Giáo án giảng dạy các môn lớp 4 - Tuần 31 - Lương Thị Hải - Trường Tiểu học Cẩm Sơn

Giáo án giảng dạy các môn lớp 4 - Tuần 31 - Lương Thị Hải - Trường Tiểu học Cẩm Sơn

I- Mục tiêu

- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng đọc chậm rãi,biểu lộ tình cảm kính phục .

 - Hiểu nội dung bài. Ca ngợi Ăng – co Vát, một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam – pu - chia.

- Thấy được vẻ đẹp của khu đền hài hoà, vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên

- Trả lời được các câu hỏi trong SGK

II- Đồ dùng dạy - học - Ảnh khu đền - GTB .

III- Các hoạt động dạy-học

 

doc 14 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 1023Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy các môn lớp 4 - Tuần 31 - Lương Thị Hải - Trường Tiểu học Cẩm Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TuÇn 31 Thø hai, ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2010
TiÕt 1 : TËp ®äc ¡ng-co-V¸t
I- Mơc tiªu
- BiÕt ®äc diƠn c¶m mét ®o¹n trong bµi víi giäng ®äc chËm r·i,biĨu lé t×nh c¶m kÝnh phơc .
 - HiĨu néi dung bµi. Ca ngỵi ¡ng – co V¸t, mét c«ng tr×nh kiÕn trĩc vµ ®iªu kh¾c tuyƯt diƯu cđa nh©n d©n Cam – pu - chia.
- ThÊy ®­ỵc vỴ ®Đp cđa khu ®Ịn hµi hoµ, vỴ ®Đp cđa m«i tr­êng thiªn nhiªn
- Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK
II- §å dïng d¹y - häc - ¶nh khu ®Ịn - GTB .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. KiĨm tra 
- NhËn xÐt, cho ®iĨm tõng HS.
B. Bµi míi
H§1 ( 1p). Giíi thiƯu bµi- ¶nh khu ®Ịn
H§2(15p). H­íng dÉn luyƯn ®äc
GV chia ®o¹n
+ §1: ¡ng-co-v¸t ... ®Çu thÕ kØ XII
+ § 2: Khu ®Ịn chÝnh ... x©y g¹ch vì
+ §3: Toµn bé khu ®Ịn ... tõ c¸c ng¸ch
- GV ®äc mÉu
H§3(15p) T×m hiĨu bµi.
+ C©u hái 1 SGK
+ C©u hái 2 SGK
+ Du kh¸ch c¶m thÊy nh­ thÕ nµo khi th¨m ¡ng-co-v¸t? T¹i sao l¹i nh­ vËy ?
+ C©u hái 3 SGK ?
+ Lĩc hoµng h«n, phong c¶nh khu ®Ịn cã g× ®Đp?
H§4 (6p) §äc diƠn c¶m.
- Gäi 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc toµn bµi.
- Tỉ chøc cho HS ®äc diƠn c¶m ®o¹n 3.
+ NhËn xÐt, cho ®iĨm tõng HS.
* Néi dung:
H§5 ( 1p). Cđng cè, dỈn dß.
NhËn xÐt tiÕt häc, dỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
- 3 HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ Dßng s«ng mỈc sã vµ tr¶ lêi c©u hái vỊ néi dung bµi.
- L¾ng nghe.
- 1 em ®äc bµi.
- 3HS ®äc bµi theo tr×nh tù, kÕt hỵp ®äc tõ khã.
- 3HS ®äc bµi theo tr×nh tù, kÕt hỵp nªu nghÜa tõ míi.
- LuyƯn ®äc nhãm ®«i.
+ X©y dùng ë Cam-pu-chia tõ ®Çu thÕ kØ XII
+ Khu ®Ịn chÝnh gåm ba tÇng víi nh÷ng ngän th¸p lín, ba tÇng hµnh lang dµi gÇn 1500mÐt. Cã 398 gian phßng . Nh÷ng c©y th¸p lín ®­ỵc dùng b»ng ®¸ ong vµ bäc ngoµi b»ng ®¸ nh½n. Nh÷ng bøc t­êng buång nh½n nh­ mỈt ghÕ ®¸, ®­ỵc ghÐp b»ng t¶ng ®¸ lín ®Ïo gät vu«ng vøc vµ lùa ghÐp vµo nhua kÝn khÝt nh­ x©y v÷a
+ Du kh¸ch c¶m thÊy nh­ l¹c vµo thÕ giíi cđa nghƯ thuËt ch¹m kh¾c vµ kiÕn trĩc cỉ ®¹i
+ T¶ c¶nh khu ®Ịn vµo lĩc hoµng h«n.
+ Vµo lĩc hoµng h«n, ¡ng-co-v¸t thËt huy hoµng.
