Giáo án Lớp 4 - Tuần 22 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Đình Sửu

Giáo án Lớp 4 - Tuần 22 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Đình Sửu

I . MỤC TIÊU:

1- KT: Nắm được cấu tạo 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của một bài văn tả cây cối.

2-KN: Nhận biết được trình tự miêu tả trong bài văn tả cây cối; biết lập dàn ý tả một cây quen thuộc theo một trong hai cách đã học.

3- GDBVMT:phương thức tích hợp:Khai thác trực tiếp nội dung bài. Cảm nhận được vẻ đẹp của cây cối trong môi trường thiên nhiên. Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

1- GV: Tranh ảnh vẽ một số loại cây ăn quả có ở địa phương mình ( nếu có ). Bảng

phụ ghi lời giải bài tập 1 và 2 ( phần nhận xét )

2- HS: SGK, vôû ,buùt,nhaùp

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 30 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 15/01/2022 Lượt xem 270Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 22 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Đình Sửu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø hai ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2011
Chµo cê
Néi dung do nhµ tr­êng tæ chøc
_______________________________________
ThÓ dôc
§ång chÝ Phan ThÞ H¶i lªn líp
________________________________________
TËp ®äc
SÇu riªng
I.MôC §ÝCH - Y£U CÇU:
- B­íc ®Çu biÕt ®äc mét ®o¹n trong bµi cã nhÊn giäng tõ ng÷ g¬i t¶.
- HiÓu néi dung bµi: T¶ c©y sÇu riªng cã nhiÒu nÐt ®Æc s¾c vÒ hoa, qu¶ vµ nÐt ®éc ®¸o vÒ d¸ng c©y. (tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)
 -Yªu thÝch c©y cèi. 
 II.§å DïNG D¹Y HäC:
Tranh minh ho¹ 
B¶ng phô viÕt s½n c©u, ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn HS luyÖn ®äc
III.C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC CHñ YÕU
1Bµi cò BÌ xu«i s«ng La 
GV yªu cÇu 2 HS ®äc thuéc lßng bµi tËp ®äc & tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc GV nhËn xÐt & chÊm ®iÓm
2.Bµi míi: 
Giíi thiÖu bµi 
Ho¹t ®éng1:HD luyÖn ®äc
- GV ®äc mÉu
- GV gióp HS chia ®o¹n bµi tËp ®äc
 - GV yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo tr×nh tù c¸c ®o¹n trong bµi (®äc 2, 3 l­ît)
L­ît ®äc thø 1: GV chó ý khen HS ®äc ®óng kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m sai, ng¾t nghØ h¬i ch­a ®óng hoÆc giäng ®äc kh«ng phï hîp
L­ît ®äc thø 2: GV yªu cÇu HS ®äc thÇm phÇn chó thÝch c¸c tõ míi ë cuèi bµi ®äc
- Yªu cÇu HS ®äc bµi theo nhãm
- Yªu cÇu 1 HS ®äc l¹i toµn bµi
Ho¹t ®éng 2: HD t×m hiÓu bµi
GV yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1
SÇu riªng lµ ®Æc s¶n cña vïng nµo?
GV yªu cÇu HS ®äc thÇm toµn bµi
Dùa vµo bµi v¨n, miªu t¶ nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña hoa sÇu riªng, qu¶ sÇu riªng, d¸ng c©y sÇu riªng? 
GV nhËn xÐt & chèt ý 
GV yªu cÇu HS ®äc thÇm toµn bµi
T×m nh÷ng c©u v¨n thÓ hiÖn t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi c©y sÇu riªng?
GV nhËn xÐt & chèt ý 
YCHS nªu ND bµi
Ho¹t ®éng 3: HD ®äc diÔn c¶m 
GV treo b¶ng phô cã ghi ®o¹n v¨n cÇn ®äc diÔn c¶m (SÇu riªng lµ lo¹i  quyÕn rò k× l¹) 
GV ®äc mÉu
GV söa lçi cho c¸c em
- Cïng Hs b×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt
Cñng cè 
Qua bµi nµy, em biÕt ®­îc ®iÒu g×? 
* LHGD : Yªu thÝch c©y cèi. 
HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi
HS tr¶ lêi c©u hái
HS nhËn xÐt
- L¾ng nghe.
