Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 4

Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 4

A. Kiểm tra đọc:

I. Đọc thành tiếng: Chon 1 trong 5 bài sau:

1. hơn 1000 ngày vòng quanh trái đất.

2. Ăng-co-vát.

3. Con chuồn chuồn nước.

4. Vương quốc vắng nụ cười.

5. Đường đi Sa Pa.

Hs đọc 1 hoặc 2 đoạn, trả lời câu hỏi trong đoạn đọc.

 

doc 3 trang Người đăng haiphuong68 Lượt xem 700Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoï teân :	 	ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁÙI NAÊM; NAÊM HOÏC 2009 -2010 
Lôùp : 	 Moân: Tiếng Việt ; Lôùp 4
Thôøi gian : 
Ñieåm
Chöõ kí giaùm khaûo
A. Kiểm tra đọc:
I. Đọc thành tiếng: Chon 1 trong 5 bài sau:
1. hơn 1000 ngày vòng quanh trái đất.
2. Ăng-co-vát.
3. Con chuồn chuồn nước.
4. Vương quốc vắng nụ cười.
5. Đường đi Sa Pa.
Hs đọc 1 hoặc 2 đoạn, trả lời câu hỏi trong đoạn đọc.
l Ñoïc thaàm : Hoïc sinh ñoïc thaàm baøi vaên sau ñaây töø 5 ñeáùn 10 phuùt sau ñoù aøm caùc baøi taäp beân döôùi.
CON SÔN DÖÔNG
Soâng Nha Trang sau muøa möa luït thaùng möôøi, nöôùc laïi trong xanh eâm ñeàm troâi giöõa Hoøn Thôm vaø laøng queâ rôïp boùng luyõõ tre, haøng döøa, vöôøn caây aên traùi, roän raõ tieáng chim goïi bình minh. Ngaøy chuû nhaät, nghæ hoïc, Troïng Nghóa cuøng em gaùi Minh Ñöùc, xin pheùp ba meï bôi ghe men theo bôø soâng caâu caù luoái, caù ñoû mang. Sau khi theo nöôùc luït ñi sinh ñeû, treân ñöôøng veà nguoàn, caù ñoùi neân aên moài döõ laém. Hai anh em vöøa coät ghe döôùi luøm tre, choã nöôùc saâu vaø eâm. Minh Ñöùc boång thaûng thoát:
- Anh Nghóa, con ngheù bò troùi!
- Con sôn döông em aï. Loâng noù maøu xaùm ñen, chaân nhoû, ñuoâi ngaén, môùi nhuù söøng. Trôøi ôi! Maáy oâng bôïm nhaäu ñònh laøm thòt noù. Em thaáy khoâng? Hoï ñang maøi dao, chaát rôm sau quaùn kia kìa!
- Noù cheát ö? Toäi nghieäp noù quaù!
- Em môû saün daây, níu ghe saùt bôø. Anh boø leân cöùu noù.
- Hoï ñaùnh cheát anh ôi! Nhöõng ngöôøi say xæn hung laém!
- Duø sao, cuõng khoâng ñeå cho hoï gieát noù.
Ñaâm ghe vaøo saâu trong hoùi Baø Kyø, hai anh em hì haïch khieâng con sôn döông leân bôø, duøng raêng caén daây môû troùi. Con Sôn Döông luùc laéc ñuoâi, nhaéc thöû chaân, ngöôùc ñoâi maét ñen to nhìn Nghóa, Ñöùc nhö muoán caûm ôn.
 	Huyønh Vieät Haûi
B/ Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc, em haõy khoanh troøn chöõ caùi tröôùc nhöõng yù traû lôøi ñuùng cho töøng caâu hoûi döôùi ñaây:
1/ Ñieàn nhöõng chi tieát taû caûnh ñeïp Soâng Nha Trang sau muøa möa luït thaùng möôøi vaøo nhöõng doøng döôùi ñaây?
2/ Con Sôn döông trong baøi vaên treân coù nhöõng ñaëc ñieåm gì :
a. Loâng noù maøu xaùm ñen, chaân nhoû, ñuoâi daøi, khoâng coù söøng. 
b. Loâng noù maøu ñen, chaân daøi, ñuoâi ngaén. .
c. Loâng noù maøu xaùm ñen, chaân nhoû, ñuoâi ngaén, môùi nhuù söøng. 
3/ Vieäc cöùu con sôn döông cuûa hai anh em Nghóa, Ñöùc noùi leân ñieàu gì?
a. Hai anh em Nghóa, Ñöùc raát tinh nghòch.
b. Hai anh em Nghóa, Ñöùc gan daï vaø raát thöông yeâu ñoäng vaät.
c. Hai anh em Nghóa, Ñöùc thích phieâu löu, maïo hieåm. 
4/ Haønh ñoäng naøo cuûa con Sôn Döông nhö muoán caûm ôn ngöôøi cöùu mình? 
a. luùc laéc ñuoâi.
b. luùc laéc ñuoâi, nhaéc thöû chaân. 
c. ngöôùc ñoâi maét ñen to nhìn Nghóa, Ñöùc.
5/ Traïng ngöõ trong caâu “Ngaøy chuû nhaät, Troïng Nghóa cuøng em gaùi Minh Ñöùc bôi ghe men theo bôø soâng caâu caù luoái, caù ñoû mang.” Traû lôøi cho caâu hoûi:
a. Vì sao?.
b. Khi naøo?
c. ÔÛ ñaâu?
6/ Caâu “Toäi nghieäp noù quaù!” thuoäc loaïi caâu:
a. Caâu caûm.
b. Caâu keå.
c. Caâu khieán.
7/ Vò ngöõ trong caâu “Hai anh em vöøa coät ghe döôùi luøm tre, choã nöôùc saâu vaø eâm.” laø:
a. Hai anh em.
b. vöøa coät ghe döôùi luøm tre, choã nöôùc saâu vaø eâm.
c. choã nöôùc saâu vaø eâm.
 8/ Đặt câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân và gạch chân trạng ngữ đó.
II. Kiểm tra viết.
Chính tả nghe viết: Con chuồn chuồn nước từ “ Ôi chao  phân vân”
Tập làm văn: Hãy tã một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích.
ĐÁP ÁN:
Nöôùc laïi trong xanh eâm ñeàm troâi giöõa Hoøn Thôm vaø laøng queâ rôïp boùng luyõõ tre, haøng döøa, vöôøn caây aên traùi, roän raõ tieáng chim goïi bình minh
c
b
c
b
a
b

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi L4 tieng viet PHu quoc.doc