Giáo án Lớp 4 - Tuần 24 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hương

Giáo án Lớp 4 - Tuần 24 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hương

I. Yêu cầu :

HS đọc to rõ ràng trôi chảy bài QUẢ TIM KHỈ .

HS làm tốt các bài tập trong SGK.

Rèn kỹ năng đọc cho HS.

II. Chuẩn bị :

Phiếu học tập - Bảng phụ.

III. Lên lớp :

1. Bài cũ : KT sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới : Gt + ghi đề .

Hoạt động 1: Rèn đọc .

GV đọc mẫu - HS nghe.

HS đọc nối tiếp câu . Nhận xét .

HS đọc nối tiếp đoạn - Nhận xét .

HS luyện đọc đoạn trong nhóm .

Đại diện các nhóm thi đọc.

HS đọc cả bài .HS và GV nhận xét .

Hoạt động 2 : Làm bài tập .

GV : ? Khỉ đối xử với cá sấu ntn?

HS :Thấy cá sấu vì không có bạn, Khỉ mời cá sấu kết bạn.Từ đó ngày nào Khỉ cũng hái quả cho cá sấu .

GV : cá sấu định lừa bạn ntn ?

HS : cá sấu định mời khỉ đến nhà chơi .

GV : ? khỉ nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?

HS : Khỉ giả vờ sẵn sàng giúp cá sấu

GV : ? câu nói nào của khỉ làm cá sấu tin khỉ .

HS : Chuyện quan trọng này mà bạn chẳng bảo trước .

GV:? Tại sao cá Sấu lại tẽn tò lủi mất

HS: Cá Sấu đã bị lộ bộ mặy giả dối bội bạc

GV:? Hãy tìm những từ nói lên tính nết của Khỉ và cá Sấu

HS: Khỉ: tốt bụng, thật thà, thông minh

 Cá Sấu: giả dối, bộ bạc, độc ác.

3. Củng cố dăn dò : GV nhận xét .

 

