Giáo án Tập đọc 4 - Trường Tiểu học Bình Phú C

Giáo án Tập đọc 4 - Trường Tiểu học Bình Phú C

Tuần : 1

 DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU

 Theo Tô Hoài

 I - Mục đích – Yêu cầu :

+ Hiểu các từ ngữ trong bài .

+ Hiểu được ý nghĩa câu chuyện :

- Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp - bênh vực người yếu xoá bỏ áp bức, bất công.

- Đọc lưu loát toàn bài

- Đọc đúng các từ và câu, đọc đúng các tiếng có âm vần dễ lẫn .

- Biết cách đọc bài phù hợp với diễn biến của câu chuyện, với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật ( Nhà Trò , Dế Mèn ).

- HS có tấm lòng nghĩa hiệp, thương yêu người khác, sẵn sàng bênh vực người yếu .

 II - Chuẩn bị :

GV : -Tranh minh họa trong SGK ; Tranh ảnh Dế Mèn , Nhà Trò .

 -Truyện Dế Mèn phiêu lưu kí.

 - Bảng phụ viết sẵn câu , đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc .

HS : - SGK

III - Các hoạt động dạy học :

 

doc 139 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 30/08/2019 Lượt xem 145Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập đọc 4 - Trường Tiểu học Bình Phú C", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn :
Ngaøy daïy :
Tuaàn : 1
 DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU 
 Theo Toâ Hoaøi
 I - Muïc ñích – Yeâu caàu :
+ Hieåu caùc töø ngöõ trong baøi .
+ Hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän :
- Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng nghóa hieäp - beânh vöïc ngöôøi yeáu xoaù boû aùp böùc, baát coâng.
- Ñoïc löu loaùt toaøn baøi
- Ñoïc ñuùng caùc töø vaø caâu, ñoïc ñuùng caùc tieáng coù aâm vaàn deã laãn .
- Bieát caùch ñoïc baøi phuø hôïp vôùi dieãn bieán cuûa caâu chuyeän, vôùi lôøi leõ vaø tính caùch cuûa töøng nhaân vaät ( Nhaø Troø , Deá Meøn ).
- HS coù taám loøng nghóa hieäp, thöông yeâu ngöôøi khaùc, saün saøng beânh vöïc ngöôøi yeáu .
 II - Chuaån bò :
GV : -Tranh minh hoïa trong SGK ; Tranh aûnh Deá Meøn , Nhaø Troø .
 -Truyeän Deá Meøn phieâu löu kí.
 - Baûng phuï vieát saün caâu , ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc .
HS : - SGK
III - Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 – Khôûi ñoäng
2 - Kieåm tra baøi cuõ : 
- Giôùi thieäu 5 chuû ñieåm cuûa SGK.
3 - Daïy baøi môùi
a – Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi môùi
-Giôùi thieäu taäp truyeän Deá Meøn phieâu löu kí (Ghi cheùp nhöõng cuoäc phieâu löu cuûa Deá Meøn)
-Truyeän ñöôïc nhaø vaên Toâ Hoaøi vieát naêm 1941, ñöôï taùi baûn nhieàu laàn vaø ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng treân theá giôùi.
b – Hoaït ñoäng 2 : Luyeän ñoïc 
- Giaûi nghóa töø khoù : ngaén chuøn chuøn ( ngaén ñeán möùc quaù ñaùng , troân khoù coi ) , thui thuûi ( coâ ñôn , moät mình laëng leõ , khoâng coù ai baàu baïn )
