Giáo án các môn Tuần 4 - Lớp 4

Giáo án các môn Tuần 4 - Lớp 4

TẬP ĐỌC:(§7)

MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng. Đọc phân biệt lời các nhân vật, thể hiện rõ sự chính trực, ngay thẳng của Tô Hiến Thành.

- Hiểu các từ: chính chực, di chiếu, thái tử, thái hậu, phò tá, tiến cử.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện: ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 GV: Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa. Bảng giấy viết câu, đoạn văn cần hướng dẫn học sinh đọc.

- HS: Sách giáo khoa, xem trước bài học ở nhà

 

doc 26 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 438Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn Tuần 4 - Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 4
So¹n 15/ 9/ 2008
D¹y:Thø hai ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2008
ĐẠO ĐỨC: ( §4 )
VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP
(§· so¹n gép thø 2 ngµy15/9/2008)
TẬP ĐỌC:(§7)
MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng. Đọc phân biệt lời các nhân vật, thể hiện rõ sự chính trực, ngay thẳng của Tô Hiến Thành. 
- Hiểu các từ: chính chực, di chiếu, thái tử, thái hậu, phò tá, tiến cử.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện: ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 GV: Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa. Bảng giấy viết câu, đoạn văn cần hướng dẫn học sinh đọc. 
- HS: Sách giáo khoa, xem trước bài học ở nhà
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
- GV kiểm tra 2 học sinh tiếp nối nhau đọc truyện người ăn xin 
? Nội dung câu chuyện nói lên điều gì?
- NhËn xét chung
3. Bài mới:(30’)
a) Giới thiệu bài và ghi đề bài
b) Luyện đọc và tìm hiểu đề bài
* Luyện đọc: 
1 HS ®äc c¶ bµi, líp ®äc thÇm chia ®o¹n
- Đoạn 1:Từ đầu đến Đó là Lý Cao Tông.
- Đoạn 2: Tiếp theo đến tới thăm Tô Hiến Thành được.
- Đoạn 3: Phần còn lại.
- Cho học sinh tiếp nối nhau đọc3 đoạn truyện – đọc 2-3 lượt.
- Trong lúc học sinh đọc GV kết hợp sửa lỗi phát âm cho hs 
- HS luyện đọc theo cặp - GV kiểm tra một số HS.
 - GV đọc diễn cảm cả bài, chú ý thêm giọng đọc toàn bài. 
* Tìm hiểu bài
1. Thái độ chính trực của Tô Hiến Thànhtrong việc lập ngôi vua:
- GV cho HS đọc thầm từ đầu đến Đó là vua Lý Cao Tông và hỏi :
? Tô Hiến Thành làm quan triều nào? (triều Lý)
? Mọi người đánh giá ông là người như thế nào? ( nổi tiếng là chính trực)
? Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?
GV ghi b¶ng: chÝnh trùc
Gọi HS đọc nghĩa từ chú giải.
? Đoạn 1 kể lại truyện gì?
- Học sinh nêu – GV ghi bảng.
2.Tô Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán Đường đén hầu hạ:
- GV cho HS đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:
? Khi Tô Hiến Thành ốm nặng, ai thường chăm sóc ông?
- GV ghi bảng: lâm bệnh nặng
? Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá thì sao?
- GV ghi bảng: ngày đêm hầu hạ
? §o¹n 2 nãi ®Õn ai?
- Học sinh nêu – GV ghi bảng ý 2
3.Tô Hiến Thành tiến cử người giỏi giúp nước:
- GV cho HS đoạn 3 và trả lời câu hỏi:
? Đỗ Thái Hậu nói với ông điều gì?
? Tô Hiến Thành tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình?
GV ghi b¶ng: tiÕn cư
? Vì sao Thái hậu ngạc nhiên khi Tô Hiến Thành tiến cử Trần Trung Tá
? Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?
? Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành?
? §o¹n 3 ý nãi g×? ( T« HiÕn Thµnh tiÕn cư ngêi ra giĩp nước)
HS ®äc thÇm c¶ bµi 
? Nªu néi dung chÝnh cđa bµi ?
