kÐm nhau mÊy ®¬n vÞ?
-  h¬n kÐm nhau 10.000 ®¬n vÞ.
b) C¸c sè trong d·y sè nµy gäi lµ nh÷ng sè trßn g×?
-  trßn ngh×n.
 - Hai sè ®øng liÒn nhau trong d·y sè h¬n kÐm nhau mÊy ®¬n vÞ?
-  h¬n kÐm nhau 1.000 ®¬n vÞ.
- GV: Nh­ vËy b¾t ®Çu tõ sè thø 2 trong d·y sè nµy th× mçi sè b»ng sè ®øng ngay tr­íc nã thªm 1.000 ®¬n vÞ.	
+ Bµi 2:
- Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
HS: Nªu yªu cÇu vµ tù lµm.
- 2 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë bµi tËp.
- Yªu cÇu HS ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra.
+ Bµi 3:
Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi.
- HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm bµi.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
+ Bµi 4:
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi.
- HS: §äc yªu cÇu.
? Muèn tÝnh chu vi cña 1 h×nh ta lµm thÕ nµo
? Nªu c¸ch tÝnh chu vi cña h×nh MNPQ vµ gi¶i thÝch
- Ta tÝnh tæng ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh ®ã.
- V× MNPQ lµ h×nh ch÷ nhËt nªn ta lÊy chiÒu dµi céng chiÒu réng råi nh©n víi 2.
? Nªu c¸ch tÝnh chu vi cña h×nh GHIK
- V× GHIK lµ h×nh vu«ng nªn ta lÊy ®é dµi cña mét c¹nh nh©n víi 4.
- HS lµm vµo vë råi ®æi chÐo cho nhau ®Ó kiÓm tra.
- Thu 1 sè vë chÊm.
(3’)
3. Cñng cè – dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc.- VÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp trong SGK
®¹o ®øc
trung thùc trong häc tËp (tiÕt 1)
I.Môc tiªu:
1. NhËn thøc ®­îc:
	- CÇn ph¶i trung thùc trong häc tËp.
	- Gi¸ trÞ cña trung thùc nãi chung vµ trung thùc trong häc tËp nãi riªng.
2. BiÕt trung thùc trong häc tËp.
3. BiÕt ®ång t×nh ñng hé nh÷ng hµnh vi trung thùc vµ phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu trung thùc trong häc tËp.
II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:
- SGK ®¹o ®øc 4.
- C¸c mÈu chuyÖn, tÊm g­¬ng vÒ sù trung thùc trong häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:
(3’)
(29’)
1. Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi:
2. D¹y – häc bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1: Xö lý t×nh huèng (trang 3 SGK).
- GV yªu cÇu HS xem tranh trong SGK vµ nªu néi dung t×nh huèng.
- HS xem tranh vµ nªu néi dung tõng t×nh huèng.
- LiÖt kª c¸c c¸ch gi¶i quyÕt cã thÓ cña b¹n Long trong t×nh huèng.
- Tãm t¾t thµnh mÊy c¸ch gi¶i quyÕt chÝnh.
a. M­în tranh ¶nh cña b¹n ®Ó ®­a c« gi¸o xem.
b. Nãi dèi c« lµ ®· s­u tÇm nh­ng quªn ë nhµ.
c. NhËn lçi vµ høa víi c« sÏ s­u tÇm, nép sau.
? NÕu em lµ Long, em sÏ chän c¸ch gi¶i quyÕt nµo
HS: Tù ý tr¶ lêi.
? V× sao em chän c¸ch ®ã
HS: Tù do tr¶ lêi (cã thÓ th¶o luËn theo nhãm)
- GV kÕt luËn: C¸ch c lµ phï hîp, thÓ hiÖn tÝnh trung thùc trong häc tËp.
- HS ®äc phÇn ghi nhí SGK.
* Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¸ nh©n (Bµi1 SGK)
- Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Lµm viÖc c¸ nh©n
- HS tr×nh bµy ý kiÕn, trao ®æi chÊt vÊn lÉn nhau.
- GV kÕt luËn: ViÖc a, b, d lµ thiÕu trung thùc trong häc tËp.
ViÖc c lµ trung thùc trong häc tËp.
* Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm (Bµi 2 SGK).
- GV nªu tõng ý trong bµi tËp yªu cÇu HS tù lùa chän theo 3 th¸i ®é:
 + T¸n thµnh.
 + Ph©n v©n.
 + Kh«ng t¸n thµnh
- C¸c nhãm th¶o luËn, gi¶i thÝch lý do v× sao.
- C¶ líp trao ®æi bæ sung.
- GV kÕt luËn: ý kiÕn b, c lµ ®óng
 ý kiÕn a, lµ sai.
- HS ®äc phÇn ghi nhí SGK (1 – 2 em).
* Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
- HS s­u tÇm c¸c mÈu chuyÖn, tÊm g­¬ng vÒ trung thùc trong häc tËp.
- Tù liªn hÖ b¶n th©n.
(3’)
3. Cñng cè – dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ s­u tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn, tÊm g­¬ng vÒ trung thùc trong häc tËp.
- ChuÈn bÞ tiÓu theo chñ ®Ò bµi häc.
TiÕt 1
(3’)
(32’)
1. Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi:
2. D¹y bµi míi:
* H§1: GV h­íng dÉn HS quan s¸t, nhËn xÐt vÒ vËt liÖu kh©u thªu.
HS: quan s¸t vµ nhËn xÐt vÒ v¶i vµ chØ.
- GV kÕt luËn theo néi dung trong SGK.
* H§2: GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ c¸ch sö dông kÐo.
- HS quan s¸t h×nh 2 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña kÐo c¾t v¶i. So s¸nh kÐo c¾t v¶i víi kÐo c¾t chØ.
- H­íng dÉn HS c¸ch cÇm kÐo c¾t v¶i.
- HS: Thùc hµnh thao t¸c cÇm kÐo c¾t v¶i
- HS kh¸c quan s¸t vµ nhËn xÐt.
* H§3: GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt 1 sè vËt liÖu vµ dông cô kh¸c.
- HS quan s¸t H.6 SGV vµ nªu tªn 1 sè dông cô vµ t¸c dông cña nã.
+ Th­íc may.
+ Th­íc d©y.
+ Khung thªu.
+ Khuy cµi, khuy bÊm.
+ PhÊn may.
ThÓ dôc
Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh
Trß ch¬i: ChuyÒn bãng tiÕp søc
I. Môc tiªu:
	- Gãp phÇn b¶o vÖ t¨ng c­êng søc kháe, ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc, tiÕp tôc h×nh thµnh thãi quen th­êng xuyªn luyÖn tËp TDTT cho HS.
	- Trang bÞ cho HS 1 sè hiÓu biÕt vµ nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n vÒ §H§N.
	- Gãp phÇn gi¸o dôc ®¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi míi.
	- T¹o ®iÒu kiÖn cho HS vËn dông kiÕn thøc, kü n¨ng ®· häc ®Ó tù tËp luyÖn vµ vui ch¬i h»ng ngµy.
	- Yªu cÇu HS n¾m ®­îc c¸ch ch¬i trß ch¬i.
II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:
	- S©n tr­êng hoÆc trong líp.
	- 1 cßi, 4 qu¶ bãng nhì cao su hoÆc nhùa.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1. PhÇn më ®Çu (6 – 10 phót):
- TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc.
HS: - Nghe vµ lµm theo.
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
- Trß ch¬i: T×m ng­êi chØ huy (2 –3 phót)
2. PhÇn c¬ b¶n: (18 – 22 phót)
a. Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh thÓ dôc líp 4
- TuÇn häc 2 tiÕt
- C¶ n¨m 70 tiÕt
- Néi dung bao gåm: §H§N, bµi TD ph¸t triÓn chung, bµi tËp rÌn luyÖn kü n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n, trß ch¬i vËn ®éng vµ c¸c m«n tù chän, 
HS: §øng ®éi h×nh 4 hµng ngang vµ nghe.
b. Phæ biÕn néi quy yªu cÇu tËp luyÖn:
HS: QuÇn ¸o ph¶i gän gµng, ®i giµy hoÆc dÐp cã quai, 
c. Biªn chÕ tæ tËp luyÖn:
- Chia ®ång ®Òu c¶ nam vµ n÷ vµ t­¬ng ®­¬ng vÒ tr×nh ®é søc kháe.
d. Trß ch¬i “ChuyÒn bãng tiÕp søc”:
- GV lµm mÉu vµ phæ biÕn luËt ch¬i.