- GV ñoïc dieãn caøm toaøn baøi – gioïng chaäm raõi , chuyeån gioïng linh hoaït phuø hôïp vôùi dieãn bieán cuûa caâu chuyeän , vôùi lôøi leõ vaø tính caùch cuûa töøng nhaân vaät .
c – Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu baøi
Ñoaïn 1 : Hai doøng ñaàu 
- Deá Meøn gaëp Nhaø Troø trong hoaøn caûnh nhö theá naøo ?
=> YÙ ñoaïn 1 : Vaøo caâu chuyeän 
Ñoaïn 2 : Naêm doøng tieáp theo
- Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø raát yeáu ôùt ? 
=> YÙ ñoaïn2 : Hình daùng Nhaø Troø
Ñoaïn 3 : Naêm doøng tieáp theo 
- Nhaø Troø bò boïn Nheän öùc hieáp, ñe doïa nhö theá naøo?
=> YÙ ñoaïn 3 : Lôøi Nhaø Troø
Ñoaïn 4: Ñoaïn coøn laïi. 
- Nhöõng lôøi noùi vaø cöû chæ naøo noùi leân taám loøng nghóa hieäp cuûa Deá Meøn?
->YÙ ñoaïn : Haønh ñoäng nghóa hieäp cuûa Deá Meøn .
=> YÙ ñoaïn 4 : Haønh ñoäng nghóa hieäp cuûa Deá Meøn .
- Neâu moät hình aûnh nhaân hoaù maø em thích , cho bi vì sao em thích hình aûnh ñoù ?
Ñaïi yù: Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng nghóa hieäp - beânh vöïc ngöôøi yeáu xoaù boû aùp böùc, baát coâng.
c – Hoaït ñoäng 4 : Luyeän ñoïc
 - Luyeän ñoïc dieãn caûm. Löu yù nhaán gioïng caùc töø .
4- Cuûng coá – Daën doø
- Em hoïc ñöôïc gì ôû nhaân vaät Deá Meøn ?
- Nhaän xeùt hoaït ñoäng cuûa HS trong giôø hoïc.
- Tim ñoïc truyeän Deá Meøn phieâu löu kí.
 - Chuaån bò : Meï oám.
- HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn , caû baøi.
- Ñoïc phaàn chuù giaûi
- Luyeän ñoïc theo caëp .
- Ñoïc ñoaïn 1
- Deá Men ñi qua moät vuøng coû xöôùc thì nghe tieáng khoùc tæ teâ , laïi gaàn thì thaáy chò Nhaø Troø guïc ñaàu khoùc beân taûng ñaù cuoäi .
- Thaân hình chò beù nhoû, gaày yeáu, ngöôøi böï nhöõng phaán nhö môùi loät. Caùnh chò moûng , ngaén chuøn chuøn, quaù yeáu, laïi chöa quen môû; vì oám yeáu, chò kieám böõa cuõng chaúng ñuû neân laâm vaøo caûnh ngheøo tuùng.
- HS ñoïc ñoaïn 3
- Tröôùc ñaây meï Nhaø Troø coù vay löông aên cuûa nhaø Nheän . Sau ñaáy chöa traû ñöôïc thì ñaõ cheát. Nhaø Troø oám yeáu, kieám khoâng ñuû aên, khoâng traû ñöôïc nôï. Boïn nheän ñaõ ñaùnh Nhaø Troø maáy baän . Laàn naøy chuùng chaêng tô chaän ñöôøng, ñe baét chò aên thòt.
- Ñoïc ñoaïn 4
- Lôøi cuûa Deá Meøn : “Em ñöøng keû yeáu” ; Lôøi noùi döùt khoaùt , maïnh meõ laøm Nhaø Troø yeân taâm .
- Cöû chæ vaø haønh ñoäng cuûa Deá Meøn : phaûn öùng maïnh meõ xoeø caû hai caøng ra; haønh ñoäng baûo veä, che chôû: daét Nhaø Troø ñi.
+ Nhaø troø ngoài guïc ñaàu  ngöôøi böï nhöõng phaán  -> vì hình aûnh naøy taû raát ñuùng veà Nhaø troø nhö moät coâ gaùi ñaùng thöông , yeáu ñuoái .
- 4 HS noái tieáp nhau ñoïc 4 ñoaïn cuûa baøi .
- Ñoïc dieãn caûm .
Ngaøy soaïn :
Ngaøy daïy :
Tuaàn 1
MEÏ OÁM
 Traàn Ñaêng khoa	
I - Muïc ñich – Yeâu caàu
- Hieåu yù nghóa cuûa baøi : Tình caûm yeâu thöông saâu saéc , söï hieáu thaûo , loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám .
- Ñoïc löu loaùt troâi chaûy toaøn baøi . 