HS nªu: Mçi lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n 
+ Mçi HS ®äc 1 ®o¹n theo tr×nh tù c¸c ®o¹n trong bµi tËp ®äc
+ HS nhËn xÐt c¸ch ®äc cña b¹n
+ HS ®äc thÇm phÇn chó gi¶i
HS ®äc theo nhãm ®«i
1, 2 HS ®äc l¹i toµn bµi
HS ®äc thÇm ®o¹n 1
SÇu riªng lµ ®Æc s¶n cña miÒn Nam
HS ®äc thÇm toµn bµi
Hoa: træ vµo cuèi n¨m; th¬m ng¸t nh­ h­¬ng cau, h­¬ng b­ëi; ®Ëu thµnh tõng chïm, mµu tr¾ng ngµ; c¸nh hoa nhá nh­ v¶y c¸, hao hao gièng c¸nh sen con, l¸c ®¸c vµi nhuþ li ti gi÷a nh÷ng c¸nh hoa.
Qu¶: lñng l¼ng d­íi cµnh, tr«ng nh­ nh÷ng tæ kiÕn; mïi th¬m ®Ëm, bay rÊt xa, l©u tan trong kh«ng khÝ, cßn hµng chôc mÐt míi tíi n¬i ®Ó sÇu riªng ®· ngöi thÊy mïi h­¬ng ngµo ng¹t; th¬m mïi th¬m cña mÝt chÝn quyÖn víi h­¬ng b­ëi, bÐo c¸i bÐo cña trøng gµ, ngät vÞ mËt ong giµ h¹n; vÞ ngät ®Õn ®am mª. 
D¸ng c©y: th©n kh¼ng khiu, cao vót; cµnh ngang th¼ng ®uét; l¸ nhá xanh vµng, h¬i khÐp l¹i t­ëng lµ hÐo.
HS ®äc thÇm ®o¹n toµn bµi 
HS nªu 
- HS nªu
- L¾ng nghe.
HS luyÖn ®äc ®o¹n v¨n theo cÆp
§¹i diÖn nhãm thi ®äc diÔn c¶m (®o¹n, bµi) tr­íc líp
- B×nh chän, tuyªn d­¬ng
HS nªu: gi¸ trÞ & vÎ ®Æc s¾c cña c©y sÇu riªng 
____________________________________
TO¸N
LuyÖn tËp chung
I. MôC TI£U:
	- Cñng cè kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ ph©n sè.
	- RÌn kÜ n¨ng rót gän ph©n sè & quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè (chñ yÕu lµhai ph©n sè).
	- GD HS tÝnh cÈn thËn. 
II. §å DïNG D¹Y HäC: SGK , b¶ng con, PHT
III. HO¹T §éNG TR£N LíP:
1.KTBC: 
-GV gäi 2 HS lªn b¶ng, yªu cÇu c¸c em lµm l¹i BT 2 cña tiÕt 105.
-GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. 
2Bµi míi: 
Giíi thiÖu bµi: 
H­íng dÉn luyÖn tËp 
Bµi 1 
-GV yªu cÇu HS tù lµm bµi.
-GV ch÷a bµi. HS cã thÓ rót gän dÇn qua nhiÒu b­íc trung gian.
Bµi 2 
Muèn biÕt ph©n sè nµo b»ng ph©n sè , chóng ta lµm nh­ thÕ nµo ?
-GV yªu cÇu HS lµm bµi.
Bµi 3 a,b,c 
-GV yªu cÇu HS tù quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè, sau ®ã ®æi chÐo phiÕñ ®Ó kiÓm tra bµi lÉn nhau.
-GV ch÷a bµi vµ tæ chøc cho HS trao ®æi ®Ó t×m ®­îc MSC bÐ nhÊt (c-MSC lµ 36)
-GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.
Bµi 4 ( Dµnh cho hs kh¸, giái ) : 
YCHS nªu miÖng
Cñng cè: 
-GV tæng kÕt giê häc.
-2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn yªu cÇu, HS d­íi líp theo dâi ®Ó nhËn xÐt bµi cña b¹n.
-2 HS lªn b¶ng lµm bµi, mçi HS rót gän 2 ph©n sè , HS c¶ líp lµm bµi vµo b¶ng con
-Chóng ta cÇn rót gän c¸c ph©n sè.
