Giáo án Lớp 4 Tuần 8 - Trường TH Hải Ninh

Giáo án Lớp 4 Tuần 8 - Trường TH Hải Ninh

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ.

I.Mục tiêu:

- Ñoïc ñuùng caùc töø vaø caâu.

- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng vui, hồn nhiên.

- Hiểu ND: Những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp.

- HS khá giỏi thuộc và đọc diễn cảm được bài thơ

II.Đồ dùng dạy học.

- Tranh minh hoạ bài tập đọc.

 - Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 39 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 03/09/2019 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 Tuần 8 - Trường TH Hải Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 8
?&@
BµI THø 2
Ngµy so¹n: 8 / 10 /2010
Ngµy gi¶ng: 11 / 10 /2010
Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ.
I.Mục tiêu:
- Đọc đúng các từ và câu.
- B­íc ®Çu biÕt ®äc diƠn c¶m mét ®o¹n th¬ víi giäng vui, hån nhiªn.
- HiĨu ND: Nh÷ng ­íc m¬ ngé nghÜnh, ®¸ng yªu cđa c¸c b¹n nhá béc lé kh¸t khao vỊ mét thÕ giíi tèt ®Đp.
- HS kh¸ giái thuéc vµ ®äc diƠn c¶m ®­ỵc bµi th¬
II.Đồ dùng dạy học.
- Tranh minh hoạ bài tập đọc.
 - Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
1. Kiểm tra bµi cị
-Gọi HS lên đọc bài 
-Nhận xét chung.
2.Bài mới
-Dẫn dắt ghi tên bài.
Cho HS đọc.
HĐ 1: Luyện đọc. 
 -Yêu cầu đọc đoạn
-HD đọc câu văn dài.
-Ghi những từ khó lên bảng.
- Gäi HS ®äc tõ khã
-Yêu cầu:
-Giải nghĩa thêm nếu cần.
-Đọc diễn cảm bài.
-Cho HS đọc thành tiếng bài thơ
HĐ 2: Tìm hiểu bài. 
 -Cho HS đọc thầøm trả lời câu hỏi
H:Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài? Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì?
-Cho HS đọc thầm lại cả bài
H:Mỗi điều nói lên 1 điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì?
-Cho HS đọc khổ 3,4
H: Hãy giải thích ý nghĩa của các cách nói sau
a)Ước “không còn mùa đông”
-Ước “Hoá trái bom thành trái ngon”
-H:Em thấy những ước mơ của các bạn nhỏ trong bài thơ là những ước mơ như thế nào?
-Cho HS đọc thầm lại bài thơ
-H: Em thích ước mơ nào trong bài thơ?
-Nhận xét khen những ý kiến hay 
-Nhận xét – chốt lại.
HĐ 3: Đọc diễn cảm
-Đọc diễn cảm bài và HD.
-Nhận xét tuyên dương.
3.Củng cố dặn dò: 
-H: Em hãy nêu ý nghĩa bài thơ
-Nhận xét tiết học
-Nhắc HS về đọc lại bài
-2HS đọc
-Nhận xét.
-Nghe và nhắc lại tên bài học
- Mỗi HS đọc một đoạn nối tiếp.
-Luyện đọc câu dài.
-Phát âm từ khó.
-Nghe.
-Nối tiếp đọc cá nhân
đồng thanh 
-2HS đọc cả bài.
-Lớp đọc thầm chú giaiû.
-2HS đọc từ ngữ ở chú giải.
-1HS đọc đoạn 1.
-HS đọc thành tiếng
-đọc thầm
-Câu nếu chúng ta có phép lạ
-nói lên ước muốn của các bạn nhỏ rất tha thiết
-HS đọc thầm
-K1:Các bạn muốn cây mau lớn để hái quả
K2: Ước trẻ em trở thành người lớn ngay để làm việc
K3: Ước trái đất không còn mùa đông
K4: Ước trái đất không còn bom đạn
-Đọc lại
-Là ước thời tiết lúc nào cũng dễ chịu không còn tai họa
-Ước thế giới hoà bình không còn bom đạn chiến tranh
-Đó là những ước mơ lớn những ước mơ cao đẹp ước mơ về cuộc sống no đủ.........