- Ñoïc ñuùng caùc töø vaø caâu .
- Bi ñoïc dieãn caûm baøi thô – ñoïc ñuùng nhòp ñieäu baøi thô , goïng nheï nhaøng , tình caûm.
- HTL baøi thô . 
- Hieáu thaûo vôùi meï . Bieát quyù troïng nhöõng ngöôøi hieáu thaûo , yeâu meán nhöõng ngöôøi haøng xoùm.
II - Chuaån bò
III - Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 – Khôûi ñoäng :
2 - Kieåm tra baøi cuõ : Deá Meøn beânh vöïc keû 
yeáu 
 - HS ñoïc töøng ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi
3 - Daïy baøi môùi
 a – Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
- Ñaây laø moät baøi thô theå hieän tình caûm cuûa laøng xoùm ñoái vôùi moät ngöôøi bò oám , nhöng ñaäm ñaø saâu naëng hôn vaãn laø tình caûm vuûa ngöôøi con vôùi meï .
 b – Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän ñoïc :
- Ñoïc dieãn caûm caû baøi.
- Keát hôïp söûa loãi phaùt aâm , caùch ñoïc.
- Höôùng daãn ñoïc caâu daøi .
- Giaûi nghóa theâm : Truyeän Kieàu ( Truyeän thô noåi tieáng cuûa ñaïi thi haøo Nguyeãn Du , keå veà thaân phaän cuûa moät ngöôøi con gaùi taøi saéc veïn toaøn teân laø Thuyù Kieàu )
c – Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu baøi :
Ñoaïn 1 : Hai khoå thô ñaàu 
- Em hieåu nhöõng caâu thô sau muoán noùi ñieàu gì ?
 Laù traàu khoâ giöõa côi traàu 
Ruoäng vöôøn vaéng meï cuoác caøy sôùm tröa
Ñoaïn 2 : Khoå thô 3
- Söï quan taâm chaêm soùc cuûa xoùm laøng ñoái vôùi meï cuûa baïn nhoû ñöôïc theå hieän qua nhöõng caâu thô naøo ?
- Nhöõng chi tieát naøo trong baøi thô boäc loä tình yeâu thöông saâu saéc cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï ?
Ñaïi yù: Tình caûm yeâu thöông saâu saéc , söï hieáu thaûo , loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám .
d – Hoaït ñoäng 4 : Ñoïc dieãn caûm :
 - Ñoïc dieãn caûm caû baøi.
4 - Cuûng coá – Daën doø :
- Chuaån bò : Deá Meøn phieâu löu kí.
- HS neâu , nhaän xeùt
- Ñoïc noái tieáp töøng khoå thô.
- Ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi.
- Chia ñoaïn
- HS ñoïc 
- cho bieát meï baïn nhoû oám : laù traàu naèm khoâ giöõa côi traàu vì meï khoâng aên ñöôïc , Truyeän Kieàu gaáp laïi vì meï khoâng ñoïc ñöôïc , ruoäng vöôøn sôùm tröa vaéng boùng meï vì meï oám khoâng laøm luïng ñöôïc.
- Coâ baùc xoùm gieàng ñeán thaêm – Ngöôøi cho tröùng , ngöôøi cho cam - anh y só ñaõ mang thuoác vaøo . 
- Baïn nhoû xoùt thöông meï : 
+ Naéng möa töø  chöa tan.
+ Caû ñôøi  taäp ñi .
+ Vì con  neáp nhaên.
- Baïn nhoû mong meï choùng khoeû : Con mong meï khoeû daàn daàn . 
Ngaøy soaïn :
Ngaøy daïy :
 Tuaàn 2
 DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU ( tieáp theo) 
 Toâ Hoaøi
I - Muïc ñích- Yeâu caàu
 - Hieåu ñöôïc noäi dung baøi : Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng haøo hieäp, caêm gheùt aùp böùc baát coâng, saün saøng tröïc trò boïn Nheän nhaãn taâm; Beânh vöïc Nhaø Troø baát haïnh, yeáu ñuoái.
