Giáo án Lớp 4 - Tuần 5 - Năm học 2011-2012 (Bản tích hợp 2 cột)

Giáo án Lớp 4 - Tuần 5 - Năm học 2011-2012 (Bản tích hợp 2 cột)

TẬP ĐỌC

NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG

I. MỤC TIÊU:

1. KT :

 - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời kể chuyện

 - Hiểu nội dung: Ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).

2 KN :

- Đọc rành mạch trôi chảy; biết đọc với giọng chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người kể chuyện.

3 TĐ: Gd hs học tập cậu bé Chôn.

 Các kĩ năng sống

- Xác định giá trị

- Tự nhận thức về bản thân

- Tư duy phê phán

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần luyện đọc.

Các kĩ năng sống

- Trải nghiệm, xử lí tình huống,thaûo luaän nhoùm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 27 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 11/01/2022 Lượt xem 409Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 5 - Năm học 2011-2012 (Bản tích hợp 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5
THỨ HAI NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2011
ÑAÏO ÑÖÙC
 BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1KT: 
- Bieát ñöôïc: Treû em caàn phaûi ñöôïc baøy toû ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.
- Böôùc ñaàu bieát baøy toû yù kiến của baûn thaân vaø laéng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác.
-Bieát treû coù quyeàn ñöôïc baøy toû yù kieán vaø nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán treû em.
-Maïnh daïng baøy toû yù kieán cuûa baûn thaân ,bieát laéng nghe toân troïng yù kieân cuûa ngöôøi khaùc.
2 KN: Rèn kĩ năng bày tỏ ,trình bày ý kiến
3 TĐ: gd hs mạnh dạn , tự tin
* GDBVMT: Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em, trong đó có vấn đề môi trường.
 Các kĩ năng sống 
- Trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học
- Lắng nghe người khác trình bày
- Kiềm chế cảm xúc
- Biết tôn trọng và thể hiện sự tự tin
II. ĐỒ DÙNG:
Thẻ hoa
Các kĩ năng sống
- Trình bày 1 phút, thảo luận nhóm, đóng vai, nói cách khác.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC	
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ :
 kiểm tra bài “Vượt khó trong học tập”.
GV nhận xét đánh giá
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 
b. Giảng bài: 
*Hoat động: Tình huống.
- GV nêu tình huống.
Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống ? Vì sao?
 ? Điều gì sẽ xảy ra nêu em không ..........đến bản thân em ,đến lớp em?
Nhận xét bổ sung
*Hoaït ñoäng 2: (Baøi taäp 1- SGK/9)
 GV gọi hs neâu yeâu caàu
 -GV keát luaän: 
*Hoaït ñoäng 3: (Baøi taäp 2- SGK/10)
GV phoå bieán cho HS caùch baøy toû Maøu ñoû: Bieåu loä thaùi ñoä taùn thaønh.
Maøu xanh: Bieåu loä thaùi ñoä phaûn ñoái.
 GV keát luaän:Caùc yù kieán a, b, c, d laø ñuùng. YÙ kieán ñ laø sai 
Rút ra ghi nhớ ( sgk) 
4.Cuûng coá - Daën doø:
 Hệ thống bài học
 - Veà nhaø xem laïi baøi vaø tìm hieåu nhöõng vieäc coù lieân quan ñeán treû em ñeå tieát sau ta hoïc tieáp.
-Moät soá HS trả lời
2 hs đọc tình huống
Hs trả lời
 - Em seõ gaëp coâ giaùo ñeå xin coâ giao vieäc khaùc phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa em.
 Em xin pheùp coâ ñöôïc keå laïi ñeå khoâng bò hieåu laàm.
- Em seõ noùi vôùi boá meï laø con muoán ñi xem xieác.
- Em seõ noùi vôùi ngöôøi toå chöùc, thaày coâ giaùo hoaëc phuï traùch ñoäi nguyeän voïng vaø khaû naêng cuûa mình.
- Nếu không bày tỏ ý kiến của mình sẽ bị hại cho bản thân 
Hs thảo luận cặp
trình baøy
Việc làm của bạn Dung là đúng vì bạn biết bày tỏ ý kiến