-HS tù lµm bµi vµo vë
- 3 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo PHT. KÕt qu¶:
a). ; b). ; 
c). ; 
- HS nªu
a). ; b). ; c). ; d). 
-Hs l¾ng nghe 
_______________________________________________________
Buæi chiÒu : §ång chÝ M¹c ThÞ H­¬ng - lªn líp
__________________________________________________________________
Thø ba ngµy 25 th¸ng 1 n¨m 2011
Buæi s¸ng §ång chÝ M¹c ThÞ H­¬ng lªn líp
__________________________________________________________________
chiÒu D¹y ph©n lo¹i ®èi t­îng
Häc sinh kh¸ giái khèi 4
M«n TiÕng viÖt
I . MỤC TIÊU: 
1- KT: Nắm được cấu tạo 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của một bài văn tả cây cối.
2-KN: Nhận biết được trình tự miêu tả trong bài văn tả cây cối; biết lập dàn ý tả một cây quen thuộc theo một trong hai cách đã học.
3- GDBVMT:phương thức tích hợp:Khai thác trực tiếp nội dung bài. Cảm nhận được vẻ đẹp của cây cối trong môi trường thiên nhiên. Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng. 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
1- GV: Tranh ảnh vẽ một số loại cây ăn quả có ở địa phương mình ( nếu có ). Bảng 
phụ ghi lời giải bài tập 1 và 2 ( phần nhận xét )
2- HS: SGK, vôû ,buùt,nhaùp 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 1. Kiểm tra bài cũ 
- Yêu cầu 2 học sinh nhắc lại cấu tạo bài văn miêu tả cây cối đã học .
- Nhận xét chung.
+Ghi điểm từng học sinh .
2/ Bài mới : 
 a. Giới thiệu bài : 
 b. Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1 : 
Đọc đoạn văn miêu tả cây đào dưới đây và cho nhận xét về nội dung miêu tả của đoạn văn.
 Tết ở xã tôi chỉ có nhiều hoa đào thôi. Những cây đào già mốc meo, xù xì, mùa mưa lá xếp lại, đứng lẫn trong các bụi rậm, các góc vườn, bờ mương, không ai nhìn thấy. Rồi chúng rụng lá đi hồi nào cũng chẳng hay, Thân cây chỉ còn trơ lại những cành sương xẩu, khẳng khiu, chim chóc không buồn đến, gió cũng chẳng buồn gieo vui trên đó. Nhiều ngày như vậy trôi qua, cây đào như có chuyện gì đó phải can đảm, nhẫn nhục. Thế rồi chỉ vài đêm gió lạnh, qua ba bốn bữa có chim tu hú kêu, những cây đào bỗng nở hoa tung bừng, tỏa ánh hồng rực rỡ từ đầu xóm đến cuối xóm. Gió thổi những cánh hoa rung rinh rụng đầy trên mặt đất trôi theo các mương máng, ao hồ. Chim chào mào, sáo sậu ở đâu bay về đậu tỉa lông, chim hút mật kêu líu lo, chim chìa vôi nhảy nhót đung đưa chiếc lông đuôi dài có điểm trắng. Cả những con chim sâu nhỏ như hạt mít xám màu đất cũng bay nhảy tung tăng dưới gốc đào. Vườn tược, cây cối, đường sá, cây rơm đều đượm màu hồng. Mây trời cũng ánh hồng
- Yêu cầu HS đọc đề bài .
- Gọi 1 HS đọc bài đọc " Cây đào " 
+ HDHS: Đọc kĩ đoạn văn và xem tác giả đã chọn những chi tiết nào để miêu tả cây đào.
Bài 2 : + Quan sát tranh và chọn một loại cây quen thuộc để tả .
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài .
- GV treo bảng về 2 kết quả của hai bài văn miêu tả bãi ngô và miêu tả cây mai tứ quý .
+ Yêu cầu HS trao đổi thông qua nội dung của hai bài văn trên để rút ra nhận xét về cấu tạo và nội dung của một bài văn miêu tả cây cối .
+ Mở bài : giới thiệu bao quát về cây .
+ Thân bài : tả từng bộ phận hoặc từng thời kì phát triển của cây .