- GV ghi b¶ng, HS nªu l¹i.
c) Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm
- Cho 4 HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn của bài.
- GV hướng dẫn HS tìm giọng đọc và thể hiện đúng giọng đọc phù hợp với nội dung của từng đoạn.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc và thi luyện đọc diễn cảm đoạn đối thoại trong bài theo cách phân vai.
– GV + HS nhËn xÐt giäng ®äc
4. Củng cố , dặn dò: (4’) 
- Cho 2 HS đọc diễn cảm cả bài và nêu nội dung bài.
- GV nhận xét tiết học.
- Xem trước bài “ TRE VIỆT NAM”.
TOÁN: (§16)
SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN
I. MỤC ĐÍCH
- Giúp HS hệ thống hóa một số hiểu biết ban đầu về: 
+ Cách so sánh hai số tự nhiên.
+ Đặc điểm về thứ tự các số tự nhiên.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) 
- GV cho HS viết số tự nhiên trong hệ thập phân : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
- GV nêu: viết số tự nhiên với các đặc điểm nêu trªn được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân.
3 Bài mới : (28’)
a) Giới thiệu bài và ghi đầu bài lên bảng
- GV nêu cặp số 100 và 99 và hỏi: 
? Số 100 có mấy chữ số? Số 99 có mấy chữ số? ( số 100 có ba chữ số, số 99 có hai chữ số)
- G V kết luận và ghi bảng : 100 > 99
HS nhắc lại
Tiến hành tương tự như trên với các số: 456 và 231; 4578 và 6325
? Khi so sánh hai số tự nhiên với nhau căn cứ vào số các chữ số của chúng ta có thể rút ra kết luận gì?
- HS nêu, GV kết luận
- HS nhắc lại quy tắc
- GV nêu tiếp: Trường hợp hai số có số chữ số bằng nhau ta so sánh từng cặp số từ trái sang phải.
- GV nêu từng cặp số trong SGK và hướng dẫn HS so sánh từng cặp số như SGK.
- GV nêu trường hợp kế tiếp: “ hai số có số chữ số bằng nhau và từng cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau” .
? Nêu dãy số tự nhiên? ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, )
? Hãy so sánh 5 và 7?
? Trong dãy số tự nhiên 5 đứng trước 7 hay 7 đứng trước 5?
? Số đứng trước lớn hơn hay bé hơn số đứng sau?
- GV chốt: “ Trong dãy số tự nhiên: 0,1,2,3.. số đứng trước bao giờ cũng bé hơn số đứng sau. Và ngược lại.”
- GV vẽ tia số lên bảng và nêu: Trên tia số số ở gần gốc 0 hơn là số bé hơn và số 0 là số tự nhiên bé nhất. Số ở xa gốc 0 hơn là số lớn hơn.
- GV nêu: Bao giờ cũng so sánh được hai số tự nhiên, nghĩa là xác định được số này lớn hơn, hoặc bé hơn, hoặc bằng số kia.
b) Hướng dẫn HS nhận biết về sắp xếp các số tự nhiên theo thứ tự xác định.
- GV nêu một nhóm các số tự nhiên, chẳng hạn: 7698, 7968, 7896, 7869,
 rồi cho HS xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
? Chỉ ra số tự nhiên bé nhất, số tự nhiên lớn nhất ?
- Cho HS nêu lại quy tắc: “Bao giờ cũng so sánh được hai số tự nhiên, nghĩa là xác định được số này lớn hơn, hoặc bé hơn, hoặc bằng số kia.
c) Thực hành:
- Bài tập 1: 
Cho HS làm vào vở nháp và cho 1 HS lên bảng sửa.
? Giải thích cách so sánh từng cặp số ?
GV nhận xét và cho điểm. 
- Bài tập 2: 
HS làm vào vở sau đó nêu kết quả rồi nêu kết quả. 
GV nhận xét sửa bài lên bảng:
- Bài tập 3: 
? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
? Muốn xếp được thứ tự các số tự nhiên từ bé đến lớn ta phải làm như thế nào?
