Giáo án các môn khối 4 - Tuần dạy 22 năm 2013

Giáo án các môn khối 4 - Tuần dạy 22 năm 2013

Tập đọc

SẦU RIÊNG(TCT 43 )

II. Đồ dùng

-Tranh minh hoạ

-Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc

 

doc 30 trang Người đăng minhanh10 Lượt xem 479Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn khối 4 - Tuần dạy 22 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 22
	Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2013
Tiết 1 Chào cờ
Nhà trường triển khai
__________________________________________________
Tiết 2 Tập đọc 
SAÀU RIEÂNG(TCT 43 )
I .Mục tiêu
-§äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y ; biÕt ®äc mét ®o¹n trong bµi cã nhÊn giäng tõ ng÷ gîi t¶.
-HiÓu ND: T¶ c©y sÇu riªng cã nhiÒu nÐt ®Æc s¾c vÒ hoa , qu¶ vµ nÐt ®éc ®¸o vÒ d¸ng c©y (tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)
II. Đồ dùng 
-Tranh minh hoaï 
-Baûng phuï vieát saün caâu, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc
III. Hoạt động dạy học.
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.Bài cũ 
Bè xuôi sông La
2.Baøi môùi
1.Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn luyeän ñoïc
Chia đoạn
-GV chuù yù khen HS ñoïc ñuùng keát hôïp söûa loãi phaùt aâm sai, ngaét nghæ hôi chöa ñuùng hoaëc gioïng ñoïc khoâng phuø hôïp
-GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn chuù thích caùc töø môùi ôû cuoái baøi ñoïc
2.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi
GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 1
Saàu rieâng laø ñaëc saûn cuûa vuøng naøo?
GV 
Döïa vaøo baøi vaên, mieâu taû nhöõng neùt ñaëc saéc cuûa hoa saàu rieâng, quaû saàu rieâng, daùng caây saàu rieâng? 
GV nhaän xeùt & choát yù 
Quaû:
Daùng caây
GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm toaøn baøi
Tìm nhöõng caâu vaên theå hieän tình caûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi caây saàu rieâng?
GV nhaän xeùt & choát yù 
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm
- Höôùng daãn kó caùch ñoïc 1 ñoaïn vaên
GV treo baûng phuï coù ghi ñoaïn vaên caàn ñoïc dieãn caûm (Saàu rieâng laø loaïi  quyeán ruõ kì laï) 
GV cuøng trao ñoåi, thaûo luaän vôùi HS caùch ñoïc dieãn caûm (ngaét, nghæ, nhaán gioïng)
3.Củng cố 
Qua baøi naøy, em bieát ñöôïc ñieàu gì? 
GV nhaän xeùt 
 HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc baøi, chuaån bò baøi: 
2 em đọc bài và trả lời câu hỏi 2,3
-HS ñoïc toaøn baøi
-Bài chia 2 đoạn
HS neâu: Moãi laàn xuoáng doøng laø moät ñoaïn 
+ Moãi HS ñoïc 1 ñoaïn theo trình töï caùc ñoaïn trong baøi taäp ñoïc
+ HS ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi
 +1, 2 HS ñoïc laïi toaøn baøi
HS ñoïc thaàm ñoaïn 1
-Saàu rieâng laø ñaëc saûn cuûa mieàn Nam
HS ñoïc thaàm toaøn baøi
Hoa: troå vaøo cuoái naêm; thôm ngaùt nhö höông cau, höông böôûi; ñaäu thaønh töøng chuøm, maøu traéng ngaø; caùnh hoa nhoû nhö vaûy caù, hao hao gioáng caùnh sen con, laùc ñaùc vaøi nhuî li ti giöõa nhöõng caùnh hoa.
luûng laúng döôùi caønh, troâng nhö nhöõng toå kieán; muøi thôm ñaäm, bay raát xa, laâu tan trong khoâng khí, coøn haøng chuïc meùt môùi tôùi nôi ñeå saàu rieâng ñaõ ngöûi thaáy muøi höông ngaøo ngaït; thôm muøi thôm cuûa mít chín quyeän vôùi höông böôûi, beùo caùi beùo cuûa tröùng gaø, ngoït vò maät ong giaø haïn; vò ngoït ñeán ñam meâ. 