- 3 HS ®äc tr­íc líp
+ HS luyƯn ®äc theo cỈp.
+ HS thi ®äc.
+ Ca ngỵi ¡ng – co V¸t, mét c«ng tr×nh kiÕn trĩc vµ ®iªu kh¾c tuyƯt diƯu cđa nh©n d©n Cam – pu - chia.
TiÕt 2 : To¸n Thùc hµnh (tt)
I- Mơc tiªu: Giĩp HS:
- BiÕt ®­ỵc mét sè øng dơng cđa tØ lƯ b¶n ®å theo h×nh vÏ . BT 1.
II- §å dïng d¹y - häc .- ChuÈn bÞ giÊy vÏ, th­íc th¼ng cã v¹ch chia cm.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc .
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Giíi thiƯu bµi.
2. H­íng dÉn thùc hµnh
H§1(17p). H­íng dÉn vÏ ®o¹n th¼ng AB trªn b¶n ®å.
- Nªu vÝ dơ trong SGK.
+ §Ĩ vÏ ®­ỵc ®o¹n th¼ng AB trªn b¶n ®å, tr­íc hÕt ta cÇn x¸c ®Þnh ®­ỵc g× ?
+ Cã thĨ dùa vµo ®©u ®Ĩ tÝnh ®é dµi cđa ®o¹n th¼ng AB thu nhá.
- Yªu cÇu HS tÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng AB thu nhá.
- H·y nªu c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng AB dµi 5cm.
- Yªu cÇu HS thùc hµnh vÏ
H§2(18p) Thùc hµnh
Bµi 1.
- Nªu chiỊu dµi b¶ng líp ®· ®o ë tiÕt tr­íc.
- VÏ ®o¹n th¼ng biĨu thÞ chiỊu dµi b¶ng líp trªn b¶n ®å cã tØ lƯ 1:50
Bµi 2. ( Dµnh cho HS kh¸ giái)
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi.
+ §Ĩ vÏ ®­ỵc HCN biĨu thÞ nỊn phßng häc trªn b¶n ®å tØ lƯ 1:200, ta ph¶i lµm g× ?
+ Yªu cÇu HS lµm bµi.
H§3(2p). Cđng cè, dỈn dß.Tỉng kÕt tiÕt häc DỈn dß HS vỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau
- L¾ng nghe.
+ X¸c ®Þnh ®­ỵc ®é dµi ®o¹n th¼ng AB thu nhá.
+ Dùa vµo ®é dµi thËt cđa AB vµ tØ lƯ cđa b¶n ®å.
- HS tÝnh. KÕt qu¶ 5cm
- 1 HS nªu:
- 3m
- HS tÝnh chiỊu dµi thu nhá vµ vÏ
- 1 HS ®äc tr­íc líp.
+ Ph¶i tÝnh chiỊu dµi vµ chiỊu réng cđa HCN thu nhá.
- HS lµm bµi.
TiÕt 3 :ChÝnh t¶ Nghe lêi chim nãi
I- Mơc tiªu
- Nghe-viÕt ®ĩng bµi chÝnh t¶ , biÕt tr×nh bµy c¸c dßng th¬ , khỉ th¬ theo thĨ th¬ 5 ch÷ 
- Lµm ®ĩng bµi tËp 2a, BT 3a.
- Gi¸o dơc ý thøc yªu quý b¶o vƯ m«i tr­êng thiªn nhiªn vµ cuéc sèng con ng­êi .
II- §å dïng d¹y - häc .- BT 2a hoỈc 2b viÕt s½n vµo b¶ng phơ
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc .
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. KiĨm tra.
2. Bµi míi
H§1(1P). Giíi thiƯu bµi.
H§2 (15p). H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶
- GV ®äc bµi th¬
+ Loµi chim nãi vỊ ®iỊu g× ?
- H­íng dÉn viÕt tõ khã.
- Yªu cÇu HS t×m, luyƯn viÕt c¸c tõ khã.
- ViÕt chÝnh t¶
- Thu, chÊm bµi.
H§3(10p). H­íng dÉn lµm bµi tËp.
Bµi 2.
a.- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung BT
- Chia HS thµnh nhãm, mçi nhãm 4 HS ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng phơ. Yªu cÇu HS t×m tõ. Gäi 1 nhãm tr×mh bµy. c¸c nhãm kh¸c bỉ sung.
- KÕt luËn tõ ®ĩng tõng tr­êng hỵp.
Bµi 3.
a) Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung BT.
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi.
- NhËn xÐt bµi lµm cđa HS.
- Gäi HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n hoµn chØnh.
b) GV tỉ chøc cho HS KG lµm phÇn b t­¬ng tù nh­ c¸ch tỉ chøc lµm phÇn a.