- HS: C¶ líp ch¬i theo sù h­íng dÉn cña GV.
3. PhÇn kÕt thóc: (3 phót)
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ tËp ch¬i.
HS: §øng t¹i chç vç tay, h¸t.
 kÓ chuyÖn
Sù tÝch hå ba bÓ
I. Môc tiªu:
1.RÌn luyÖn kü n¨ng nãi:
	- Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh häa, HS kÓ l¹i ®­îc c©u chuyÖn, cã thÓ kÕt hîp víi nÐt mÆt, cö chØ, ®iÖu bé.
	- HiÓu chuyÖn, biÕt trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.
2. RÌn kü n¨ng nghe:
	- Cã kh¶ n¨ng nghe thÇy c« kÓ chuyÖn, nhí chuyÖn.
	- Ch¨m chó theo dâi b¹n kÓ. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®óng lêi kÓ cña b¹n, kÓ tiÕp ®­îc lêi b¹n.
II. §å dïng d¹y - häc:
	- Tranh minh häa truyÖn trong SGK.
	- Tranh ¶nh vÒ Hå Ba BÓ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
(3’)
1. Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi:
2. GV kÓ chuyÖn “Sù tÝch Hå Ba BÓ”:
- GV kÓ chuyÖn lÇn 1 kÕt hîp gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã ®­îc chó thÝch sau truyÖn.
HS: Nghe GV kÓ.
- GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp chØ vµo tranh minh häa phãng to.
- HS nghe kÓ, kÕt hîp nh×n tranh minh häa, ®äc phÇn lêi d­íi mçi bøc tranh.
- GV kÓ lÇn 3.
3. H­íng dÉn HS kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.
HS: §äc lÇn l­ît yªu cÇu tõng bµi tËp.
a. KÓ chuyÖn theo nhãm:
HS: KÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo nhãm 4 (mçi em kÓ theo 1 tranh).
- 1 em kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.
b. Thi kÓ chuyÖn tr­íc líp:
- 1 vµi tèp HS (mçi tèp 4 em ...  b¶n ®å 
- C¸c ký hiÖu cña 1 sè ®èi t­îng ®Þa lý thÓ hiÖn trªn b¶n ®å.
II. §å dïng d¹y - häc:
	Mét sè lo¹i b¶n ®å thÕ giíi, ch©u lôc, ViÖt Nam, 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
A. Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi:
B. D¹y bµi míi:
1. B¶n ®å: Lµm viÖc.
* Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp.
+ B­íc 1:
- GV treo c¸c lo¹i b¶n ®å lªn b¶ng theo thø tù l·nh thæ tõ lín ®Õn nhá (thÕ giíi, ch©u lôc, ViÖt Nam, )
HS: §äc tªn c¸c b¶n ®å treo trªn b¶ng.
- Nªu ph¹m vi l·nh thæ ®­îc thÓ hiÖn trªn mçi b¶n ®å.
VD: + B¶n ®å thÕ giíi thÓ hiÖn toµn bé bÒ mÆt tr¸i ®Êt.
+ B¶n ®å ch©u lôc thÓ hiÖn 1 bé phËn lín cña bÒ mÆt tr¸i ®Êt – c¸c ch©u lôc.
+ B¶n ®å ViÖt Nam thÓ hiÖn 1 bé phËn nhá h¬n cña bÒ mÆt tr¸i ®Êt – n­íc ViÖt Nam.
+ B­íc 2: 
- GV söa ch÷a vµ gióp HS hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi.
=> KL: B¶n ®å lµ h×nh vÏ thu nhá 1 khu vùc hay toµn bé tr¸i ®Êt theo 1 tû lÖ nhÊt ®Þnh.
* Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¸ nh©n.
+ B­íc 1: 
HS: Quan s¸t H1 vµ H2 råi chØ vÞ trÝ cña hå Hoµn KiÕm vµ ®Òn Ngäc S¬n trªn tõng h×nh.
