Giáo án các môn lớp 4 (buổi sáng) - Tuần 32

Giáo án các môn lớp 4 (buổi sáng) - Tuần 32

VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI .

I. Mục tiêu :

- Đọc rành mạch, trôi chảy. Đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng chậm rãi, nhấn giọng những từ ngữ miêu tả sự buồn chán, âu sầu của vương quốc nọ vì thiếu tiếng cười.

-HS hiểu nội dung: Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. (Trả lời được các câu hỏi trong bài)

-Luôn tạo sự vui vẻ trong cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học.

GV: bảng phụ.

III. Hoạt động dạy học.

1-Ổn định.

2-Kiểm tra.

- HS đọc bài “ Con chuồn chuồn nước” nêu ý nghĩa bài.

 

doc 24 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 15/07/2020 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp 4 (buổi sáng) - Tuần 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T/N
Moân
Tiết
Teân baøi daïy
Hai
09/04/2012
Saùng
SHDC
32
TÑ
63
Vöông quoác vaéng nuï cöôøi 
T
156
Oân taäp caùc pheùp tính soá töï nhieân 
KH
63
Ñoäng vaät caàn gì ñeå soáng ?
Chieàu
TD
KT 
AN
Ba
10/04/2012
Saùng
CT
32
 Vöông quoác vaéng nuï cöôøi 
T
157
 OÂn taäp caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân (tt)
LT&C
63
Theâm traïng ngöõ chæ thôøi gian cho caâu 
ÑL
Chieàu
THKT TV
OÂn taäp t1
THKT T
OÂn taäp caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân
THKT T
OÂn taäp caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân
Tö
11/04/2012
Saùng
TÑ
64
Ngaém traêng – khoâng ñeà 
T
158
Oân taäp veõ bieåu ñoà 
TLV
63
Luyeän taäp xaây döïng ñoaïn vaên mieâu taû con vaät 
THKT T
OÂn taäp caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân
Chieàu
MT
THKT TV
OÂn taäp t2
HÑTT
Vaên ngheä chaøo möøng 1/5 – T/c hoäi vui hoïc taäp
Naêm
12/04/2012
Saùng
LT&C
64
Theâm traïng ngöõ chæ nguyeân nhaân cho caâu 
T
159
Oân taäp phaân soá 
KC 
32
Khaùt voïng soáng 
LS
32
Kinh thaønh Hueá
Chieàu
AV
ÑÑ
32
Daønh ñòa phöông 
THKT T
Luyeän taäp
Saùu
13/04/2012
Saùng
TLV
64
Luyeän taäp xaây döïng môû baøi- keát baøi trong baøi vaên
AV
T
160
Oân taäp caùc pheùp tính vôùi phaân soá 
THKT TV
OÂn taäp t3
Chieàu
KH
64
Trao ñoåi chaát ôû thöïc ñoäng vaät 
TD
SHL
32
TKT 32
TUAÀN 32
Ngaøy daïy 09 – 04 – 2012 Taäp ñoïc ( Tieát 53)
VÖÔNG QUOÁC VAÉNG NUÏ CÖÔØI .
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc raønh maïch, troâi chaûy. Ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi vôùi gioïng chaäm raõi, nhaán gioïng nhöõng töø ngöõ mieâu taû söï buoàn chaùn, aâu saàu cuûa vöông quoác noï vì thieáu tieáng cöôøi.
-HS hiểu nội dung: Cuoäc soáng thieáu tieáng cöôøi seõ voâ cuøng teû nhaït, buoàn chaùn. (Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong baøi)
-Luoân taïo söï vui veû trong cuoäc soáng.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
GV: baûng phuï.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
- HS ñoïc baøi “ Con chuoàn chuoàn nöôùc” neâu yù nghóa baøi.