Thaân khaúng khiu, cao vuùt; caønh ngang thaúng ñuoät; laù nhoû xanh vaøng, hôi kheùp laïi töôûng laø heùo. 
HS ñoïc thaàm ñoaïn toaøn baøi 
-Sầu riêng là loại quý hiếm của miền Nam, hương vị quyến rũ đến kỳ lạ,..
HS phaùt bieåu
- Moãi HS ñoïc 1 ñoaïn theo trình töï caùc ñoaïn trong baøi
HS nhaän xeùt, ñieàu chænh laïi caùch ñoïc cho phuø hôïp
HS luyeän ñoïc dieãn caûm ñoaïn vaên theo caëp
HS ñoïc tröôùc lôùp
Ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc dieãn caûm (ñoaïn, baøi) tröôùc lôùp
 giaù trò & veû ñaëc saéc cuûa caây saàu rieâng 
- Hs nghe vaø thöïc hieän
__________________________________________________
Tiết 3 Toán 
 LUYỆN TẬP CHUNG (106 )
I .Mục tiêu:Giúp HS:
- Rút gọn được phân số.
- Quy đồng được mẫu số hai phân số.
- Làm đươc các bài tập: BT1; BT2; BT3(a, b, c).HS K-G làm các bài còn lại.
 II. Hoạt động dạy học.
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.Bài cũ 
 H: Nêu cách quy đồng mẫu số 2 phân số.
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm.
2- Bài mới.
1) Giới thiệu bài.
2) HD làm bài tập.
Bài 1: 
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- HD chữa bài.
- GV nhận xét, KL lời giải đúng.
Bài 2: 
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS rút gọn các phân số để tìm phân số bằng phân số .
- HD chữa bài.
- Nhận xét, chốt lời giải đúng.
Bài 3(a, b, c): 
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở (Cho HSKG làm thêm câu d).
- HD chữa bài.
- Nhận xét, chốt lời giải đúng.
Bài 4: (làm thêm nếu còn thời gian)
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS nêu các phân số chỉ số phần đã tô màu, sau đó trả lời câu hỏi của bài.
3- Củng cố, dặn dò:
- Hệ thống nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.
- 2HS nhắc lại.
- HS nêu.
- 4HS lên bảng làm, mỗi nhóm rút gọn 1 phân số vào nháp.
- HS nhận xét bài trên bảng.
 = = ; = = ;
 = = ; = = .
- HS đọc nội dung bài tập.
- 3HS lên bảng, lớp làm nháp mỗi nhóm rút gọn 1 phân số.
- HS nhận xét bài rút gọn trên bảng.
 = = ; = = ; 
 = = Vậy: Phân số và bằng phân số .
- HS nêu yêu cầu.
- 2 nhóm HS tự làm bài: Nhóm1: câu a, b và c; Nhóm2: cả bài.
- HS nhận xét bài trên bảng.
 a, = = ; = = .
b, = = ; = = .
c, = = ; = = .
d, = = ; = = và 
- HS nêu yêu cầu.
Kq: Câu b,
__________________________________________________
Tiết 4 Thể dục
GV chuyên ngành soạn và dạy
________________________________________________
Tiết 5 Địa lý
HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT
CUÛA NGÖÔØI DAÂN ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ (TCT 22 )
I.Muïc tieâu :
- §BNB lµ n¬i c SX CN ph¸t triÓn m¹nh nhÊt cña ®Êt n­íc
- Nªu mét sè dÉn chøng cho ®Æc ®iÓm trªn vµ nguyên nh©n cña nã.
- Chî næi trªn s«ng lµ mét nÐt ®éc ®¸o cña miÒn T©y Nam Bé
- Khai th¸c kiÕn thøc tõ tranh ¶nh, b¶ng thèng kª, b¶n ®å.	
II. Đồ dùng 
- BÑ noâng nghieäp VN.
- Tranh, aûnh veà saûn xuaát noâng nghieäp, nuoâi vaø ñaùnh baét caù toâm ôû ÑB Nam Boä.