+ Kết bài : nêu ích lợi của cây hoặc nói lên tình cảm của người miêu tả đối với cây .
+ GV nhận xét , ghi điểm một số HS viết bài tốt .
-2 HS trả lời câu hỏi . 
- Lắng nghe .
- 1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài .
+ 2 HS cùng bàn trao đổi và sửa cho nhau .
- Tiếp nối nhau phát biểu 
- HS Cây đào được miêu tả vào thời điểm đặc biệt chuyển tiếp từ mùa đông sang mùa xuân. Mùa đông cây đào như chết. Cành xương xẩu, khẳng khiu, mốc meo, xù xì. Nhưng chỉ nghe hơi gió lạnh, qua ba bốn bữa, cây đào buồn thiu bỗng nở hoa tưng bừng. Tác giả làm cho ta ngỡ ngang trước sức sống kì diệu của cây đào già. 
1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
+ Quan sát tranh và chọn một loại cây quen thuộc để tả .
+ 4 HS làm vào tờ phiếu lớn , khi làm xong mang dán bài lên bảng . 
+ Tiếp nối nhau đọc kết quả , HS ở lớp lắng nghe nhận xét và bổ sung nếu có .
- Về nhà thực hiện theo lời dặn của giáo viên 
To¸n
I. MỤC TIÊU
 - Biết so sánh 2 phân số có cùng mẫu số.
 -Nhận biết một phân số lớn hơn hoặc bé hơn 1
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1.Kiểm tra:
- Muốn so sánh 2 phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào?
2.Bài mới:
a/ Giới thiệu bài : GV nêu nội dung bài và ghi tựa bài lên bảng.
Bài 1: Các phân số sau:
- Các phân số lớn hơn 1 là:
- Các phân số nhỏ hơn 1 là:
- Các phân số bằng 1 là:
- GV yêu cầu HS tự tìm
- Phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1. 
- Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1. 
- Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. 
Bài 2: Hãy điền dấu ; = .
giờ giờ ngày ngày
- Muốn điền được dấu , = ta làm như thế nào?
- GV chữa bài, có thể yêu cầu HS giải thích cách so sánh của mình.
* Bài 3: Điền số khác o vào chỗ chấm để được các phân số lớn dần:
* Bài 4: Điền số khác o vào chỗ chấm
- Gợi ý cách làm
- Cho HS thảo luận nhóm, làm vào bảng nhóm.
- GV củng cố cách làm.
4. Củng cố 
 - HS nhắc lại cách so sánh các phân số.
- HS nêu: Ta chỉ việc so sánh tử số của chúng với nhau. Phân số có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Phân số có tử số bé hơn thì bé hơn HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn .
- Lắng nghe, theo dõi.
- HS làm bài:
- Các phân số lớn hơn 1 là: 
- Các phân số nhỏ hơn 1 là: 
- Các phân số bằng 1 là: 
- HS nêu yêu cầu, nêu cách làm
- HS làm vào vở
- 3 HS lên bảng làm.
>
=
>
<
<
<
giờ giờ ngày ngày
- HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm.
- HS chữa bài
- HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận và làm vào bảng nhóm.
- HS trình bày kết quả và cách làm.
a,
b, 
c, 
______________________________________________________________
Thø t­ ngµy 26 th¸ng 1n¨m 2011
CHÝNH T¶ 
SÇu riªng
I. MôC ®Ých yªu cÇu
1- KT: Nghe vµ viÕt chÝnh t¶ vµ tr×nh bµy mét ®o¹n cña bµi : SÇu riªng.
2- KN: Nghe viÕt ®óng, ®Ñp tõ: Hoa sÇu riªng træ vµo cuèi n¨m ... ®Õn th¸ng n¨m ta trong bµi SÇu riªng. Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÖt ut/uc.
3- GD: Cã ý thøc rÌn ch÷ viÕt ®Ñp. Tr×nh bµy bµi cÈn thËn, s¹ch sÏ.
II. §å DïNG D¹Y HäC
1-GV: B¶ng líp viÕt bi tËp 2a hoÆc 2b. bµi 3 viÕt s½n vo 2 tê giÊy to v bt d¹
- Tê giÊy nhá ghi c¸c tõ khã, dÔ lÉn c ... èi xung quanh
II.§å DïNG D¹Y HäC:
1 tê phiÕu viÕt lêi gi¶i BT1.