 - Ñoïc löu loaùt toaøn baøi, bieát ngaét nghæ ñuùng choã, bieát theå hieän ngöõ ñieäu phuø hôïp vôùi lôøi noùi vaø suy nghó cuûa nhaân vaät.
 - HS coù taám loøng haøo hieäp, thöông yeâu ngöôøi khaùc, saün saøng laøm vieäc nghóa
II - Chuaån bò
 - GV : Tranh minh hoaï noäi dung baøi hoïc.
III - Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1 - Khôûi ñoäng :
2 - Kieåm tra baøi cuõ : Loøng thöông ngöôøi cuûa Hoà Chuû tòch
 3- Daïy baøi môùi
a - Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi :
b - Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn luyeän ñoïc :
- Ñoïc dieãn caûm caû baøi.
- Höôùng daãn ñoïc caâu daøi
c- Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu baøi :
* Ñoaïn 1 : 4 caâu ñaàu
- Traän ñòa mai phuïc cuûa boïn Nheän ñaùng sôï nhö theá naøo? 
* Ñoaïn 2 : phaàn coøn laïi 
 - Deá Meàn ñaõ laøm caùch naøo ñeå nheän phaûi sôï ?
- GV : Caùc danh hieäu treân ñeàu coù theå ñaët cho Deá Meøn nhöng thích hôïp nhaát laø danh hieäu hieäp só, bôûi vì Deá Meøn ñaõ haønh ñoäng maïnh meõ, kieân quyeát vaø haøo hieäp ñeå choáng laïi aùp böùc, baát coâng; che chôû, beânh vöïc, giuùp ñôõ ngöôøi yeáu.
d - Hoaït ñoäng 4 : Ñoïc dieãn caûm :
 - Ñoïc dieãn caûm caû baøi.
4 - Cuûng coá – Daën doø
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Chuaån bò : Truyeän coå nöôùc mình
-Ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn.
-Ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi.
- Chia ñoaïn
Boïn Nheän chaêng tô kín ngang ñöôøng ,boá` trí keû canh gaùc ,taát caû nhaø Nheän nuùp kín trong caùc hang ñaù vôùi daùng veû hung döõ . Ñeå baét ñöôïc moät keû nhoû beù vaø yeáu ñuoái nhö Nhaø Troø thì söï boá trí nhö theá laø raát kieân coá vaø caån maät .
- Ñaàu tieân Deá Meàn chuõ ñoäng hoûi vôùi gioïng hoáng haùch ,thaùch thöùc cuûa moät keû maïnh ; chuù yù caùc töø xöng hoâ : ai, boïn naøy,ta .
- Thaáy Nheän caùi xuaát hieän Deá Meøn ra oai baèng moät haønh ñoäng toû roõ söùc maïnh
“quay phaét löng phoùng caøng ñaïp phanh 
phaùch “
* HS ñoïc ñoaïn “ Toâi theùt  ñeán heát “
 - Deá Meøn phaân tích moùn nôï cuûa meï Nhaø Troø raát nhoû. Hôn nöõa boïn Nheän giaøu co,ù coøn Nhaø Troø thì beù boûng ,laøm chöa ñuû nuoâi thaân . Caàn phaûithöông Nhaø Troø , xuyù xoaù coâng nôï ,phaù caùc voøng vaây, ñoát heát vaên töï nôï .
* HS ñoïc caâu hoûi 4 . HS trao ñoåi choïn danh hieäu thích hôïp cho Deá Meøn
- Luyeän ñoïc dieãn caûm
Ngaøy soaïn :
Ngaøy daïy :
 Tuaàn 2
 TRUYEÄN COÅ NÖÔÙC MÌNH
 Laâm Thò Myõ Daï
I - Muïc ñích- Yeâu caàu
 - Hieåu ñöôïc noäi dung vaø yù nghóa cuûa baøi thô : Taùc giaû yeâu thích truyeän coå cuûa ñaát nöôùc vì truyeän coå ñeà cao tình thöông ngöôøi, loøng nhaân haäu ; truyeän coå ñeå laïi nhöõng baøi hoïc quyù baùo cuûa cha oâng.
 - Ñoïc löu loaùt toaøn baøi, ngaét nghæ ñuùng choã ôû caùc daáu caâu, phuø hôïp vôùi aâm ñieäu, vaàn nhòp cuûa baøi thô luïc baùt.