3-Baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
* GV ñoïc baøi chia ñoaïn:
.Ñoaïn 1: Töø ñaàu veà moân cöôøi.
.Ñoaïn 2: tieáp theo.khoâng hoïc vaøo .
.Ñoaïn 3: phaàn coøn laïi.
- Cho HS luyeän ñoïc phaùt aâm töø khoù.
 GV ñoïc dieãn caûm gioïng phuø hôïp vôùi noäi dung dieãn taû.
- Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy cuoäc soáng ôû vöông quoác noï raát buoàn chaùn?
- Vì sao cuoäc soáng ôû vöông quoác aáy buoàn chaùn nhö vaäy?
- Nhaø vua ñaõ laøm gì ñeå thay ñoåi tình hình? 
- Keát quaû ra sao?
- Ñieàu gì baát ngôø xaûy ra ôû phaàn cuoái ñoaïn naøy? 
- Thaùi ñoä cuûa nhaø vua theá naøo khi nghe tin ñoù? 
- Caâu chuyeän naøy muoán noùi vôùi em ñieàu gì?
=>Luoân taïo söï vui veû trong cuoäc soáng.
 Luyeän ñoïc laïi dieãn caûm baøi.
 GV höôùng daãn luyeän ñoïc dieãn caûm ñoaïn 3
- HS laéng nghe.
-3 HS luyeän ñoïc noái tieáp theo 3 ñoaïn.
- HS luyeän ñoïc theo caëp.
 1 HS ñoïc chuù giaûi.
- 1HS ñoïc caû baøi . 
- Maët trôøi khoâng muoán daäy, chim khoâng muoán hoùt, hoa trong vöôøn chöa nôû ñaõ taøn, göông maët moïi ngöôøi raàu ró , heùo hôn, gioù thôû daøi treân nhöõng maùi nhaø.
 Vì daân cö ôû ñoù khoâng ai bieát cöôøi
- Vua cöû moät vieân ñaïi thaàn ñi du hoïc nöôùc ngoaøi, chuyeân veà moân cöôøi côït. 
- Sau moät naêm, vieân ñaïi thaàn trôû veà, xin chòu toäi vì ñaõ coá gaéng heát söùc nhöng hoïc khoâng vaøo . 
- Baét ñöôïc moät keû ñang cöôøi saèng saëc ngoaøi ñöôøng. 
- Vua phaán khôûi ra leänh daãn ngöôøi ñoù vaøo.
+YÙ nghóa: Cuoäc soáng thieáu tieáng cöôøi seõ raát buoàn chaùn.
-3 HS ñoïc 3 ñoaïn 
- HS luyeän ñoïc dieãn caûm. 
- Ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc dieãn caûm baøi vaên.
4-Cuûng coá:
HS ñoïc laïi baøi- neâu yù nghóa baøi.
5-Daën doø:
Veà nhaø luyeän ñoïc laïi baøi, chuaån bò caâu 1.2 “Ngaém traêng- Khoâng ñeà”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toaùn (Tieát 156)
OÂN TAÄP PHEÙP TÍNH SOÁ TÖÏ NHIEÂN (tt)
I.Muïc tieâu.
- Bieát ñaët tính vaø thöïc hieän nhaân caùc soá töï nhieân vôùi caùc soá coù khoâng quaù ba chöõ soá.
- Bieát ñaët vaø thöïc hieän chia soá coù nhieàu chöõ soá cho soá khoâng quaù 2 chöõ soá; bieát so saùnh soá töï nhieân.
*Baøi 1 doøng 3, baøi 3, baøi 4 coät 2, baøi 5 (HS gioûi)
-Tính caån thaän- chính xaùc.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
Thöôùc keû, baûng phuï.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1- OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
 Tính: 15634 – 5631;	59678 + 12345
3-Baøi môùi .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
+ Baøi taäp 1: Ñaët tính roài tính: Baûng con
+Baøi taäp 2:Tìm x
*Baøi 3: Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám 
ax b=x a a:= a 
ax b)x c=ax(b x) : a = 1
ax1=x a =  .:a=0
ax(b+c)=axb+ax 
+Baøi taäp 4:>,<,=
*Baøi taäp 5: 
Yeâu caàu HS töï ñoïc ñeà vaø töï laøm baøi
=>Tính caån thaän- chính xaùc.
a/2057 x 13 =26741	 b/	7368 : 24 = 307