Coøn vieäc laøm cuûa baïn Hoàng vaø Khaùnh laø khoâng ñuùng.
HS bieåu loä thaùi ñoä theo caùch ñaõ quy öôùc.Vaø HS giaûi thích.
4-5 hs đọc
TOÁN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU: 
1 KT : 
- Biết số ngày của từng tháng trong năm, của năm nhuận và năm không nhuận.
- Chuyển đổi được đơn vị đo giữa ngày, giờ, phút, giây.
- Xác định được một năm cho trươc thuộc thế kỉ nào
2 KN : Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị
3 TĐ : GD hs tính cẩn thận chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Bảng phụ BT2 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ
 GV gọi HS lên bảng sửa bài tập 
Kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.
 - GV nhận xét, cho điểm
3.Bài mới : 
a.Giới thiệu bài: 
b. Giảng bài: 
 Bài 1: Gọi hs nêu yêu cầu của bài
 Hd hs 
Nhận xét sửa
 Bài 2 : Gọi hs nêu yêu cầu của bài
 Hd hs chuyển đổi đơn vị
Nhận xét sửa
 Bài 3: GV yêu cầu HS đọc đề bài và trả lời 
 Nhận xét sửa
Bài 4 : HS KHÁ ,GIỎI
Hd hs giải
Nhận xét sửa
 4.Củng cố- Dặn dò:
 - Dặn HS về nhà làm ở vbt
 - Chuẩn bị bài sau: Tìm số trung bình 
-3 HS lên bảng 
 1 phút = 60 giây, 3 phút = 180 giây,
 1 thế kỉ = 100 năm, 7 thế kỉ = 700 năm
 2 phút 10 giây = 130 giây,100 năm = 1 thế kỉ
Hs nêu y/c
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.
+ Những tháng có 30 ngày là 4, 6, 9, 11. Những tháng có 31 ngày là 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Tháng 2 có 28 ngày hoặc 29 ngày
 b ) Năm nhuận có 366 ngày
Năm không nhuận có 365 ngày
3 HS lên bảng làm bài, 
 3 ngày = 72 giờ 
 3 giờ 10 phút= 190 phút
 4 giờ = 240 phút
2 phút 5 giây =125 giây
 8 Phút = 480 phút,
4 phút 20 giây =260 giây
Hs nêu nối tiếp nhau trả lời
a) Vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ thứ XVIII.
b) Nguyễn Trãi sinh năm:
1980 – 600 = 1380.
Năm đó thuộc thế kỉ XIV.
HS đọc bài toán
1 hs giải
Đổi phút = 15 giây
 phút = 12 giây
 Vậy Bình nhanh hơn Nam và nhanh hơn là : 15- 12 = 3 giây
LỊCH SỬ 
NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA
CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC
I. MỤC TIÊU:
1 KT : - Biết được thời gian đô hộ của phong kiến phương bắc đối với nước ta: Từ năm 179 TCN đến năm 938 .
- Nêu đôi nét về đời sống cực nhục của nhân dân ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc (một vài điểm chính,sơ giản về việc nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý, đi lao dịch, bị cưỡng bức theo phong tục của người Hán):
 + Nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý.
 + Bọn đô hộ đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải học chữ Hán, sống theo phong tục của người Hán.
2 KN: Rèn kĩ năng trình bày rõ ràng 
3 TĐ: Gd hs tôn trọng các vị tiền bối
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ : 
 GV KT bài “Nước Âu Lạc “
GV nhận xét ghi điểm
3.Bài mới :
 a.Giới thiệu bài :
 b.Giảng bài :
*HĐ1: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc 
 Gọi hs đọc SGK từ “Sau khi Triệu Đàcủa người Hán”
Sau khi thôn tính được nước ta ,các triều đại PK PB đã thi hành những chính sách áp bức bóc lột nào đối với nhân dân ta ?
Nhận xét , kết luận 
*HĐ 2: Sự phản ứng của nhân dân ta 
Cho HS đọc SGK và tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa .
Phát bảng nhóm
Nhận xét , KL
Từ năm 179 TCN đến năm 938 quân dân ta đã có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa chóng lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ?
+ Mở đầu cho các cuộc khởi nghĩa ấy là cuộc khởi nghĩa nào ?
Cuộc khởi nghĩa nào đã kết thúc hơn một nghìn năm đô hộ nước ta ? 