III.C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC CHñ YÕU
1.Bµi cò: LT quan s¸t c©y cèi 
GV kiÓm tra 2 HS
GV nhËn xÐt & chÊm ®iÓm
2.Bµi míi: 
Giíi thiÖu : GV nªu M§YC tiÕt häc 
Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu nh÷ng ®iÓm ®Æc s¾c trong c¸ch quan s¸t vµ miªu t¶ c¸c bé phËn cña c©y cèi ë mét sè ®o¹n v¨n mÉu 
Bµi tËp 1:
GV yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi tËp
GV nhËn xÐt, d¸n tê phiÕu ®· viÕt tãm t¾t nh÷ng ®iÓm ®¸ng chó ý trong c¸ch miªu t¶ ë mçi ®o¹n v¨n.
Ho¹t ®éng 2 ViÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ l¸ (hoÆc th©n, gèc) cña c©y
Bµi tËp 2:
GV yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi tËp
GV chän ®äc tr­íc líp 5 bµi hay; chÊm ®iÓm nh÷ng ®o¹n viÕt hay.
Cñng 
Yªu cÇu HS vÒ nhµ hoµn chØnh l¹i ®o¹n v¨n t¶ mét bé phËn cña c©y, viÕt l¹i vµo vë.
2 HS ®äc kÕt qu¶ quan s¸t mét c¸i c©y mµ em thÝch.
HS nhËn xÐt
2 HS tiÕp nèi nhau ®äc néi dung BT1.
HS ®äc thÇm 2 ®o¹n v¨n, suy nghÜ, trao ®æi cïng b¹n, ph¸t hiÖn c¸ch t¶ cña t¸c gi¶ trong mçi ®o¹n cã g× ®¸ng chó ý.
HS ph¸t biÓu ý kiÕn. 
C¶ líp cïng nhËn xÐt.
1 HS nh×n phiÕu, nãi l¹i.
HS ®äc yªu cÇu cña bµi, suy nghÜ, chän t¶ mét bé phËn.
Mét vµi HS ph¸t biÓu m×nh chän c©y nµo, t¶ bé phËn nµo cña c©y.
HS viÕt ®o¹n v¨n.
- L¾ng nghe.
________________________________________
To¸n
LuyÖn tËp
I. MôC TI£U:
	- Cñng cè vÒ so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè
- Më réng hiÓu biÕt vÒ so s¸nh hai ph©n sè cïng tö sè.
- HS biÕt ¸p dông vµo lµm bµi tËp nhanh chÝnh x¸c. 
III HO¹T §éNG TR£N LíP:
1.KTBC: 
 -GV gäi 2 HS lªn b¶ng, yªu cÇu c¸c em nªu so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè vµ lµm bµi tËp1 cña tiÕt 109.
 -GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. 
2.Bµi míi: 
*Giíi thiÖu bµi: 
 b).H­íng dÉn luyÖn tËp 
 Bµi 1a,b 
 * Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g× ?
 *Muèn so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè ta lµm nh­ thÕ nµo ?
 -Khi thùc hiÖn so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i quy ®ång mÉu sè th× míi ®­a vÒ ®­îc d¹ng hai ph©n sè cïng mÉu sè. Cã nh÷ng cÆp ph©n sè khi chóng ta rót gän ph©n sè còng cã thÓ ®­a vÒ hai ph©n sè cïng mÉu sè, v× thÕ khi lµm bµi c¸c em cÇn chó ý quan s¸t, ®Ó lùa chän c¸ch quy ®ång mÉu sè hay rót gän ph©n sè cho tiÖn.
 -GV lÇn l­ît ch÷a tõng phÇn cña bµi.
 -GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. 
 Bµi 2a,b 
 -GV viÕt phÇn a cña bµi tËp lªn b¶ng vµ yªu cÇu HS suy nghÜ ®Ó t×m hai c¸ch so s¸nh ph©n sè vµ .
 -GV nhËn xÐt c¸c ý kiÕn cña HS ®­a ra, sau ®ã thèng nhÊt hai c¸ch so s¸nh :
 +Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè råi so s¸nh.
 +So s¸nh víi 1.