- Học sinh làm bài và chữa bài.
4. Củng cố, Dặn dò: ( 5’)
- Cho HS nêu lại các quy tắc về so sánh số tự nhiên.
- Học thuộc quy tắc.
- Xem trước bài “ LUYỆN TẬP”
LỊCH SỬ: ( §4 )
NƯỚC ÂU LẠC
I-MỤC TIÊU
Học xong bài này HS biết:
- Nước Âu Lạc là nước tiếp nối của nước Văn Lang.
- Thời gian tồn tại của nướcÂu Lạc, tên vua, nơi kinh đô đóng.
- Sự phát triển về quân sự của nướcÂu Lạc.
- Nguyên nhân thắng lợi và nguyên nhân thất bại của nướcÂu Lạc trước sự xâm lược của Triệu Đà.
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
-Lược đồ Bắc bộ và Trung bộ.
-Hình trong SGK phóng to 
-Phiếu học tập của HS.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức: ( 1’)
2.Kiểm tra bài cũ: ( 5’)
? Nêu các hoạt động sản xuất của thời Vua Hùng Vương?
 - Nhận xét và bổ xung
3.Bài mới: ( 30’)
a)Giới thiệu bài và ghi đề bài
b) Bài giảng
*Hoạt động 1: Làm việc cá nhân
-Yêu cầu HS đọc SGK và làm bài tập sau:
? Em hãy điền dấu x vào ô chấm sau những điểm giống nhau về cuộc sống của người Lạc Việt và người Âu Việt.
.Sống cùng trên một địa bàn.
Đều biết ché tạo đồ đồng.
..Đều biết rền sắt.
..Đều trồng lúa và chăn nuôi.
.Tục lệ cónhiều điểm giống nhau.
- GV hướng dẫn HS kết luận: Cuộc sống của người LạcViệtvà người Âu Việt có nhiều điểm tương đồng và họ sống hoà hợp với nhau.
*Hoạt động 2: Làm việc cả lớp 
- Cho HS xác định trên lược đồ nơi đóng đô của nước Âu Lạc.
? So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc? 
- GV nêu tác dụng của nỏ và thành cổ Loa qua sơ đồ.
*Hoạt động 3: Làm việc cá nhân
-Yêu cầu HS đọc SGK . Sau đó, HS kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc.
- Nêu câu hỏi để HS thảo luận:
? Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà bị thất bại?
? Vì sao năm 179 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc?
4.Củng cố: (3’)
- Cho HS đọc ghi nhớ bài
5.Dặn dò: ( 2’)
-Nhận xét tiết học.
-Xem trước bài “ NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHƯƠNG BẮC
Soạn 16.9.2008
Dạy: Thø ba ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2008
TOÁN (§17)
LUYỆN TẬP
A.MỤC TIÊU
Giúp học sinh: 
- Củng cố về viết và so sánh các số tự nhiên.
- Bước đầu làm quen với bài tập dạng x< 5; 68 < x < 92 (với x là số tự nhiên).
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định: (1’ )
2. Kiểm tra bài cũ: ( 4’)
- HS nhắc lại cách so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên.
- GV nhËn xÐt, cho điểm HS
3. Bài mới: (30’)
a) Giới thiệu bài, ghi đầu bài, HS ghi vào vở
b) Bài giảng:
* Bài 1: GV nªu bµi tËp, HS nªu yªu cÇu
HS tù lµm, 2HS lªn ch÷a, GV thèng nhÊt kÕt qu¶
 a) 0, 10, 100,
 b) 9, 99, 999,
* Bài 2: HS tự làm bài rồi chữa bài.
? Có bao nhiêu số có 1 chữ số?
? Số nhỏ nhất có hai chữ số là số nào? Số lớn nhất có hai chữ số là số nào?
- GV vẽ tia số
? Mỗi đoạn như thế có bao nhiêu số?( 10 chữ số)
? Vậy từ 10 đến 99 có bao nhiêu chữ số? ( 10 x 9 = 90 số) ?
? Vậy có bao nhiêu số có hai chữ số ?