H§4(2p). Cđng cè, dỈn dß.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
- 3 HS lªn b¶ng. Yªu cÇu mçi HS viÕt tõ 5 ®· t×m ®­ỵc ë BT1 tiÕt chÝnh t¶ tuÇn 30
- L¾ng nghe.
+ Loµi chim nãi vỊ nh÷ng c¸nh ®ång mïa nèi mïa víi nh÷ng con ng­êi say mª lao ®éng, vỊ nh÷ng thµnh phè hiƯn ®¹i, nh÷ng c«ng tr×nh thđy ®iƯn.
- HS viÕt c¸c tõ: l¾ng nghe, bËn rén, say mª, rõng s©u, ngì ngµng, thanh khiÕt ...
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng
- Ho¹t ®éng nhãm.
- HS ®èi chiÕu kÕt qu¶ lµm bµi.
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi
- L¾ng nghe.
- 2 HS tiÕp nèi nhau ®äc.
- HS lµm bµi.
* HS biÕt yªu quý thiªn nhiªn vµ b¶o vƯ m«i tr­êng 
TiÕt 4: §¹o ®øc B¶o vƯ m«i tr­êng ( t2)
I- Mơc tiªu
- BiÕt ®­ỵc sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vƯ m«i tr­êng, vµ tr¸ch nhiƯm tham gia BVMT.
- Nªu ®­ỵc nh÷ng viƯc cÇn lµm phï hỵp víi løa tuỉi ®Ĩ BVMT. Tham gia BVMT ë nhµ, ë tr­êng häc vµ ë n¬i c«ng céng b»ng nh÷ng viƯc lµm phï hỵp víi kh¶ n¨ng.
- HS kh¸ giái: Kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng hµnh vi lµm « nhiƠm m«i tr­êng, biÕt nh¾c b¹n bÌ, ng­êi th©n cïng thùc hiƯn BVMT. 
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
- Gäi 2 HS nh¾c l¹i ghi nhí bµi.
H§1( 10p). Bµy tá ý kiÕn.
- Yªu cÇu th¶o luËn cỈp ®«i, bµy tá ý kiÕn vỊ c¸c ý kiÕn sau vµ gi¶i thÝch v× sao ?
1. Më x­ëng c­a gç gÇn khu d©n c­?
2. Trång c©y g©y rõng.
3. Ph©n lo¹i r¸c tr­íc khi xư lý.
4. GiÕt mỉ gia sĩc gÇn nguån n­íc sinh ho¹t.
5. Vøt x¸c sĩc vËt ra ®­êng
6. Dän r¸c th¶i trªn ®­êng phè th­êng xuyªn.
7. Lµm ruéng bËc thang
- GV kÕt luËn.
H§ 2.( 10p)Xư lý t×nh huèng.
- Chia líp thµnh 4 nhãm.
- Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm, xư lý c¸c t×nh huèng sau:
1. Hµng xãm nhµ em ®Ỉt bÕp than tỉ ong ë lèi ®i chung ®Ĩ ®un nÊu.
2. Anh trai em nghe nh¹c, më tiÕng nh¹c qu¸ lín.
3. Líp em tỉ chøc thu nhỈt phÕ liƯu vµ dän s¹ch ®­êng lµng.
H§ 3. Liªn hƯ thùc tÕ
- Em biÕt g× vỊ m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng em ?
- NhËn xÐt.
H§ 4. VÏ tranh " B¶o vƯ m«i tr­êng "
- Yªu cÇu mçi HS vÏ 1 tranh cã néi dung b¶o vƯ m«i tr­êng
- GV nhËn xÐt, khen ngỵi
- GV tỉng kÕt tiÕt häc.
- 2 HS nh¾c l¹i theo yªu cÇu.
- TiÕn hµnh th¶o luËn cỈp ®«i.
1. Sai. V× mïn c­a vµ tiÕng ån cã thĨ g©y bơi bÈn, « nhiÏm, lµm ¶nh h­ëng ng­êi d©n sèng gÇn ®ã.
2. §ĩng. V× c©y xanh cÇn cho søc kháe con ng­êi.
3. §ĩng. V× cã thĨ võa t¸i chÕ l¹i c¸c lo¹i r¸c, võa xư lý ®ĩng lo¹i r¸c, kh«ng lµm « nhiƠm m«i tr­êng.
4. Sai. V× sÏ lµm « nhiƠm nguån n­íc, g©y nhiỊu bƯnh tËt cho con ng­êi.
5. Sai. G©y « nhiƠm m«i tr­êng.
6. §ĩng. V× võa gi÷ ®ùoc mü quan thµnh phè, võa gi÷ cho m«i tr­êng s¹ch ®Đp.
7. §ĩng. V× ®iỊu ®ã tiÕt kiƯm n­íc tËn dơng tèi ®a nguån n­íc.
