Giáo án Khối 4 - Tuần 6 - Năm học 2010-2011 - Trường TH Phú Lộc

Giáo án Khối 4 - Tuần 6 - Năm học 2010-2011 - Trường TH Phú Lộc

Tiết 2: TOÁN

ÔN : LUYỆN TẬP CHUNG (T1, T2)

1.Muïc tieâu:

-Tiếp tục củng cố cho HS về dãy số tự nhiên , số liền trước số liền sau . Đổi đơn vị đo thời gian .

-Rèn kĩ năng làm toán cho HS .

-Giáo dục ý thức học tốt môn học

2. Tiến trình bài học

 

doc 27 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 15/02/2022 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 6 - Năm học 2010-2011 - Trường TH Phú Lộc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6
	(Töø ngaøy 27 /9 -1 /10/2010)
Thöù
Moân hoïc
Teân baøi hoïc
Chieàu 
2
Khoa hoïc
Toaùn
Luyeän töø vaø caâu
Moät soá caùch baûo quaûn thöùc aên
OÂn:Luyeän taäp
OÂn :Danh töø chung vaø danh töø rieâng
SAÙNG
3
Toaùn
Chính taû
Lòch söû
Keå chuyeän
Ñaïo ñöùc
Luyeän taäp chung
N-V;Ngöôøi vieát truyeän thaät thaø
Khôûi nghóa hai baø tröng (naêm 40)
Keå chuyeän ñaõ nghe ñaõ ñoïc
Bieát baøy toû yù kieán(t2)
 Saùng
4
Taäp ñoïc
Toaùn
Taäp laøm vaên
Kó thuaät
Chò em toâi
Luyeän taäp chung
Traû baøi vaên vieát thö
Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng
Chieàu
Taäp laøm vaên
Toaùn
OÂn: veà vaên vieát thö
OÂn :luyeän taäp chung (tieát 1+tieát 2)
 Saùng
6
Toaùn
Taäp laøm vaên
Ñòa lí
Pheùp tröø
Luyeän taäp xaây döïng ñoaïn vaên keå chuyeän
Taây Nguyeân
Chieàu
Toaùn
Luyeän töø vaø caâu
Sinh hoaït lôùp
OÂn :Pheùp coäng –Pheùp tröø 
OÂn môû roäng voán töø:Trung thöïc –Töï troïng 
 Thứ hai ngày 27 tháng 09 năm 2010
Buổi chiều: 
TIẾT 1: KHOA HỌC
MỘT SỐ CÁCH BẢO QUẢN THỨC ĂN.
1.Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Gọi HS liên hệ gia đình mình cách bảo quản thức ăn.
Gia đình em bảo quản thức ăn bằng cách nào ?
-Cà muối
-Thức ăn bỏ vào tủ lạnh.
-Phơi khô ( măng , cá , tôm )
TIẾT 2: TOÁN :
ÔN : LUYỆN TẬP. 
1 – Muïc tieâu:
- Kiến thức - Kỹ năng: Củng cố kĩ năng về đọc biểu đồ và vẽ biểu đồ.
- Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận chính xác trong học toán.
2-Tiến trình bài học : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a.Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1: GV treo biểu đồ lên bảng học sinh quan sát và trả lời câu hỏi của GV
a)Tuần 1 bán được bao nhiêu mét vải hoa ?
b)Tuần 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa 
c)Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải hoa ?
d)Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải ?
e)Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 bao nhiêu mét vải trắng ?
Bài 2: Vở bài tập trang 30
GV hướng dẫn học sinh nhìn vào biểu đồ để hoàn thành bài tập .
Chia nhóm mỗi nhóm làm 1 câu
3.Củng cố - Dặn dò:
- Hệ thống nội dung bài học 
HS nhìn biểu đồ và trả lời theo câu hỏi của GV
Tuần 1 bán được 200 mét vải hoa.
Tuần 3 bán được 100 mét vải hoa.
Cả 4 tuần bán được 700 mét vải hoa.