 -GV yªu cÇu HS lµm tiÕp c¸c phÇn cßn l¹i cña bµi, sau ®ã ch÷a bµi vµ cho ®iÓm HS.
 Bµi 3 
 -GV yªu cÇu HS quy ®ång mÉu sè råi so s¸nh hai ph©n sè ; .
 * Em cã nhËn xÐt g× vÒ tö sè cña hai ph©n sè trªn.
 * Ph©n sè nµo lµ ph©n sè bÐ h¬n.
 * MÉu sè cña ph©n sè lín h¬n hay bÐ h¬n mÉu sè cña ph©n sè ?
 * Ph©n sè nµo lµ ph©n sè lín h¬n ?
 * MÉu sè cña ph©n sè lín h¬n hay bÐ h¬n mÉu sè cña ph©n sè ?
 * Nh­ vËy, khi so s¸nh hai ph©n sè cã cïng tö sè, ta cã thÓ dùa vµo mÉu sè ®Ó so s¸nh nh­ thÕ nµo ?
 -GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i kÕt luËn, sau ®ã tù lµm tiÕp c¸c phÇn cßn l¹i.
 -GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. 
Bµi 4 ( dµnh cho hs kh¸, giái ): 
- YCHS tù lµm bµi
- Söa bµi
Cñng cè 
 -GV tæng kÕt giê häc.
 -DÆn dß HS vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp h­íng dÉn luyÖn tËp thªm vµ chuÈn bÞ bµi sau.
-2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn yªu cÇu, HS d­íi líp theo dâi ®Ó nhËn xÐt bµi cña b¹n.
-Bµi tËp yªu cÇu chóng ta so s¸nh hai ph©n sè .
-Quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè råi míi so s¸nh .
-HS nghe gi¶ng, sau ®ã lµm bµi.
-2 HS lªn b¶ng lµm bµi, mçi HS thùc hiÖn so s¸nh 2 cÆp ph©n sè, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë
a). < 
b). = = . 
V× < nªn < 
-HS trao ®æi víi nhau, sau ®ã ph¸t biÓu ý kiÕn tr­íc líp.
+ > 1 ; < 1.
+ V× > 1 ; .
-HS thùc hiÖn: > 
-Ph©n sè cïng cã tö sè lµ 4.
-Lµ ph©n sè .
-MÉu sè cña ph©n sè lín h¬n mÉu sè cña ph©n sè 
-Lµ ph©n sè 
-MÉu sè cña ph©n sè bÐ h¬n mÉu sè cña ph©n sè .
-Víi hai ph©n sè cã cïng tö sè, ph©n sè nµo cã mÉu sè lín h¬n th× ph©n sè ®ã bÐ h¬n vµ ng­îc l¹i ph©n sè nµo cã mÉu sè bÐ h¬n th× ph©n sè ®ã lín h¬n.
-HS lµm bµi vµo vë, sau ®ã HS ®äc bµi lµm tr­íc líp.
- HS lµm nh¸p
- L¾ng nghe.
_____________________________________________
Khoa häc
¢m thanh trong cuéc sèng (tiÕt 2)
I.MôC §ÝCH – Y£U CÇU:
- NhËn biÕt ®­îc mét sè lo¹i tiÕng ån. 
- Nªu ®­îc mét sè t¸c h¹i cña tiÕng ån vµ biÖn ph¸p phßng chèng
	 -Cã ý thøc vµ thùc hiÖn ®­îc mét sè ho¹t ®éng ®¬n gi¶n gãp phÇn chèng « nhiÔm tiÕng ån cho b¶n th©n vµ nh÷ng ng­êi xung quanh. 
 - GDKNS : kÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin.