doc 22 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 13/01/2022 Lượt xem 477Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 24 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÕ ho¹ch bµi d¹y líp 2 –TuÇn 24 – N¨m häc 2010-2011- GV: NguyÔn ThÞ H­¬ng
TuÇn 24: 
Buæi chiÒu líp 2B	
Thöù hai ngaøy 14 thaùng 2 naêm 2011
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU: - Biết cách tìm thừa số x trong các bài tập dạng: X x a = b; a x x = b
- Biết tìm một thừa số chưa biết.
- Biết giải bài toán có một phép tính chia (trong bảng chia 3).
- Bài tập cần làm: bài 1, 3, 4.
II CHUẨN BỊ : Sgk, baûng phuï.baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNGDAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh
2. Baøi cuõ Tìm moät thöøa soá cuûa pheùp nhaân.
- Gv neâu baøi taäp : X 3 = 15
 3 X = 21
3. Baøi môùi 
Baøi 1:
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tìm moät thöøa soá chöa bieát.
Yeâu caàu HS thöïc hieän vaø trình baøy vaøo baûng con baøi:
X x 2 	= 4 
2 X = 12
 3 X = 27
Baøi 3: Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
Thöøa soá
2
2
2
3
3
Thöøa soá
6
3
2
5
Tích
12
6
15
Hs thi ñua theo nhoùm
Gv nhaän xeùt 
Baøi 4: Baøi toaùn
Gv toùm taét baøi toùan vaø höôùng daãn Hs caùch giaûi.
4 Cuûng coá 
5 Daën doø Chuaån bò:baûng chia 4
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
 - Haùt
Hoïc sinh laøm baøi treân baûng con.
Moät vaøi hoïc sinh leân baûng laøm.
Hoïc sinh neâu caùch tìm thöøa soá chöa bieát.
Hs laøm baøi vaøo baûng con, hai em leân baûng laøm.
X 2 = 4
 X = 4 : 2 
 X = 2
Hai ñoäi leân baûmg ñieøn soá. 
Hs nhaän xeùt
Hoc sinh ñoïc laïi bài.
 Baøi giaûi
Soá kiloâgam trong moãi tuùi laø:
 12 : 3 = 4 (kg)
	 Ñaùp soá : 4 kg gaïo
 - Nhaän xeùt tieát hoïc
---------------------------------------------------------------
Làm bài tập Tiếng Việt :
Rèn đọc – Làm bài tập - QỦA TIM KHỈ .
Yêu cầu : 
HS đọc to rõ ràng trôi chảy bài QUẢ TIM KHỈ .
HS làm tốt các bài tập trong SGK.
Rèn kỹ năng đọc cho HS.
Chuẩn bị :
Phiếu học tập - Bảng phụ.
Lên lớp :
Bài cũ : KT sự chuẩn bị của HS.
Bài mới : Gt + ghi đề .
Hoạt động 1: Rèn đọc .
GV đọc mẫu - HS nghe.
HS đọc nối tiếp câu . Nhận xét .
HS đọc nối tiếp đoạn - Nhận xét .
HS luyện đọc đoạn trong nhóm .
Đại diện các nhóm thi đọc.
HS đọc cả bài .HS và GV nhận xét .
Hoạt động 2 : Làm bài tập .
GV : ? Khỉ đối xử với cá sấu ntn?
HS :Thấy cá sấu vì không có bạn, Khỉ mời cá sấu kết bạn.Từ đó ngày nào Khỉ cũng hái quả cho cá sấu .
GV : cá sấu định lừa bạn ntn ?
HS : cá sấu định mời khỉ đến nhà chơi .
GV : ? khỉ nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?
HS : Khỉ giả vờ sẵn sàng giúp cá sấu 
GV : ? câu nói nào của khỉ làm cá sấu tin khỉ .
HS : Chuyện quan trọng này mà bạn chẳng bảo trước .
GV:? Tại sao cá Sấu lại tẽn tò lủi mất
HS: Cá Sấu đã bị lộ bộ mặy giả dối bội bạc
GV:? Hãy tìm những từ nói lên tính nết của Khỉ và cá Sấu
HS: Khỉ: tốt bụng, thật thà, thông minh
 Cá Sấu: giả dối, bộ bạc, độc ác.
3. Củng cố dăn dò : GV nhận xét .
------------------------------------------------------------------------