 - HS yeâu thích truyeän coå nöôùc mình.
II - - Chuaån bò
 - GV : Tranh minh hoaï noäi dung baøi hoïc.
III - Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1 - Khôûi ñoäng :
2 - Kieåm tra baøi cuõ : Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu
- Sau khi ñoïc xong hai baøi “ deá Meøn beânh vöïc keû yeáu “, Em nhôù nhaát nhöõng hình aûnh naøo veà Deá Meøn? Vì sao ? 
 3- Daïy baøi ...  töø , caâu trong baøi caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc dieãn caûm.
III Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc 
Thôøi gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ñoà duøng daïy hoïc
 1’
5’
2’
6’
15’
8’
3’
1 – Khôûi ñoäng 
2 – Baøi cuõ : Ai coù tính haøi höôùc , ngöôøi ñoù seõ soáng laâu hôn
- 2 , 3 HS ñoïc thuoäc loøng vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa baøi thô.
3 – Baøi môùi 
a – Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
- Truyeän vui naøy keå veà moät baùc noâng daân thoâng minh trong moät tình huoáng khoù xöû ñaõ bieát xöû trí raát gioûi .
- b – Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS luyeän ñoïc
- GV nghe vaø nhaän xeùt vaø söûa loãi luyeän ñoïc cho HS. 
- Höôùng daãn HS giaûi nghóa töø khoù. 
- Ñoïc dieãn caûm caû baøi. 
c – Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu baøi 
* Ñoaïn 1 : Töø ñaàu . . . ñeå ñöôïc gaëp vua 
- Baùc noâng daân muoán gaëp vua ñeå laøm gì ? 
=> YÙ ñoaïn 1 : Baùc noâng daân muoàn daâng vua vieân ngoïc quyù .
* Ñoaïn 2 : Tieáp theo  daãn baùc vaøo cung vua
- Vieân caän thaàn maëc caû vôùi baùc noâng daân nhö theá naøo ? 
=> YÙ ñoaïn 2 : Vieân quan maëc caû vôùi baùc noâng daân .
* Ñoaïn 3 : Coøn laïi 
- Baùc noâng daân laøm caùch naøo ñeå vöøa khoâng phaûi chia tieàn thöôûng , vöøa toá caùo ñöôïc vieân caän thaàn , laïi vöøa giöõ ñuùng lôøi höùa vôùi haén ?
- Haõy noùi moät caâu yù nghó cuûa nhaø vua khi baät cöôøi , ñuoåi teân caän thaàn ra vaø khi thöôûng tieàn cho baùc noâng daân ?
- Ñaët teân cho baùc noâng daân theo ñaëc ñieåm tính caùch ? 
- Neâu noäi dung , yù nghóa caâu chuyeän ?
=> YÙ ñoaïn 3 : Söï thoâng minh , hoùm hænh cuûa baùc noâng daân .
=> Neâu ñaïi yù cuûa baøi ?
d – Hoaït ñoäng 4 : Ñoïc dieãn caûm 
- GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi . Gioïng ñoïc thay ñoåi linh hoaït phuø hôïp vôùi dieãn bieán caâu chuyeän. Bieát ñoïc phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät trong truyeän . 
4 – Cuûng coá – Daën doø 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông HS hoïc toát. 
- Veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc dieãn caûm baøi vaên .
- Chuaån bò : Tieát 1.
- HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
- HS khaù gioûi ñoïc toaøn baøi .
- HS noái tieáp nhau ñoïc trôn töøng ñoaïn. 
- 1,2 HS ñoïc caû baøi . 