Việc nhân dân ta liên tục khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến nói lên điều gì ?
- GV nhận xét và kết luận 
Rúẻta bài học ( sgk)
4. Củng cố - Dặn dò:
Cho HS đọc phần ghi nhớ
 Liên hệ gd hs
 Chuẩn bị bài “khởi nghĩa hai Bà Trưng “
 5. Nhận xét tiết học
-3 HS trả lời 
- HS lắng nghe.
- HS đọc. HS cả lớp đọc thầm 
+ Chúng chia nước ta thành nhiều quận, huyện do chính quyền ngươi Hán cai quản. Chúng bắt dân ta lên rừng săn voi, tê giác, chim quý,. Phong tục của người Hán.
-HS nhận xét , bổ sung .
-HS các nhóm thảo luận nhóm 4.
-Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.
Năm 40 : Khởi nghĩa hai Bà Trưng .
Năm 248 : Khởi nghĩa Bà Triệu .
Năm 542 : Khởi nghĩa Lý Bí .
Năm 550 : Khởi nghĩa Triệu .Q.Phục
Năm 722 : Khởi nghĩa Mai .T .Loan
Năm 776 : Khởi nghĩa Phùng Hưng .
Năm 905 : Khởi nghĩa Khúc. T. Dụ .
Năm 931: Khởi nghĩa Dương Đ. Nghệ
Năm 938 : Chiến thắng Bach Đằng .
- Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung.
- Có 9 cuộc khởi nghĩa.
- Là khởi nghĩa hai Bà Trưng
- Khởi nghĩa Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938
- Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước quyết tâm, bền chí đánh giặc giữ nước.
4-5 hs đọc
-2 HS đọc ghi nhớ .
.
THỂ DỤC
Bài 9: Đổi chân khi đi đều sai nhịp
Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
I/ Mục tiêu:
Củng cố và nâng cao kỹ thuật. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại
Học động tác đổi chân đi đều sai nhịp. Yêu cầu HS biết cách bước đệm khi đổi chân
Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
II/ Địa điểm, phương tiện:
Địa điểm :Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
Phương tiện: 01 còi, 2- 6 chiếc khăn sạch
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp
Tổ chức
TG
SL
CL
1) Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung 
- Chấn chỉnh đội hình đội ngũ
- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
2) Phần cơ bản:
a) Đội hình đội ngũ
- Ôn tập hàng dọc,hàng ngang, đi đều vòng phải, vòng trái đứng lại
- GV điều khiển tập
- Chia tổ tập luyện (do tập thể điều khiển)
- Tập hợp cả lớp cho từng tổ thi đua cả lớp để củng cố.
- GV làm mẫu động tác chậm và giảng giải cách bước theo nhịp HS
* Chú ý: Động tác trước tiên phải nhanh, khớp với nhịp
b) Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” 
- GV hướng dẫn cho học sinh chơi
3) Phần kết thúc:
- Cho HS chạy thường thành một vòng tròn quanh sân trường khép vòng tròn thả lỏng đứng lại quay mặt vào trong
Nhận xét
6 – 10’
1- 2’
2- 3
2- 3’
3’
2’
5- 6’
4- 6’
2- 3’
1- 2’
3 hàng dọc
Vòng tròn
THỨ BA NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2011
 TẬP ĐỌC
NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG
I. MỤC TIÊU: 
1. KT : 
 - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời kể chuyện
 - Hiểu nội dung: Ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
2 KN : 
- Đọc rành mạch trôi chảy; biết đọc với giọng chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người kể chuyện.
3 TĐ: Gd hs học tập cậu bé Chôn.
 Các kĩ năng sống 
- Xác định giá trị
- Tự nhận thức về bản thân
- Tư duy phê phán
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần luyện đọc.	
Các kĩ năng sống
- Trải nghiệm, xử lí tình huống,thaûo luaän nhoùm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS lên bảng đọc thuộc lòng bài Tre Việt Nam 
-Nhận xét và cho điểm HS .
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:	
b. Luyện đọc :
 1 hs đọc toàn bài
GV chia đoạn : 4 đoạn 