Tù häc
Hoµn thµnh bµi tËp trong ngµy
 I.Môc tiªu:
 - Gióp hs cñng cèvµ hÖ thèng l¹i k/t ®· häc trong ngµy.
 - Hoµn thµnh BT cã liªn quan ®Õn k.t ®· häc trong ngµy.
 - Hs tù gi¸c, tÝch cùc häc tËp.
 II.§å dïng d¹y häc:
 -Vë BT
 III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng 1:HÖ thèng k/t ®· häc:
 - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i k/t ®· häc vµ kh¾c s©u k/t ®ã.
 Ho¹t ®«ng2:Hoµn thµnh bµi tËp
 - Gv h/d hs lµm bµi tËp To¸n vµ BT Tv
 - Gv gióp hs chËm.
 Ho¹t ®éng 3:Cñng cè dÆn dß:
 - GVNX tiÕt häc.
 - ChuÈn bÞ bµi ngµy mai .
----------------------------------------------------------------
Buæi s¸ng líp 2B
Thöù ba ngaøy 15 thaùng 2 naêm 2011
TAÄP ÑOÏC
VOI NHAØ
I. MUÏC TIEÂU: - Biết ngắt nghỉ đúng chỗ, đọc rõ lời nhân vật trong bài .
- Hiểu nội dung: Voi rừng được nuôi dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho con người.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK
-Ham thích moân hoïc.
II. CHUẨN BỊ:Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc trong SGK (phoùng to, neáu coù theå). Baûng ghi saün töø, caâu caàn luyeän ñoïc. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ :Quûa tim Khæ
- Gv kieåm tra Hs ñoïc theo phaân vai truyeän Quaû tim khæ, sau ñoù traû lôøi caâu hoûi : Caâu chuyeän muoán noùi vôùi em ñieàu gì ?
3. Baøi môùi 
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc 
a) Ñoïc maãu 
-GV ñoïc maãu toaøn baøi moät löôït.
b) Luyeän ñoïc caâu
Yc hs tieáp noái ñoïc baøi theo caâu
GV theo doõi chænh söûa
c) Luyeän ñoïc ñoaïn
-GV höôùng daãn hs ñoïc ñoaïn
-Höôùng daãn HS chia baøi taäp ñoïc thaønh 3 ñoaïn: 
+ Ñoaïn 1: Gaàn toái  chòu reùt qua ñeâm.
+ Ñoaïn 2: Gaàn saùng  Phaûi baén thoâi.
+ Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi.
-Höôùng daãn HS ngaét gioïng caâu:
- d) Ñoïc caû baøi
- Chia nhoùm HS, moãi nhoùm coù 4 HS vaø yeâu caàu ñoïc baøi trong nhoùm. Theo doõi HS ñoïc baøi theo nhoùm.
e) Thi ñoïc
Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc caù nhaân vaø ñoïc ñoàng thanh.
Tuyeân döông caùc nhoùm ñoïc baøi toát.
g) Ñoïc ñoàng thanh
 Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi 
- Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi.
- Vì sao nhöõng ngöôøi treân xe phaûi nguû ñeâm trong röøng?
- Tìm caâu vaên cho thaáy caùc chieán só coá gaéng maø chieác xe vaãn khoâng di chuyeån?
- Chuyeän gì ñaõ xaûy ra khi trôøi gaàn saùng?
- Vì sao moïi ngöôøi raát sôï voi?
- Moïi ngöôøi lo laéng ntn khi thaáy con voi ñeán gaàn xe?
- Con voi ñaõ giuùp hoï theá naøo?
- Vì sao taùc giaû laïi vieát: Thaät may cho chuùng toâi ñaõ gaëp ñöôïc voi nhaø?
4. Cuûng coá Cho caû lôùp haùt baøi Chuù voi con ôû Baûn Ñoân. (Nhaïc vaø lôøi cuûa Phaïm Tuyeân).
5. Daën doø: Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi 
Chuaån bò baøi sau: Sôn Tinh, Thuyû Tinh.
-Nhaän xeùt tieát hoïc
-Haùt
-3 HS ñoïc toaøn baøi vaø laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV.
-HS noái tieáp nhau ñoïc. Moãi HS chæ ñoïc moät caâu trong baøi, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøis]
