Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt + Toán Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Mỹ Đông 1 (Có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt + Toán Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Mỹ Đông 1 (Có đáp án)

I/ Luyện từ và câu: 20 Phút

 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Cho câu văn: “ Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng”

 a) Từ láy có trong câu văn trên là:

 A. Trải rộng B. Mênh mông C. Lặng sóng

 b) Từ ghép tổng hợp có trong câu văn trên là:

 A. Meânh moâng B. Mặt hồ C. Lặng sóng

Câu 2: Doøng naøo döôùi ñaây goàm nhöõng töø duøng ñeå mieâu taû veû ñeïp beân trong cuûa con ngöôøi?

A. Thuyø mò, hieàn dieäu, hieàn haäu, dòu daøng, ñaèm thaém, neát na.

 B. Xinh ñeïp, xinh töôi, xinh xinh, loäng laãy, röïc rôõ, thöôùt tha.

 C . Töôi ñeïp, thô moäng, huy hoaøng, traùng leä, saëc sôõ

Câu 3: Caâu caàu khieán sau ñaây ñöôïc ñaët baèng caùch naøo? Baïn khoâng neân laøm theá!

 A. Theâm caùc töø: haõy, ñöøng, chôù, neân, phaûi vaøo tröôùc ñoäng töø.

 B. Theâm caùc töø: leân, ñi , thoâi, naøo, vaøo cuoái caâu.

 C. Duøng gioïng ñieäu phuø hôïp vôùi caâu caàu khieán.

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 07/01/2022 Lượt xem 443Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt + Toán Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Mỹ Đông 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Mỹ Đông 1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2010- 2011
MÔN: Tiếng Việt KHỐI 4
 THỜI GIAN : 60 PHÚT
 NGÀY THI :
I/ Luyện từ và câu: 20 Phút
 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho câu văn: “ Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng”
 a) Từ láy có trong câu văn trên là:
 A. Trải rộng B. Mênh mông C. Lặng sóng
 b) Từ ghép tổng hợp có trong câu văn trên là: 
 A. Meânh moâng B. Mặt hồ C. Lặng sóng
Câu 2: Doøng naøo döôùi ñaây goàm nhöõng töø duøng ñeå mieâu taû veû ñeïp beân trong cuûa con ngöôøi?
A. Thuyø mò, hieàn dieäu, hieàn haäu, dòu daøng, ñaèm thaém, neát na.
 B. Xinh ñeïp, xinh töôi, xinh xinh, loäng laãy, röïc rôõ, thöôùt tha.
 C . Töôi ñeïp, thô moäng, huy hoaøng, traùng leä, saëc sôõ
Câu 3: Caâu caàu khieán sau ñaây ñöôïc ñaët baèng caùch naøo? Baïn khoâng neân laøm theá!
 A. Theâm caùc töø: haõy, ñöøng, chôù, neân, phaûi  vaøo tröôùc ñoäng töø.
 B. Theâm caùc töø: leân, ñi , thoâi, naøo,  vaøo cuoái caâu.
 C. Duøng gioïng ñieäu phuø hôïp vôùi caâu caàu khieán.
 Viết vào chỗ chấm
Câu 4:Cho các từ : núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, dịu dàng, ngọt, thành phố, ăn, đánh đập.
 Danh từ là: 
 Động từ là: ..
 Tính từ là : ..
Câu 5: Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu sau:
 Chiều nào, về đến đầu phố nhà mình, Hương cũng đều nhận ra ngay mùi thơm quen thuộc ấy.
 Trạng ngữ là: 
 Chủ ngữ là: 
 Vị ngữ là: 
II/ TẬP LÀM VĂN: 40 Phút
 Đề bài: Tả một con vật nuôi trong nhà ( chó, mèo, gà, lợn, trâu, bò,.) mà em yêu thích.
 Mỹ Đông , ngày 8 tháng 4 năm 2011
 Người ra đề
 Lê Thị Trúc
ĐÁP ÁN THI HSG NĂM HỌC: 2010- 2011
 MÔN: Tiếng Việt KHỐI 4
I.Luyện từ và câu:
 Câu 1:1đ
 a) A. mênh mông 0,5 đ
 b) C. lặng sóng 0,5đ
Câu 2: A. 0,5đ
Câu 3: C. 0,5đ
Câu 4:1,5 đ
 Danh từ: núi đồi,vườn, thành phố. 0,5đ
 Động từ: chen chúc, ăn, đánh đập 0,5đ
 Tính từ: rực rỡ, dịu dàng, ngọt 0,5đ
 Câu 5 :1,5đ