? Ngµy nay, muèn vÏ b¶n ®å chóng ta th­êng ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?
? T¹i sao cïng vÏ vÒ ViÖt Nam mµ b¶n ®å H3 trong SGK l¹i nhá h¬n b¶n ®å ®Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam treo t­êng?
+ B­íc 2: 
- §¹i diÖn HS tr¶ lêi.
- Söa ch÷a vµ bæ sung.
2. Mét sè yÕu tè cña b¶n ®å:
*Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc theo nhãm.
+ B­íc 1: GV nªu c¸c c©u hái ®Ó th¶o luËn.
- Tªn b¶n ®å cho ta biÕt g×?
- Trªn b¶n ®å ng­êi ta th­êng quy ®Þnh c¸c h­íng B¾c, Nam, §«ng, T©y nh­ thÕ nµo?
- ChØ c¸c h­íng B¾c, Nam, §«ng, T©y trªn b¶n ®å.
- Tû lÖ b¶n ®å cho em biÕt ®iÒu g×? 
HS: C¸c nhãm ®äc SGK, quan s¸t b¶n ®å vµ th¶o luËn theo c©u hái cña GV.
+ B­íc 2: 
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
- C¸c nhãm kh¸c bæ sung.
GV KL: Mét sè yÕu tè cña b¶n ®å mµ c¸c em võa t×m hiÓu ®ã lµ tªn cña b¶n ®å, ph­¬ng h­íng, tû lÖ vµ ký hiÖu b¶n ®å.
* Ho¹t ®éng 4: Thùc hµnh vÏ 1 sè ký hiÖu b¶n ®å.
+ B­íc 1: Lµm viÖc c¸ nh©n.
- HS: Quan s¸t b¶ng chó gi¶i ë H3 vµ 1 sè b¶n ®å kh¸c vµ vÏ ký hiÖu cña 1 sè ®èi t­îng ®Þa lý nh­: ®­êng biªn giíi quèc gia, nói s«ng, thñ ®«, 
+ B­íc 2: Lµm viÖc theo cÆp.
=> GV tæng kÕt bµi.
HS: 2 em thi ®è cïng nhau.
- 1 em vÏ ký hiÖu, 1 em nãi ký hiÖu ®ã thÓ hiÖn c¸i g×.
(3’)
3. Cñng cè – dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
 - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
TËp lµm v¨n
Nh©n vËt trong truyÖn
I. Môc tiªu:
1. HS biÕt: V¨n kÓ chuyÖn ph¶i cã nh©n vËt. Nh©n vËt trong truyÖn lµ ng­êi, lµ con vËt, lµ ®å vËt, c©y cèi ®­îc nh©n hãa.
2. TÝnh c¸ch cña nh©n vËt béc lé qua hµnh ®éng, lêi nãi, suy nghÜ cña nh©n vËt.
3. B­íc ®Çu biÕt x©y dùng nh©n vËt trong bµi kÓ chuyÖn ®¬n gi¶n.
II. §å dïng d¹y - häc:
	- Ba, bèn tê phiÕu khæ to kÎ theo yªu cÇu bµi tËp 1.
	- Vë bµi tËp TiÕng ViÖt 4.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
A. KiÓm tra bµi cò:
- Bµi v¨n kÓ chuyÖn kh¸c víi bµi v¨n kh«ng ph¶i lµ v¨n kÓ chuyÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo?
- NhËn xÐt.
HS: §ã lµ bµi v¨n kÓ l¹i 1 hoÆc 1 sè sù viÖc liªn quan ®Õn 1 hay 1 sè nh©n vËt nh»m nãi lªn 1 ®iÒu cã ý nghÜa.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi:
2. PhÇn nhËn xÐt:
+ Bµi 1:
? KÓ tªn nh÷ng truyÖn c¸c em míi häc
HS: 1 em ®äc yªu cÇu bµi tËp.
- DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu.
- Sù tÝch hå Ba BÓ.
GV: D¸n 3, 4 tê phiÕu to gäi 3, 4 HS lªn b¶ng lµm bµi.
HS: C¶ líp lµm vµo vë bµi tËp.
- NhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng.