- HS noái tieáp nhau ñoïc baøi. Moãi HS ñoïc moät ñoaïn.
-Laàn löôït töøng HS ñoïc baøi trong nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong cuøng moät nhoùm nghe vaø chænh söûa loãi cho nhau.
-Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän thi ñoïc caù nhaân hoaëc moät em baát kì ñoïc theo yeâu caàu cuûa GV, sau ñoù thi ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 2.
-Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 1, 2.
-Vì möa röøng aäp xuoáng, chieác xe bò luùn xuoáng vuõng laày.
-Töù ruù ga maáy laàn nhöng xe khoâng nhuùc nhích.
-Moät con voi giaø löõng thöõng xuaát hieän.
-Vì voi khoeû maïnh vaø raát hung döõ.
-Neùp vaøo luøm caây, ñònh baén voi vì nghó noù seõ ñaäp naùt xe.
-Noù quaëp chaët voøi vaøo ñaàu xe, co mình loâi maïnh chieác xe qua vuõng laày.
- Vì con voi naøy raát gaàn guõi vôùi ngöôøi, bieát giuùp ngöôøi qua côn hoaïn naïn.
- HS voã tay haùt baøi Chuù voi con ôû Baûn Ñoân.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc
----------------------------------------------------------------
MÓ THUAÄT
VTM:VEÕ CON VAÄT
GV Chuyeân traùch daïy .
TOAÙN
BAÛNG CHIA 4
I. MUÏC TIEÂU - Lập được bảng chia 4.
- Nhớ được bảng chia 4.
- Biết giải bài toán có một phép tính chia, thuộc bảng chia 4.
- Bài tập cần làm: bài 1, 2 .
II. CHUẨN BỊ: Chuaån bò caùc taám bìa, moãi taám coù 4 chaám troøn.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ : Luyeän taäp.
Söûa baøi 4:
Soá kiloâgam trong moãi tuùi laø:
12 : 3 = 4 (kg)
 	Ñaùp soá : 4 kg gaïo
GV nhaän xeùt 
3. Baøi môùi: 
Hoaït ñoäng 1: Giuùp HS laäp baûng chia 4.
a) OÂn taäp pheùp nhaân 4.
-Gaén leân baûng 3 taám bìa, moãi taám bìa coù 4 chaám troøn (nhö SGK)
-Moãi taám bìa coù 4 chaám troøn. Hoûi 3 taám bìa coù taát caû bao nhieâu chaám troøn?
b) Giôùi thieäu pheùp chia 4.
-Treân caùc taám bìa coù taát caû 12 chaám troøn, moãi taám coù 3 chaám troøn. Hoûi coù maáy taám bìa?
-Nhaän xeùt: Töø pheùp nhaân 4 laø 4 x 3 = 12 ta coù pheùp chia 4 laø 12 : 4 = 3
c) Laäp baûng chia 4
-GV cho HS thaønh laäp baûng chia 4 (nhö baøi hoïc 104)
-Töø keát quaû cuûa pheùp nhaân tìm ñöôïc pheùp chia töông öùng.
Ví duï:	Töø 4 x 1 = 4 coù
 	4 : 4 = 1
	Töø 4 x 2 = 8 coù 
 	 8 : 4 = 2
-Toå chöùc cho HS ñoïc vaø HTL baûng chia 4.
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi 1: HS tính nhaåm (theo töøng coät)
Baøi 2: 
HS choïn pheùp tính vaø tính: 32 : 4 = 8
Trình baøy:
Baøi giaûi:
Soá hoïc sinh trong moãi haøng laø:
32 : 4 = 8 (hoïc sinh)
	Ñaùp soá: 8 hoïc sinh
Baøi 3: ND ÑC
4 Cuûng coá Yeâu caàu HS ñoïc baûng chia 4do
5 Daën doø Chuaån bò: Moät phaàn tö.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
HS thöïc hieän.
 Baïn nhaän xeùt.
HS quan saùt
HS traû lôøi vaø vieát pheùp nhaân: 
 Coù 12 chaám troøn.
 4 x 3 = 12.
HS traû lôøi :	Coù 3 taám bìa.
 12 : 4 = 3.
HS thaønh laäp baûng chia 4
4 : 4 = 1 24 : 4 = 6
 8 : 4 = 2 28 : 4 = 7
 12 : 4 = 3 32 : 4 = 8
 16 : 4 = 4 36 : 4 = 9
 20 : 4 = 5 40 : 4 = 10
- HS ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng baûng chia 4.
HS tính nhaåm. Laøm baøi. Söûa baøi.
HS choïn pheùp tính vaø tính