-Cả lớp đọc thầøm lại bài
-Tự do phát biểu
-4 HS nối tiếp lại đọc
-Cả lớp nhẩm thuộc lòng
-4 HS thi đọc thuộc lòng
-lớp nhận xét
-Nêu như trên
Toán: Luyện tập
I.Mục tiêu: Giĩp HS :
- TÝnh ®­ỵc tỉng cđa 3 sè, vËn dơng mét sè tÝnh chÊt ®Ĩ tÝnh tỉng 3 sè b»ng c¸ch thuËn tiƯn nhÊt.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
1. Kiểm tra
-Gọi HS lên bảng yêu cầu làm các bài tập tiết 35
-Chữa bài nhận xét cho điểm HS
2. Bài mới 
HĐ 1: giới thiệu bài
-Nêu nội dung giờ học
HĐ 2: HD luyện tập
Bài 1
-bài tập yêu cầu chúg ta làm gì?
Khi đặt tính thực hiện tính tổng của nhiều số hạng chúng ta phải chú ý điều gì?
-Yêu cầu HS làm bài
-yêu cầu HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng
-GV nhận xét cho điểm HS
Bài 2:
-Nêu yêu cầu bài tập
-GV HD để tính bằng cách thuận tiện chúng ta áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.........
-GV có thể làm mẫu 1 biểu thức sau đó yêu cầu HS làm bài a)96+78+4=(96+4)+78
 =100+78=178
67+21+79=67+(21+79)
 =67+100=1667
408+85+92=(408+92)+85
 =500+85=585
-Nhận xét cho điểm HS
Bài 4
-Gọi HS đọc đề bài
-yêu cầu HS tự làm bài
Nhận xét cho điểm HS
3. Củng cố dặn dò 
- Tổng kết giờ học dặn HS về nhà làm bài tập HD luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau
-3 HS lên bảng làm bài 
-HS dưới lớp theo dõi nhận xét bài làm của bạn
-Nghe
-Nêu
-Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau
-4 HS lên bảng làm HS cả lớp làm vào vở BT
-tự nhận xét
-Nêu
-Nghe giảng sau đó 2 HS lên bảng làm
-Đọc
-1 HS lên bảng làm bài tập HS cả lớp làm vào vở BT 
Số dân tăng thêm sau 2 năm là:79+71=150( người)
-Số dân của xã sau 2 năm là
5256+150=5400 người
-§ổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau
Chính tả: Trung thu đôïc lập
I.Mục tiêu:
- Nghe - viết đúng, trình bày bµi chÝnh t¶ s¹ch sÏ.
-T×m đúng, viết đúng chính tả những tiếng bắt đầu r/d/gi hoặc có vần yên/iêng để điền vào ô trống, hợp với nghĩa đã cho
II.Đồ dùng dạy học.
ChuÈn bị bài 2a.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
1. kiểm tra
Gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ
-Nhận xét đánh giá cho điểm HS
2. Bài mới
HĐ 1 giới thiệu bài
-Giới thiệu bài
-Nêu nội dung cần làm của bài
HĐ 2: nghe viết
a)HD chính tả
-Đọc 1 lượt toàn bài chính tả
-Ghi lên bài lớp 1 vài tiếng hay viết sai:Trăng, khiến, xuống, sẽ soi sáng
b)GV đọc tõng câu hoặc bộ ngắn trong câu cho HS viết
-c)Chấm 5-7 bài
-Nhận xét bài làm của HS
H§3: làm bài tập 2
-Cho HS đọc yêu cầu BT2
Câu 2a
-Giao việc:Bt 2 các em phải chọn những tiếng bắt đầu bằng r hoặc d/gi để điền vào chỗ trống sao cho đúng
-Cho HS làm bài
+3 HS làm bài vào giấy khổ to
+HS còn lại làm vào giấy nháp
-Cho HS trình bày lại bài
-Nhận xét chốt lại lời giải đúng
Các tiếng cần điền là: giắt, rơi , dấu, rơi ,gì,dấu,rơi,dấu
H: Câu chuyện đánh dấu mạn thuyền nói về gì?