Cả 4 tuần bán được 1200 mét vải
Tuần 3 bán nhiều hơn tuần 1; 200 mét vải trắng
HS dựa vào biểu đồ khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a)Số ngày mưa của tháng 7 nhiều hơn tháng 9 là : A. 5
B.15 ngày
C. 1 ngày
b)Số ngày mưa có cả trong ba tháng là:
A. 92 ngày
B. 36 ngày
C. 12 ngày
c)Trung bình mỗi tháng có số ngày mưa là: 
A. 4 ngày
B. 15 ngày
C. 12 ngày
Tiết 3 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN : DANH TỪCHUNG – DANH TỪ .RIÊNG 
1- Muïc tieâu
- Kiến thức - Kỹ năng: Tiếp tục giúp HS phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng . Biết cách viết hoa danh từ riêng.
- Thái độ: Giáo dục ý thức hăng say học tập cho học sinh
2.Tiến trình bài học : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Thực hành ôn tập:
Thế nào là danh từ chung , danh từ riêng ? Cho ví dụ .
Khi viết danh từ riêng cần chú ý điều gì ?
GV gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ
b.Luyện tập:
Viết tên các bạn cùng bàn vào vở bài tập
Tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ?
3.Củng cố - Dặn dò: 
- Hệ thống nội dung bài học 
Danh từ chung là tên của một loại vật : sông , núi , vua , chúa , quan , cô giáo , học sinh 
Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật : sông Hồng , sông Thu Bồn , núi Thái Sơn , chú Bảy 
Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa .
1 em nêu phần ghi nhớ:
1.Danh từ chung là tên của một loại sự vật
2.Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.
Hoïc sinh laømbaøi vaøo vôû
 1Mai Anh Lộc 
2.Mai Thò Hoa
3.Nguyễn Thị Thanh Thảo
Họ và tên người là danh từ riêng vì chỉ một người cụ thể nên phải viết hoa .
Thứ ba ngày 28 tháng 09 năm 2010
Tiết 1: TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG
1-Chuaån bò
-Phiếu học tập
2.Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Phương pháp:
Bài taäp: HS làm nhanh vào phiếu học tập.
2.Nội dung: HS quan sát biểu đồ trả lời
a)Khối lớp 3 có 3 lớp đó là : 3A , 3B , 3C
b)Lớp 3A có 18 HS giỏi toán. Lớp 3B có 27 HS giỏi toán. Lớp 3C có 21 HS giỏi toán.
c)Lớp 3B có nhiều HS giỏi toán nhất . Lớp 3A có ít HS giỏi toán nhất.
d)Trung bình mỗi lớp có số học sinh giỏi toán là:
 (18 + 27 + 21 ) : 3 = 22 (học sinh)
Tiết 2: CHÍNH TẢ (Nghe viết)
NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ.
1.Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a.Phương pháp:
-Gọi HS yếu hay viết sai lỗi viết bảng một số từ khó.
b.Nội dung:
Gọi hS đọc truyện.
-Ban-dắc có tài gì ?
-Trong cuộc sống ông là người như thế nào ?
HS viết: Ban-dắc , truyện dài 
Ông có tài kể tưởng tượng khi viết truyện ngắn, truyện dài 
Ông là người rất thật thà, nói dối là thẹn đỏ mặt và ấp úng.
Tiết 3: LỊCH SỬ
KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
1. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV giải thích khái niệm quận
Giao Chỉ: Thời nhà Hán đô hộ nước ta vùng đất Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chúng đặt là quận giao chỉ.
GV treo lược đồ
Hoûi:Söï thaéng lôïi cuûa khôûi nghóa hai baø Tröng noùi leân ñieàu gì veà tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta? 
HS lắng nghe
HS vừa nêu diễn biến chính cuộc khởi nghĩa vừa chỉ vào löợc đồ
Nhaân daân ta raát yeâu nöôùc vaø coùtruyeàn thoáng baát khuaát choáng giaëc ngoaïi xaâm
Tiết 3: KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC.