III.Hoaït ñoäng dạy học
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.Bài cũ 
 -Nhaø cöûa cuûa ngöôøi daân ôû ÑB Nam Boä coù ñaëc ñieåm gì ?
 -Ngöôøi daân ôû ÑB Nam Boä thöôøng toå chöùc leã hoäi trong dòp naøo? Leã hoäi coù nhöõng hoaït ñoäng gì 
2.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi: 
 1/.Vöïa luùa, vöïa traùi caây lôùn nhaát caû nöôùc:
 *Hoaït ñoäng caû lôùp: 
 -ÑB Nam boä coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi naøo ñeå trôû thaønh vöïa luùa, vöïa traùi caây lôùn nhaát caû nöôùc ?
 -Luùa gaïo, traùi caây ôû ÑB Nam Boä ñöôïc tieâu thuï ôû nhöõng ñaâu ?
 GV nhaän xeùt, keát luaän.
 *Hoaït ñoäng nhoùm: 
 -GV cho HS döïa vaøo tranh, aûnh traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
 +Keå teân caùc loaïi traùi caây ôû ÑB Nam Boä .
 +Keå teân caùc coâng vieäc trong thu hoaïch vaø cheá bieán gaïo xuaát khaåu ôû ÑB Nam Boä .
 GV nhaän xeùt vaø moâ taû theâm veà caùc vöôøn caây aên traùi cuûa ÑB Nam Boä . 
 2/.Nôi saûn xuaát nhieàu thuûy saûn nhaát caû nöôùc:
 GV cho HS caùc nhoùm döïa vaøo SGK, tranh, aûnh thaûo luaän theo gôïi yù :
 +Ñieàu kieän naøo laøm cho ÑB Nam Boä saûn xuaát ñöôïc nhieàu thuûy saûn ?
 +Keå teân moät soá loaïi thuûy saûn ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñaây.
 +Thuûy saûn cuûa ÑB ñöôïc tieâu thuï ôû ñaâu ?
 Gv nhaän xeùt vaø moâ taû theâm veà vieäc nuoâi caù, toâm ôû ÑB naøy .
3.Cuûng coá - Daën doø: 
 -GV toå chöùc cho HS ñieàn muõi teân noái caùc oâ cuûa sô ñoà sau ñeå xaùc laäp moái quan heä giöõa töï nhieân vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa con ngöôøi .
-Hs traû lôøi .
-HS khaùc nhaän xeùt.
-HS quan saùt Bản Ñồ.
-HS traû lôøi .
 +Nhôø coù ñaát ñai maøu môõ ,khí haäu naéng noùng quanh naêm, ngöôøi daân caàn cuø lao ñoäng neân ÑB Nam Boä ñaõ trôû thaønh vöïa luùa, vöïa traùi caây lôùn nhaát caû nöôùc.
 +Cung caáp cho nhieàu nôi trong nöôùc vaø xuaát khaåu .
-HS nhaän xeùt, boå sung.
-HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø traû lôøi :
 +Xoaøi, choâm choâm, maêng cuït, saàu rieâng, thanh long 
 +Gaët luùa, tuoát luùa, phôi thoùc, xay xaùt gaïo vaø ñoùng bao, xeáp gaïo leân taøu ñeå xuaát khaåu.
-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung .
ÑB Nam Boä laø nôi xuaát khaåu gaïo lôùn nhaát caû nöôùc. Nhôø ÑB naøy, nöôùc ta trôû thaønh moät trong nhöõng nöôùc xuaát khaåu nhieàu gaïo baäc nhaát theá giôùi.
-HS thaûo luaän .
 +Nhôø coù maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc 
 +Caù, toâm
 +Tieâu thuï trong nöôùc vaø treân theá giôùi.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû .
-Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
-HS leân ñieàn vaøo baûng.
-HS caû lôùp nghe vaø thöïc hieän.
_______________________________________________
Tiết 6 Tin học
GV chuyên ngành soạn và dạy
________________________________________________
Tiết 7 Âm nhạc
GV chuyên ngành soạn và dạy
Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2013
Tiết 1 Toán
SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÓ CÙNG MẪU SỐ (107 )
I - Môc tiªu: Gióp häc sinh.
- BiÕt so s¸nh hai ph©n sè cã cïng mÉu sè.