H:Câu chuyện chú dế sau lò sưởi nói về điều gì?
Câu a:
Cho HS đọc yêu cầu BT3
-Giao việc các em tìm các tiếng mở đầu bằng r/d hoặc gi đúng với nghĩa đã chọn
-Cho HS làm bài dưới hình thức thi tìm từ nhanh
-Cho HS trình bày bài làm
-Nhận xét chốt lại lời giải đúng
a)Các tiếng mở đầu bằng r,d,gi:rẻ, danh nhân ,giường
3. củng cố dặn dò 
-Nhận xét tiết học
-Yêu cầu HS ghi nhớ để không viết sai chính tả những từ ngữ được luyện tập
-2 HS lên bảng trả lời theo yêu cầu
-Nghe
-Nghe
-Viết bài
-§ổi vëû soát lỗi cho nhau
-1 HS đọc yêu cầu BT 2a+ đọc câu chuyện vui đánh dấu mạn thuyền
-HS làm bài tìm các tiếng để điền vào chỗ trống
-3 HS làm vào giấy khổ to
-3 HS làm vào giấy lên gián trên bảng
-lớp nhận xét
-Chép lời giải đúng vào vở
-Nói về anh chàng ngốc đánh rơi kiếm xuống...
-tiếng đàn chú dế sau lò sưởi khiến chú bé Mô-Da ao ước trở thành nhạc sĩ...
-1 HS đọc to lớp lắng nghe
-HS làm bài vào vở
3 HS làm bài vào giấy do GV phát
-HS nào tím được từ nào đúng nhanh viết đúng chính tả => thắng
-Chép lại lời giải đúng vào vở
Đạo đức: Tiết kiệm tiền của (tiết 2)
I.Mục tiêu:
- Nªu ®­ỵc vÝ dơ vỊ tiÕt kiƯm tiỊn cđa.
- BiÕt ®­ỵc lỵi Ých cđa tiÕt kiƯm tiỊn cđa.
- Sư dơng tiÕt kiƯm quÇn ¸o, s¸ch vë, ®å dïng, ®iƯn, n­íc, trong cuéc sèng h»ng ngµy.
II. Đồ dùng dạy học:
-Vở bài tập đạo đức 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
1.Kiểm tra.
-Yêu cầu.
-Nhận xét – bổ sung.
2.Bài mới.
-Giới thiệu bài.
HĐ1: Làm việc cá nhân
- Tổ chức cho HS làm bài tập 4.
KL – chốt.
-Em hãy nêu một số việc mà gia đình em đã tiết kiệm tiền của?
-Nêu những việc mà gia đình em chưa tiết kiệm tiền của? 
-Nhận xét tuyên dương và nhắc nhở.
HĐ 2: Thảo luận nhóm và đóng vai.
-Chia nhóm giao nhiệm vụ mỗi nhóm thảo luận các tình huống ở bài tập 5.
-Cách ứng xử như vậy đã hợp lí chưa? Em có cách ứng xử nào khác?
-Em cảm thấy thế nào khi được ứng xử như vậy?
KL: Cách ứng xử phù hợp mỗi tình huống.
3.Củng cố-Dặn dò:
-Vậy cần phải tiết kiệm như thế nào?
-Tiết kiệm có lợi ích gì?
-Nhận xét tiết học.
-Nhắc HS về nhà chuẩn bị đồ dùng cho bài sau.
-2 Hs đọc ghi nhớ của phần tiết 1.