2 HS leân baûng laøm baøi.
HS söûa baøi. 
Vaøi HS ñoïc baûng chia 4.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
----------------------------------------------------------------
KEÅ CHUYEÄN
QUAÛ TIM KHÆ
I. MUÏC TIEÂU - Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện “Quả tim Khỉ”.
- HS K-G biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2)
II. CHUẨN BỊ: Tranh. Muõ hoaù trang ñeå ñoùng vai Caù Saáu, Khæ.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ : Baùc só Soùi.
-Goïi 3 HS leân baûng keå theo vai caâu chuyeän Baùc só Soùi (vai ngöôøi daãn chuyeän, vai Soùi, vai Ngöïa).
Nhaän xeùt cho ñieåm töøng HS.
3. Baøi môùi - Giôùi thieäu: Quaû tim Khæ. 
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn keå töøng ñoaïn truyeän 
Böôùc 1: Keå trong nhoùm.
-GV yeâu caàu HS chia nhoùm, döïa vaøo tranh minh hoaï vaø gôïi yù cuûa GV ñeå keå cho caùc baïn trong nhoùm cuøng nghe.
Böôùc 2: Keå tröôùc lôùp.
-Yeâu caàu caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy tröôùc lôùp.
-Yeâu caàu caùc nhoùm coù cuøng noäi dung nhaän xeùt.
-Chuù yù: Khi HS keå GV coù theå ñaët caâu hoûi gôïi yù neáu HS coøn luùng tuùng.
Hoaït ñoäng 2: Phaân vai döïng laïi caâu chuyeän
-Yeâu caàu HS khá, giỏi keå theo vai.
-Yeâu caàu HS nhaän xeùt baïn keå.
-Chuù yù: Caøng nhieàu HS ñöôïc keå caøng toát. 
4. Cuûng coá : Qua caâu chuyeän con ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì?
 5.Daën doø: Chuaån bò baøi sau: Sôn Tinh, Thuyû Tinh.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Haùt
- 3 HS keå tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.
 - HS nhaéc laïi
- Chia nhoùm, moãi nhoùm 4 HS. Moãi HS keå veà 1 böùc tranh. Khi 1 HS keå th ... ---------------
Buæi chiÒu líp 2A
THUÛ COÂNG
OÂN TAÄP CHỦ ĐỀ PHOÁI HÔÏP GAÁP, CAÉT, DAÙN (TT)
I. MUÏC TIEÂU : - Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học.
- Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất một sản phẩm đã học. 
- Với hs khéo tay: + Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất hai sản phẩm đã học . 
+ Có thể gấp, cắt dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
 NX 3, NX 4, NX5: TTCC Soá HS coøn nôï
II. CHUẨN BỊ: Vaät maãu, giaáy, keùo, hoà daùn. giaáy, keùo, hoà daùn.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ: Kieåm tra ñoà duøng cuûa HS
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1 :
* OÂn taäp gaáp caét daùn hình troøn, bieån baùo giao thoâng
Yeâu caàu Hs neâu laïi qui trình.
Cho Hs quan saùt vaät maãu.
Hoaït ñoäng 2 :
- Yeâu caàu caùc nhoùm thöïc haønh vaø trình baøy saûn phaåm.
Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù.
Hoaït ñoäng 3 :
- OÂn taäp baøi caét, gaáp, trang trí thieáp chuùc möøng
- OÂn taäp gaáp, caét, daùn phong bì.
Yeâu caàu Hs neâu laïi qui trình.
Cho Hs quan saùt vaät maãu.
Hoaït ñoäng 4 :
- Yeâu caàu caùc nhoùm thöïc haønh vaø trình baøy saûn phaåm.
 - Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù
4.Cuûng coá : Gv cuøng Hs heä thoâùng baøi.
5.Daën doø: Veà nhaø cbò baøi
Nxeùt tieát hoïc
- HS mang duïng cuï ra ñeå kieåm tra
