Chuẩn kiến thức môn Toán lớp 2

Chuẩn kiến thức môn Toán lớp 2

Tổng của

nhiều số

( tr. 91) - Nhận biết tổng của nhiều số.

- Biết cách tính tổng của nhiều số.

Phép

nhân

( tr. 92 ) - Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau.

- Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân.

- Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân.

- Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng.

Thừa số

tích

( tr. 94 ) - Biết thừa số, tích.

- Biết viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại,

- Biết cách tính kết quả của phép nhân dự vào phép cộng.

Bảng

nhân 2

(tr. 95) - Lập được bảng nhân 2

- Nhớ được bảng nhân 2

- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2 )

- Biết đếm thêm 2

Luyện tập

( tr. 96) - Thuộc bảng nhân 2.

- Biết vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với một số.

- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2 )

- Biết thừa số, tích.

 

doc 10 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 29/08/2019 Lượt xem 91Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuẩn kiến thức môn Toán lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TOÁN 
Hướng Dẫn Cụ Thể:
19
Tổng của 
nhiều số 
( tr. 91)
- Nhận biết tổng của nhiều số.
- Biết cách tính tổng của nhiều số.
Bài 1 (cột 2 )
Bài 2 ( cột 1,2,3 )
Bài 3 ( a )
Phép 
nhân 
( tr. 92 )
- Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau.
- Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân.
- Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân.
- Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng.
Bài 1 
Bài 2 
Thừa số 
tích 
( tr. 94 )
- Biết thừa số, tích.
- Biết viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại,
- Biết cách tính kết quả của phép nhân dự vào phép cộng.
Bài 1 (b,c )
Bài 2 (b)
Bài 3 
Bảng 
nhân 2 
(tr. 95)
- Lập được bảng nhân 2 
- Nhớ được bảng nhân 2 
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2 )
- Biết đếm thêm 2 
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Luyện tập 
( tr. 96)
- Thuộc bảng nhân 2.
- Biết vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với một số.
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2 ) 
- Biết thừa số, tích.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Bài 5 (cột 2,3,4 )
20
Bảng 
nhân 3
(tr. 97)
- Lập được bảng nhân 3
- Nhớ được bảng nhân 3 
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 3)
- Biết đếm thêm 3
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Luyện tập 
( tr. 98 )
- Thuộc bảng nhân 3.
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 3)
Bài 1 
Bài 2 
Bài 4 
Bảng 
nhân 4 
(tr. 99 )
- Lập được bảng nhân 4
- Nhớ được bảng nhân 4 
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 4 )
- Biết đếm thêm 4.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Luyện tập 
( tr. 100 )
- Thuộc bảng nhân 4.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 4 )
Bài 1 (a)
Bài 2 
Bài 3 
Bảng 
nhân 5 
(tr. 101) 
- Lập được bảng nhân 5
- Nhớ được bảng nhân 5 
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 5 )
- Biết đếm thêm 5.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
21
Luyện tập 
( tr. 102)
- Thuộc bảng nhân 5.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và trừ trong trường hợp đơn giản 
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 5 )
- Nhận biết đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó.
Bài 1(a) 
Bài 2 
Bài 3 
Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc 
(tr. 103 )
- Nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc.
- Nhận biết độ dài đường gấp khúc.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó.
Bài 1(a) 
Bài 2 
Bài 3 
Luyện tập 
( tr. 104 )
- Biết tính độ dài đường gấp khúc 
Bài 1 (b)
Bài 2 
Luyện tập
chung 
( tr. 105)
- Thuộc bảng nhân 2,3,4,5 để tính nhẩm.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ trong trường hợp đơn giản.
Bài 1 
Bài 3 
Bài 4 
Bài 5 (a)
Luyện tập
chung 
( tr. 105 )
- Thuộc bảng nhân 2,3,4,5 để tính nhẩm.
- Biết thừa số, tích.
- Biết giải bài toán có một phép nhân 
22
Kiểm tra 