-Nhận xét và bổ sung.
-Tự làm vào vở bài tập.
-Một số HS đọc bài làm và giải thích.
-Lớp trao đổi nhận xét.
a,b,g,h,k là tiết kiệm tiền của.
c,d,đ,e, i là lãng phí tiền của.
-Nêu:
-Nêu:
-Hình thành nhóm.
-Nhận tình huống đóng vai theo tình huống.
-Một vài nhóm lên đóng vai.
-Nêu:
-Nêu:
-1-2HS nhắc lại kết luận.
-HS tr¶ lêi
-Thực hiện theo yêu cầu.
BµI THø 3
Ngµy so¹n: 8 / 10 /2010
Ngµy gi¶ng: 12 / 10 /2010
Luyện từ và câu: Cách viết tên người tên địa lý nước ngoài
I.Mục tiêu:
- Nắm được quy tắc viết tên người, tên địa lý nước ngoài.
-Biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng những tên người, tên địa lý nước ngoài phổ biến, quen thuộc.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
1. kiểm tra
- Gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ
-Nhận xét cho điểm HS
2. Bài mới
HĐ1: giới thiệu bài
-Đọc và ghi tên bài
*Phần nhận xét
HĐ2: làm bài tập 1
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập 1
-Giao việc:BT1 nhiệm vụ của các em là phải đọc cho đúng các tên đã học để các em đọc được các em nghe cô đọc mẫu 1 lần
-Cho HS đọc tên người tên địa lý
-Nhận xét
H®3: làm bài tập 2
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập 2
-Giao việc:BT2 yêu cầu các em nêu nhận xét về cấu tạp và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài
-Cho HS làm bài
-Cho HS trình bày dựa vào gợi ý
-Nhận xét chốt lại
*tên người
Lép Tôn-Xtôi: gồm 2 bộ phận lép và tôn xtôi
Bộ phận 1 gồm1 tiếng:lép
Bộ phận 2 gồm2 tiếng: Tôn xtôi
Tương tự với các tên khác
*Tên địa lý
-Hi-ma-lay-a :Một bộ phận 4 tiếng
Tương tự với các tên khác
H Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết như thế nào?
H Cách viết các tiếng trong từng bộ p ... -Tháng 11 có ngày lễ nào?
-Lớp thực hiện những gì để chúc mừng thầy cô?
-Nhận xét – bổ sung.
+Học tốt dành nhiều điểm tốt?
+Văn nghệ.
+làm báo tường.
-Nhận xét chung.
-Chuẩn bị bài tuần sau.
-hát đồng thanh.
-Tổ họp, kiểm điểm.
-Tổ trưởng báo cáo.
20/11
-Họp tổ thảo luận kết hoạch cho tháng.
-Nêu.
¤n To¸n
BiĨu thøc cã chøa ba ch÷
I. Mơc tiªu:
- Giĩp cđng cè kiÕn thøc vỊ biĨu thøc cã chøa ba ch÷, c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc cã chøa ba ch÷.
- ¸p dơng lµm mét sè bµi tËp liªn quan ®Õn biĨu thøc cã chøa ba ch÷.
II. ChuÈn bÞ:
- Bµi gi¶ng
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1. Giíi thiƯu bµi: 
- GVnªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc
2. D¹y bµi míi:
2.1. Cđng cè kiÕn thøc:
- Em h·y lÊy vÝ dơ vỊ biĨu thøc cã chøa ba ch÷?
- Muèn tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc ta lµm thÕ nµo?
- NÕu a = 3, b = 6, c = 23 th× gi¸ trÞ cđa biĨu thøc a + b + c b»ng mÊy?
2.2. LuyƯn tËp
Bµi 1: (Dµnh cho HS yÕu)
TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: a + b + c víi:
a) a = 12, b = 14, c = 45
b) a = 123, b = 452, c = 198
- Muèn tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc a + b + c em lµm thÕ nµo?