1. MÊt mÜ quan, võa ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe mäi ng­êi.
2. SÏ yªu cÇu më nhá l¹i. V× tiÕng nh¹c qu¸ to sÏ ¶nh h­ëng ®Õn mäi ng­êi.
3. Em sÏ tham gia tÝch cùc vµ lµm viƯc phï hỵp kh¶ n¨ng.
- HS c¨n cø thùc tÕ hµng ngµy mµ tr¶ lêi
- HS tiÕn hµnh vÏ
- HS tr×nh bµy ý t­ëng vµ ý nghÜa cđa c¸c bøc tranh
 Thø ba, ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010
TiÕt 1 : LuyƯn ®äc ¡ng-co-V¸t
I- Mơc tiªu
- BiÕt ®äc diƠn c¶m mét ®o¹n trong bµi víi giäng ®äc chËm r·i,biĨu lé t×nh c¶m kÝnh phơc .
 - HiĨu néi dung bµi. Ca ngỵi ¡ng – co V¸t, mét c«ng tr×nh kiÕn trĩc vµ ®iªu kh¾c tuyƯt diƯu cđa nh©n d©n Cam – pu - chia.
- ThÊy ®­ỵc vỴ ®Đp cđa khu ®Ịn hµi hoµ, vỴ ®Đp cđa m«i tr­êng thiªn nhiªn
- Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
A. KiĨm tra 
- NhËn xÐt, cho ®iĨm tõng HS.
B. H­íng dÉn luyƯn ®äc
GV chia ®o¹n
+ §1: ¡ng-co-v¸t ... ®Çu thÕ kØ XII
+ § 2: Khu ®Ịn chÝnh ... x©y g¹ch vì
+ §3: Toµn bé khu ®Ịn ... tõ c¸c ng¸ch
- GV ®äc mÉu
Cđng cè néi dung.
+ C©u hái 1 SGK
+ C©u hái 2 SGK
+ Du kh¸ch c¶m thÊy nh­ thÕ nµo khi th¨m ¡ng-co-v¸t? T¹i sao l¹i nh­ vËy ?
+ C©u hái 3 SGK ?
+ Lĩc hoµng h«n, phong c¶nh khu ®Ịn cã g× ®Đp?
§äc diƠn c¶m.
- Gäi 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc toµn bµi.
- Tỉ chøc cho HS ®äc diƠn c¶m ®o¹n 3.
+ NhËn xÐt, cho ®iĨm tõng HS.
* Néi dung:
C. Cđng cè, dỈn dß.
NhËn xÐt tiÕt häc, dỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
- 3 HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ Dßng s«ng mỈc sã vµ tr¶ lêi c©u hái vỊ néi dung bµi.
- L¾ng nghe.
- 1 em ®äc bµi.
- 3HS ®äc bµi theo tr×nh tù, kÕt hỵp ®äc tõ khã.
- 3HS ®äc bµi theo tr×nh tù, kÕt hỵp nªu nghÜa tõ míi.
- LuyƯn ®äc nhãm ®«i.
+ X©y dùng ë Cam-pu-chia tõ ®Çu thÕ kØ XII
+ Khu ®Ịn chÝnh gåm ba tÇng víi nh÷ng ngän th¸p lín, ba tÇng hµnh lang dµi gÇn 1500mÐt. Cã 398 gian phßng . Nh÷ng c©y th¸p lín ®­ỵc dùng b»ng ®¸ ong vµ bäc ngoµi b»ng ®¸ nh½n. Nh÷ng bøc t­êng buång nh½n nh­ mỈt ghÕ ®¸, ®­ỵc ghÐp b»ng t¶ng ®¸ lín ®Ïo gät vu«ng vøc vµ lùa ghÐp vµo nhua kÝn khÝt nh­ x©y v÷a
+ Du kh¸ch c¶m thÊy nh­ l¹c vµo thÕ giíi cđa nghƯ thuËt ch¹m kh¾c vµ kiÕn trĩc cỉ ®¹i
+ T¶ c¶nh khu ®Ịn vµo lĩc hoµng h«n.
+ Vµo lĩc hoµng h«n, ¡ng-co-v¸t thËt huy hoµng.
- 3 HS ®äc tr­íc líp
+ HS luyƯn ®äc theo cỈp.
+ HS thi ®äc.
+ Ca ngỵi ¡ng – co V¸t, mét c«ng tr×nh kiÕn trĩc vµ ®iªu kh¾c tuyƯt diƯu cđa nh©n d©n Cam – pu - chia.
TiÕt 2: To¸n ¤n tËp vỊ sè tù nhiªn
I- Mơc tiªu Giĩp HS «n tËp vỊ:
- §äc viÕt sè tù nhiªn trong hƯ thËp ph©n.