1.Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Theá naøo laø loøng töï troïng?
-Gọi học sinh yeáu kể chuyện nhiều hơn
-Töï troïng laø töï toân troïng baûn thaân mình ,giöõ gìn phaåm giaù ,khoâng ñeå ai coi thöôøng mình.
HS kể xong trao đổi nội dung , ý nghĩa câu chuyện
Lớp nhận xét bổ sung
.
Tiết 5: ĐẠO ĐỨC
BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN (T2).
1. Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài tập:
Em hãy bày tỏ ý kiến với bố , mẹ , thầy , cô  những vấn đề liên quan đến bản thân em ?
-Em có thể giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa với sức mình .
-Những bài nào không hiểu em sẽ xin thầy cô giảng lại
-Nói với bố mẹ những mong muốn của mình
Thứ tư ngày 29 tháng 09 năm 2010
Tiết 1: TAÄP ÑOÏC
 CHỊ EM TÔI.
1. Chuaån bò: 
-Tranh trong SGK/140
2. Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc;
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Rèn học sinh đọc đúng , gọi học sinh yếu đọc nhiều hơn.
GV hỏi : Vì sao chúng ta không nên nói dối
Đặt tên khác cho truyện 
Vì nói dối là tính xấu , rất có hại , làm mất lòng tin ở mọi người.
-Cô chị biết hối lỗi.
-Cô bé ngoan.
Tiết 2: TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG. 
1. Caùc hoaït ñoäng day.- hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: HS làm vào phiếu 
a)Số gồm năm mươi triệu năm mươi nghìn và năm muơi viết là:
b)Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:
c)Số lớn nhất trong các số là:
d)4 tấn 85 kg =  kg
e)2 phút 10giây =  giây
Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
A. 505 050 C. 5 005 050
B. 5 050 050 D. 50 050 050
A. 80000 C. 800
B. 8 000 D. 8
A. 684 257 C. 684 752
B. 684 275 D. 684 725
A. 485 C. 4085
B. 4850 D. 4058
A. 30 C. 130
B. 210 D. 70
Tiết 3: 	 TẬP LÀM VĂN
 TRẢ BÀI VĂN VIẾT THƯ
1.Caùc hoaït ñoäng ñaïy –hoïc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- HS đọc lại bài viết của mình,	
 nhận xét còn thiếu phần nào
- GV đọc một số lá thư hay cho cả lớp nghe 
+ Thư gửi bạn 
+ Thư gửi ông, bà 
+ Thư gửi thầy, cô 
Hoïc sinh chuù yù laéng nghe
TIẾT 1: KỸ THUẬT
KHÂU GHÉP HAI MEÙP VẢI BẰNG 
MŨI KHÂU THƯỜNG (T1).
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Rèn sự tỉ mỉ khéo léo cho HS
- GVhöôùng daãn hs caùc thao taùc kó thuaät .
-Dành thời gian cho học sinh luyện khâu ghép -Giúp ñôõ một số em yếu kém
- 1-2 em nhaéc laïi caùc thao taùc kó thuaät.
- 1hs khaù leân baûng laøm maãu-Lôùp quan saùt
Buổi chiều: 
TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN
ÔN : VỀ VĂN VIẾT THƯ.
1..Muïc tieâu:
- Tiếp tục giúp HS nắm chắc hôn mục đích của việc viết thư, nội dung cơ bản và kết cấu thông thường của một bức thư.
2.Caùc hoaït ñoäng daïy -hoïc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a) GV gọi HS trả lời : Người ta viết thư để làm gì?
Để thực hiện mục đích viết thư cần có những nội dung gì?
Lưu ý: Có thể viết tắt thành từng ý riêng hoặc viết xen kẽ các nội dung đó trong lá thư.
b) Tìm hiểu đề 
GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề
HS trả lời : Người ta viết thư để thăm hỏi, thông báo tin tức cho nhau, trao đổi ý kiến, chia vui, chia buồn, bày tỏ tình cảm với nhau.