- Y/c HS lµm bµi vµo vë.
Bµi 2: (Dµnh cho HS yÕu)
TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc a x b x c nÕu:
a) a = 4, b = 7, c = 9
b) a = 21, b = 0, c = 34
- Em cã nhËn xÐt g× vỊ biĨu thøc ë BT2 so víi biĨu thøc ë BT1?
- L­u ý HS chĩ ý dÊu phÐp tÝnh trong biĨu thøc ®Ĩ tÝnh cho ®ĩng.
Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc a + b + c nÕu:
a) a = 3568, b = 6857, c = 693
b) a = 23143, b = 5467 , c = 68921
Bµi 4: NÕu a = 13 567, b = 506, c = 693 th× gi¸ trÞ cđa biĨu thøc a - b x c lµ:
A. 91 427 B. 1025 C. 10 025 D. 10 065
- L­u ý ë bµi tËp nµy HS chän ®¸p ¸n ®ĩng b»ng c¸ch khoanh trßn
- Muèn biÕt ®¸p ¸n nµo ®ĩng em cÇn lµm g×?
Bµi 5: Cho biÕt a = 9708, b = 708, c = 7, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc a - b : c.
- Ch÷a bµi
3.DỈn dß:
- DỈn HS vỊ nhµ häc bµi. ChuÈn bÞ cho bµi häc sau
- L¾ng nghe.
- LÊy vÝ dơ
-  ta thay ch÷ b»ng sè.
- Tr¶ lêi.
- Thay c¸c gi¸ trÞ cơ thĨ cđa a, b, c vµo biĨu thøc råi thùc hiƯn tÝnh 
- BiĨu thøc ë BT2 kh¸c víi biĨu thøc ë BT1 ë dÊu phÐp tÝnh
- Tù lµm bµi vµo vë.
- Thùc hiƯn tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc
- Tù lµm bµi vµo vë
- Lªn b¶ng ch÷a bµi
BDP§ TV: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài 
I.Mục tiêu:
- Giĩp HS cđng cè kÜ n¨ng viÕt tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ ng­íc ngoµi.
II. Các ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu:
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
1. Giíi thiƯu bµi:
- Nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc
2. D¹y häc bµi míi:
2.1. ¤n lÝ thuyÕt
- H: Khi viÕt tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ n­íc ngoµi ta cÇn chĩ ý ®iỊu g×? 
- Y/ c HS viÕt mét sè tõ sau: Pa - ri, 
In - ®« - nª - xi - a
- GV nhËn xÐt, nh¾c nhë HS chĩ ý viÕt ®ĩng
2.2. Thùc hµnh
PhÇn dµnh cho HS yÕu:
Bµi 1: Mét b¹n häc sinh ®· viÕt tªn cđa c¸c nh©n vËt trong truyƯn “Buỉi häc thĨ dơc” nh­ sau: §ª Rèt Xi, C« rÐt ti, Ga r« nª, Nen Li. Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸ch viÕt ®ã. H·y giĩp b¹n viÕt l¹i cho ®ĩng.
- Gäi HS ®äc BT1.
- Bµi tËp 1 y/c ta lµm g×?
- Y/c HS tù lµm bµi vµo vë.
- Ch÷a bµi
Bµi 2: H·y viÕt c¸c tõ in nghiªng trong ®o¹n v¨n cho ®ĩng quy t¾c viÕt hoa:
“TÊt c¶ häc sinh líp 6A ®Ịu tù giíi thiƯu b»ng tiÕng ViƯt: “Em lµ M«nica”, “Em lµ GiÐtxica” C¸c em cßn vÏ Quèc k× ViƯt Nam vµ nãi ®­ỵc b»ng tiÕng ViƯt: “ViƯt Nam, Hå ChÝ Minh”. C¸c em häc sinh Lucx¨mbua ®· ®Ĩ l¹i cho chĩng t«i Ên t­ỵng thËt s©u s¾c.”