- N¾m ®­ỵc hµng vµ líp; gi¸ trÞ cđa ch÷ sè phơ thuéc vµo vÞ trÝ cđa ch÷ sè ®ã trong 1 sè cơ thĨ.
- D·y sè tù nhiªn vµ mét sè ®Ỉc ®iĨm cđa d·y sè nµy.
II- §å dïng d¹y - häc . B¶ng phơ kỴ s½n néi dung BT1.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc .
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
H§1 (1p). Giíi thiƯu bµi míi
H§2(35p). H­íng dÉn «n tËp
Bµi 1. 
- Treo b¶ng phơ kỴ s½n néi dung BT1 vµ gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi tËp.
- GV ch÷a bµi.
 Bµi 3.a- Hái:
+ Chĩng ta ®· häc c¸c líp nµo ? Trong mçi líp cã nh÷ng hµng nµo ?
a) Yªu cÇu HS ®äc c¸c sè trong bµi vµ nªu râ ch÷ sè 5 thuéc hµng nµo, líp nµo.
(HS kh¸ giái lµm thªm b)
Bµi 4
- GV lÇn l­ỵt hái tr­íc líp:
a) Trong d·y sè tù nhiªn, hai sè liªn tiÕp h¬n (hoỈc kÐm ) nhau mÊy ®¬n v ... .
2. Bµi míi
H§1(1p). Giíi thiƯu bµi.
H§2(35p). H­íng dÉn «n tËp.
Bµi 1. 
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµ tù lµm bµi.
- Ch÷a bµi.
Bµi 2. 
- Cho HS ®äc ®Ị bµi, sau ®ã yªu cÇu HS tù lµm bµi.
- Ch÷a bµi, yªu cÇu HS gi¶i thÝch
Bµi 3. 
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi .
- Sè x ph¶i t×m ph¶i tháa m·n c¸c ®k ?
- x võa lµ sè lỴ võa lµ sè chia hÕt cho 5, vËy x cã tËn cïng lµ mÊy ?
- H·y t×m sè cã tËn cïng lµ 5 vµ lín h¬n 23 vµ nhá h¬n 31.
- Yªu cÇu HS lµm vµo vë.
Bµi 4. (dµnh HS kh¸ giái) 
- GV cho HS ®äc bµi lµm – GV ch÷a bµi
Bµi 5. HD lµm ë nhµ
H§3(1p). Cđng cè, dỈn dß. Tỉng kÕt tiÕt häc
- 2 HS lªn b¶ng lµm BT3.
- L¾ng nghe.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS 1 lµm c¸c phÇn a,b,c. HS 2 lµm c¸c phÇn d,e; HS c¶ líp lµm vµo vë BT.
a) Sè chia hÕt cho 2 lµ 7362, 2640, 4136,
 Sè chia hÕt cho 5 lµ 605, 2640
b) Sè chia hÕt cho 3 lµ : 7362, 2640, 20601.
 Sè chia hÕt cho 9 lµ : 7362, 20601.
c) Sè chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 lµ 2640
d) Sè chia hÕt cho 5 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 3 lµ 605.
e) Sè kh«ng chia hÕt cho c¶ 2 vµ 9 lµ 605, 1207.
- 4 HS lµm bµi, c¶ líp lµm vµo nh¸p.
a) ...2..52 ; ...5..52 ; ...8...52
b) 1..0..8 ; 1..9..8
c) 92..0..
d) 25..5..
- 4 HS lÇn l­ỵt nªu gi¶i thÝch tr­íc líp. 
- 1 HS ®äc tr­íc líp
x tháa m·n :
* Lµ sè lín h¬n 23 vµ nhá h¬n 31
* Lµ sè lỴ
* Lµ sè chia hÕt cho 5
- C¸c sè ®ã : 250, 520
TiÕt 2 : LuyƯn tõ vµ c©u Thªm tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn cho c©u
I- Mơc tiªu
- HiĨu ®­ỵc t¸c dơng vµ ®Ỉc ®iĨm cđa tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn trong c©u.
- NhËn biÕt ®­ỵc ®­ỵc tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn, b­íc ®Çu biÕt thªm tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn cho c©u ch­acã tr¹ng ng÷. BiÕt thªm nh÷ng bé phËn cÇn thiÕt ®Ĩ hoµn chØnh c©u cã tr¹ng ng÷ cho tr­íc.
II- §å dïng d¹y - häc - B¶ng phơ viÕt s½n néi dung BT1.- GiÊy khỉ to vµ bĩt d¹.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. KiĨm tra.
- NhËn xÐt, cho ®iĨm tõng HS.
2. Bµi míi
H§1(1p). Giíi thiƯu bµi.
H§2(15p). T×m hiĨu vÝ dơ
Bµi 1.
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung .
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi theo cỈp.