định kì 
( giữa kì II)
 Kiểm tra tập chung vào các nội dung sau.
- Bảng nhân 2,3,4,5.
- Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc, tình độ dài đường gấp khúc.
- Giải toán có lời văn bằng một phép nhân
Phép chia 
( tr. 107 )
- Nhận biết được phép chia.
- Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia, từ phép nhân viết thành hai phép chia.
Bài 1 
Bài 2 
Bảng chia 2 
( tr. 109)
- Lập được bảng chia 2.
- Nhớ được bảng chia 2.
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 2 )
Bài 1 
Bài 2 
Một phần 
hai ( tr. 110)
- Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan ) “ Một phần hai ” biết đọc, viết ½.
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 2 phần bằng nhau.
Bài 1 
Bài 3
Luyện tập 
( tr. 111)
- Thuộc bảng chia 2.
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 2 ) 
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 2 phần bằng nhau.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Bài 5
23
Số bị chia
Số chia 
thương 
( tr.112 )
- Nhận biết được số bị chia - số chia – thương.
- Biết cách tìm kết quả của phép chia.
Bài 1 
Bài 2 
Bảng chia 3
( tr.113)
- Lập được bảng chia 3.
- Nhớ được bảng chia 3.
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 3 ) 
Bài 1 
Bài 2 
Một phần ba
( tr. 114 )
- Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan ) “ Một phần ba ” biết đọc, viết 1/3.
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau.
Bài 1 
Bài 3 
Luyện tập 
( tr. 115)
- Thuộc bảng chia 3
- Biết giải bài toán có một phép tính chia ( trong bảng chia 3 ) 
- Biết thực hiện phép chia có kèm đơn vị đo ( chia cho 3; cho 2 ) 
Bài 1 
Bài 2 
Bài 4 
Tìm một 
thừa số
của phép 
nhân 
( tr. 116 )
- Nhận biết được thừa số, tích, tìm một thừa số bằng cách số lấy tích chia cho thừa số kia.
- Biết tìm thừa số x trong các bài tập dạng X x a = b; a x X = b ( với a, b là các số bé và phép tình tìm X là nhân hoặc chia trong phạm vi bảng tính đã học.)
- Biết giải bài toán có một phép tính chia ( trong bảng chia 3 )
Bài 1 
Bài 2 
24
Luyện tập 
( tr. 117 )
- Biết cách tính tìm thừa số X trong các bài tập dạng X x a = b; a x X = b. 
- Biết tìm thừa số chưa biết.
- Biết giải bài toàn có một phép tính chia, ( trong bảng chia 3 )
Bài 1 
Bài 3 
Bài 4 
Bảng chia 4 
( tr. 118 )
- Lập được bảng chia 4.
- Nhớ được bảng chia 4.
- Biết giải bài toán có một phép chia, thuộc bảng chia 4 
Bài 1 
Bài 2 
Một phần tư
( tr. 119 )
- Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan ) “ Một phần tư ” biết đọc, viết 1/4.
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau.
Bài 1 
Bài 3
Luyện tập 
( tr. 120)
- Thuộc bảng chia 4.
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 4 ).
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Bài 5
Bảng chia 5 
( tr. 121 )
- Biết cách thực hiện phép chia 5.
- Lập được bảng chia 5.
- Nhớ được bảng chia 5.
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 5 )
Bài 1 
Bài 2 
25
Một phần
 năm 
( tr. 122 )
- Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan ) “ Một phần năm ” biết đọc, viết 1/5.
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.
Bài 1 
Bài 3 
Luyện tập 
( tr. 123 )
- Thuộc bảng chia 5.
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 5 )
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Luyện tập
chung 
( tr. 124 )
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng chia 5 )
- Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số. 
Bài 1 
Bài 2 
Bài 4 
Giờ, phút 
( tr. 125 )
- Biết 1 giờ có 60 phút.
Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.
- Biết đơn vị đo thời gian: giờ, phút 
- Biết thực hiện phép tính đơn giản với các số đo thời gian.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Thực hành 
xem đồng 
hồ 
( tr. 126 )
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6.
- Nhận biết các khoảng thời gian 15 phút, 30 phút.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
26
Luyện tập 
( tr. 127 )
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6.
- Biết thời điểm, khoảng thời gian.
- Nhận biết việc sử dụng thời gian trong đời sống hằng ngày.