- Trong ®o¹n v¨n trªn cã nh÷ng tõ nµo ®­ỵc in nghiªng (g¹ch ch©n)?
- Khi viÕt tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ ViƯt Nam ta viÕt nh­ thÕ nµo?
- Y/c HS tù lµm bµi vµo vë
Bµi 3: (Dµnh cho HS kh¸, giái)
Em h·y viÕt tªn n­íc vµ tªn thđ ®« cđa mét sè n­íc ë §«ng Nam ¸ mµ em biÕt.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- Y/c HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ n­íc ngoµi.
- DỈn HS vỊ nµh häc bµi.
- L¾ng nghe
- Tr¶ lêi
- 2 HS lªn b¶ng viÕt, líp nhËn xÐt
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng, líp ®äc thÇm.
- Tr¶ lêi
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm vµo vë
- Líp nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n
- Nªu
- Tr¶ lêi
Phơ ®¹o to¸n
LuyƯn ®Ị tỉng hỵp.
I.Mơc tiªu: 
- KiĨm tra kÕt qu¶ häc tËp cđa HS vỊ c¸c néi dung ®· häc.
- RÌn luyƯn kÜ n¨ng tÝnh to¸n, gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Giíi thiƯu bµi: 
-Gv nªu yªu cÇu,nhiƯm vơ cđa tiÕt häc-Ghi ®Ị.
2. Thùc hµnh:
Bµi 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh
 12 458 + 98 756 479 892 - 214 589
 67 894 + 1 201 10 450 + 8 976
-Cho HS ®äc yªu cÇu vµ tù lµm bµi.
-Yªu cÇu HS nªu l¹i c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn.
Bµi 2: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiƯn nhÊt.
 a) 721+ 1 513 + 79 b) 846 + 49 + 154 + 51
? Bµi tËp yªu cÇu chĩng ta lµm g×?
? Em dùa vµo tÝnh chÊt nµo ®Ĩ lµm bµi?
- Cho HS lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi.
Bµi 3: Mét kho hµng ngµy ®Çu nhËn ®­ỵc 60 tÊn hµng, ngµy thø nhËn ®­ỵc b»ng sè hµng cđa ngµy ®Çu, ngµy thø ba nhËn ®­ỵc Ýt h¬n ngµy ®Çu 5 tÊn.Hái trung b×nh mçi ngµy nhËn ®­ỵc bao nhiªu tÊn hµng?
- Gäi HS ®äc néi dung vµ yªu cÇu cđa bµi to¸n.
? Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu t×m g×?
? Em lµm thÕ nµo ®Ĩ t×m ®­ỵc sè tÊn hµng trung b×nh mçi ngµy kho ®ã nhËn ®­ỵc?
-NhËn xÐt, chèt c¸ch lµm sau ®ã cho HS lµm bµi.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 4: Cho: 3 tÊn 72 kg = . kg. Sè thÝch hỵp ®Ĩ ®iỊn vµo chç trèng lµ:
A. 3 720 B. 3 702 C. 3 072 D. 3 207
-Yªu cÇu HS ®äc bµi vµ tù lµm bµi.
- Gäi HS nªu kÕt qu¶, HS kh¸c nhËn xÐt.
- Yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸ch lµm.
 3. Cđng cè-dỈn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- DỈn HS ghi nhí kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ ¸p dơng lµm bµi.
- L¾ng nghe.
- 4 HS lªn b¶ng lµm bµi.
- HS nªu.
-TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiƯn nhÊt.
-TÝnh chÊt kÕt hỵp cđa phÐp céng.
-2 HS lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm bµi vµo vë.
-1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.
- HS tr¶ lêi.
- 1 HS lªn b¶ng gi¶i.
-NhËn xÐt, ch÷a bµi.
- HS lµm bµi vµo vë.
-HS: C. 3 072
- HS gi¶i thÝch.
- L¾ng nghe, ghi nhËn.
T×m hai sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa hai sè ®ã.