- HS ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi töø môùi. 
- HS ñoïc thaàm – thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi . 
- ñeå daâng vua vieân ngoïc quyù .
- Baùc chia cho haén moät nöûa phaàn thöôûng cuûa nhaø vua .
- Baùc xin vua thöôûng cho naêm möôi roi vaø chia ñeàu phaàn thöôûng naøy cho caû baùc vaø vieân caän thaàn . 
+ Thaät thoâng minh haøi höôùc . 
+ Anh chaøng naøy thaät khoân . 
+ Ñuùng laø “ Gaäy oâng ñaäp löng oâng “
- Con ngöôøi hoùm hænh .
+ Baùc noâng daân taøi trí .
+ Moät ngöôøi coù oùc haøi höôùc . 
- Ca ngôïi baùc noâng daân trong moät tình huoáng khoù xöû ñaõ bieát xöû trí raát khoân kheùo , hoùm hænh – vöøa toá caùo kheùo vieân caän thaàn vôùi nhaø vua maø vaãn giöõ ñuùng lôøi höùa vôùi haén vaø giöõ ñöôïc phaàn thöôûng .
- HS luyeän ñoïc dieãn caûm. 
- Ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc dieãn caûm baøi vaên.
Baûng phuï
Tranh
Caùc ghi nhaän, löu yù 
Ngaøy soaïn :
Ngaøy daïy :
Tuaàn 35
TIEÁT 1
I Muïc ñích – Yeâu caàu
- Kieåm tra laáy ñieåm kó naêng ñoïc thaønh tieáng cuûa 1/3 soá HS trong lôùp . 
- Oân laïi nhöõng noäi dung caàn ghi nhôù trong caùc baøi taäp ñoïc thuoäc 2 chuû ñieåm Khaùm phaù theá giôùi vaø tình yeâu cuoäc soáng .
II Ñoà duøng daïy - hoïc
- Chuaån bò moãi nhoùm 1 tôø giaáy to ñeå trình baøy baøi taäp 2 .
 III Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc 
Thôøi gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ñoà duøng daïy hoïc
 2’
2’
15’
18’
10’
3’
1 – Khôûi ñoäng 
2 – Baøi môùi 
a – Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
- Caùc tieát Tieáng Vieät tuaàn naøy seõ giuùp caùc em oân taäp vaø kieåm tra caùc kieán thöùc ñaõ hoïc. 
b – Hoaït ñoäng 2 : Kieåm tra taäp ñoïc
- Kieåm tra kó naêng ñoïc thaønh tieáng cuûa HS.
- Nhaän xeùt – cho ñieåm .
c – Hoaït ñoäng 3 : Ghi laïi nhöõng ñieàu caàn nhôù veà caùc baøi taäp ñoïc 
- Ghi laïi nhöõng ñieàu caàn nhôù veà caùc baøi taäp ñoïc ôû moät trong hai chuû ñieåm .
- GV choát laïi.
Khaùm phaù theá giôùi
TT
Teân 
baøi
Taùc
 giaû
Theå loaïi
Noäi dung chính
1
Bình nöôùc vaø con caù vaøng 
Vuõ 
Boäi 
Tuyeàn 
Vaên 
I-ren bi ñoäc laäp suy nghó , chòu khoù tìm toøi . 
2
Chaúng phaûi chuyeän ñuøa 
Quang Huy 
Thô 
Teân goïi cuûa nhieàu söï vaät raát ngoä nghónh, giuùp ta thaáy moái lieân heä giöõa caùc söï vaät trong ñôøi soáng . 
3
Veä só cuûa röøng xanh 
Thieân Löông 
Vaên 
Chim ñaïi baøng khoeû maïnh . 
4
Traêng ôi . . . töø ñaâu ñeán ? 
Traàn Ñaêng Khoa 
Thô 
Baøi thô theå hieän tình caûm gaén boù vôùi traêng vaø tình yeâu ñaát nöôùc . 
5
Ñöôøng ñi Sa Pa 
Nguyeãn Phan Haùch 
Vaên 
Ca ngôïi caûnh ñeïp vaø theå hieän tình caûm yeâu meán thieát tha ñoái vôùi caûnh ñeïp queâ höông . 
6
Doøng soâng maëc aùo 
Nguyeãn Trong Taïo 
Thô 
Saùng , tröa , chieàu , toái , moãi luùc doøng soâng ñoåi moät maøu nhö moãi luùc khoaùc leân mình moät chieác aùo . 