GV gọi HS nối tiếp nhau đọc đoạn GV nhận xét sửa phát âm
Kết hợp rút ra từ khó VD: Chẳng nẩy mầm, sững sờ, .
Hd đọc câu : Vua ra lệnh.....trừng phạt.
Giải nghĩa từ
Gv đọc bài
* Tìm hiểu bài
Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi ?
Nhà vua đã làm cách nào để tìm được người trung thực ?
Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người?
+ Theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý? ( HS KHÁ , GIỎI )
Câu chuyện có ý nghĩa như thế nào?
 * Luyện đọc diễn cảm:
 Đọc đoạn : Chôm lo lắng.....giống của ta.
Gv đọc mẫu
Thi đọc diễn cảm 
- Nhận xét tuyên dương
4.Củng cố – dặn dò:
Câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì?
Liên hệ gd hs.
Dặn HS về nhà học bài
 Chuẩn bị giờ sau: Gà Trống và Cáo . 5. Nhận xét tiết học.
-3 HS đọc và trả lời câu hỏi.
Hs đọc bài
+Đoạn 1: Ngày xưa đến bị trừng phạt.
+Đoạn 2: Có chú bé  nảy mầm được.
+ Đoạn 3: Mọi người  đến của ta.
+ Đoạn 4: Rồi vua ....hiền minh.
- 4 HS đọc ( 2 lần)
4-5 hs đọc
1-2 hs đọc câu
HS đọc nghĩa của từ ở SGK.
 Hs đọ ... g nghe.
- 2 HS nêu.
-HS thực hành
-HS trình bày sản phẩm.
-HS tự đánh giá theo tiêu chuẩn .
THỨ SÁU NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2011
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
DANH TỪ
I. Mục tiêu: 
 1 KT : - Hiểu danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).
 - Nhận biết được danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ cho trước và tập đặt câu (bài tập mục III)
 2 KN: Rèn kĩ năng tìm từ
 3 TĐ : Gd hs dùng đúng từ ,câu khi nói ,viết.
II. Đồ dùng dạy học: 
 - Bảng nhóm
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
Tìm từ trái nghĩa với trung thực và đặt câu với 1 từ vừa tìm được.
Tìm từ cùng nghĩa với trung thực và đặt câu với 1 từ vừa tìm được.
- nhận xét và cho điểm HS .
3 . Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
b ) Phần nhận xét
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu 
Cho HS thảo luận cặp 
-GV dùng phấn màu gạch chân những từ chỉ sự vật.
Nhận xét sửa
 Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu.
- Phát bảng nhóm 
Hd hs làm : GV có thể giải thích danh từ chỉ khái niệm không có hình thù, không chạm vào hay ngửi, nếm, sờ chúng được.
Nhận xét bổ sung
- GV: Những từ chỉ người, chỉ vật, hiện tượng , khái niệm và đơn vị được gọi là danh từ.
Danh từ là gì?
 Nhạn xét bổ sung 
b 2) Phần ghi nhớ: ( sgk) 
b 3 ) Phần Luyện tập:
Bài 1:Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu.
Cho HS thảo luận cặp.
 Nhận xét sửa
Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu.
- Hd HS tự đặt câu.
-Nhận xét sửa.
4. Củng cố – dặn dò:
- Dặn HS về nhà tìm mỗi loại 5 danh từ.
 5. Nhận xét tiết học
- 2 HS lên bảng 
- Gian dối, xảo trá,gian ngoa.
- Thật thà, ngay thẳng, thẳng thắn.
- 2 HS đọc yêu cầu 
- Thảo luận cặp – trình bày.
+ Dòng 1 : Truyện cổ.
+ Dòng 2 : cuộc sống, tiếng, xưa.
+ Dòng 3 : cơn, nắng, mưa.
+ Dòng 4 : con, sông, rặng, dừa.
+ Dòng 5 : đời. Cha ông.
+ Dòng 6 : con sông, cân trời.
+ Dòng 7 : Truyện cổ.
+ Dòng 8 : mặt, ông cha.
 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
Thảo luận nhóm 4 em.
Từ chỉ người: ông cha, cha ông.
Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời.
Từ chỉ hiện tượng: nằng, mưa.
Từ chỉ khái niệm: Cuộc sống, truyện cổ, tiếng, xưa, đời.
Từ chỉ đơn vị: cơn. Con, rặng.
 Danh từ là từ chỉ người, vật, hiện tựơng, khái niệm, đơn vị.
 3 - 4 HS đọc 
- 2 HS đọc 
- Hs thảo luận cặp – trình bày kq.
- Các danh từ chỉ khái niệm: điểm, đạo đức, lòng, kinh nghịệm, cách mạng
 1 HS đọc 
- 1 hs làm bảng - hs làm vbt