* Bài 3: Cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
Kết quả là:
a) 859 0 57 482037
c) 609 608 < 609 609 d)264 309 = 264 309
* Bài 4: 
a)GV nêu: “Tìm số tự nhiên x, biết x bé hơn 5”. Cho học sinh tự nêu những số bé hơn 5 rồi trình bày bài làm như SGK.
b)Cho HS tự làm bài rồi chữa ba ...  cả lớp đọc thầm
? Vì sao tác giả lại yêu truyện cổ nước mình?( Những câu chuyện cổ rất sâu sắc, nhân hậu)
HS phát hiện những chữ khó viết, GV cho HS luyện viết: ( truyện cổ, sâu xa, nghiêng soi, vàng cơn nắng)
- GV nhắc HS chú ý cách trình bày đoạn thơ lục bát, chú ý những chữ viết hoa, những chữ dễ viết sai chính tả.
- HS gấp sách nhớ lại đoạn thơ, tự viết bài.
- GV chấm chữa 7 – 10 bài.
- Trong khi đó, từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau.
- Các em sửa bên lề vở những chữ bạn viết sai. 
- GV nhận xét chung.
c) Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
- GV nêu yêu cầu của bài số 2a nhắc các em từ điền vào ô trống, chỗ trống cần hợp với nghĩa của câu, viết đúng chính tả. 
- Cho HS tiến hành làm vào vở
- GV sửa bài lên bảng: ( nghỉ chân, dân dâng, vàng trên sân, tiễn chân)
4. Củng cố, dặn dò:(5 ph )
 - GV nhận xét tiết học.
- Nhắc học sinh về nhà đọc những đoạn văn trong bài tập 2. ghi nhớ để không viết sai những từ ngữ vừa học.
Mü thuËt (§4)
VÏ trang trÝ: Ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc
I- Mơc tiªu 
- HS t×m hiĨu vµ c¶m nhËn ®­ỵc vỴ ®Đp cđa ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc 
- HS biÕt c¸ch chÕp vµ chÐp ®­ỵc mét vµi ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc. 
- HS yªy quý, tr©n träng cã ý thøc gi÷ g×n v¨n ho¸ d©n téc 
II- §å dïng d¹y häc 
- S­ tÇm ho¹ tiÕt d©n téc. Bµi vÏ HS n¨m tr­íc 
- H×nh gỵi ý c¸ch chÕp ho¹ tiÕt d©n téc 
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1- ỉn ®Þnh 
2- KiĨm tra : B·i vÏ con vËt mµ HS ch­a hoµn thµnh ë T 1 
3- Bµi míi 
a- Giíi thiƯu bµi - Ghi ®Çu bµi 
b- C¸c ho¹t ®éng 
* H§1: HDHS quan s¸t, nhËn xÐt. 
- HS quan s¸t bµi vÏ HS n¨m tr­íc 
- HS thùc hµnh vÏ hoµn thµnh bµi 
=> GV HDHS vÏ 
- HS quan s¸t ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc ë B§ §H 
H: Ho¹ tiÕt trang trÝ cã ®Ỉc ®iĨm g×? 
( §­ỵc ®¬n gi¶n vµ c¸ch ®iƯu) 
H: §­êng nÐt, c¸ch s¾p xÕp ho¹ tiÕt nh­ thÕ nµo?
 ( ®­êng nÐt hµi hoµ s¾p xÕp c©n ®èi, chỈt chÏ) 
H: Ho¹ tiÕt nµy ®­ỵc trang trÝ ë ®©u? 
GV: ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc lµ di s¶n v¨n ho¸ quý b¸u cđa cha «ng ta ®Ĩ l¹i, chĩng ta ph¶i häc tËp, gi÷ g×n vµ b¶o vƯ
2- C¸ch vÏ 
* H§2: C¸ch chÐp ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc 
- GV treo h×nh gỵi ý, HDHS
- GV: HDHS vÏ ho¹ tiÕt trªn khung h×nh theo c¸c b­íc.