 Trạng ngữ: chiều nào, về đến đầu phố nhà mình 0,5đ
 Chủ ngữ : Hằng 0,5đ
 Vị ngữ : cũng đều nhận ra ngay mùi thơm quen thuộc ấy.0,5đ
II/ Tập làm văn:
1. Mở bài: 1đ
 Con vật được nuôi trong nhà là con gì? Nó được nuôi bao giờ? Hiện nay ra sao?
 2. Thân bài: 3 đ	
 a) Nét nổi bật về hình dáng con vật: 2đ
 Nếu là ( gia súc) trông cao to hay thấp bé? To hay nhỏ bằng chừng nào, giống vật 
 gì? Màu ( hoặc lông) con vật thế nào? Các bộ phận chủ yếu của con vật( đầu, mình, 
 chân , đuôi)có nét gì đặc biệt ? ( ví dụ: có sừng ở đầu hay không? Đôi tai ra sao? Mắt 
 thế nào? Mũi gì đặc Biệt? v.v..)
 Nếu là “gia cầm” trông to hay nhỏ?hình dạng tựa như vật gì quen thuộc? Màu sắc 
 của bộ lông ra sao? Đặc điểm nổi bật ở đầu, mình, chân đuôilà gì? ( Ví dụ có mào 
 hay không?Mỏ thế nào? Tai ra sao? Cổ, chân, đuôi có dáng vẻ gì đặc biệt?v. v)
 b) Tính nết và một vài họat động: 1đ
 Tính nết nổi bật của con vật là gì? Tính nết được biểu hiện qua những hoạt động
 nào( khi ăn, lúc ngủ, khi đứng hay nằm, lúc trong chuồng hay ngoài sân v.v)
 Tính nết và hoạt động của con vật đã gây cho em cảm xúc gì?
 3. Kết bài: 1đ
 Con vật có mối quan hệ với em và những người trong gia đình như thế nào? Vai 
 trò của Con vật đó đối với gia đình em có gì đáng nói? 
Trường Tiểu học Mỹ Đông 1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - NĂM HỌC: 2010- 2011
MÔN: TOÁN - KHỐI 4
 thời gian : 60 phút
 ngày thi :
 I/Trắc nghiệm:
 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
 Câu 1: 203 4=.Số điền vào chỗ trống là:
 A. 203004 B. 20304 C. 2030004
Câu 2: Cho các phân số: ; ; . Phân số bằng là:
 A. B. C. 
Câu 3: Số có hai chữ số nhỏ nhất vừa chia hết cho 2, 3 và 5 là:
 A. 10 B. 20 C. 30
Câu 4: . Kết quả của phép tính là 
 A. B. C. 
Câu 5: Một hình bình hành có diện tích 9468 , chiều cao 36m . Độ dài đáy hình bình hành là:
 A.263 m B. 362m C. 198m 
Câu 6: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác ? 
 A. 10 B. 11 C. 12
II. Tự luận: 7 đ
1/ Tìm x
 61 x ( 126 : x) = 1281
2/ Tính nhanh tổng sau: 5 + 8 + 11 + 14 + .+ 128 + 131+ 134.
3/ Giải bài toán sau:
 Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 215 m, biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tìm chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó ?
Mỹ Đông, ngày 8 tháng 4 năm 2011
Người ra đề
Lê Thị Trúc 
ĐÁP ÁN và BIỂU ĐIỂM THI HSG NĂM HỌC: 2010- 2011
 MÔN: Toán KHỐI 4
I/ Trắc nghiệm: 3đ ; mỗi câu đúng ghi 0,5 đ
Câu 1 C
Câu 2 B
Câu 3 C
Câu 4 B
Câu 5 A
Câu 6 C
II/ Tự luận: 
1/ Tìm x : 1,5 đ
 61 x ( 126 : x) = 1281
 126: x = 1281 : 61 0,5đ
 126 : x = 21 0,5đ
 X = 126 : 21 0,25đ
 X = 6 0,25đ
 2/ Tính nhanh tổng sau: 5 + 8 + 11 + 14 + .+ 128 + 131+ 134.: 2,25 đ
 Giải 
 Số số hạng là: (134 - 5) : 3 + 1 = 44 số hạng 0,5đ
 Số cặp trong dãy số là : 44 : 2 = 22 cặp số 0,5đ
 Tổng của mỗi cặp là: 5 + 134 = 1 39 
 8 + 131 = 139 0,5đ
 Tổng của dãy số là: 139 x 22 = 3058 0,5đ
 Đáp số: 3058 0,25đ
3/ Giải bài toán sau:3,25đ
 Giải
 Theo đề bài chu vi hình vuông chính là nửa chu vi hình chữ nhật 0,25đ
 215 x 4 = 860 m 0,5đ
 Sơ đồ: 
 0,25đ
 Tổng số phần bằng nhau: 0,25đ
 4 + 1 = 5 ( phần) 0,25đ
 Chiều rộng hình chữ nhật là: 0,25đ
 860 : 5 x 1 = 172 m 0,5đ
 Chiều dài hình chữ nhật là: 0,25đ
 860 – 172 = 688 m 0,5đ
 Đáp số: CR: 172 m 0,25đ
 C D: 688

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi HS gioi lop 4 CN 2011.doc