- Hs theo doõi vaø neâu laïi qui trình laøm. Hs nhaän xeùt boå sung.
- Caùc nhoùm thöïc haønh. Trình baøy saûn phaåm vaø nhaän xeùt laãn nhau.
- Hs theo doõi vaø neâu laïi qui trình laøm. Hs nhaän xeùt boå sung.
- Caùc nhoùm thöïc haønh. Trình baøy saûn phaåm vaø nhaän xeùt laãn nhau
- HS nghe.
- Nxeùt tieát hoïc
----------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP .
Yêu cầu : 
HS nhận biết về khái niệm ¼ .
Vận dụng để HS làm nhanh đúng.
HS hiểu và vận dụng tốt .
Chuẩn bị :
Các mảnh giấy hoặc bìa HV- HT – Htam giác đều .
Lên lớp :
Bài cũ : Kiểm tra bảng chia 4.
Bài mới : GT + Ghi đề .
Thực hành : 
Bài 1: HS nêu yêu cầu:
HS tính nhẩm và nêu kết quả.
VD : 8 : 4 = 2
 36 : 4 = 9
Đổi bài kiểm tra.
Bài 2: HS đọc yêu cầu : 
HS thực hiện 1 phép nhân , 2 phép chia.
VD : 4 x 3 = 12 
 12 : 3 = 4
 12 : 4 = 4
Bài 3 : HS đọc đề - GV tóm tắt. HS giải vào vở .
Bài giải:
Số học sinh trong mỗi tổ là :
40 : 4 = 10 ( học sinh )
Đáp số : 10 học sinh.
Bài 4 : Tương tự :
Bài 5 : HS quan sát hình vẽ để nhận biết .
Hình ở phần a có ¼ số con hươu được khoanh tròn .
GV chấm , chũa bài.
3. Củng cố dặn dò : GV nhận xét
Làm bài tập Tiếng Việt :
ÔN MỘT SỐ BÀI VĂN ĐÃ HỌC .
Yêu cầu :
HS viết đoạn văn ngắn về loài chim, v ề bi ển, về mùa hè.
HS biết dùng từ ngữ thích hợp tả loài chim, về biển, về mùa hè.
HS biết tình cảm của mình đối với loài chim, về biển, về mùa hè.
Chuẩn bị : 
Đoạn văn về loài chim, về mùa hè, về biển 
Bảng phụ .
Lên lớp :
Bài cũ : KT sự chuẩn bị cẩu HS.
Bài mới : GT + Ghi đề .
GV nêu yêu cầu :
HS đọc câu hỏi ở bảng .
Câu 1 : Giới thiệu loài chim mình định tả?
Câu 2 : Hình dáng bên ngoài : Đầu , mình, chân, cánh , cổ, đuôi Tả nét nổi bật
Câu 3 : Hoạt động của loài chim.
Câu 4: Tình cảm của em đối với loài chim.
HS trả lời câu hỏi - nhận xét .
HS làm vào vở - GV chấm - nhận xét .
Hè năm nay, Em được về quê thăm ông bà , em đi thăm cánh đồng lúa quê ngoại. Bầy chim cu gáy đang ăn lúa. Chân nó nhỏ như que tăm. đầu nó tròn, mắt nó đen như hạt cườm trông rất đẹp.
Em đứng ngắm nó không chớp mắt.
Tương tự HS tự tả về biển, về mùa hè.
3. Củng cố dặn dò : GV nhận xét .
----------------------------------------------------------------
Buæi s¸ng líp 2a
Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 2 naêm 2011
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU - Thuộc bảng chia 4.
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 4) .
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau.
- Bài tập cần làm: bài 1,2,3,5.
II. CHUẨN BỊ:Tranh, baûng phuï.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ : Moät phaàn tö.
- Söûa baøi 3: HS quan saùt tranh veõ roài traû lôøi:
-Hình ôû phaàn a coù moät phaàn maáy soá con thoû ñöôïc khoanh vaøo?
-GV nhaän xeùt 
3. Baøi môùi 
Baøi 1: HS tính nhaåm. 
GV theo doõi nhaän xeùt
Baøi 2:Tính nhaåm
- Laàn löôït thöïc hieän tính theo töøng coät:
-GV theo doõi nhaän xeùt
Baøi 3:
- Yeâu caàu HS laøm nhoùm
Trình baøy:
Baøi giaûi
Soá hoïc sinh trong moãi toå laø:
40 : 4 = 10 (hoïc sinh)
	Ñaùp soá : 10 hoïc sinh.
- GV nhaän xeùt 
Baøi 4 : ND ÑC