- Cñng cè vÒ nhËn biÕt mét ph©n sè bÐ h¬n hoÆc lín h¬n 1.
- HS ham häc hái.
II - §å dïng 
- H×nh vÏ trong SGK.
III. Hoạt động dạy học.
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1- KiÓm tra bµi cò:
-nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
2 - Bµi míi: 1 - Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng.
* H­íng dÉn häc sinh so s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu sè 
GV vẽ đoạn thẳng AB như phần bài học SGK lên bảng. Lấy đoạn thẳng AC = AB và 
AD = AB.
+ Độ dài của đoạn thẳng AC bằng mấy phần đoạn AB?
+ Độ dài của đoạn thẳng AD bằng mấy phần đoạn AB?
+ Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng AC và độ dài đoạn thẳng AD.
+ Hãy so sánh độ dài AB và AB
+ Hãy so sánh và 
b) Nhận xét
+ Em có nhận xét gì về mẫu số và tử số của 2 phân số và ?
+ Vậy muốn so sánh 2 phân số cùng MS ta chỉ việc làm thế nào?
- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại cách so sánh 2 phân số cùng MS.
3) Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- HD HS chữa bài, yêu cầu giải thích cách làm.
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng
Bài 2:
a, GV hướng dẫn phần nhận xét (theo SGK)
b, Gọi HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS nêu miệng kết quả, giải thích (yêu cầu HSKG nêu cả bài).
- Nhận xét, chốt lời giải đúng.
?Qua ®©y nªu c¸ch so s¸nh p/s víi 1?
Bµi 3: Nªu y/c
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi.
3 - Cñng cè, dÆn dß:
 - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë häc sinh häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
HS TL ®é dµi cña ®o¹n th¼ng AD
- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp 1, 3 
Học sinh quan sát hình vẽ.
+ độ dài đoạn thẳng AB
+ độ dài đoạn thẳng AB
+ AC bé hơn độ dài đoạn thẳng AD
+ AB < AB
+ < 
+ Mẫu số bằng nhau, tử số không bằng nhau, PS có tử số bé hơn PS 
+ So sánh tử số: Tử số của phân số nào lớn hơn thì lớn hơn; Phân số có tử số bé hơn thì bé hơn.
- 1 học sinh nêu trước lớp.
- HS nêu yêu cầu.
- 1HS lên bảng làm. Lớp làm bài vào vở.
- HS nhận xét bài trên bảng.
Kết quả:
a, ; c, >; d, <
- HS theo dõi, nêu nhận xét.
- HS nêu yêu cầu.
- HS nối tiếp nhau nêu kết quả và giải ...  phaän caûu caây coái ôû moät soá ñoaïn vaên maãu 
Baøi taäp 1:
GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp
GV nhaän xeùt, daùn tôø phieáu ñaõ vieát toùm taét nhöõng ñieåm ñaùng chuù yù trong caùch mieâu taû ôû moãi ñoaïn vaên.
Hoaït ñoäng 2: Vieát ñoaïn vaên mieâu taû laù (hoaëc thaân, goác) cuûa caây
Baøi taäp 2:
GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp
GV choïn ñoïc tröôùc lôùp 5 baøi hay; chaám ñieåm nhöõng ñoaïn vieát hay.
3.Cuûng coá - Daën doø: 
GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS.
Chuaån bò baøi: Ñoaïn vaên trong baøi vaên mieâu taû caây coái.
2 em lên bảng trả lời
2 HS tieáp noái nhau ñoïc noäi dung BT1.
HS ñoïc thaàm 2 ñoaïn vaên, suy nghó, trao ñoåi cuøng baïn, phaùt hieän caùch taû cuûa taùc giaû trong moãi ñoaïn coù gì ñaùng chuù yù.
HS phaùt bieåu yù kieán. 
Caû lôùp cuøng nhaän xeùt.
1 HS nhìn phieáu, noùi laïi.
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, suy nghó, choïn taû moät boä phaän.
Moät vaøi HS phaùt bieåu mình choïn caây naøo, taû boä phaän naøo cuûa caây.
HS vieát ñoaïn vaên.
- HS nghe vaø thöïc hieän.