GV: Chèt l¹i lêi gi¶i ®óng:
- Nh©n vËt lµ ng­êi:
- Nh©n vËt lµ vËt: 
+ Hai mÑ con bµ n«ng d©n
+ Bµ cô ¨n xin, con giao long
+ Nh÷ng ng­êi dù lÔ héi
+ DÕ MÌn
+ Nhµ Trß
+ Bän nhÖn
+ Bµi 2: NhËn xÐt tÝnh c¸ch nh©n vËt.
HS: §äc yªu cÇu bµi tËp, trao ®æi theo cÆp vµ nªu ý kiÕn.
- Trong “DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu”: Nh©n vËt DÕ MÌn kh¶ng kh¸i, cã lßng th­¬ng ng­êi, ghÐt ¸p bøc bÊt c«ng, s½n sµng lµm viÖc nghÜa ®Ó bªnh vùc kÎ yÕu.
àC¨n cø ®Ó nªu nhËn xÐt trªn: Lêi nãi vµ hµnh ®éng cña DÕ MÌn che chë gióp ®ì Nhµ Trß.
- Trong “Sù tÝch hå Ba BÓ”: MÑ con bµ n«ng d©n giµu lßng nh©n hËu.
àC¨n cø ®Ó nªu nhËn xÐt: Cho bµ cô ¨n xin ngñ, ¨n trong nhµ, hái bµ cô c¸ch gióp nh÷ng ng­êi bÞ n¹n, chÌo thuyÒn cøu gióp nh÷ng ng­êi bÞ n¹n.
3. PhÇn ghi nhí:
GV: Nh¾c c¸c em thuéc phÇn ghi nhí.
HS: 3 – 4 em ®äc néi dung phÇn ghi nhí, c¶ líp ®äc thÇm theo.
4. LuyÖn tËp:
+ Bµi 1:
HS: §äc yªu cÇu bµi tËp, c¶ líp ®äc thÇm, quan s¸t tranh minh ho¹, trao ®æi vµ tr¶ lêi c©u hái.
? Nh©n vËt trong truyÖn lµ ai?
? NhËn xÐt cña bµ vÒ tÝnh c¸ch cña tõng ch¸u
- Ba anh em Ni – ki – ta, G« - sa, Chi - «m - ca vµ bµ ngo¹i.
+ Ni – ki – ta chØ nghÜ ®Õn ham thÝch riªng cña m×nh.
+ G« - sa l¸u lØnh
+ Chi - «m – ca nh©n hËu, ch¨m chØ.
? Em cã ®ång ý víi nhËn xÐt cña bµ vÒ tõng ch¸u kh«ng
? Dùa vµo ®©u mµ bµ cã nhËn xÐt nh­ vËy
- Cã.
- Dùa vµo tÝnh c¸ch vµ hµnh ®éng cña tõng nh©n vËt.
+ Bµi 2:
GV: NhËn xÐt c¸ch kÓ cña tõng em.
HS: §äc yªu cÇu bµi tËp.
HS: Trao ®æi, tranh luËn vÒ c¸c h­íng sù viÖc cã thÓ x¶y ra vµ ®i tíi kÕt luËn:
+ NÕu b¹n nhá biÕt quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c, b¹n sÏ ch¹y l¹i n©ng em bÐ dËy, phñi quÇn ¸o cho em, xin lçi em, dç em nÝn, 
+ NÕu b¹n nhá kh«ng biÕt quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c, b¹n sÏ bá ch¹y, hoÆc tiÕp tôc ch¹y nh¶y n« ®ïa,  mÆc em khãc.
HS: Suy nghÜ thi kÓ.
(3’)
5. Cñng cè – dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc, khen nh÷ng em häc tèt.
- VÒ nhµ thuéc phÇn ghi nhí.
To¸n
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu:
Gióp HS:
- Cñng cè vÒ biÓu thøc cã chøa 1 ch÷.
- Lµm quen c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh vu«ng cã ®é dµi c¹nh lµ a.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:
1. KiÓm tra bµi cò:
GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
HS: 3 em lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp nhËn xÐt, söa ch÷a.
2. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi:
b. H­íng dÉn luyÖn tËp:
+ Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: 
6 x a víi a = 5
? Lµm thÕ nµo ®Ó tÝnh ®­îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc 6 x a 
? Víi a = 7 ta lµm thÕ nµo
a = 10 ta lµm thÕ nµo
HS: Nªu yªu cÇu bµi tËp.
HS: Thay sè 5 vµo ch÷ a råi thùc hiÖn phÐp tÝnh:
6 x a = 6 x 5 = 30
6 x a = 6 x 7 = 42
6 x a = 6 x 10 = 60
C¸c phÇn cßn l¹i HS tù lµm.
+ Bµi 2: 
GV cho c¶ líp tù lµm sau ®ã thèng nhÊt kÕt qu¶.
HS: Nªu yªu cÇu bµi tËp.
+ Bµi 3:
GV cho HS tù kÎ b¶ng vµ viÕt kÕt qu¶ vµo « trèng.
HS: Nªu yªu cÇu bµi tËp vµ tù lµm.
+ Bµi 4: 
GV vÏ h×nh vu«ng ®é dµi c¹nh a lªn b¶ng
? Muèn tÝnh chu vi h×nh vu«ng ta lµm thÕ nµo?
? NÕu h×nh vu«ng cã c¹nh lµ a, th× chu vi lµ bao nhiªu
GV giíi thiÖu: 
Gäi chu vi cña h×nh vu«ng lµ P. Ta cã:
P = a x 4
HS: Nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
HS: LÊy sè ®o 1 c¹nh nh©n víi 4.
HS: Chu vi lµ a x 4
HS: Nªu l¹i c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh vu«ng.
HS: 3 em lªn b¶ng lµm bµi tËp.
- D­íi líp lµm vµo vë.
a) Chu vi h×nh vu«ng a lµ:
3 x 4 = 12 (cm)
b) Chu vi cña h×nh vu«ng lµ:
5 x 4 = 20 (dm)
c) Chu vi cña h×nh vu«ng lµ:
8 x 4 = 32 (cm)
GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
(3’)
3. Cñng cè – dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.
LuyÖn tõ vµ c©u
LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña tiÕng
I. Môc tiªu:
1. Ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng trong 1 sè c©u nh»m cñng cè thªm kiÕn thøc ®· häc trong tiÕt tr­íc.
2. HiÓu thÕ nµo lµ 2 tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong th¬.
II. §å dïng d¹y – häc:
	- B¶ng phô vÏ s¬ ®å cÊu t¹o tiÕng.
	- Bé ch÷ xÕp c¸c tiÕng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:
A. Bµi cò:
- GV gäi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- NhËn xÐt cho ®iÓm.
HS: 2 em lªn b¶ng lµm bµi.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiÖu vµ ghi ®Çu bµi:
2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:
+ Bµi 1:
HS: - 1 em ®äc ®Çu bµi, ®äc c¶ VD mÉu.
- Lµm viÖc theo cÆp.
- Thi gi÷a c¸c nhãm xem nhãm nµo nhanh vµ ®óng.
- GV cho ®iÓm c¸c nhãm.
+ Bµi 2: 
? T×m hai tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong c©u tôc ng÷
HS: Nªu yªu cÇu bµi tËp vµ ®øng t¹i chç tr¶ lêi
HS:  ngoµi – hoµi (vÇn gièng nhau lµ oai)
+ Bµi 3:
HS: §äc yªu cÇu bµi tËp vµ suy nghÜ lµm bµi ®óng, nhanh trªn b¶ng líp.
GV: Cïng c¶ líp chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
- C¸c cÆp tiÕng b¾t vÇn víi nhau: 
cho¾t – tho¾t
xinh – nghªnh
- CÆp cã vÇn gièng nhau hoµn toµn:
cho¾t – tho¾t
- CÆp cã vÇn gièng nhau kh«ng hoµn toµn: xinh – nghªnh
+ Bµi 4:
Hai tiÕng b¾t vÇn víi nhau lµ 2 tiÕng cã vÇn gièng nhau: gièng nhau hoµn toµn hoÆc kh«ng hoµn toµn.
HS: §äc yªu cÇu bµi tËp, ph¸t biÓu, GV chèt l¹i ý kiÕn ®óng.