Baøi 5: HS quan saùt tranh veõ roài traû lôøi:
Hình ôû phaàn a coù moät phaàn maáy soá con
höôu ñöôïc khoanh vaøo.
4. Cuûng coá Y/c HS ñoïc baûng chia 4
5.Daën doø Chuaån bò: Baûng chia 5.
 Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
-HS quan saùt tranh veõ roài traû lôøi:
-Hình ôû phaàn a coù 1/4 soá con thoû ñöôïc khoanh vaøo. 
- HS nxeùt 
-HS nhaéc laïi töïa
HS tính nhaåm.
HS thöïc hieän baøi Toaùn.
HS söûa baøi.
Thöïc hieän moät pheùp nhaân vaø hai pheùp chia trong moät coät.
-HS laàn löôït thöïc hieän tính theo töøng coät
-HS söûa baøi.
- HS ñoïc ñeà baøi
-2 HS leân baûng thöïc hieän, HS döôùi lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
-HS söûa baøi.
-HS quan saùt tranh veõ roài traû lôøi theo caâu hoûi:	
-Hình ôû phaàn a coù 1/4 soá con höôu ñöôïc khoanh vaøo.
-HS ñoïc baûng chia 4
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
AÂM NHAÏC
OÂN BAØI :CHUÙ CHIM NHOÛ DEÃ THÖÔNG
GV: Chuyeân traùch daïy
-----------------------------------------------------------------
TAÄP VIEÁT
CHÖÕ HOA: U – Ö.
I. MUÏC TIEÂU: - Viết đúng chữ hoa U, Ư (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng; Ươm (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); “Ươm cây gây rừng” (3 lần).
-Goùp phaàn reøn luyeän tính caån thaän
II. CHUẨN BỊ: Chöõ maãu U - Ö . Baûng phuï vieát chöõ côõ nhoû.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ : Kieåm tra vôû vieát.
Yeâu caàu vieát: T 
Haõy nhaéc laïi caâu öùng duïng.
GV nhaän xeùt, cho ñieåm.
3. Baøi môùi 
 Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa 
Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.
* Gaén maãu chöõ U
- Chöõ U cao maáy li? 
- Goàm maáy ñöôøng keû ngang?
- Vieát bôûi maáy neùt?
- GV chæ vaøo chöõ U vaø mieâu taû: 
+ Goàm 2 neùt laø neùt moùc hai ñaàu( traùi- phaûi) vaø neùt moùc ngöôïc phaûi.
- GV höôùng daãn caùch vieát: 
- GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát.
* HS vieát baûng con.
-GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït.
-GV nhaän xeùt uoán naén.
* Gaén maãu chöõ Ö
+ Nhö chöõ U, theâm moät daáu raâu treân ñaàu neùt .
- GV höôùng daãn caùch vieát: 
- GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát 
* HS vieát baûng con.
-GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït.
-GV nhaän xeùt uoán naén.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng.
* Treo baûng phuï
Giôùi thieäu caâu.
- Quan saùt vaø nhaän xeùt:
+ Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi.
* HS vieát baûng con
* Vieát: : Öôm 
- GV nhaän xeùt vaø uoán naén.
 Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû
* Vôû taäp vieát:
-GV neâu yeâu caàu vieát.
-GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm.
-Chaám, chöõa baøi.
-GV nhaän xeùt chung.
4. Cuûng coá GV cho 2 daõy thi ñua vieát chöõ ñeïp.
 5.Daën doø Chuaån bò: Chöõ hoa V.
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 - Haùt
 - HS vieát baûng con.
 - HS neâu caâu öùng duïng.
 - 3 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
- HS quan saùt
- 5 li
- 6 ñöôøng keû ngang.
- 2 neùt