I.Mơc tiªu: Giĩp HS:
- RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa hai sè ®ã.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Giíi thiƯu bµi: 
-Gv nªu yªu cÇu,nhiƯm vơ cđa tiÕt häc-Ghi ®Ị.
2. Thùc hµnh:
PhÇn dµnh cho HS yÕu
Bµi 1: Tỉng cđa hai sè lµ 28, hiƯu cđa hai sè lµ 6. T×m hai sè ®ã.
Bµi to¸n cho biÕt g×?
Bµi to¸n y/ c t×m g×?
Muèn t×m sè lín ta lµm thÕ nµo?
Muèn t×m sè bÐ ta lµm thÕ nµo?
Y/c HS gi¶i bµi vµo vë
Bµi 2: Líp 4A cã 35 häc sinh. Sè häc sinh nam h¬n sè häc sinh n÷ lµ 3 b¹n. Hái líp 4A cã bao nhiªu häc sinh nam, bao nhiªu häc sinh n÷?
Gäi HS ®äc bµi to¸n.
Bµi to¸n cho biÕt g×? y/c t×m g×?
Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n nµo mµ ta ®· häc?
Trong bµi to¸n trªn, sè lín lµ g×? Sè bÐ lµ g×?
HD HS ¸p dơng c«ng thøc t×m sè lín, sè bÐ ®Ĩ gi¶i to¸n
PhÇn dµnh cho Hs kh¸ giái:
Bµi 1: Mét líp häc cã chu vi lµ 38 m, chiỊu dµi h¬n chiỊu réng 9m. TÝnh diƯn tÝch cđa líp häc.
- Gäi HS ®äc néi dung vµ yªu cÇu cđa bµi to¸n.
? Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu t×m g×?
? BiÕt chu vi cđa líp häc ta cã t×m ®­ỵc nưa chu vi kh«ng? B»ng c¸ch nµo?
? Nưa chu vi chÝnh lµ g×?
? Bµi to¸n ®­a vỊ d¹ng to¸n nµo?
- Yªu cÇu HS nh¾c lai c¸ch gi¶i d¹ng to¸n nµy.
- Cho HS lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi.
Bµi 2: T×m hai sè trßn ngh×n liªn tiÕp cã tỉng lµ 25 000 
- H­íng dÉn: 
? Hai sè trßnngh×n liªn tiÕp h¬n, kÐm nhau bao nhiªu ®¬n vÞ?
? PhÇn h¬n, kÐm nhau ®ã chÝnh lµ g× cđa hai sè?
? Bµi to¸n ®­a vỊ d¹ng to¸n nµo?
- Yªu cÇu HS suy nghÜ lµm bµi.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 3: MĐ h¬n con 24 tuỉi. Sau 5 n¨m n÷a th× tỉng sè tuỉi cđa hai mĐ con sÏ lµ 46 tuỉi. TÝnh tuỉi cđa mçi ng­êi hiƯn nay.
- Gäi HS ®äc néi dung vµ yªu cÇu cđa bµi to¸n.
? Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu t×m g×?
? HiƯu sè tuỉi cđa mĐ vµ con cã thay ®ỉi theo thêi gian kh«ng?
? VËy sau 5 n¨m n÷a mĐ vÉn h¬n con mÊy tuỉi?
? Ta t×m ®­ỵc tuỉi cđa mĐ vµ con 5 n¨m sau kh«ng? Dùa vµo c¸ch gi¶i bµi to¸n nµo?
? BiÕt ®­ỵc tuỉi cđa mĐ 5 n¨m sau ta cã t×m ®­ỵc tuỉi hiƯn nay kh«ng?B»ng c¸ch nµo?
- Cho HS lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi.
3. Cđng cè-dỈn dß:
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa hai sè ®ã. 
-Nhận xét tiết học.
-L¾ng nghe.