Bài 1 
Bài 2 
Tìm 
số bị
chia 
( tr.128 )
- Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.
- Biết tìm X trong các bài tập dạng: A: a = b ( với a, b là các số bé và phép tính để tìm X là phép nhân trong phạm vi bảng tính đã học ).
- Biết giải bài toán có một phép nhân.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Luyện tập 
( tr. 129)
- Biết cách tìm số bị chia.
- Nhận biết số bị chia, số chia, thương.
- Biết giải bài toán có một phép nhân.
Bài 1 
Bài 2 (a,b)
Bài 3 (cột 1,2,3,4)
Bài 4
Chu vi hình 
tam giác – chu 
vi hình tứ giác 
( tr. 130 )
- Nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
- Biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài mỗi cạnh của nó.
Bài 1 
Bài 2 
Luyện tập 
( tr. 131)
- Biết tính độ dài đường gấp khúc; tình chu vi hình tam giác, hình tứ giác.
Bài 1 
Bài 3 
Bài 4 
27
Số 1 trong phép nhân và phép chia 
(tr.132)
- Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
- Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
- Biết số nào chia với 1 cũng bằng chính số đó. 
Bài 1 
Bài 2 
Số 0 trong phép nhân và phép chia 
(tr.133)
- Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.
- Biết được số nào nhân với 0 cũng bằng 0
- Biết số 0 chia cho số nào khác không cũng bằng 0.
- Biết không có phép chia cho 0
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Luyện tập 
( tr. 134)
- Lập được bảng nhân 1 bảng chia 1.
- Biết thực hiện phép tính có số 1, số 0
Bài 1 
Bài 2 
Luyện tập
chung 
( tr. 135)
- Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học 
- Biết tìm thức số, số bị chia.
- Biết nhân ( chia ) số tròn chục với ( cho ) số có một chữ số.
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng nhân 4 ) 
Bài 1 
Bài 2 ( cột )
Bài 3 
Luyện tập
chung 
( tr. 136)
- Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học.
- Biết thực hiện phép nhân hoặc phép chia có số kém đơn vị đo.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong bảng tính đã học )
- Biết giải bài toán có một phép tính chia.
Bài 1(cột1,2,3câu a; cột 1,2,câu b )
Bài 2 
Bài 3 (b)
28
Kiểm tra 
định kì 
( giữa kì II)
Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:
- Phép nhân, phép chia trong bảng ( 2,3,4,5 ).
- Chia một nhóm đồ vật thành 2,3,4,5 phần bằng nhau 
- Giải bài toán bằng một phép nhân hoặc một phép chia.
- Nhận dạng, gọi đúng tên, tính độ dài đường gấp khúc.
Đơn vị 
chục trăm 
nghìn 
(tr.137 )
- Biết quan hệ giữa đơn vị và chục; giữa chục và trăm; biết đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn.
- Nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết các số tròn trăm.
Bài 1 
Bài 2 
So sánh số
tròn trăm 
( tr.139)
- Biết cách so sánh số tròn trăm.
- Biết thức tự các số tròn trăm.
- Biết điền các số tròn trăm vào các vạch trên tia số.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Các số tròn 
chục từ 110 
đến 200
(tr.140)
- nhận biết được các số tròn chục từ 110 đến 200.
- Biết cách đọc, viết các số tròn chục từ 110 đến 200.
- Biết cách so sánh các số tròn chục.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Các số từ 
101 đến 110
(tr.142)
- Nhận biết được các số từ 101 đến 110.
- Biết cách đọc, viết các số 101 đến 110.
- Biết cách so sánh các số từ 101 đến 110.
- Biết thứ tự các số từ 101 đến 200.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
29
Các số từ 
111 đến 200
(tr.144)
- Nhận biết được các số từ 111 đến 200.
- Biết cách đọc, viết các số 111 đến 200.
- Biết cách so sánh các số từ 111 đến 200.
- Biết thứ tự các số từ 111 đến 200.
Bài 1 
Bài 2 (a)
Bài 3 
Các số có 
ba chữ số 
( tr.146 )
- Nhận biết được các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng. Nhận biết số có ba chữ số gồm số trăm, số chục, số đơn vị.
Bài 2 
Bài 3 
So sánh
Các số có 
ba chữ số 
( tr.148 )
- Biết sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số để so sánh các số có ba chữ số; nhận biết thứ tự các số ( không quá 1000 )
Bài 1 
Bài 2 (a) 
Bài 3 (dong 1)
Luyện tập 
( tr. 149)
- Biết cách đọc, viết các số có ba chữ số.
- Biết so sánh các số có ba chữ số.
- Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ thự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.
Bài 1 
Bài 2 (a, b )
Bài 3 ( cột 1) 
Bài 4 
Mét 
( tr.150)
- Biết mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mét.
- Biết được quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài: đề-xi-mét; xăng-ti-mét.
- Biết làm các phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét.
- Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp
 đơn giản.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 4 
30
 Ki –lô-mét
(tr.151)
- Biết mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị ki-lô-mét.
- Biết được quan hệ giữa đơn vị ki-lô-mét với đơn vị mét.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc với các số đo theo đơn vị km 
- Biết khoảng cách giữa các tỉnh trên bản đồ.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Mi-li-mét
(tr.153)
- Biết mi-li-mét là đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mi-li-mét.
- Biết được quan hệ giữa đơn vị mi-li-mét với các đơn vị đo độ dài: xăng-ti-mét, mét.
- Biết ước lượng độ dài theo đơn vị cm, mm trong một số trường hợp đơn giản.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 4 
Luyện tập 
( tr. 154 )
- Biết thực hiện phép tính, giải bài toán liên quan đến các số đo theo đơn vị đo độ dài đã học. 
- Biết dùng thước để đo độ dài cạnh của một hình tam giác theo đơn vị cm hoặc mm.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 4 
Viết số 
thành tổng các
trăm, chục, đơn vị 
( tr.155)
- Biết viết số có ba chữ số thành tổng của số trăm, số chục, số đơn vị và ngược lại.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Phép cộng 
( không có nhớ )
trong phạm
 vi 1000
(tr.156)
- Biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000.
- Biết cộng nhẩm các số tròn trăm 
Bài 1(cột 1,2,3) 
Bài 2 (a)
Bài 3 
31
Luyện tập 
( tr. 157 )
- Biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) Các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về nhiều hơn 
- Biết tính chu vi hình tam giác.
Bài 1 
Bài 2 (cột,1,3 )
Bài 4 
Bài 5
Phép trừ 
không nhớ 
trong phạm
vi 1000
(tr.158 )
- Biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) Các số trong phạm vi 1000.
- Biết trừ nhẩm các số tròn trăm.
- Biết giải bài toán về ít hơn 
Bài 1 (cột 1,2 )
Bài 2 ( phép tình đầu và phép tính cuối )
Bài 3 
Bài 4
Luyện tập 
( tr. 159 )
- Biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về ít hơn.
Bài 1 
Bài 2 (cột 1)
Bài 3 (cột 1,24 )
Bài 4
Luyện tập
chung 
( tr. 160 )
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến ba chữ số.
- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm.
Bài 1(phép tính 1,2,4)
Bài 2(phép tính 1,2,3)
Bài 3 (cột 1,2 )
Bài 4 (cột 1,2 )
31
Tiền Việt 
Nam 
(tr.162)
- Biết nhận biết đơn vị thường dùng của tiền việt Nam là đồng.
- Nhận biết được một số loại giấy bạc: 100 đồng 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.
- Biết thực hành đổi tiền trong trường hợp đơn giản.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 4 
32
Luyện tập 
( tr. 164)
- Biết sử dụng một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.
- Biết làm các phép tính cộng, trừ các số với đơn vị là đồng.
- Biết trả tiền và nhận lại tiền thừa trong trường hợp mua bán đơn giản.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Luyện tập
chung 
( tr. 165)
- Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.
- Phân tích số có ba chữ số theo các trăm, chục, đơn vi. 
- Biết giải bài toán về nhiều hơn có kèm đơn vị đồng.
Bài 1 
Bài 3 
Bài 5 
Luyện tập
chung 
( tr. 166)
- Biết sắp xếp thứ tự các số có ba chữ số.
- Biết cộng, trừ (không nhớ ) các số có ba chữ số.
- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm có kèm đơn vị đo.
- Biết sắp xếp hình đơn giản. 
Bài 1 
Bài 2 
Bài 4 
Bài 5
Luyện tập
chung 
( tr. 167)
- Biết cộng, trừ ( không nhớ ) Các số có ba chữ số.
- Biết tìm số hạng, số bị trừ.
- Biết quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.
Bài 1 (a,b)
Bài 2 (dòng 1 câu a và b )
Bài 3 
Kiểm tra
 định
kì 
Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau đây:
- Thứ tự các số trong phạm vi 1000.
- So sánh các số có ba chữ số.
- Viết số thành tổng các trăm, chục đơn vị.
- Cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ ) 
- Chu vi các hình đã học.
33
Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
( tr.168)
- Biết đọc, viết các số có ba chữ số.
- Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản.
- Biết so sánh các số có ba chữ số.
- Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số
Bài 1 (dòng 1,2,3 )
Bài 2 (a,b)
Bài 4 
Bài 5
Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
( tr.169)
- Biết đọc, viết các số có ba chữ số.
- Biết phân tích các số có ba chữ số thành các trăm, các chục, các đơn vị và ngược lại.
- Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
33
Ôn tập về 
phép cộng 
 và phép trừ 
(tr. 170 )
- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm.
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến ba chữ số.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng 
Bài 1 (cột 1,3 )
Bài 2 (cột 1,3 )
Bài 3 
Ôn tập về 
phép cộng 
và 
phép trừ 
(tr.171)
- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm.
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến ba chữ số.
- Biết giải bài toán về ít hơn.
- Biết tìm số bị trừ, tìm số hạng của một tổng.
Bài 1 1 (cột 1,3 
Bài 2 1 (cột 1,3 
Bài 4 
Bài 5
Ôn tập 
phép nhân và
phép chia 
( tr. 172)
- thuộc bảng nhân và bảng chia 2,3,4,5 để tính nhẩm.
- Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học.)
- Biết tìm số bị chia, tích.
- Biết giải bài toán có một phép nhân.
Bài 1 (a )
Bài 2 (dòng 1)
Bài 3 
Bài 5
34
Ôn tập 
phép nhân và
phép chia 
(tt )
( tr. 173)
- Thuộc bảng nhân và bảng chia 2,3,4,5 để tính nhẩm.
- Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học.)
- Biết giải bài toán có một phép chia.
- Nhận biết một phần mấy của một số.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Bài 4
Ôn tập về đại lượng 
(tr.174)
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.
- Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán có gắn với các số đo. 
Bài 1 (a)
Bài 2 
Bài 3 
Bài 4 (a,b)
Ôn tập về đại lượng 
(tr.175)
- Nhận biết thời gian được dành cho một số hoạt động.
- Biết giải bài toán liên quan đến đơn vị kg,km
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Ôn tập về 
hình học 
(tr.176)
- Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, đoạn thẳng.
- Biết vẽ hình theo mẫu.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 4 
Ôn tập về 
hình học 
(tr.177)
- Biết tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình tứ giác.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
35
Luyện tập
chung 
( tr. 178, 179)
- Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000.
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20.
- Biết xem đồng hồ.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 (cột )
Bài 4
Luyện tập
chung 
( tr. 180)
- Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm.
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tính chu vi hình tam giác.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Luyện tập
chung 
( tr. 181)
- Biết xem đồng hồ.
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính.
- Biết tính chu vi hình tam giác.
Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 (a)
Bài 4 (dòng 1 )
Bài 5 
Luyện tập
chung 
( tr. 181)
- Biết so sánh các số.
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.
- Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo độ dài.
Bài 1 
Bài 3 
Bài 4 
Kiểm tra
định kì
cuối 
học kì 2
Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:
- Đọc, viết các số đến 1000.
- Nhận biết giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số.
- So sánh các số có ba chữ số.
- Cộng,trừ, nhân, chia trong bảng.
- Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.
- Giải bài toán bằng một phép cộng hoặc trừ hoặc nhân hoặc chia ( có liên quan đến các đơn vị đo đã học )
- Số liền trước, số liền sau.
- Xem lịch, xem đồng hồ.
- Vẽ hình tứ giác, tính chu vi hình tứ giác, hình tam giác.
Hết

Tài liệu đính kèm:

  • docCKT_TOAN_2_HK_II.doc