HS thảo luận trả lời:
- Nêu lý do và mục đích viết thư 
- Thăm hỏi tình hình của người nhận thư 
- Thông báo tình hình của người viết thư 
- Nêu ý kiến caàn trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư.
HS xác định yêu cầu của đề, gạch chân những từ ngữ quan trọng. 
Đề bài yêu cầu viết thư cho ai?
Đề bài xác định mục đích viết thư để làm gì?
Cần thăm hỏi bạn những gì?
Cần kể cho bạn nghe những gì?
Nên chúc bạn hứa hẹn đều gì?
3. Củng cố - dặn dò 
- Hệ thống bài học
- Nhận xét tiết học- Nhắc một số em viết yếu về viết lại.
Tiết 2: TOÁN 
ÔN : LUYỆN TẬP CHUNG (T1, T2)
1.Muïc tieâu:
-Tiếp tục củng cố cho HS về dãy số tự nhiên , số liền trước số liền sau . Đổi đơn vị đo thời gian .
-Rèn kĩ năng làm toán cho HS .
-Giáo dục ý thức học tốt môn học 
2. Tiến trình bài học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Viết tiếp vào chỗ trống để được ba số tự nhiên liên tiếp :
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống :
Bài 3: Một cửa hàng ngày đầu bán được 210 tạ muối , ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày đầu 30 tạ muối. Ngày thứ ba bán được số muối bằng 1/2 số muối của hai ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu taï muối ?
HS làm bài vào vở
1 326 456 ; 1 326 457 ; 1 326 458
56 214 306 ; 56 214 307 ; 56 214 308
78 654 208 ; 78 654 209 ; 78 654 210
301 000 500 ; 301 000 501 ; 301 000 502
HS làm vào phiếu học tập 
2 tấn 5 kg = 2005 kg
5 hg 6 g = 506 g
7089 kg = 7 tấn 8 yến 9 kg
 HS làm bài theo nhóm 
 Bài giải:
Số tạ muối ngày thứ hai bán được :
 210 + 30 = 240 (tạ muối)
Số tạ muối ngày thứ ba bán được :
 (210 + 240) : 2 = 225 (tạ muối)
Trung bình mỗi ngày bán được số tạ muối là:
 (210 + 240 + 225) : 3 = 225(tạ muối)
 Đáp số: 225 tạ muối 
3. Củng cố - dặn dò - Hệ thống bài học
- Nhận xét tiết học
 *********** ... *************************
Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010
Tiết 1: TOÁN 
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.
1- Chuẩn bị :
-Phiếu học tập
2- Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 2: (SGK/47)
GV thu phiếu chấm , chữa bài
HS làm nhanh vào phiếu học tập
Giải:
 Số học sinh trai là :
 (28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)
 Số học sinh gái là :
 28 – 16 = 12 (học sinh)
 Đáp số : 16 học sinh trai
 12 học sinh gái
Tiết 2: CHÍNH TẢ (Nhớ viết)
TRUNG THU ĐỘC LẬP.
1- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Gọi một số học sinh hay viết sai lên bảng viết một số từ
Bài 2a : HS điền từ
Câu chuyện đáng cười ở chỗ nào ?
Quyền mơ tưởng , mươi mười lăm , thác nước
to lớn 
kiếm giắt , kiếm rơi , đánh dấu , kiếm rơi , đánh dấu
Anh ta ngốc tưởng đánh dấu mạn thuyền chỗ kiếm rơi là tìm được kiếm
Tiết 3: LỊCH SỬ
	 ÔN TẬP .
1- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Mở đầu các cuộc kháng chiến chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc là cuộc khởi nghĩa nào ? Kết thúc là cuộc khởi nghĩa nào ?
Mở đầu cuộc khởi nghĩa là khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) và kết thúc là cuộc khởi nghĩa chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo kết thúc hơn 1000 năm phong kiến phương Bắc đô hộ 
Tiết 4: KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC .
1- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Gọi học sinh nêu một số truyện theo yêu cầu đề bài 
Giành nhiều thời gian cho học sinh kể chuyeän
-Đôi giày ba ta màu xanh 
-Cô bé bán diêm
-Ông lão đánh cá và con cá vàng
-Hai cái bướu
Goïi hoïc sinh coøn nhuùt nhaùt leân baûng keå tröôùc lôùp
. 
 Tiết 5: ĐẠO ĐỨC
TIẾT KIỆM TIỀN CỦA (T2)
1. Chuaån bò: Thẻ màu
2. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: 
Bài taäp: Em đã tự tiết kiệm tiền của chưa ? Tiết kiệm bằng cách nào ?
HS traû lôøi caâu hoûi
- Em ñaõ tieát kieäm tieàn cuûa roài.
 +Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập
 +Giữ gìn quần áo , đồ chơi
 +Không xin tiền ăn quà vặt
 +Bật điện khi cần thiết , đúng lúc
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010
Tiết 1: TAÄP ÑOÏC: 
ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH .
1. Chuaån bò:
-Tranh minh họa bài đọc 
2. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Gọi HS luyện đọc nhiều hơn 
Lang thang có nghĩa là gì ?
Một số em hay đọc sai đọc bài
Là không có nhà ở , người nuôi dưỡng , sống tạm bợ trên đường phố
 Tiết 2: TOÁN 
 LUYỆN TẬP .
1. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Gọi HS nêu lại cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .
Bài taäp : (SGK )
 Muốn tìm số lớn ta lấy:
( Tổng + Hiệu ) : 2
 Muốn tìm số bé ta laáy:
( Tổng – Hiệu ) : 2
HS thi làm toán nhanh
Tiết 3: TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN .
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài taäp : GV chia 4 nhóm 
GV và các nhóm khác nhận xét boå sung
HS thảo luận nhóm viết câu mở đầu cho một đoạn văn
Đ1: Tết Nô-en năm ấy Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc
Ñ2: Roài 1 hoâm, raïp xieác thoâng baùo caàn tuyeån dieãn vieân. Va-ri-a xin boá meï cho ghi teân hoïc ngheà.
 Tieát 1: KỸ THUẬT
KHÂU ĐỘT THƯA (T1)
1. Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV vừa hướng dẫn thao tác vừa làm mẫu
Gọi HS nêu lại các bước , so sánh khâu thường và khâu đột thưa
HS làm theo trên giấy kẻ ô li
HS thực hành trên vải
Khâu thường mặt trái phải đều giống nhau
Khâu đột thưa mặt phải giống như khâu thường mặt trái các mũi khâu lấn lên 1/3 mũi khâu 
trước liền nó
 Buổi chiều: 
 Tieát 1: TẬP LÀM VĂN
ÔN : LUYÊN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN .
1.Muïc tieâu : Tieáp tuïc luyeän taäp caùch phaùt trieån caâu chuyeän theo trình töï thôøi gian. 
 Bieát caùch saép xeáp caùc ñoaïn vaên keå chuyeän theo trình töï thôøi gian.
 Coù yù thöùc duøng töø hay, vieát ñuùng ngöõ phaùp vaø chính taû.
2. Chuaån bò:Giaáy khổ to và bút dạ
3. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hướng dẫn học sinh trả lời
-Phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian nghĩa là thế nào ?
Các câu mở đoạn đóng vai trò gì trong việc thể hiên trình tự ấy ?
GV yêu cầu học sinh chọn câu chuyện nào đã học ñeå kể 
GV nhận xét đánh giá 
4. Củng cố - dặn dò
- Hệ thống bài học
- Nhận xét tiết học
HS làm trả lời:
Phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian 
 nghĩa là sự việc nào xảy ra trước thì kể trước, sự việc nào sau thì kể sau
Các câu mở đoạn giúp nối đoạn văn trước với đoạn văn sau bằng các cụm từ chỉ thời gian
HS thực hành kể theo nhóm 4 , lần lược lắng nghe nhận xét bổ sung cho nhau
Tiết 2: TOÁN 
ÔN:TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ .
ÔN : LUYỆN TẬP .
1.Muïc tieâu : Tieáp tuïc cuûng coá veà tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù.
-Giáo dục ý thức học tốt môn học .
2. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Yeâu caàu hs neâu caùch tìm soá lôùn, soá beù
Höôùng daãn hs aùp duïng coâng thöùc ñeå giaûi toaùn
Bài 1: Tìm hai số biết tổng của hai số đó là 120 , hiệu của hai số đó là 20
Gọi HS nêu cách tìm số bé
Bài 2: Trong vườn nhà Nam có 96 cây cam và cây bưởi , trong đó số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 6 cây . Hỏi trong vườn nhà Nam có bao nhiêu cây cam , bao nhiêu cây bưởi ?
Bài 3 : HS lớp 4A xếp thành 4 hàng thì mỗi hàng có 9 em . Biết số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em . Tính số học sinh nam , học sinh nữ của lớp 4A ?
Thu vôû chaám –nhaän xeùt baøi
3. Củng cố - dặn dò 
- Hệ thống bài học
- Nhận xét
Soá lôùn= (Toång + Hieäu) : 2
Soá beù= (Toång – Hieäu): 2
HS tóm tắt và làm bài 
Bài giải :
 Số lớn là:
( 120 + 20) : 2 = 70
 Số bé laø: 
( 120 – 20) : 2 = 50
 Ñaùp soá: Soá lôùn: 70
 Soá beù: 50
 Bài giải:
 Số cây bưởi là :
 (96 - 6) : 2 = 45 ( cây )
 Số cây cam là : 
 45 + 6 = 51 ( cây )
 Đáp số : 45 cây bưởi 
 51 caây cam
 Bài giải:
 Tổng số học sinh lớp 4A là :
 9 x 4 = 36 ( học sinh )
 Số học sinh Nöõ là : 
 (36 + 6 ) : 2 = 21 ( học sinh ) 
 Số học sinh nam là :
 36 – 21 = 15 ( học sinh )
 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010
Tiết 1: TOÁN
 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.
1. Muïc tieâu :
-Phiếu học tập , bảng phụ kẻ sẵn nội dung 
2. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hai đường thẳng như thế nào gọi là hai đường thẳng vuông góc ?
Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo thành 4 góc vuông thì gọi là hai đường thẳng vuông góc
Tiết 2: TẬP LÀM VĂN 
LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN.
1. Muïc tieâu :
- Tranh minh họa bài đọc 
2. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Câu chuyện trong công xưởng xanh là lời thoại trực tiếp hay lời kể ?
Có những cách nào để phát triển câu chuyện
Là lời thoại trực tiếp của các nhân vật với nhau 
Có hai cách để phát triển câu chuyện đó là kể theo trình tự thời gian , không gian 
Tieát 3: ÑÒA LÍ
 HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT CUÛA NGÖÔØI DAÂN ÔÛ TAÂY NGUYEÂN
1)Chuaån bò:Phieáu hoïc taäp cho hs thaûo luaän nhoùm
2)Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc :
Hoûi:
-Haõy neâu nhöõng loaïi caây coâng nghieäp laâu naêm naøo ñöôïc troàng nhieàu ôû Tây Nguyên?
?Tại sao Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp
Hiện nay khó khăn lớn nhất trong việc trồng cây coâng nghieäp ôû Tây Nguyên là gì?Ñeå khaéc phuïc ngöôøi daân ôû nôi ñaây ñaõ laøm gì?
Hsthaûo luaän nhoùm ghi vaøo phieáu
-Caây caø pheâ,cao su ,hoà tieâu.
Vì ôû Taây Nguyeân coù ñaát ñoû ba dan maøu môõ thích hôïp vôùi caùc loaïi caây nhö caø pheâ cao su hoà tieâu
-Thieáu nöôùc töôùi 
Ñaøo gieáng ,ñaép ñaäp ñeå laáy nöôùc.