- HS quan saùt
- HS quan saùt.
- HS quan saùt
- HS taäp vieát treân baûng con
- HS ñoïc caâu
- HS quan saùt
- HS vieát baûng con
- Vôû Taäp vieát
- HS vieát vôû
- Moãi ñoäi 3 HS thi ñua vieát chöõ ñeïp treân baûng lôùp.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
--------------------------------------------------------------- 
TÖÏ NHIEÂN - XAÕ HOÄI
CAÂY SOÁNG ÔÛ ÑAÂU?
I. MUÏC TIEÂU: - Biết được cây cối có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước.
- Nêu được ví dụ cây sống trên mặt đất, trên núi cao, trên cây khác (tầm gửi), dưới nước.
* GDBVMT (Liên hệ) : GD HS có ý thức bảo vệ cây cối.
 NX 5 (CC 1, 2, 3) TTCC: Toå 1,2
II. CHUẨN BỊ: Aûnh minh hoïa trong SGK trang 50, 51. Buùt daï baûng, giaáy A3, phaán maøu. Moät soá tranh, aûnh veà caây coái (HS chuaån bò tröôùc ôû nhaø).
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ : OÂn taäp.
-GV ñöa ra caùc caâu hoûi ñeå hs traû lôøi
GV nhaän xeùt 
3. Baøi môùi Giôùi thieäu: GVgt, ghi töïa
Hoaït ñoäng 1: Làm việc với SGK.
* HS nhận ra cây cối có thể sống được ở khắp nơi : trên cạn, dưới nước.
Baèng kinh nghieäm, kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc cuûa baûn thaân vaø baèng söï quan saùt moâi tröôøng xung quanh, haõy keå veà moät loaïi caây maø em bieát theo caùc noäi dung sau:
Teân caây.
Caây ñöôïc troàng ôû ñaâu?
-Yeâu caàu: Thaûo luaän nhoùm, chæ vaø noùi teân caây, nôi caây ñöôïc troàng.
+ Hình 1
+ Hình 2:
+ Hình 3:
+ Hình 4:
-Yeâu caàu caùc nhoùm HS trình baøy
-Vaäy cho coâ bieát, caây coù theå troàng ñöôïc ôû nhöõng ñaâu?
Hoaït ñoäng 3: Thi noùi veà loaïi caây
Yeâu caàu: Moãi nhoùm ñaõ chuaån bò saün moät böùc tranh, aûnh veà moät loaïi caây. 
Giôùi thieäu teân caây.
Nôi soáng cuûa loaøi caây ñoù.
Moâ taû qua cho caùc baïn veà ñaëc ñieåm cuûa loaïi caây ñoù.
- GV nghe, nhaän xeùt, boå sung yù kieán cuûa HS.
4. Cuûng coá : Liên hệ GDBVMT.
5 Daën doø: Chuaån bò: Ích lôïi cuûa vieäc chaêm soùc caây.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùl[
-HS traû lôøi.
-Baïn nhaän xeùt 
-HS thaûo luaän caëp ñoâi ñeå thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV.
Ví duï:
-Caây mít. Ñöôïc troàng ôû ngoaøi vöôøn, treân caïn.
-Caùc nhoùm HS thaûo luaän, ñöa ra keát quaû.
+ Ñaây laø caây thoâng, ñöôïc troàng ôû trong röøng, treân caïn. Reã caây ñaâm saâu döôùi maët ñaát.
+ Ñaây laø caây hoa suùng, ñöôïc troàng treân maët hoà, döôùi nöôùc. Reã caây saâu döôùi nöôùc.
+ Ñaây laø caây phong lan, soáng baùm ôû thaân caây khaùc. Reã caây vöôn ra ngoaøi khoâng khí.
+ Ñaây laø caây döøa ñöôïc troàng treân caïn. Reã caây aên saâu döôùi ñaát.
Caùc nhoùm HS trình baøy.
+ Caây coù theå ñöôïc troàng ôû treân caïn, döôùi nöôùc vaø treân khoâng.
-Caùc nhoùm leân trình baøy.
HS döôùi lôùp nhaän xeùt, boå sung.
Treân caïn, döôùi nöôùc, treân khoâng.
Trong röøng, trong saân tröôøng, trong coâng vieân, 
HS töï lieân heä baûn thaân:
+ Töôùi caây.
+ Baét saâu, vaët laù hoûng cho caây, 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
---------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 2 tuan 24 CKTKN.doc