428x 125= 53500 13498: 32=421(dö 26)
*3167 x 204 = 646 068 * 285120 : 216 = 1320
+Baøi taäp 2:
40 x X = 1400	x : 13 = 205
 x= 1400 : 40	 x= 205 x 13
 x= 35 	 	 x= 2665
+Baøi taäp 3:
axb=bxa (Tính chaát giao hoaùn)
(axb)xc=ax(bxc) (Tính chaát keát hôïp cuûa pheùp nhaân.
ax1=1xa = a ( Nhaân vôùi 1)
ax(b+c)=axb+axc (Tính chaát moät soá nhaân vôùi moät toång.)
a:1=a (Chia cho 1)
a:a = 1( vôùi a#0) (Moät soá chia cho chính noù.
0:a=0 (vôùi a#0) .
+Baøi taäp 4: 
13500 = 135 x 100	 257> 8762 x 0.
26x11> 280	 320:(16x2) =320:16:2
1600:10 < 1006 15x 8x37 = 37x15x8
*Baøi taäp 5: HS ñoïc yeâu caàu, laøm vaøo vôû.
Soá lít xaêng ñeå oâ-toâ ñi heát quaõng ñöôøng daøi 180km laø:
180 : 12 = 15 (lít)
Soá tieàn ñeå mua xaêng cho oâtoâ ñi heát 180km laø.
15 x 7500 = 112 500 (ñoàng)
Ñaùp soá : 112 500 ñoàng.
 4-Cuûng coá : Neâu caùc tính chaát cuûa pheùp nhaân soá töï nhieân .
5-Daën doø- nhaän: -Veà nhaø xem laïi baøi, chuaån bò baøi 1.2 “Oân taäp caùc pheùp tính soá töï nhieân”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoa hoïc (Tieát 63)
ÑOÄNG VAÄT AÊN GÌ ÑEÅ SOÁNG?
I. Muïc tieâu.
-Keå teân moät soá ñoäng vaät vaø thöùc aên cuûa chuùng.
-Chaêm soùc toát vaät nuoâi.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
Tranh moät soá loaïi con vaät aên nhöõng loaïi thöùc aên khaùc nhau.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1.OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
-Ñoäng vaät caàn gì ñeå soáng ?
3-Baøi môùi .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 
*Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu nhu caàu thöùc aên cuûa caùc loaøi ñoäng vaät khaùc nhau 
-GV chia nhoùm yeâu caàu caùc nhoùm thu gom tranh aûnh ñaõ söu taàm veà ñoäng vaät vaø thöùc aên cuûa chuùng.
-Yeâu caàu HS phaân chia ñoäng vaät theo caùc nhoùm thöùc aên cuûa chuùng.
=> Caùc loaøi ñoäng vaät khaùc nhau coù nhu caàu veà thöùc aên khaùc nhau. Coù loaøi aên thöïc vaät, coù loaøi aên thòt, aên saâu boï, aên taïp.
Keát luaän:
Nhö muïc “Baïn caàn bieát” trang 117 SGK.
*Hoaït ñoäng 2:Troø chôi ñoá baïn “Con gì?” 
-Hs ñeo hình hay aûnh moät con vaät naøo ñoù vaø uùp maët laïi, hs ñoù phaûi neâu töøng ñaëc ñieåm cuûa con vaät vaø caùc baïn trong lôùp ñoaùn.
=>GDMT: Chaêm soù toát vaät nuoâi.
-Taäp trung tranh aûnh.
-Chia theo caùc nhoùm thöùc aên:
.Nhoùm aên thòt: Hoå, baùo, sö töû, caù saáu,...
.Nhoùm aên laù caây : thoû, traâu, boø, höôu, nai, deâ,...
.Nhoùm aên saâu boï, coân truøng : EÁch, nhaùi, ...
.Nhoùm aên haït: gaø, vòt, chim,..
.Nhoùm aên taïp: khæ, vöôïn, heo...
-Trình baøy saûn phaåm vaø xem saûn phaåm cuûa nhoùm khaùc ñaùnh giaù laãn nhau.
-Neâu ñaëc ñieåm caùc con vaät trong hình ñeå caùc baïn khaùc ñoaùn. Vd :
.Con vaät naøy coù boán chaân (hay coù hai chaân, hay khoâng coù chaân) aên coân truøng, saâu boï... phaûi khoâng ?
.Con vaät naøy aên thòt (aên coû) phaûi khoâng ?
.Con vaät naøy coù söøng phaûi khoâng ?