- Gäi HS ph¸t biĨu, GV ch÷a bµi trªn líp.
- NhËn xÐt, kÕt luËn c©u tr¶ lêi ®ĩng.
Bµi 2.
+ Em h·y ®Ỉt c©u hái cho c¸c bé phËn tr¹ng ng÷ t×m ®­ỵc trong c¸c c©u trªn ?
+ Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn cã ý nghÜa g× ?
+ Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn tr¶ lêi cho c©u hái nµo
H§3(5p). Ghi nhí.
- Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí.
- Yªu cÇu HS ®Ỉt c©u cã tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn. 
H§4(20p). LuyƯn tËp.
Bµi 1.
- Yªu cÇu HS lµm bµi.
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®ĩng.
Bµi 2.
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi.
- Gäi HS ®äc c©u ®· hoµn thµnh. Yªu cÇu HS kh¸c bỉ sung nÕu ®Ỉt c©u kh¸c.
- NhËn xÐt, kÕt luËn c©u tr¶ lêi ®ĩng.
Bµi 3.
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung BT.
- Ph¸t giÊy vµ bĩt d¹ cho tõng nhãm.
- Bé phËn cÇn ®iỊn ®Ĩ hoµn thiƯn c¸c c©u v¨n lµ bé phËn nµo ?
- Yªu cÇu 1 nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng.
- NhËn xÐt, kÕt luËn c©u ®ĩng.
H§5(1p). Cđng cè, dỈn dß: ChuÈn bÞ bµi sau.
- HS ®Ỉt 2 c©u cã thµnh phÇn tr¹ng ng÷ vµ nÕu ý nghÜa cđa tr¹ng ng÷
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- HS lµm bµi.
a, Tr­íc nhµ,
b, Trªn c¸c lỊ phè, 
- TiÕp nèi nhau ®Ỉt c©u hái tr­íc líp:
a. ë ®©u mÊy c©y hoa giÊy në t­ng bõng ?
b. ë ®©u hoa sÊu vÉn në, vÉn v­¬ng v·i kh¾p thđ ®« ?
- 2 HS tiÕp nèi nhau ®äc.
- 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc c©u cđa m×nh 
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- 1 HS lµm bµi trªn b¶ng.
- 1 HS ®äc tr­íc líp.
- HS tù lµm bµi.
- §äc c©u v¨n hoµn chØnh
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- Bé phËn cÇn ®iỊn ®Ĩ hoµn thµnh c¸c c©u lµ hai bé phËn chÝnh CN vµ VN
- NhËn xÐt, bỉ sung.
TiÕt 3 : LuyƯn LTVC Thªm tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn cho c©u
I- Mơc tiªu
- HiĨu ®­ỵc t¸c dơng vµ ®Ỉc ®iĨm cđa tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn trong c©u.
- NhËn biÕt ®­ỵc ®­ỵc tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn, b­íc ®Çu biÕt thªm tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn cho c©u ch­a cã tr¹ng ng÷. BiÕt thªm nh÷ng bé phËn cÇn thiÕt ®Ĩ hoµn chØnh c©u cã tr¹ng ng÷ cho tr­íc.
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. KiĨm tra.
- NhËn xÐt, cho ®iĨm tõng HS.
LuyƯn tËp.
Bµi 1.
- Yªu cÇu HS lµm bµi.
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®ĩng.
Bµi 2.
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi.
- Gäi HS ®äc c©u ®· hoµn thµnh. Yªu cÇu HS kh¸c bỉ sung nÕu ®Ỉt c©u kh¸c.
- NhËn xÐt, kÕt luËn c©u tr¶ lêi ®ĩng.
Bµi 3.
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung BT.
- Ph¸t giÊy vµ bĩt d¹ cho tõng nhãm.
- Bé phËn cÇn ®iỊn ®Ĩ hoµn thiƯn c¸c c©u v¨n lµ bé phËn nµo ?
- Yªu cÇu 1 nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng.
- NhËn xÐt, kÕt luËn c©u ®ĩng.
H§5(1p). Cđng cè, dỈn dß: ChuÈn bÞ bµi sau.
- HS ®Ỉt 2 c©u cã thµnh phÇn tr¹ng ng÷ vµ nÕu ý nghÜa cđa tr¹ng ng÷
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- 1 HS lµm bµi trªn b¶ng.
- 1 HS ®äc tr­íc líp.
- HS tù lµm bµi.
- §äc c©u v¨n hoµn chØnh
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- Bé phËn cÇn ®iỊn ®Ĩ hoµn thµnh c¸c c©u lµ hai bé phËn chÝnh CN vµ VN
- NhËn xÐt, bỉ sung.
 Thø s¸u, ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2010
TiÕt1 : To¸n ¤n tËp c¸c phÐp tÝnh víi sè tù nhiªn
I- Mơc tiªu Giĩp HS «n tËp vỊ :
- BiÕt ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè tù nhiªn.
