Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ II môn Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường TH Bình Thành 4 (Có đáp án)

Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ II môn Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường TH Bình Thành 4 (Có đáp án)

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (5 điểm) Đọc các bài tập đọc đó học từ tuần 22 đến tuần 32 và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.

II. Đọc thầm bài: (5 điểm) Hơn một nghỡn ngày vũng quanh trỏi đất – SGK lớp 4- Tập 2- Tuần 30 làm các bài tập sau: (4 điểm)

 1. Ma- gien- lăng thực hiện cuộc thám hiểm nhằm mục đích gỡ?

 A. Để hiểu biết thêm.

 B. Để mở mang bờ cừi.

 C. Để khám phá con đường trên biển dẫn đến những vùng đất mới.

 2. Vỡ sao Ma- gien- lăng đặt tên cho Đại dương mới tỡm được là Thái Bỡnh Dương?

A. Vỡ đoàn thám hiểm đi quá dài ngày.

B. Vỡ ở đây biển mênh mông.

C. Vỡ ở đây sóng yên biển lặng.

 

doc 6 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 07/01/2022 Lượt xem 543Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ II môn Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường TH Bình Thành 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Bỡnh Thành 4 Thứ ngày tháng năm 2011
Họ và tên : .
Lớp 4....	
Đề thi kiểm tra định kì cuối học kì II
 Năm học: 2010-2011
 Môn: TIẾNG VIỆT 4
 Thời gian : 	
	Điểm 	
Lời phê của cô giáo
A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (5 điểm) Đọc cỏc bài tập đọc đó học từ tuần 22 đến tuần 32 và trả lời cõu hỏi theo yờu cầu của giỏo viờn.
II. Đọc thầm bài: (5 điểm) Hơn một nghỡn ngày vũng quanh trỏi đất – SGK lớp 4- Tập 2- Tuần 30 làm cỏc bài tập sau: (4 điểm)
	1. Ma- gien- lăng thực hiện cuộc thỏm hiểm nhằm mục đớch gỡ?
	A. Để hiểu biết thờm.
	B. Để mở mang bờ cừi.
	C. Để khỏm phỏ con đường trờn biển dẫn đến những vựng đất mới.
	2. Vỡ sao Ma- gien- lăng đặt tờn cho Đại dương mới tỡm được là Thỏi Bỡnh Dương?
A. Vỡ đoàn thỏm hiểm đi quỏ dài ngày.
B. Vỡ ở đõy biển mờnh mụng.
C. Vỡ ở đõy súng yờn biển lặng.
	3. Ma- gien- lăng đó bỏ mỡnh lại ở đõu?
A. Chõu Âu.
B. Chõu Á.
C. Chõu Mĩ.
	4. Cõu “ Thỉnh thoảng đến những đoạn đường vắng, anh trao trả dõy cương cho tụi” thuộc kiểu cõu gỡ?
A. Cõu khiến.
B. Cõu kể.
C. Cõu hỏi.
 5. ẹoaứn thaựm hieồm ủaừ ủaùt ủửụùc nhửừng keỏt quaỷ gỡ?
	 A. ẹaừ khaỳng ủũnh traựi ủaỏt hỡnh caàu,phaựt hieọn ra Thaựi BỡnhưDửụng vaứ nhieàu Vuứng ủaỏựt mụựi . 
	 B. ẹaừ phaựt hieọn ra vuứng ủaỏt mụựi laứ Thaựi Bỡnh Dửụng.
	 C. ẹaừ hoaứn thaứnh sửự meọnh ủaàu tieõn voứng quanh theỏ giụựi.
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
	1. Chớnh tả nghe- viết (5 điểm).
 Viết bài : Đường đi Sa Pa - SGK lớp 4- Tập 2-Tuần 29 từ Xe chỳng tụi lao chờnh vờnh... rực lờn như ngọn lửa
	2. Tập làm văn: (5 điểm).
 Tả con vật mà em yờu thớch nhất.
Hướng dẫn chấm
Cõu 1 khoanh C. (1 điểm)
Cõu 2 khoanh C. (1 điểm)
Cõu 3 khoanh B. (1 điểm)
Cõu 4 khoanh B. (1 điểm) 
Cõu 5 khoanh A. (1 điểm) 
Chớnh tả : sai 4 lỗi trừ 0,25 điểm.(hoặc theo tỡnh hỡnh lớp)
Tập làm văn:
- Giới thiệu được con vật định tả: 1 điểm
- Tả được hỡnh dỏng con vật: 1,5 điểm
- Tả được hoạt động của con vật: 1,5 điểm
- Núi được tỡnh cảm, sự gắn bú với con vật mà mỡnh yờu thớch: 1,5 điểm
Trường TH Bỡnh Thành 4 Thứ ngày tháng năm 2011
Họ và tên : .
Lớp 4....	
Đề thi kiểm tra định kì cuối học kì II
 Năm học: 2010-2011
 Môn: Khoa học 4
 Thời gian : 	
	Điểm 	
Lời phê của cô giáo
Phần 1: Trắc nghiệm ( 7điểm )
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Vật nào sau đây là vật cách nhiệt?
	A. Thìa sắt	B. Thìa nhôm
	C. Thìa nhựa	D. Thìa đồng
Câu 2: Thực vật cần gì để sống?
	A. Nước	B. Chất khoáng
	C. Không khí và ánh sáng	D. cả 3 đáp án trên
Câu 3: Nước tồn tại ở những thể nào?
	A. Thể rắn	B. Thể lỏng
	C. Thể khí	D. Thể rắn, thể lỏng, thể khí
Cõu 4: Những yếu tố nào sau đõy gõy ụ nhiễm khụng khớ?
	A. Khúi , bụi, khớ độc.
	B. Cỏc loại rỏc thải khụng được xử lớ hợp vệ sinh.
	C. Tiếng ồn.
	D.Tất cả cỏc yếu tố trờn.
Câu 5: Điều gì sẽ xẩy ra nếu trái đất không được sưởi ấm?
	A. Gió sẽ liên tục thổi ngừng thổi	
	B. Trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.
	C. Trái đất sẽ tan ra.
	D. Trái đất trở nên yên bình hơn.
Câu 6: Trong quá trình quang hợp thự vật hấp thụ khí gì và thải ra khí gì?
	 A. Hấp thụ khí các - bô- níc, thải khí ô-xi.
	B. Hấp thụ khí ô-xi, thải khí các-bô-níc.
	C. Hấp thụ khí ô-xi, thải khí ni-tơ.
	D. Hấp thụ khí ni-tơ, thải khí ô-xi.
Câu 7: Vaọt phaựt ra aõm thanh khi naứo?
 A.Khi va ủaọp vụựi vaọt khaực
 B. Khi uoỏn cong vaọt
 C.Khi neựm vaọt
	 D. Khi laứm vaọt rung ủoọng
Phần 2: Tự luận (3 điểm )
Trả lời các câu hỏi sau.
Câu 1: (2 điểm)
 Nêu nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: (1 điểm)
 Động vật cần gì để sống?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hướng dẫn chấm
Phần 1: 
câu 1: C	Câu 4: D Câu 7: D
câu 2: D	Câu 5: B
câu 3: D 	Câu 6: B
Phần 2:
Câu 1: do phân, rác thải, sử dụng thuốc trừ sâu, nước thải từ các nhà máy, ....
Câu 2: nước, thức ăn, không khí, ánh sáng

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI CUOI HK2 LOP 4Tieng Viet.doc