.Con vaät naøy soáng treân caïn (döôùi nöôùc, bay löôn treân khoâng) phaûo khoâng ?
.Con vaät naøy thöôøng aên caù, cua, toâm, teùp phaûi khoâng khoâng ?
-HS tieán haønh troø chôi vaø nhaän xeùt.
4-Cuûng coá .
Neâu teân moät soá con vaät vaø cho bieát chuùng aên gì ?
5-Daën doø:
-Veà nhaø xem laïi baøi . Chuaån bò baøi: Trao ñoåi chaát ôû ñoäng vaät .
-Tìm hieåu sô ñoà trao chaát ôû ñoäng vaät ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngaøy daïy 10 – 04 – 2012 Chính taû (Tieát 32)
VÖÔNG QUOÁC VAÉNG NUÏ CÖÔØI.
I. Muïc tieâu .
-HS nghe vieát ñuùng chính taû, luyeän vieát ñuùng caùc töø khoù do HS phaùt hieän.Baøi vieát khoâng maéc qua 5 loãi
-Trình baøy ñuùng baøi vieát chính taû, phaân bieät ñöôïc caùc aâm daáu vaàn deã laãn loän nhö x/s.
-Vieát roõ raøng saïch ñeïp.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
Baûng phuï.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
-Ñoïc laïi baûn tin Sa maïc ñen
3-Baøi môùi .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
-GV ñoïc baøi vieát. 
-Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy cuoäc soáng vöông quoác noï raát buoàn ?
- Tìm töø khoù – luyeän vieát, vieát chính taû.
.Kinh khuûng: chuù yù vaàn inh vaø aâm k.
.raàu ró: chuù yù aâm r, ró chuù yù daáu ngaõ.
.nhoïân nhòp : chuù yù vaàn ip.
.laïo xaïo: chuù yù vaàn ao.
.maùi nhaø : chuù yù vaàn ay , maùi nhaø # maùy xe.
-->Vieát trình baøy roõ raøng saïch seõ.
-GV ñoïc baøi. 
-Hoã trôï HS yeáu trình baøy, chöõ vieát.
-Thu baøi chaám ñieåm.
*Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp .
Baøi 2a: GV ñoïc maãu chuyeän vui “Chuùc möøng naêm môùi sau ...moät theá kæ”
- HS laéng nghe
HS khaù – gioûi ñoïc laïi baøi vieát .
-Maët trôøi khoâng muoán daäy, chim khoâng muoán hoùt, hoa chöa nôû ñaõ taøn, veû maët moïi ngöôøi raàu ró,...)
-HS vieát töø khoù vaøo baûng con: kinh khuûng, raàu ró, laïo xaïo,
HS vieát baøi vaøo vôû, 
HS soaùt loãi.
-HS ñoïc maãu chuyeän vui “Chuùc möøng naêm môùi sau ...moät theá kæ”
-Caùc töø caàn ñieàn : vì sao; naêm sau; xöù sôû; gaéng söùc; xin loãi; söï chaäm treã.
-HS ñoïc laïi hoaøn chænh caâu chuyeän vui.
4-Cuûng coá .
HS vieát laïi töø : raàu ró, laïo xaïo.
5-Daën doø:
 - Vieát laïi töø sai moã ... ÖÔNG
I.Muïc tieâu.
-HS cuûng coá noäi dung ñaõ hoïc, haønh vi ñaïo ñöùc cuûa baûn thaân ñoái vôùi ñòa phöông.
-Trình baøy ñöôïc noäi dung vaø haønh vi ñaïo ñöùc ñaõ hoïc.
-Thöïc hieän toát nhöõng haønh vi ñaïo ñöùc ñaõ hoïc.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
-Theá naøo laø baûo veä moâi tröôøng ?
-Neâu nhöõng vieäc caàn laøm ñeå baûo veä moâi tröôøng ?
3-Baøi môùi .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
*Hoaït ñoäng 1: Cuûng coá tìm hieåu coâng trìmnh coâng coäng.
-Keå teân caùc coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông em ?
-Chon caâu ñuùng ghi (ñ), sai ghi (s).
.Giöõ gìn coâng trình coâng coäng chính laø baûo veä lôïi ích cuûa chính mình ?