Tiết 2	Toán
LUYEÄN TAÄP (TCT 110)
I .Mục tiêu: 
- Biết so sánh hai phân số
II.Ñoà duøng 
III. Hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.Bài cũ 
2.Baøi môùi 1.Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi
2.Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi taäp 1:)
Cho hs neâu caùc böôùc thöïc hieän so saùnh hai phaân soá.
Toå chöùc cho hs laøm baøi taäp vaøo vôû
Baøi taäp 2 
Hd hs laøm caâu a/ baèng hai caùch.
Töông töï phaàn a. cho caâu b.
Baøi taäp 3: 
--Hd hs so saùnh hai phaân soá nhö ví duï trong sgk. Sau ñoù cho hs töï neâu nhaän xeùt.
-Cho hs aùp duïng nhaän xeùt cuûa phaàn a/ ñeå so saùnh 2 phaân soá coù töû soá baèng nhau.
Baøi taäp 4/
Môøi hs neâu yeâu baøi toaùn.
Cho hs laøm baøi roài chöõa baøi( laøm treân baûng lôùp, treân baûng con)
Gv nhaän xeùt baøi cuûa hs.
3.Củng cố dặn dò: 
Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung
- Khi hai phân số cần so sánh có 1 phân số lớn hơn 1 và phân số kia nhỏ hơn 1.
-3HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT
a, = = vì < nên < 
b, > 
- HSKG làm nháp.
+ Số bánh Mai ăn là = = cái bánh.
+ Số bánh Hoa ăn là: cái bánh.
Vì 15 < 16 nên Hoa ăn nhiều bánh hơn.
-Với hai phân số có cùng tử số phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn và ngược lại.
1 hs leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû sau ñoù nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng.
1 hs neâu, caû lôøp nghe.
2 hs leân baûng laøm, caùc em khaùc laøm baøi vaøo baûng con, sau ñoù nhaän xeùt baøi laøm cuûa hai baïn treân baûng.
HS nghe
_________________________________________
Tiết 3	 Luyện từ và câu
 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: CAÙI ÑEÏP(TCT 44 )
 I .Mục tiêu: 
 BiÕt thªm mét sè tõ ng÷ nãi vÒ chñ ®iÓm VÎ ®Ñp mu«n mµu, biÕt ®Æc c©u víi mét sè tõ ng÷ theo chñ ®iÓm ®· häc (BT1, BT2, BT3) ; b­íc ®Çu lµm quen víi mét sè thµnh ng÷ liªn quan ®Õn c¸i ®Ñp (BT4).
II.Ñoà duøng 
Buùt daï & phieáu khoå to, vieát noäi dung BT 1, 2.
Baûng phuï vieát saün noäi dung veá B cuûa BT4.
III. Hoạt động dạy học
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.Bài cũ 
2.Baøi môùi 
1.Hoaït ñoäng 1: Môû roäng voán töø thuoäc chuû ñieåm Veû ñeïp muoân maøu
Baøi taäp 1:
GV phaùt phieáu cho caùc nhoùm trao ñoåi, laøm baøi.
GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
-Caùc töø theå hieän veû ñeïp beân ngoaøi 
cuûa con ngöôøi:
 -Caùc töø theå hieän neùt ñeïp trong taâm hoàn, tính caùch cuûa con ngöôøi: 
Baøi taäp 2:
Môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp
GV phaùt phieáu cho caùc nhoùm trao ñoåi, laøm baøi.
GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
-Caùc töø chæ duøng ñeå theå hieän veû 
ñeïp cuûa thieân nhieân, caûnh vaät:
 Caùc töø duøng ñeå theå hieän veû ñeïp 
cuûa caû thieân nhieân, caûnh vaät & con ngöôøi: 2.Hoaït ñoäng 2: Söû duïng caùc töø ñaõ hoïc ñeå ñaët caâu 
Baøi taäp 3
GV neâu yeâu caàu BT3.
GV nhaän xeùt nhanh caâu vaên cuûa töøng HS.
Hoaït ñoäng 3: Hoïc moät soá caâu thaønh ngöõ gaén vôùi chuû ñieåm 
Baøi taäp 4
GV môû baûng phuï ñaõ vieát saün veá B cuûa baøi, ñính beân caïnh nhöõng theû ghi saün caùc thaønh ngöõ ôû veá A, môøi 1 HS leân baûng laøm baøi.