II.§å DïNG D¹Y HäC:
ChuÈn bÞ theo nhãm: tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i tiÕng ånvµ viÖc phßng chèng 
Iii.C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC CHñ YÕU:
1.Bµi cò: A©m thanh trong cuéc sèng
Nªu vai trß cña ©m thanh
Nªu lîi Ých cña viÖc ghi l¹i ©m thanh 
GV nhËn xÐt, chÊm ®iÓm 
2.Bµi míi: 
Giíi thiÖu bµi: GV nªu M§YC tiÕt häc 
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu nguån g©y tiÕng ån
Môc tiªu: HS nhËn biÕt ®­îc mét sè lo¹i tiÕng ån
C¸ch tiÕn hµnh:
- GV ®Æt vÊn ®Ò: cã nh÷ng ©m thanh chóng ta ­a thÝch vµ muèn ghi l¹i ®Ó th­ëng thøc. Tuy nhiªn cã nh÷ng ©m thanh chóng ta kh«ng ­a thÝch (ch¼ng h¹n tiÕng ån) vµ cÇn ph¶i t×m c¸ch phßng tr¸nh
GV yªu cÇu HS häp nhãm 2, quan s¸t c¸c h×nh trang 88 ®Ó nªu lªn c¸c lo¹i tiÕng ån 
GV yªu cÇu HS nªu thªm nh÷ng lo¹i tiÕng ån ë tr­êng vµ n¬i HS sinh sèng
GV gióp HS ph©n lo¹i nh÷ng tiÕng ån chÝnh ®Ó nhËn thÊy hÇu hÕt c¸c tiÕng ån ®Òu do con ng­êi g©y ra
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ t¸c h¹i cña tiÕng ån vµ biÖn ph¸p phßng chèng
Môc tiªu: HS nªu ®­îc mét sè t¸c h¹i cña tiÕng ån vµ biÖn ph¸p phßng chèng 
C¸ch tiÕn hµnh:
GV yªu cÇu HS häp nhãm 4, quan s¸t c¸c h×nh trang 88 vµ tranh ¶nh do c¸c em s­u tÇm ®Ó th¶o luËn vÒ c¸c t¸c h¹i vµ c¸ch phßng chèng tiÕng ån
GV ghi nhanh c¸c ý kiÕn lªn b¶ng, NX
KÕt luËn cña GV:
Nh­ môc B¹n cÇn biÕt
Ho¹t ®éng 3: Nãi vÒ c¸c viÖc nªn/kh«ng nªn lµm ®Ó gãp phÇn chèng tiÕng å cho b¶n th©n vµ nh÷ng ng­êi xung quanh
Môc tiªu: HS cã ý thøc vµ thùc hiÖn ®­îc mét sè ho¹t ®éng ®¬n gi¶n gãp phÇn chèng « nhiÔm tiÕng ån cho b¶n th©n vµ nh÷ng ng­êi xung quanh
C¸ch tiÕn hµnh:
GV yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 6 vÒ nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó gãp phÇn chèng « nhiÔm tiÕng ån ë líp, ë nhµ vµ ë n¬i c«ng céng
GV nhËn xÐt 
* LHGD : Cã ý thøc vµ thùc hiÖn ®­îc mét sè ho¹t ®éng ®¬n gi¶n gãp phÇn chèng « nhiÔm tiÕng ån cho b¶n th©n vµ nh÷ng ng­êi xung quanh.
Cñng cè : Nh¾c l¹i nd ghi nhí
ChuÈn bÞ bµi: ¸nh s¸ng
HS tr¶ lêi
HS nhËn xÐt
- L¾ng nghe.
HS häp nhãm ®«i quan s¸t tranh vµ th¶o luËn
§¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o
Líp th¶o luËn, nhËn xÐt, bæ sung
HS th¶o luËn nhãm 4
§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy tr­íc líp
Líp bæ sung, nhËn xÐt
- L¾ng nghe.
HS th¶o luËn nhãm, nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm
§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
Líp nhËn xÐt, bæ sung
- L¾ng nghe.
- L¾ng nghe.
______________________________________________
¢m nh¹c
§ång chÝ NgÇn lªn líp
________________________________________
TViÖt(TH)
LuyÖn tËp c©u kÓ Ai thÕ nµo?
I. MỤC TIÊU
1- KT: Hiểu cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
2- KN: Xác định được bộ phận CN trong câu kể Ai thế nào? Viết đoạn văn tả về một loại trái cây trong đó có dùng một số câu kể Ai thế nào?
3- GD: HS có ý thức học tập tốt
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1- GV: Bảng lớp viết sẵn đoạn văn bài 1
2- HS: Nhớ được nội dung biểu thị trong câu kể Ai thế nào và do từ loại nào tạo thành.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
1.Kiểm tra:
- Chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào biểu thị nội dung gì?
- Chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào do loại từ nào tạo thành?