.Chæ caàn baûo veä coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông mình ?
.Baûo veä coâng trình coâng coäng laø traùch nhieäm cuûa caùc chuù coâng an ?
*Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá luaät giao thoâng.
-Theá naøo laø toân troïng luaät giao thoâng?
-Theo em, ñòa phöông mình caàn phaûi chaáp haønh luaät giao thoâng hay khoâng ? Vì sao ?
*Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà moâi tröôøng töï nhieân.
-Em coù nhaän xeùt gì veà moâi tröôøng em ñang soáng ?Ñeå caûi thieän moâi tröôøng ta neân laøm gì ?
=> Thöïc hieän toát nhöõng haønh vi ñaõ hoïc.
-Tröôøng hoïc, caàu, truï sôû aáp, caây nöôùc...)
-Chon caâu ñuùng ghi (ñ), sai ghi (s).
.Giöõ gìn coâng trình coâng coäng chính laø baûo veä lôïi ích cuûa chính mình (ñ)
.Chæ caàn baûo veä coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông mình (s)
.Baûo veä coâng trình coâng coäng laø traùch nhieäm cuûa caùc chuù coâng an (s)
-Toân troïng luaät giao thoâng laø nghieâm chænh chaáp haønh toát luaät giao thoâng.)
-Ta neân chaáp haønh luaät giao thoâng ôû moïi luùc, moïi nôi nhaèm ñeå ñaûm baûo an toaøn giao thoâng.)
--> Moâi tröôøng nôi em soáng töông ñoái trong saïch. Tuy nhieân vaãn coøn moät soá nôi bò oâ nhieãm nhö : xòt thuoác hoaù hoïc ñoå ra soâng, xaùc cheát suùc vaät thaûi ra soâng...Caàn khuyeân moïi ngöôøi coù yù thöùc nhaèm baûo veä moâi tröôøng chung cho trong saïch hôn.
 4-Cuûng coá .
Vì sao ta caàn phaûi baûo veä moâi tröôøng ?
5-Daën doø- nhaän xeùt .
Veà nhaø oân laïi baøi, Xem taát caû nhöõng noäi dung maø mình ñaõ hoïc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngaøy daïy 12 – 04 – 201 2 Taäp laøm vaên (Tieát 64)
LUYEÄN TAÄP XAÂY DÖÏNG MÔÛ BAØI, KEÁT BAØI TRONG BAØI VAÊN 
MIEÂU TAÛ CON VAÄT
I. Muïc tieâu.
- Naém vöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñoaïn môû baøi, keát baøi trong baøi vaên mieâu taû con vaät.
-Böôùc ñaàu vieát ñöôïc ñoaïn vaên môû baøi, keát baøi cho phaàn thaân baøi ñeå hoaøn chænh baøi vaên mieâu taû con vaät.
-Vieát caâu roõ raøng, chính xaùc.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
GV: Baûng phuï.
III.Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
HS ñoïc laïi ñoaïn vaên taû ngoaïi hình cuûa con vaät ñaõ quan saùt vaø ñoaïn vaên taû hoaït ñoäng cuûa con vaät.
3-Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Baøi taäp 1: 
Ñoïc baøi Chim coâng muùa.
a)Tìm ñoaïn môû baøi vaø keát baøi trong baøi vaên?
b)Caùc ñoaïn môû baøi vaø keát baøi treân gioáng nhöõng caùch môû baøi, keát baøi naøo em ñaõ hoïc?
c) Em coù theå choïn nhöõng caâu naøo trong baøi vaên treân ñeå: 
- Môû baøi theo caùch tröïc tieáp?
-Keát baøi theo caùch khoâng môû roäng?
Baøi taäp 2: Vieát ñoaïn môû baøi cho baøi vaên taû con vaät em vöøa laøm trong tieát taäp laøm vaên tröôùc theo caùch môû baøi giaùn tieáp. 
Baøi taäp 3: Vieát ñoaïn keát baøi theo kieåu môû roäng.
GV chaám ñieåm vaø nhaän xeùt. 
=>Vieát caâu roõ raøng, chính xaùc.