+ T×m vµ vÏ ph¸c h×nh d¸ng khung h×nh theo c¸c b­íc
+ T×m vµ vÏ ph¸c h×nh d¸ng chung cđa ho¹ tiÕt
+ VÏ ®­êng trơc däc, ngang ®Ĩ t×m vÞ trÝ ho¹ tiÕt 
+ §¸nh dÊu ®iĨm chÝnh vµ vÏ b»ng nÐt th¼ng.
 + ChØnh h×nh vÏ c©n ®èi vµ t« mÇu. 
* H§3: Thùc hµnh 
* H§4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 
- HS tr­ng bµy bµi tr­íc líp. Gi¸o viªn, líp chän bµi vÏ ®Đp ®Ĩ giíi thiƯu. 
 4- Cđng cè - dỈn dß (5,)
- VỊ nhµ hoµn thµnh bµi : S­u tÇm tranh ¶nh vỊ phong c¶nh. 
- Qu¸n s¸t, nhËn xÐt 
Soạn 18.9.2008
Dạy: Thứ s¸u ngµy 26 tháng 9 năm 2008
TOÁN: (§20)
GIÂY, THẾ KỈ
I. MỤC TIÊU
Giúp HS :
- Làm quen với đơn vị đo thời gian: Giây, thế kỉ.
- Biết mối quan hệ giữa giây và phút, giữa thế kỉ và năm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Đồng hồ thật có 3 kim chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 1. Ổn định tổ chức: ( 1’ )
 2. Kiểm tra bài cũ: ( 30’)
? Nêu lại các đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ bé đến lớn ?
- GV nhận xét chung.
3. Bài mới: ( 30’)
a) Giới thiệu bàivà ghi đầu bài lên bảng
b) Bµi gi¶ng
* Giới thiệu về giây
- GV dùng đồng hồ có đủ 3 kim để ôn về giờ, phút và giới thiệu về giây.
- Cho HS quan sát về sự chuyển động của kim giờ, kim phút .
? Kim giờ đi từ 1 số nào đến số tiếp liền hết mấy giờ ?
? Kim phút đi từ 1 vạch đến số tiếp liền hết mấy phút ? 
( Kim giờ đi từ một số nào đó đến số tiếp liền hết một giờ.
Kim phút đi từ một vạch đến vạch tiếp liền hết 1 phút.)
- GV giới thiệu kim giây trên mặt đồng hồ. GV cho HS nêu: 
+ Khoảng thời gian kim giây đi từ một vạch đến vạch tiếp liền 1 giây.
+ Khoảng thời gian kim giây đi hết 1 vòng là 1 phút, tức là 60 giây.
- Giáo viên viết lên bảng và cho HS nhắc lại:
 1 phút = 60 giây
? 60 phút bằng mấy giờ? 60 giây bằng mấy phút ?( 1 giờ, 1 phút) 
* Giới thiệu về thế kỉ
- GV giới thiệu: đơn vị đo thời gian lớn hơn năm là thế kỉ.. GV vừa nói vừa viết bảng:
 1 thế kỉ = 100 năm
+ Hỏi ngược lại: 100 năm bằng mấy thế kỉ ?( 1 thế kỉ)
- GV nêu tiếp: bắt đầu từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một; từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai.
GV ghi bảng: 1 thế kỷ = 100 năm
? Năm 1975 thuộc thế kỉ nào?( thế kỉ XX )
? Năm 1990 thuộc thế kỉ nào? ( thế kỉ XX )
? Năm nay thuộc thế kỉ nào? ( thế kỉ XXI ) 
c) Thực hành
* Bài tập 1 : Cho HS đọc đề bài
- HS làm vào vở sau đó nêu kết quả
- GV nhận xét và sửa lên bảng.
 * Bài 2 : 
? Bài tập yêu cầu gì ? 
? Bác Hồ sinh năm 1980, Bác sinh vào thế kỷ nào ?
- Học sinh làm bài vào vở. GV gọi HS lên bảng chữa bài
* Bài 3: GV gợi ý HS: Ngoài việc tính xem năm cho trước thuộc thế kỉ nào, còn phải tính thời gian từ năm đó cho đến nay, câu trả lời là:
Tính từ năm 1010 đến nay đã được: 2005 – 1010 =995 (năm)
- Học sinh làm bài vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài.