- VËn dơng c¸c tÝnh chÊt cđa phÐp céng ®Ĩ tÝnh thuËn tiƯn . mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ. Gi¶i ®­ỵc c¸c bµi to¸n liªn quan phÐp céng vµ phÐp trõ.
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. KiĨm tra.
- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS.
2. Bµi míi
H§1(1p). Giíi thiƯu bµi.
H§2(35p). H­íng dÉn «n tËp.
Bµi 1. Dßng 1 , 2 ( HS kh¸ giái lµm c¶)
- Ch÷a bµi.
Bµi 2. 
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµ tù lµm bµi.
NhËn xÐt, cho ®iĨm 
Bµi 4. ( HS TB vµ yÕu dßng 1) HS kh¸ lµm c¶
- Ch÷a bµi.
Bµi 5. 
- Gäi HS ®äc ®Ị to¸n.
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi.
Bµi 3. (HS kh¸ , giái lµm thªm ) 
- + V× sao em viÕt a + b = b + a ?
+ Em dùa vµo t/c nµo ®Ĩ viÕt ®­ỵc 
( a+b) +c = a +(b+c) ? H·y ph¸t biĨu t/c ®ã.
 H§3(2p). Cđng cè, dỈn dß.
- Tỉng kÕt tiÕt häc, dỈn dß CBBS.
- 2 HS lªn b¶ng yªu cÇu HS lµm BT 5
- L¾ng nghe.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. C¶ líp lµm nh¸p.
Kq: 8980; 53245; 1157; 23054.
2 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë.
a) x + 126 = 480	 b) x - 209 = 435
 x = 480 - 126 x = 435 + 209
 x = 354	 x = 644
- HS ®äc y/c. Lµm vµo nh¸p.
Kq: 1868; 2280.
- 1 HS ®äc ®Ị to¸n.
- 1 HS lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm vµo vë
Bµi gi¶i
Tr­êng TH Th¾ng Lỵi quyªn gãp ®­ỵc sè vë:
1475 - 184 = 1291 (quyĨn )
C¶ hai tr­êng quyªn gãp ®­ỵc :
1475 + 1291 = 2766 (quyĨn )
 §S: 2766 quyĨn
- V× khi ®ỉi chç c¸c sè h¹ng cđa 1 tỉng th× tỉng ®ã kh«ng thay ®ỉi.
- T/c kÕt hỵp cđa phÐp céng: Khi thùc hiƯn céng 1 tỉng víi 1 sè ta cã thĨ céng sè h¹ng thø nhÊt víi tỉng cđa sè thø hai vµ sè thø ba.
TiÕt 2 : TËp lµm v¨n LuyƯn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n miªu t¶ con vËt
I- Mơc tiªu: NhËn biÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n vµ nªu ®­ỵc ý chÝnh cđa tõng ®o¹n trong bµi v¨n t¶ con chuån chuån n­íc . BiÕt s¾p xÕp c¸c c©u cho tr­íc thµnh mét ®o¹n v¨ncã c©u më ®Çu cho s½n. 
II- §å dïng d¹y - häc .- B¶ng phơ viÕt c¸c c©u v¨n ë BT2.- GiÊy khỉ to vµ bĩt d¹.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc .
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. KiĨm tra.
- NhËn xÐt, cho ®iĨm HS.
2. Bµi míi
H§1(1p). Giíi thiƯu bµi.
H§2(35p). H­íng dÉn lµm bµi tËp.
Bµi 1.
- Yªu cÇu HS ®äc thÇm bµi Con chuån chuån n­íc x¸c ®Þnh c¸c ®o¹n v¨n trong bµi vµ t×m ý chÝnh cđa tõng ®o¹n.
- Gäi HS ph¸t biĨu ý kiÕn, yªu cÇu c¸c HS kh¸c
theo dâi vµ nhËn xÐt bỉ sung ý kiÕn cho b¹n.
- NhËn xÐt, kÕt luËn.
Bµi 2.
- Yªu cÇu HS lµm viƯc theo cỈp.
- Gỵi ý HS s¾p xÕp c¸c c©u theo tr×nh tù hỵp lÝ khi miªu t¶. §¸nh sè 1,2,3 ®Ĩ liªn kÕt c¸c c©u theo thø tù thµnh ®o¹n v¨n.
- Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n ®· hoµn chØnh. Yªu cÇu HS kh¸c nhËn xÐt.
- KÕt luËn lêi gi¶i ®ĩng.
Bµi 3.
- Yªu cÇu HS tù viÕt bµi.