-Moät HS ñoïc laïi noäi dung baøi taäp 1.
-HS ñoïc thaàm ñoaïn vaên “Chim coâng muùa”
-a, b)Ñoaïn môû baøi, hai caâu ñaàu ñoù laø caùch môû baøi giaùn tieápŽ
.Ñoaïn keát baøi: Caâu cuoái ñoù laø caùch môû baøi môû roäng.
c.Ñeå môû baøi theo kieåu tröïc tieáp coù theå choïn nhöõng caâu vaên sau: Muøa xuaân laø muøa chim coâng muùa (boû ñi töø cuõng).
-Ñeå keát baøi theo kieåu khoâng môû roäng coù theå choïn caâu vaên sau: Chieáu khoâng maøu saéc ñeïp ñeán kyø aûo xoäp xoùc uoán löôïn döôùi aùnh naéng xuaân aám aùp.
+Baøi taäp 2: HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2.
Vieát môû baøi vaøo vôû.
+Baøi taäp 3: HS ñoïc yeâu caàu.
-Vieát ñoaïn vaên keát baøi theo kieåu môû roäng ñeå hoaøn chænh baøi vaên mieâu taû con vaät.
4-Cuûng coá : 
HS ñoïc laïi baøi vaên cuûa mình.
5-Daën doø:
Veà nhaø xem laïi baøi, Tieát sau laøm baøi vieát.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toaùn (Tieát 160)
OÂN TAÄP CAÙC PHEÙP TÍNH PHAÂN SOÁ .
I.Muïc tieâu.
-Thöïc hieän ñöôïc pheùp tính coäng, tröø, phaân soá.
-Tìm caùc thaønh phaàn chöa bieát trong pheùt tính coäng tröø phaân soá. 
 Baøi 4 phaùt huy HS gioûi.
-Tính caån thaän, chính xaùc.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
Thöôùc keû 1m.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
-HS neâu caùch ruùt goïn vaø quy ñoàng maãu soá caùc phaân soá.
-Ruùt goïn caùc phaân soá sau : ;	;	
3-Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Baøi taäp 1: Tính (laøm baûng con)
a)+; - ;
 -; + 
b) +; -;
 - +
Baøi taäp 2: Tính
a)+ - 
 - +
b) + -
 - + 
Baøi taäp 3: Tìm x:
 +x = 1 - x = 
 - x = 
*Baøi taäp 4: HS khaù- gioûi neâu caùch thöïc hieän.
Yeâu caàu HS töï tìm hieåu ñeà baøi roài giaûi.
=>Tính caån thaän, chính xaùc.
+Baøi taäp 1: HS neâu caàu vaø nhaéc laïi caùch coäng tröø hai phaân soá cuøng maãu soá vaø khaùc maãu soá roài thöïc hieän nhaùp.
+==	 - = =	
- == + = =
+ =+= 	- =-=;
- == +=+=
+Baøi taäp 2: töông töï .
+ =+= 	-=-= -=-= +=+= 
+=+=	=	 - =-=	
- =-= + = += =
+Baøi 3:
 +x = 1	 - x = 	x- = 
 x= 1 - 	 x=-	 x=+
 x= 	 x= x=
*Baøi taäp 4: HS ñoïc yeâu laøm vaøo vôû.
a)Dieän tích xaây beå nöôùc chieám soá phaàn dieän tích boàn hoa laø:
 1 - (+)=(Dieän tích vöôøn hoa)
b) Dieän tích vöôøn hoa laø :
20x15 = 300 (m2)
Dieän tích xaây beå nöôùc laø :
300 x = 15 (m2)
Ñaùp soá : dieän tích vöôøn hoa; 15 m2.
4-Cuûng coá.
HS neâu caùch coäng, tröø, nhaân chia caùc phaân soá .
5-Daën doø- nhaän xeùt.
Veà nhaø xem laïi baøi, chuaån bò baøi taäp 1.2 “OÂn taäp caùc pheùp tính phaân soá (tt)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoa hoïc (Tieát 64)
TRAO ÑOÅI CHAÁT ÔÛ ÑOÄNG VAÄT.
I.Muïc tieâu.
- Trình baøy ñöôïc quaù trình trao doåi chaát cuûa ñoäng vaät vôùi moâi tröôøng
- Theå hieän ñöôïc quaù trình trao doåi chaát cuûa ñoäng vaät vôùi moâi tröôøng baèng sô ñoà
 -Chaêm soùc vaø baûo veä toát vaät nuoâi.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