HS tù ®ỉi vë kiĨm tra
3. Củng cố, Dặn dò
? 1 giờ bằng bao nhiêu phút ? 1 phút bằng bao nhiêu giây? Một thế kỉ bằng bao nhiêu năm?ø 
- Nhận xét tiết học
- Xem trước bài “ LUYỆN TẬP
Khoa häc: (§8)
T¹i sao cÇn ¨n phèi hỵp ®Ëm ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt
I/ mơc ®Ých, yªu cÇu:
Sau bµi häc, HS cã thĨ gi¶i thÝch lý do cÇn ¨n phèi hỵp ®¹m ®éng vËt, ®Ëm thùc vËt
Nªu lỵi Ých cđa viƯc ¨n c¸
II/ ®å dïng d¹y häc:
PhiÕu häc tËp.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc. (1,)
2. KiĨm tra bµi cị : (4,)
? T¹i sao cÇn ph¶i ¨n phèi hỵp nhiỊu lo¹i thøc ¨n.
3.Bµi míi: (30,)
*H§1:
Trß ch¬i thi kĨ c¸c mãn ¨n chøa nhiỊu chÊt ®¹m .
GV chia løp thµnh 2 ®éi – mçi ®éi cư 1 tỉ tr­ëng ®øng ra ®Ĩ bèc th¨m xem ®éi nµo ®­ỵc nãi tr­íc.
GV phỉ biÕn c¸ch ch¬i luËt ch¬i:
LÇn l­ỵt hai ®éi thi kĨ c¸c mãn ¨n chøa nhiỊu chÊt ®¹m .
Thêi gian ch¬i (10,)
NÕu ch­a hÕt thêi gian ®éi nµo nãi chËm , sai hoỈc nãi l¹i tªn mãn ¨n cđa ®éi kia lµ thua vµ trß ch¬i kÕt thĩc.
Trong khi ch¬i mçi ®éi cư 1 em lµm th­ ký viÕt vµo giÊy 
§¹i diƯn nhãm lªn b¶ng treo tªn mãn ¨n
HS tiÕn hµnh ch¬i
GV – HS nhËn xÐt chung
 * H§2: T×m hiĨu lý do cÇn ¨n phèi hỵp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt 
Gäi Hs ®äc l¹i c¸c mãn ¨n chøa nhiỊu chÊt ®¹m do c¸c em lËp nªn
H: Trong c¸c mãn ¨n nµy mãn nµo chøa nhiỊu ®¹m thùc vËt, mãn nµo chøa nhiỊu ®¹m ®éng vËt? 
H: T¹i sao ta ph¶i ¨n phèi hỵp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt? 
- Hs tr¶ lêi : GV nhËn xÐt, bỉ xung 
*lµm viƯc víi phiÕu 
GV chia líp thµnh c¸c nhãm nhá vµ ph¸t phiÕu(hoỈc vë bµi tËp)
HS c¶ líp th¶o luËn.
C¸c nhãm tr×nh bµy c¸ch gi¶i quyÕt 
* GVKL : SGK (51) 
4- Cđng cè - dỈn dß: (5,) 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc, vỊ luyƯn bµi trong VBT 
- ChuÈn bÞ bµi 9 . 
TẬP LÀM VĂN: (§8)
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thực hành tưởng tượng và tạo thành một cốt truyện đơn giản theo gợi ý khi đã cho sẵn nhân vật, chủ đề câu chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Bảng phụ giới thiệu đề bài GV phân tích.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
1. Ổn định: ( 1’ )
2. Kiểm tra bµi cị: ( 4’)
? Thế nào là cốt truyện ?
? Cốt truyện thường có những phần nào ?
3. Bài mới( 30’)
a) Giới thiệu bài và ghi đầu bài lên bảng
b) Bài giảng
* Hướng dẫn xây dựng cốt truyện
- Cho 1 HS đọc yêu cầu đề. GV gợi ý HS phân tích, gạch chân những từ ngữ quan trọng:
Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật: bà mẹ ốm, người con của bà bằng tuổi em và một bà tiên.