+ Bạn An có một điểm đáng quý là rất thật thà.
+ Chúng ta luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức.
............................
Hs nhắc lại ghi nhớ
TẬP LÀM VĂN
ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
I . MỤC TIÊU:
 1 KT : - Có hiểu biết ban đầu về văn kể chuyện (ND ghi nhớ).
 - Biết vận dụng những hiểu biết đã có để tập dựng một đoạn văn kể chuyện.
 2 KN: Rèn kĩ năng dựng đoạn văn kc lời leõ sinh động
 3 TĐ: Gd hs sử dụng đúng từ ,câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -Bảng nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ
Cốt truyện là gì?
Cốt truyện gồm những phần nào?
-Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Giảng bài:
b 1 ) Phần nhận xét
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.
Gọi HS đọc lại truyện Những hạt thóc giống.
-Phát bảng nhóm
Hd hs làm
Nhận xét sửa
 Bài 2:
Dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗ mở đầu và chỗ kết thúc đoạn văn ?
Em có nhận xét gì về dấu hiệu này ở 
đoạn 2 ?
Gv KL : Trong khi viết văn, những chỗ xuống dòng ở các lời thoại nhưng chưa kết thúc đoạn văn. Khi viết hết đoạn văn chúng ta cần viết xuống dòng.
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu.
- hd hs trả lời
 Gv KL : Mỗi đoạn văn kể chuyện có thể có nhiều sự việc. Mỗi sự việc điều viết thành một đoạn văn làm nòng cốt cho sự diễn biến của truyện. Khi hết một câu văn, cần chấm xuống dòng.
b 2 ) Phần ghi nhớ: ( sgk ) 
b 3 Phần luyện tập:
-Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu.
câu truyện kể lại chuyện gì?
+Đoạn nào đã viết hoàn chỉnh? Đoạn nào còn thiếu?
+Đoạn 1 kể sự việc gì?
+Đoạn 2 kể sự việc gì?
+Đoạn 3 còn thiếu phần nào?
+Phần thân bài theo em kể lại chuyện gì?
Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
Quan sát giúp đỡ hs 
-Gọi HS trình bày
GV nhận xét
4. Củng cố – dặn dò:	
-Dặn HS về nhà việt lại đoạn 3 câu truyện vào vở.
- Chuẩn bị bài sau: Viết thư ( trả bài văn viết thư)
5. Nhận xét tiết học
-2 HS lên bảng trả lời
-Lắng nghe.
-1 HS đọc 
-1 HS đọc 
Nhóm 4 em – đại diện trình bày
+Sự việc 1: Nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền ngôi, ..... ( đoạn 1 )
+Sự việc 2: Chú bé Chôm dốc công chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm, dám tâu vua sự thật ....( đoạn 2 )
+Sự việc 3: Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực và dũng cảm đã quyết định truyền ngôi cho Chôm. ( đoạn 3 )
+Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng, viết lùi vào 1 ô. Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng.
+Ở đoạn 2 khi kết thúc lời thoại cũng viết xuống dòng nhưng không phải là 1 đoạn văn.
-Lắng nghe.
-1 HS đọc yêu cầu SGK.
- Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể về một sự việc trong 1 chuỗi sự việc làm cốt truyện của truyện.
+Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu chấm xuống dòng.
-Lắng nghe.
-3 đến 5 HS đọc 
-2 HS nối tiếp nhau đọc 
+Câu chuyện kể về một em bé vừa hiếu thảo, vừa trung thực thật thà.
+ Đoạn 1 và 2 đã hoàn chỉnh, đoạn 3 còn thiếu.
+Đoạn 1 kể về cuộc sống và hoàn cảnh của 2 mẹ con: nhà nghèo phải làm lụng vất vả quanh năm.
+Mẹ cô bé ốm nặng, cô bé đi tìm thầy thuốc.
+Phần thân bài
+Phần thân bài kể lại sự việc cô bé trả lại người đánh rơi túi tiền.
-Viết bài vào vở nháp.
-Đọc bài làm của mình.
Hs nhắc lại ghi nhớ
TOÁN
BIỂU ĐỒ ( Tiếp theo)
I. Mục tiêu:
 1 KT : - Bước đầu biết về biểu đồ coät.
 - Biết đọc một số thông tin trên biểu đồ.
 2 KN : Rèn kĩ năng xem lược đồ , bản đồ.
 3 TĐ : GD hs tính cẩn thận chính xác
II. Đồ dùng dạy học: 