Buổi chiều: 
 TIẾT 1: TOÁN
ÔN: GÓC NHỌN , GÓC TÙ , GÓC BẸT .
ÔN: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC .
Muïc tieâu: Cuûng coá cho hs nhaän bieát veà goùc tuø goùc nhoïn goùc beït.
 Cuûng coá veà hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc
2)Tieán haønh baøi daïy:
Baøi3:Vôû btt/46;Vieát teân caùc goùc vuoâng,goùc nhoïn goùc tuø goùc beït coù trong hình sau (theo maãu)
Goùc vuoâng ñænh A,caïnh AB,AD
 Baøi2: Vieát caùc töø “lôùn hôn” , “beù hôn”, “baèng”
vaøo choã chaám cho thích hôïp: 
Baøi 3:Cho hình chöõ nhaät ABCD .Haõy neâu teân caùc caëp caïnh vuoâng goùc vôùi nhau coù trong hình ño.ù
Baøi 4:Goïi 1-2 em leân baûng veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc
Thu vôû chaám –nhaän xeùt
3) Cuûng coá –Daën doø :Heä thoáng noäi dung baøi
1 Hs leân baûng laøm –lôùp laøm baøi vaøo vôû
-Goùc vuoâng ñænh D;caïnh DA,DC
-Goùc tuø ñænh B;caïnh BA,BC
-Goùc nhoïn ñænh C caïnh CB,CD
 2hs leân baûng laøm lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp
Goùc nhoïn beù hôn goùc vuoâng
Goùc tuø lôùn hôn goùc vuoâng 
Goùc beït baèng hai goùc vuoâng
 1-2 em ñoïc ñeà baøi –hs laøm baøi vaøo vôû
AB vuoâng goùc vôùi BC
BC vuoâng goùc vôùi CD
C D vuoâng goùc vôùi DA
DA vuoâng goùc vôùi AB
Hs trung bình ,hs yeáu leân veõ.-lôùp laømvaøo vôû .
Lôùp nhaän xeùt
 Tiết 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
 ÔN : DẤU NGOẶC KÉP 
 1) Muïc tieâu :HS nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép 
 - Biết vận dụng những hiểu biết trên để sử dụng trong viết .
 -Có ý thức học tập tốt biết vận dụng vào học tập 
2)Tieán haønh baøi daïy 
 Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò 
Bài tập 1: 
- Y/c hs trao đổi tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn .
 GV nhận xét chung 
Bài tập 2:Em ñaët daáu ngoaëc keùp vaøo choã naøo trong caùc caâu sau?
 + Cô giáo bảo em : Con hãy cố gắng học nhé .
 + Bạn Minh là một cây toán của lớp em 
Baøi 3)Em haõy neâu taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp:
Thu vở chấm -nhận xét -bổ sung
3) Cũng cố - Dặn dò
- Hệ thống nội dung bài 
- Hs làm bài vào vở bài tập 
 + “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?” 
 + “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ .em quét nhà ,. Em giặt khăn mùi soa.” 
Hs laøm baøi vaøo vôû
 + Cô giáo bảo em :“Con hãy cố gắng học nhé” . + Bạn Minh là một “cây ”toán của lớp em 
-Daáu ngoaëc keùp thöôøng ñöôïc duøng ñeå daãn lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät hoaëc cuûa ngöôøi naøo ñoù.
-Neáu lôøi noùi tröïc tieáp laø moät caâu troïn veïn hay moät ñoaïn vaên thì tröôùc daáu ngoaëc keùp ta thöôøng phaûi theâm daáu hai chaám.
Daáu ngoaëc keùp coøn ñöôïc duøng ñeå ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ ñöôïc duøng vôùi yù nghóa ñaëc bieät. 	
Tieát 3:SINH HOAÏT LÔÙP: Ñaùnh giaù tình hình hoïc taäp trong tuaàn 8 
– Trieån khai keá hoaïch tuaàn 9

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_khoi_4_tuan_6_nam_hoc_2010_2011_truong_th_phu_loc.doc