- GV hướng dẫn học sinh c¸ch lµm
* Lựa chọn chủ đề của câu chuyện
- Cho 2 HS tiếp nối nhau đọc ý 1 và 2
? Người mẹ ốm như thế nào ?
? Người con chăm sóc mẹ như thế nào ?
? Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con gặp những khó khăn gì?
? Người con đã quyết tâm như thế nào ?
? Bà tiên đã giúp đỡ hai mẹ con như thế nào ?
- Cho vài HS tiếp nối nhau nói về chủ đề của câu chuyện em lựa chọn
GV hướng dÉn c¸ em c¸ch lùa chän chđ ®Ị
* Thực hành xây dựng cốt truyện
- Cho HS làm việc cá nhân, GV hướng dÉn HS yÕu
- Gọi HS kể chuyện . GV theo dõi và nhận xét
4. Củng cè, dỈn dß: ( 5’)
- Gọi 2 HS có bài làm tốt đọc cho lớp nghe.
- Nhận xét tiết học - Xem trước bài “ VIẾT THƯ”
ThĨ dơc (tiÕt 8)
«n ®éi h×nh ®éi ngị
Trß ch¬i “ bá kh¨n” 
I/ Mơc tiªu:
-Cđng cè vµ n©ng cao kÜ thuËt ®éng t¸c: TËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®iĨm
sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i. Y/c nhËn biÕt ®ĩng ®éng
 t¸c, ®ĩng khÈu lƯnh.
-Trß ch¬i “Bá kh¨n”. Y/c HS tËp trung chĩ ý, nhanh nhĐn khÐo lÐo, ch¬i ®ĩng luËt, hµo høng, nhiƯt t×nh trong khi ch¬i.
II/ §Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn. 
-S©n tr­êng, vƯ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyƯn
-1 cßi.
III/- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
1.PhÇn më ®Çu: 6-10|
-Líp tr­ëng tËp hỵp líp. GV nhËn líp, phỉ biÕn néi dung, y/c buỉi häc
-Trß ch¬i “DiƯt con vËt cã h¹i”
-§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
2.PhÇn c¬ b¶n :18- 20 phĩt
a) ¤n ®éi h×nh ®éi ngị: 14-15 phĩt.
*¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®iiĨm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay sau
*¤n tỉng hỵp tÊt c¶ ®éi h×nh ®éi ngị nªu trªn.
-GV ®iỊu khiĨn líp tËp 2-3 lÇn - nhËn xÐt sưa ch÷a §T sai.
-Chia tỉ tËp luyƯn do tỉ tr­ëng ®iỊn khiĨn . GV quan s¸t ,nhËn xÐt, biĨu d­¬ng 
tinh thÇn tËp luyƯn.
-TËp hỵp c¶ líp, cho tõng tỉ thi ®ua tr×nh diƠn.GV quan s¸t, nhËn xÐt, sưa ch÷a sai sãt, biĨu d­¬ng c¸c tỉ thi ®ua tËp tèt
b) Trß ch¬i: “Bá kh¨n”. 5-6phĩt
-GV nªu tªn trß ch¬i, tËp hỵp HS theo ®éi h×nh ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i, luËt ch¬i 
-GV cho1 nhãm lµm mÉu, sau ®ã tỉ chøc cho c¶ líp ch¬i thư 1-2 lÇn. HS c¶ líp ch¬i 2 - 3 lÇn.
-GV quan s¸t biĨu d­¬ng tỉ th¾ng cuéc.
3.PhÇn kÕt thĩc: 4-6 phĩt
-Cho HS tËp hỵp thµnh 4 hµng däc, quay thµnh hµng ngang lµm ®éng t¸c th¶ láng. Sau ®ã ®i thµnh 3 hµng.
-GV , HS hƯ thèng bµi.
-GV nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc vµ giao bµi vỊ nhµ.
Phần ký duyệt của BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docGA TuÇn 4.doc