Baûng phuï veõ sô ñoà trao ñoåi chaát ôû ñoäng vaät.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
-Keå teân caùc con vaät thuoäc nhoùm aên thòt ?
-Keå teân caùc con vaät thuoäc nhoùm aên coû?
3-Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 
Hoaït ñoäng 1:Phaùt hieän nhöõng bieåu hieän beân ngoaøi cuûa trao ñoåi chaát ôû ñoäng vaät 
-Yeâu caàu hs quan saùt hình 1 trang 128 SGK:
+Keå teân nhöõng con vaät ñöôïc veõ trong hình.
+Nhöõng yeáu toá naøo ñoùng vai troø quan troïng ñoái vôùi ñoäng vaät coù trong hình.
+Phaùt hieän nhöõng yeáu toá coøn thieáu ñeå boå sung.
-Ñoäng vaät thöôøng xuyeân laáy gì vaø thaûi gì vaøo moâi tröôøng trong quaù trình soáng?
-Quaù trình treân ñöôïc goïi laø gì?
Keát luaän:
Ñoäng vaät thöôøng xuyeân phaûi laáy töø moâi tröôøng thöùc aên, nöùôc, khí oâ-xi vaø thaûi ra caùc chaát caën baõ, khí caùc-boâ-níc, nöôùc tieåuQuaù trình ñoù ñöôïc goïi laø quaù trình trao ñoåi chaát giöõa ñoäng vaät vaø moâi tröôøng.
Hoaït ñoäng 2:Thöïc haønh veõ sô ñoà trao ñoåi chaát ôû ñoäng vaät 
=>GD:Chaêm soùc baûo veä vaät nuoâi.
-Quan saùt caùc hình SGK.
-Teân caùc con vaät: boø, nai, hoå, vòt.
- AÙnh saùng, khoâng khí, nöôùc, thöùc aên
-Thöùc aên cuûa hoå vaø vòt.
-Laáy thöùc aên, nöôùc, khoâng khí vaø thaûi vaøo moâi tröôøng khí caùc-boâ-níc, phaân, nöôùc tieåu
Quaù trình treân ñöôïc goïi laø quaù trình trao ñoåi chaát.
 Khí oâ-xi 	 Khí caùc-boâ-níc
Nöôùc Ñoäng vaät Nöôùc tieåu
 Caùc chaát höõu cô 
 coù trong thöùc aên	 Caùc chaát khaùc 
SÔ ÑOÀ TRAO ÑOÅI CHAÁT ÔÛ ÑOÄNG VAÄT
4- Cuûng coá.
Trình baøy quaù trình trao ñoåi chaát ôû ñoäng vaät.
5-Daën doø:
-Veà nhaø xem laïi baøi, chuaån bò baøi “ Quan heä thöùc aên trong töï nhieân”. Neâu chuoãi thöùc aên trong töï nhieân ? Chuaån bò baøi sau, nhaän xeùt tieát hoïc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SINH HOAÏT LÔÙP
TOÅNG KEÁT TUAÀN 32
I - NHAÄN XEÙT TUAÀN QUA:
1. Chuyeân caàn: Löôøi hoïc baøi: Ñaûm. 
 Hay noùi chuyeän trong giôø hoïc: Ñaûm
2. Hoïc taäp: Chöõ vieát coøn xaáu, caåu thaû: Tieán, Ñaûm.
3. Caùc hoaït ñoäng khaùc: HS thöïc hieän toát
II - KEÁ HOAÏCH TUAÀN 33:
-Hoïc baøi, chuaån bò baøi tröôùc khi ñeán lôùp.
- Tích cöïc, töï giaùc hoïc taäp
- Phuï ñaïo HS yeáu coù hieäu quaû
- Khoâng noùi chuyeän, trao ñoåi nhieàu trong giôø hoïc.
- Haêng haùi phaùt bieåu yù kieán xaây döïng baøi
-Reøn chöõ vieát caån thaän, ñuùng, ñeïp
- Leã pheùp, kính troïng thaày coâ giaùo, ngöôøi lôùn tuoåi
- Ñi hoïc ñeàu, ñuùng giôø, ñi thöa veà trình
- Thöïc hieän toát ngoân phong, taùc phong HS
 - Caùc em xeáp haøng ngay ngaén ra vaøo lôùp, haùt ñaàu giôø, giöõa giôø.
- Veä sinh lôùp hoïc, saân tröôøng saïch seõ.
- Taäp theå duïc giöõa giôø, tröïc nhaät lôùp saïch seõ
- Khoâng aên quaø vaët, uoáng nöôùc chín
- Veä sinh caù nhaân, tröôøng lôùp saïch ñeïp
- Ñi hoïc ñeàu, nghæ hoïc phaûi xin pheùp.
- Thöïc hieän toát an toaøn giao thoâng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 32.doc