7
Aêng – co Vaùt 
Saùch Nhöõng kì quan theá giôùi
Vaên
Ca ngôïi veû ñeïp cuûa khu ñeàn Aêng – co Vaùt cuûa nöôùc laùng gieàng Cam – pu – chia .
8
Con chuoàn chuoàn nöôùc
Nguyeãn Theá Hoäi
Vaên
Mieâu taû veû ñeïp cuûa con chuoàn chuoàn nöôùc , qua ñoù theå hieän tình yeâu ñoái vôùi queâ höông .
Tình yeâu cuoäc soáng 
4 – Cuûng coá – Daën doø 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông HS hoïc toát. 
- Veà nhaø tieáp tuïc laøm baøi taäp 2 .
- Chuaån bò : Tieát 2.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi . Caû lôùp ñoïc thaàm laïi.
- Ghi vaøo baûng toång keát . 
- HS hoaït ñoäng nhoùm . 
- Nhoùm ghi trình baøy vaøo giaáy to . 
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy .
Baûng phuï, giaáy to
Caùc ghi nhaän, löu yù 
Ngaøy soaïn :
Ngaøy daïy :
Tuaàn 35
TIEÁT 2
I Muïc ñích – Yeâu caàu
- Kieåm tra laáy ñieåm kó naêng ñoïc thaønh tieáng cuûa 1/3 soá HS trong lôùp . 
- Cuûng coá voán töø vaø kó naêng duøng töø lieân quan ñeán 2 chuû ñieåm Khaùm phaù theá giôùi vaø tình yeâu cuoäc soáng cuûa HS .
II Ñoà duøng daïy - hoïc
- Chuaån bò 4 , 5 tôø giaáy to ñeå caùc nhoùm trình baøy baøi taäp 2 .
- Baêng dính 
 III Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc 
Thôøi gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ñoà duøng daïy hoïc
 2’
2’
15’
 15’
6’
3’
1 – Khôûi ñoäng 
2 – Baøi môùi 
a – Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
- Caùc tieát Tieáng Vieät tuaàn naøy seõ giuùp caùc em oân taäp vaø kieåm tra caùc kieán thöùc ñaõ hoïc. 
b – Hoaït ñoäng 2 : Kieåm tra taäp ñoïc
- Kieåm tra kó naêng ñoïc thaønh tieáng cuûa HS.
- Nhaän xeùt – cho ñieåm .
c – Hoaït ñoäng 3 : Laäp baûng thoáng keâ caùc töø ñaõ hoïc ôû tieát “ Môû roäng voán töø “
- GV cho mopi64 nhoùm thoáng keâ töø ñaõ hoïc trong moät chuû ñieåm .
- Caùc töø ngöõ ñaõ hoïc trong tieát Môû roäng voán töø thuoäc caùc chuû ñieåm Khaùm phaù theá giôùi vaø tình yeâu cuoäc soáng . 
Khaùm phaù theá giôùi 
Tình yeâu cuoäc soáng 
- Khaùm phaù , phaùt minh 
- du lòch , thaùm hieåm 
- laïc quan , laïc thuù 
- vui tính , vui töôi , vui veû , vui möøng , vui söôùng , vui nhoän , vui thích , vui thuù , vui chôi , vui vaày , vui chaân , vui loøng , vui maét , vui mieäng , vui tai , vui vui . 
- cöôøi khanh khaùch – ruùc rích – khuùc khích – hinh hích – saëc suïa  
d – Hoaït ñoäng 4 : Giaûi nghóa vaø ñaët caâu vôùi caùc töø thoáng keâ ñöôïc
- GV choát laïi.
4 – Cuûng coá – Daën doø 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông HS hoïc toát. 
- Veà nhaø tieáp tuïc laøm baøi taäp 2 .
- Chuaån bò : Tieát 3.
- HS ñoïc nhöõng ñoaïn vaên , thô khaùc nhau.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi . Caû lôùp ñoïc thaàm laïi.
- Ghi vaøo baûng toång keát . 
- HS hoaït ñoäng nhoùm . 
- Nhoùm ghi trình baøy vaøo giaáy to . 