+ Bµi 5:
Gi¶i c©u ®è: Ch÷ lµ “bót”
HS: 2 – 3 HS ®äc yªu cÇu cña bµi vµ c©u ®è.
- Thi gi¶i ®óng vµ nhanh c©u ®è b»ng c¸ch viÕt ra giÊy vµ nép cho c« gi¸o.
(3’)
3. Cñng cè – dÆn dß:
- Hái l¹i néi dung bµi.
- VÒ nhµ häc bµi, lµm bµi tËp, chuÈn bÞ tr­íc bµi sau.
ThÓ dôc
TËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè
®øng nghiªm, ®øng nghØ
Trß ch¬i: ch¹y tiÕp søc
I. Môc tiªu:
- Cñng cè vµ n©ng cao kü n¨ng: TËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ. Yªu cÇu tËp hîp nhanh, trËt tù, ®éng t¸c ®iÓm sè, ®øng nghØ ph¶i ®Òu, døt kho¸t, ®óng theo khÈu lÖnh.
- Trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc”. Yªu cÇu HS ch¬i ®óng luËt.
II. §å dïng d¹y - häc:
- §Þa ®iÓm: S©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp.
- Ph­¬ng tiÖn: 1 cßi, 2 - 4 l¸ cê ®u«i nheo, kÎ vÏ s©n ch¬i.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:
1. PhÇn më ®Çu: (6 – 10 phót)
- TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.
- Trß ch¬i “T×m ng­êi chØ huy”
- §øng t¹i chç h¸t vµ vç tay.
2. PhÇn c¬ b¶n (18 – 22 phót)
a. ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ
+ LÇn 1: GV ®iÒu khiÓn líp tËp cã nhËn xÐt, söa ch÷a nh÷ng ®éng t¸c sai.
- GV quan s¸t vµ söa ch÷a nh÷ng em tËp sai.
- Cho tËp hîp líp vµ c¸c tæ thi tr×nh diÔn. GV quan s¸t biÓu d­¬ng nh÷ng tæ tËp ®Ñp.
+ LÇn 2:
- HS: Chia tæ luyÖn tËp do tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn 3 – 4 lÇn.
- HS: C¶ líp tËp lÇn 2
b. Trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc”
- GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i.
- GV cïng 1 nhãm lµm mÉu.
- Quan s¸t, nhËn xÐt, biÓu d­¬ng tæ th¾ng cuéc.
HS: 1 tæ ch¬i thö
- C¶ líp ch¬i 1 – 2 lÇn sau ®ã, c¶ líp thi ®ua ch¬i 2 lÇn.
3. PhÇn kÕt thóc: (4 – 6 phót)
- HS: §i thµnh vßng trßn, th¶ láng toµn th©n.
- GV hÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi häc.
- VÒ nhµ tËp cho c¬ thÓ kháe m¹nh.
ho¹t ®éng tËp thÓ
æn ®Þnh tæ chøc líp 
I. Môc tiªu:
- æn ®Þnh tæ chøc nÒ nÕp líp.
- Häc néi quy tr­êng líp.
II. Néi dung:
	- GV æn ®Þnh tæ chøc líp häc.
	- Chia c¸c tæ, b×nh bÇu tæ tr­ëng, tæ phã.
- Häc néi quy cña tr­êng líp.
+ Häc thuéc bµi vµ lµm bµi tËp ®Çy ®ñ.
+ Mua s¾m ®Çy ®ñ dông cô, s¸ch vë phôc vô häc tËp.
+ §i häc ®Òu, nghØ häc ph¶i cã lý do chÝnh ®¸ng.
+ Khi ®i häc cÇn ¨n mÆc gän gµng, s¹ch sÏ, kh¨n quµng, guèc dÐp ®Çy ®ñ.
+ Trong líp gi÷ trËt tù.
	- GV khen 1 sè em trong tuÇn ®Çu cã ý thøc häc tËp tèt.
- Nh¾c nhë 1 sè em ch­a ngoan ®Ó tuÇn sau tiÕn bé.

Tài liệu đính kèm:

  • doctieng viet 4 tuan 1 cuc hay.doc