- Nh¾c HS: §o¹n v¨n ®· cã c©u më ®o¹n cho s½n: Chĩ gµ nhµ em ®· ra d¸ng mét chĩ gµ trèng ®Đp. Sau ®ã c¸c em h·y viÕt tiÕp c¸c c©u sau b»ng c¸ch miªu t¶ c¸c bé phËn cđa gµ trèng nh­: th©n h×nh, bé l«ng, c¸i ®Çu, mµo, m¾t, c¸nh, ®«i ch©n, ®u«i ... ®Ĩ thÊy chĩ gµ trèng ®· ra d¸ng mét chĩ gµ trèng ®Đp nh­ thÕ nµo.
H§3(2p). Cđng cè, dỈn dß. ChuÈn bÞ bµi sau.
- 3 HS ®äc l¹i nh÷ng ghi chÐp sau khi quan s¸t c¸c bé phËn cđa con vËt mµ m×nh yªu thÝch.
- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc y/c.
- Lµm bµi c¸ nh©n.
- HS ph¸t biĨu vµ thèng nhÊt ý kiÕn ®ĩng.
- HS l¾ng nghe.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- HS lµm viƯc theo cỈp.
- L¾ng nghe.
TiÕt 3, 4: LuyƯn to¸n ¤n tËp c¸c phÐp tÝnh víi sè tù nhiªn
I- Mơc tiªu Giĩp HS «n tËp vỊ :
- BiÕt ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè tù nhiªn.
- VËn dơng c¸c tÝnh chÊt cđa phÐp céng ®Ĩ tÝnh thuËn tiƯn . mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ. Gi¶i ®­ỵc c¸c bµi to¸n liªn quan phÐp céng vµ phÐp trõ.
II- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. KiĨm tra.
- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS.
2. Bµi míi
H§1(1p). Giíi thiƯu bµi.
H§2(35p). H­íng dÉn «n tËp.
Bµi 1. §Ỉt tÝnh råi tÝnh
- Ch÷a bµi.
Bµi 2. 
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµ tù lµm bµi.
NhËn xÐt, cho ®iĨm 
Bµi 3. ViÕt ch÷ thÝch hỵp 
- Ch÷a bµi.
 - HD häc sinh nªu tÝnh chÊt.
Bµi 4. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiƯn.
- Gäi HS ®äc ®Ị to¸n.
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi.
Bµi 5. 
Cđng cè, dỈn dß.
- Tỉng kÕt tiÕt häc, dỈn dß CBBS.
- 2 HS lªn b¶ng yªu cÇu HS lµm BT 5
- L¾ng nghe.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. C¶ líp lµm nh¸p.
Kq: 13716; 66016; 117018; 582557.
2 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë.
a) x + 216 = 570	 b) x - 129 = 427
 x = 570 - 216 x = 427 + 129
 x = 354	 x = 556
- HS ®äc y/c. Lµm vµo VBT, nªu kq:
Kq: 7 + a = a + 7 a – 0 = a
(a + b) + 5 = a + (b + 5) a – a = 0 
0 + m = m + 0 = m
- HS lµm vµo VBT, nªu c¸ch tÝnh.
68 + 95 + 32 + 5 = (68 + 32) + ( 95 + 5)
 = 1 00 + 100 = 200
102 + 7 + 243 + 98 = (102 + 98) + (7 + 243)
 = 200 + 250
 = 450
- 1 HS lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm vµo vë
Bµi gi¶i
Em tiÕt kiƯm ®­ỵc sè tiỊn lµ: 
135000 – 28000 = 107000(®ång)
C¶ 2 anh em tiÕt kiƯm ®­ỵc sè tiỊn lµ:
135000 + 107000 = 242000 (®ång)
 §S: 242000 ®ång
Sinh ho¹t : TuÇn 31
*- Néi dung sinh ho¹t
1. Líp tr­ëng(®iỊu khiĨn): Mêi c¸c tỉ tr­ëng lÇn l­ỵt b¸o c¸o c¸c mỈt thi ®ua trong tuÇn qua vỊ : Häc tËp, kû luËt, chuyªn cÇn, phong trµo.
* Líp tr­ëng nhËn xÐt chung c¸c mỈt. Sau ®ã mêi c« chđ nhiƯm cã ý kiÕn víi líp.
* B×nh chän tỉ :Tỉ xuÊt s¾c. Tỉ ch­a ®¹t. 
2.Gi¸o viªn nhËn xÐt chung:
- VƯ sinh líp häc s¹ch sÏ.
- NỊ nÕp xÕp hµng ra vỊ nghiªm tĩc.
3. Phỉ biÕn c«ng t¸c tuÇn 32.
- Thùc hiƯn tèt kÕ ho¹ch nhµ tr­êng vµ liªn ®éi ®Ị ra.
- Thùc hiƯn tèt ATGT.
- X©y dùng líp häc th©n thiƯn, häc sinh tÝch cùc.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 31.doc