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy .
- 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi . Caû lôùp ñoïc thaàm laïi.
- HS laøm vieäc caù nhaân 
Baûng phuï, giaáy to
Baêng dính
Caùc ghi nhaän, löu yù 
Ngaøy soaïn :
Ngaøy daïy :
Tuaàn 35
TIEÁT 3
I Muïc ñích – Yeâu caàu
- Kieåm tra laáy ñieåm kó naêng ñoïc thaønh tieáng cuûa 1/3 soá HS trong lôùp . 
- Oân luyeän mieâu taû caây coái .
II Ñoà duøng daïy - hoïc
- Giaáy nhaùp 
- Tranh veõ caây xöông roàng .
 III Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc 
Thôøi gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ñoà duøng daïy hoïc
 1’
2’
15’
 19’
3’
1 – Khôûi ñoäng : 
2 – Baøi môùi :
a – Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
- Caùc tieát Tieáng Vieät tuaàn naøy seõ giuùp caùc em oân taäp vaø kieåm tra caùc kieán thöùc ñaõ hoïc. 
b – Hoaït ñoäng 2 : Kieåm tra taäp ñoïc
- Kieåm tra kó naêng ñoïc thaønh tieáng cuûa HS.
- Nhaän xeùt – cho ñieåm .
c – Hoaït ñoäng 3 : Vieát baøi taû caây xöông roàng 
- Döïa theo chi tieát ñoaïn vaên ñaõ cung caáp trong SGK HS vieát ñoaïn vaên khaùc mieâu taû caây xöông roàng .
- Nhaän xeùt - söûa baøi .
4 – Cuûng coá – Daën doø 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông HS hoïc toát. 
- Veà nhaø tieáp tuïc laøm baøi taäp 2 .
- Chuaån bò : Tieát 4.
- HS ñoïc nhöõng ñoaïn vaên , thô khaùc nhau.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi . Caû lôùp ñoïc thaàm laïi.
- HS ghi trình baøy vaøo giaáy. 
- HS trình baøy tronh nhoùm – söûa baøi . 
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy .
Giaáy . tranh , caây xöông roàng thaät 
Caùc ghi nhaän, löu yù 
Ngaøy soaïn :
Ngaøy daïy :
Tuaàn 35
TIEÁT 5
I Muïc ñích – Yeâu caàu
- Kieåm tra laáy ñieåm hoïc thuoäc loøng cuûa 1/3 soá HS trong lôùp . 
- Luyeän vieát chính taû.
II Ñoà duøng daïy - hoïc
- Vôû
 III Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc 
Thôøi gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Ñoà duøng daïy hoïc
 1’
2’
15’
 19’
3’
1 – Khôûi ñoäng : 
2 – Baøi môùi :
a – Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
- Caùc tieát Tieáng Vieät tuaàn naøy seõ giuùp caùc em oân taäp vaø kieåm tra caùc kieán thöùc ñaõ hoïc. 
b – Hoaït ñoäng 2 : Kieåm tra taäp ñoïc
- Kieåm tra kó naêng hoïc thuoäc loøng cuûa HS.
- Nhaän xeùt – cho ñieåm .
c – Hoaït ñoäng 3 : HS vieát chính taû
- GV ñoïc baøi chính taû : Noùi vôùi em .
- Nhaän xeùt – chaám ñieåm .
4 – Cuûng coá – Daën doø 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông HS hoïc toát. 
- Veà nhaø tieáp tuïc hoïc thuoäc baøi thô : Noùi vôùi em.
- Chuaån bò : Tieát 6.
- HS ñoïc nhöõng baøi thô khaùc nhau.
- 1 HS ñoïc baøi . Caû lôùp ñoïc thaàm laïi.
- HS vieát vaøo vôû . 
- Söûa loãi .
Vôû
Caùc ghi nhaän, löu yù 

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP DOC 1.1.doc