- Nhận xét và cho điểm.
2. Bài mới:
a/ Giới thiệu bài : GV nêu nội dung bài và ghi tựa bài lên bảng.
b
. Phần luyện tập:
Bài 1: Tìm các câu kể Ai thế nào trong đoạn văn sau:
 Chúng tôi ra thăm cảnh chợ. Người chen chúc đông vui, náo nhiệt. Màu sắc ngồn ngộn của hoa quả,cửa áo quần như càng khiến cho cái náo nhiệt tăng thêm. Hoa quả nhiều lạ lùng. Nho chất thành đống lớn như đồi trên các quầy hàng,quả tròn hoặc bầu dục, xanh lơ hoặc tím mọng. Lựu phô màu đỏ chói. Đào vàng mượt lông tơ. Những quả táo to bằng nửa nắm tay, màu xanh non mơn mởn. Dãy hàng mật ong, mật chứa trong những bịch lớn, óng lên như hổ phách. Bà nhà hàng khều một tí mật đặc trên đầu mũi dao ăn, tươi cười mời nếm thử.
- Yêu cầu HS tự làm bài 
- Gọi HS nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng.
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
Bài 2Xác định chủ ngữ của các câu kể vừa tìm được trong bài tập trên. Cho biết từ lọai của chủ ngữ đó.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài. 
4. Củng cố 
- HS nhắc lại nội dung bài.
- Chuẩn bị :MRVT: Cái đẹp.
- HS trả lời: - Chủ ngữ trong các câu trên đều là các sự vật có đặc điểm được nêu ở vị ngữ.
- Chủ ngữ trong các câu trên do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.
- HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
- HS làm bảng nhóm
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- HS nhận xét, bổ sung.
Chúng tôi ra thăm cảnh chợ. Người chen chúc đông vui, náo nhiệt. Màu sắc ngồn ngộn của hoa quả,cửa áo quần như càng khiến cho cái náo nhiệt tăng thêm. Hoa quả nhiều lạ lùng. Nho chất thành đống lớn như đồi trên các quầy hàng,quả tròn hoặc bầu dục, xanh lơ hoặc tím mọng. Lựu phô màu đỏ chói. Đào vàng mượt lông tơ. Những quả táo to bằng nửa nắm tay, màu xanh non mơn mởn. Dãy hàng mật ong, mật chứa trong những bịch lớn, óng lên như hổ phách. Bà nhà hàng khều một tí mật đặc trên đầu mũi dao ăn, tươi cười mời nếm thử.
- HS đọc lại bài làm .
HS đọc yêu cầu bài tập.
HS tự làm bài. 
- HS trình bày.
Câu kể ai thế nào
Chủ ngữ của câu
Từ loại của chủ ngữ
Hoa quả nhiều lạ lùng.
Hoa quả
Danh từ
Lựu phô màu đỏ chói.
Lựu
Danh từ
Đào vàng mườn mượt lông tơ.
Đào
Danh từ
Những quả táo to bằng nửa nắm tay, màu xanh non mơn mởn.
Những quả táo
Danh từ
_______________________________________________________________
Sinh ho¹t líp
I. Môc tiªu:
	 - HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u, khuyÕt ®iÓm cña líp trong tuÇn; ®Ò ra ph­¬ng h­íng 
trong tuÇn tíi.
II. Néi dung:
	1- KiÓm ®iÓm nÒ nÕp, häat ®éng tuÇn 22
- Ban c¸n sù líp lÇn l­ît tr×nh bµy theo ph©n cÊp kÕt qu¶ theo dâi thi ®ua trrong tuÇn
-Líp tr­ëng lªn b¸o c¸o tæng hîp vÒ ho¹t ®éng trong tuÇn cña líp.
- ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn trong líp.
- GV nhËn xÐt chung:
+ ­u ®iÓm: 
+ Tån t¹i:
2- Phæ biÕn c«ng t¸c thi ®ua tuÇn 23
-NÒ nÕp : 
-Häc tËp :
-TDVS :
-C¸c ho¹t trän t©m : 
3.V¨n nghÖ : Tæ chøc cho c¸c em móa h¸t vÒ ®¶ng, vÇ B¸c Hå ....

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 22 Lop4 du Suu Namsach Haiduong.doc