GV nhaän xeùt 
3.Củng cố- dặn dò 
GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS.
Yeâu caàu HS ghi nhôù nhöõng töø ngöõ & thaønh ngöõ vöøa ñöôïc cung caáp.
Chuaån bò baøi: Daáu gaïch ngang.
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp
Caùc nhoùm laøm baøi vaøo phieáu.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm baøi.
Caû lôùp nhaän xeùt, cuøng GV tính ñieåm.
HS vieát laïi khoaûng 10 töø vöøa tìm ñöôïc vaøo vôû.
-ñeïp, xinh ñeïp, xinh, xinh töôi, xinh xaén, xinh xeûo, xinh xinh, töôi taén, töôi gioøn, röïc rôõ, loäng laãy, thöôùt tha, yeåu ñieäu 
-thuøy mò, dòu daøng, hieàu dòu, ñaèm thaém, ñoân haäu, lòch söï, teá nhò, neát na, chaân thaønh, chaân thöïc, chaân tình, thaúng thaén, ngay thaúng, boäc tröïc, cöông tröïc, duõng caûm, quaû caûm, khaúng khaùi, khí khaùi 
-
töôi ñeïp, saëc sôõ, huy hoaøng, traùng leä, dieãm leä, mó leä, huøng vó, kì vó, huøng traùng, hoaønh traùng 
-xinh xaén, xinh ñeïp, xinh töôi, loäng laãy, röïc rôõ, duyeân daùng, thöôùt tha
1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp
Caùc nhoùm laøm baøi vaøo phieáu.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm baøi.
Caû lôùp nhaän xeùt, cuøng GV tính ñieåm.
HS vieát laïi khoaûng 10 töø vöøa tìm ñöôïc vaøo vôû.
1 HS leân baûng lôùp laøm
HS nhaän xeùt, söûa baøi theo keát quaû ñuùng.
-Caû lôùp nghe.
- HS nghe vaø thöïc hieän.
____________________________________________
 Tiết 4	 Thể dục
 Giáo viên chuyên ngành soạn và dạy
_________________________________________
 Tiết 5 Luyện tập Tiếng Việt ( TCT 44 )
Tập đọc
 ÔN CÁC BÀI ĐÃ HỌC TUẦN 21,22
I. Mục tiêu:
-Kiến thức: -Luyên cho HS đọc chôi chảy lưu loát các bài tập đọc tuần 21,22
 -Luyện đọc diễn cảm cho HS.
 -Kĩ năng: -Biết nhận xét bạn đọc.
 -Thái độ: H/s yêu thích học tiếng việt.
II.Đồ dùng
- Sách giáo khoa
III.Hoạt động dạy học.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ.
Ngöôøi caùc aáp ñi chôï Teát trong khung caûnh ñeïp nhö theá naøo?
2.Bài mới.
*Luyện đọc.
- Giới thiệu nội dung bài học.
- Cho HS luyện đọc các bài tập đọc 
 tuần 21, 22.
 -Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm đôi,
cá nhân. 
 -Mời HS đọc bài và trả lời các câu hỏi
 Tìm hiểu bài.
Em hiểu nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc có nghĩa là gì ?
- HS đọc đoạn 2 và 3 trao đổi và trả lời câu hỏi.
+ Nêu những đóng góp của Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng tổ quốc ?
+ Nội dung đoạn 2 và 3 cho biết điều gì ?
- Soâng La ñeïp nhö theá naøo?
- Chieác beø goã ñöôïc ví vôùi caùi gì? Caùch noùi aáy co gì khoâng?
Saàu rieâng laø ñaëc saûn cuûa vuøng naøo?
*Luyện đọc diễn cảm.
 - Đọc mẫu.
 - Hướng dẫn đọc diễn cảm.
 - Nhận xét tuyên dương HS đọc tốt.
3-Củng cố, dăn dò
-Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét giờ học.
2 HS ñoïc laïi toaøn baøi Chợ Tết
- HS neâu.
 + Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa 
 + Bè xuôi sông La
 + Sầu riêng
 + Chợ Tết
-HS nối tiếp nhau đọc bài và trả lời câu hỏi.
- HS luyện đọc diễn cảm.
HS thi đọc diễn cảm cá nhân. 
-Ñaát nöôùc ñang bò giaëc xaâm laêng, nghe theo tieáng goïi thieâng lieâng cuûa Toå quoác laø nghe theo tình caûm yeâu nöôùc, trôû veà xaây döïng baûo veä ñaát nöôùc.
- 2 HS đọc. Cả lớp đọc thầm, thảo luận và trả lời câu hỏi.
+ Ông có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Nhiều năm liền giữ chức vụ chủ nhiệm uỷ ban khoa học kĩ thuật nhà nước.
+ Nói về những đóng góp to lớn của ông Trần Đại Nghĩa trong cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng Tổ Quốc.
- Soâng la ñeïp : Nöôùc soâng La tong veo nhö aùnh maét, hai beân bôø, haøng tre xanh möôùt nhö ñoâi haøng mi. Nöõng gôïn soùng ñöôïc naéng chieáu loang lanh nhö vaûy caù. Ngöôøi ñi beø nghe thaáy ñöôïc caû tieáng chim hoùt treân bôø ñeâ.
- Chieác beø goã ñöôïc ví vôùi caùi ñaøn traâu ñaèm mình thong thaû troâi theo doøng soâng . Caùch so saùnh nhö theá laøm cho caûnh beø goã ñöôïc troâi treân doøng soâng hieän leân raát cuï theå, soáng ñoäng.
- Miền Nam
HS luyện đọc diễn cảm. 
- 2 HS thi đọc
- Nhận xét bình chọn bạn đọc hay.
____________________________________________
Tiết 6	 Anh văn
 Giáo viên chuyên ngành soạn và dạy
_________________________________________
Tiết 7	SINH HOẠT TẬP THỂ TUẦN 22
GIỮ GÌN TRUYỀN THÓNG VĂN HÓA DÂN TỘC
THI TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG, BÁC HỒ
1. Yêu cầu giáo dục:
- Giáo dục cho học sinh lòng biết ơn Đảng và tình yêu quê hương đất nước.
- Động viên tinh thần học tập, rèn luyện và tạo thêm điều kiện để các em hiểu biết lẫn nhau, gắn bó với tập thể lớp và nhà trường.
- Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Những bài hát, bài thơ ,câu chuyện... ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ .
b. Hình thức hoạt động
Giao lưu văn nghệ với các loại hình đa dạng như: Thi đố, Thi kể chuyện...
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Hệ thống các câu hỏi, các câu đó và các đáp án kèm theo.
- Bảng quy định thang điểm dành cho ban giám khảo.
b. Về tổ chức: GVCN làm việc với tập thể lớp:
+ Nêu chủ đề hoạt động, nội dung và hình thức tiến hành, đề nghị mỗi học sinh trong lớp cùng chuẩn bị và sẵn sàng tham gia.
+ Thành lập hai đội để giao lưu thi đấu, mỗi đội cử ra một đội trưởng đặt tên cho hai đội (mỗi đội cử 10 em, số học sinh còn lại làm cổ động viên)
- Giáo viên hội ý với lực lượng cán sự lớp và hai đội trưởng để thống nhất các yêu cầu và phân công chuẩn bị hoạt động như:
+ Phân công người dẫn chương trình, xây dựng chương trình.
+ Chọn cử BGK, phân công trang trí 
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động:
- Bắt bài hát tập thể
- Người dẫn chương trình tuyên bố lý do, nêu nội dung và hình thức giao lưu, giới thiệu BGK và mới hai đội lên tham dự.
b) Giao lưu:
 - Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi, câu đố, thành viên hai đội lần lượt thực hiện theo yêu cầu.
- Trong qua trình giao lưu cần giao lưu với cổ động viên qua một số câu hỏi.
5. Kết thúc hoạt động: Người dẫn chương trình công bố kết quả của hai đội và nhận xét ý thức tham gia vui chơi của hai đội và tập thể lớp.
*********************************************************************
Ký duyệt của BGH
.............................................................................................................................
____________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docgIAO AN TUAN 22(1).doc