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
- Sè lín = (tỉng + hiƯu) : 2
- Sè bÐ = (tỉng - hiƯu) : 2 hoỈc sè bÐ = sè lín - hiƯu
- Tù gi¶i bµi vµo vë
- 1 HS ®äc
- Tr¶ lêi
- Thuéc d¹ng to¸n t×m hai sè khi biÕt tỉng vµ hiƯu cđa hai sè ®ã.
- Sè lín lµ sè HS nam, sè bÐ lµ sè HS n÷.
- Tù gi¶i bµi vµo vë
-1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.
- HS tr¶ lêi.
-Nưa chu vi: 38 : 2= 19m
-HiƯu cđa chiỊu dµi vµ réng.
-T×mhai sè khi biÕt tỉng -hiƯu.
-1HS nh¾c l¹i.
-1HS lªn b¶ng lµm: 
- 1000 ®¬n vÞ.
-HiƯu cđa hai sè.
-T×m hai sè khi biÕt tỉng -hiƯu.
-1HS lªn b¶ng lµm: 
-NhËn xÐt, ch÷a bµi.
-1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.
- HS tr¶ lêi.
- Kh«ng thay ®ỉi.
- 24 tuỉi.
-Dùa vµo bµi to¸n: T×m hai sè khi biÕt tỉng -hiƯu.
- LÊy tuỉi 5 n¨m sau trõ cho 5
-1HS lªn b¶ng lµm: 
-1HS nh¾c l¹i.HS kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
¤n TiÕng viƯt
LuyƯn tËp ph¸t triĨn c©u chuyƯn
I.Mơc tiªu: Giĩp HS:
-Củng cố kĩ năng phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian.
-Biết cách phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian.
-Có ý thức dùng từ hay, viết câu văn trau chuốt, giàu hình ảnh.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Giíi thiƯu bµi: 
-Gv nªu yªu cÇu,nhiƯm vơ cđa tiÕt häc-Ghi ®Ị.
2. Thùc hµnh:
§Ị bµi: Em h·y viÕt tiÕp bµi v¨n cđa b¹n Nga ®­ỵc më ®Çu nh­ sau: 
 Trong hép bĩt cđa em cã mét chiÕc bĩt ®· cị, kh«ng cßn dïng ®­ỵc n÷a nh­ng em lu«n ®ªm theo bªn m×nh vµ gi÷ g×n cÈn tËn. §ã lµ c©y bĩt c« gi¸o ®· cho em trong mét lÇn em ®Ĩ quªn bĩt ë nhµ. C©y bĩt lu«n nh¾c em nhí l¹i mét kØ niƯm ®Đp vỊ c« gi¸o cị cđa m×nh. ChuyƯn lµ thÕ nµy
- Gäi HS ®äc néi dung vµ yªu cÇu cđa bµi tËp.
- GV h­íng dÉn:
? C« gi¸o cho em bĩt trong t×nh huèng nµo?
? Th¸i ®é, lêi nãi cđa c« lĩc ®ã nh­ thÕ nµo?
? Em ®· cã c¶m xĩc, suy nghÜ g× khi nhËn bĩt tõ tay c«?...
- Yªu cÇu HS suy nghÜ lµm bµi. GV theo dâi, giĩp ®ì HS gỈp khã kh¨n.
- Gäi HS ®äc bµi lµm cđa m×nh.
-Gäi HS nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n.
-GV nhËn xÐt, s÷a lçi cho tõng HS vỊ dïng tõ, ®Ỉt c©u. diƠn ®¹t.
-GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã bµi viÕt hay.
3. Cđng cè-dỈn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- DỈn HS viÕt bµi ch­a xong vỊ nhµ tiÕp tơc hoµn thµnh vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- L¾ng nghe.
-2 HS ®äc, líp ®äc thÇm.
- TiÕp nèi nhau tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn.
- HS viÕt bµi vµo vë.
-4-5 ®äc bµi lµm cđa m×nh.
- NhËn xÐt.
-L¾ng nghe, ghi nhËn.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 8.doc