Tranh biểu đồ số chuột của 4 thôn đã diệt 
 III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1 .Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ
 - GV gọi HS lên bảng làm bài tập 2 ở vbt
GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.
3. Bài mới : 
a. Giới thiệu bài: 
b. Giảng bài: 
*Giới thiệu biểu đồ hình cột – Số chuột 4 thôn đã diệt: 
 - GV treo biểu đồ và giới thiệu: Đây là biểu đồ hình cột thể hiện số chuột của 4 thôn đã diệt.
Biểu đồ có mấy cột ?
Dưới chân các cột ghi gì ?
Trục bên trái của biểu đồ ghi gì ?
 Số được ghi trên đầu mỗi cột là gì ?
Biểu đồ biểu diễn số chuột đã diệt được của các thôn nào ?
Thôn Đông diệt được bao nhiêu con chuột ?
Vì sao em biết thôn Đông diệt được 2000 con chuột ?
Hãy nêu số chuột đã diệt được của các thôn Đoài, Trung, Thượng.
Như vậy cột cao hơn sẽ biểu diễn số con chuột nhiều hơn hay ít hơn ?
 Thôn nào diệt được nhiều chuột nhất ? Thôn nào diệt được ít chuột nhất ?
Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông bao nhiêu con chuột ?
 Thôn Trung diệt được ít hơn thôn Thượng bao nhiêu con chuột ?
 Có mấy thôn diệt được trên 2000 con chuột ? Đó là những thôn nào ?
 *Thực hành :
Bài 1 :Gọi hs nêu y/c
Hd hs trả lời
Nhận xét sửa
 Bài 2 ( a ) :Gọi HS đọc y/c
 Hd hs điền
 GV chữa bài 
4.Củng cố- Dặn dò:
 Hệ thống bài học
 - Dặn HS về nhà làm bài tập ở VBT 
 - Chuẩn bị bài sau:Luyện tập 
-1HS lên bảng làm bài
- HS nghe.
- HS quan sát biểu đồ.
+ Biểu đồ có 4 cột.
+ Dưới chân các cột ghi tên của 4 thôn.
+ Trục bên trái của biểu đồ ghi số con chuột đã được diệt.
+ Số con chuột được biểu diễn ở cột đó.
+ Của 4 thôn là thôn Đông, thôn Đoài, thôn Trung, thôn Thượng.
+ Thôn Đông diệt được 2000 con chuột.
+ Vì trên đỉnh cột biểu diễn số chuột đã diệt được của thôn Đông có số 2000.
+ Thôn Đoài diệt được 2200 con chuột. Thôn Trung diệt được 1600 con chuột. Thôn Thượng diệt được 2750 con chuột.
+ Cột cao hơn biểu diễn số con chuột nhiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số con chuột ít hơn.
+ Thôn diệt được nhiều chuột nhất là thôn Thượng, thôn diệt được ít chuột nhất là thôn Trung.
+ Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông là:
 2200 – 2000 = 200 (con chuột).
+Thôn Trung diệt được ít hơn thôn Thượng là:
 2750 – 1600 = 1150 (con chuột).
Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột đó là thôn Đoài và thôn Thượng.
5 hs trả lời
a) Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C.
b) Lớp 4A trồng được 35 cây, lớp 4B trồng được 28 cây, lớp 5A trồng được 45 cây, lớp 5B trồng được 40 cây, lớp 5C trồng được 23 cây.
c) Khối lớp 5 có 3 lớp tham gia trồng cây, đó là 5A, 5B, 5C.
d) Có 3 lớp trồng được trên 30 cây đó là lớp 4A, 5A, 5B.
e) Lớp 5A trồng được nhiều cây nhất.
+ Lớp 5C trồng được ít cây nhất.
2 hs đọc
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp dùng bút chì điền vào SGK.
-HS cả lớp.
Moân: Haùt nhaïc
Baøi: Baøi haùt baïn ôi laéng nghe.
I. Muïc tieâu:
	Giuùp HS:
Haùt ñuùng vaø thuoäc baøi baïn ôi laéng nghe.
Bieát baøi baïn ôi laéng nghe laø daân ca cuûa daân toäc Ba Na ôû Taây nguyeân.
II. Chuaån bò:
1: Giaùo vieân: - Cheùp baøi haùt leân baûng.
	 - Baûn ñoà Vieät Nam
	 - Nhaïc cuï quen duøng.
2: Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa aâm nhaïc.
- Vôû cheùp nhaïc.	
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu.
ND – TL
Giaùo vieân 
Hoïc sinh
-Chôi ñaøn ñeå HS nghe caùc noát nhaïc: Ñoâ, mi, son, la
-GV duøng tranh giôùi thieäu vaø haùt maãu.
-Cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca theo tieát taáu.
-Daïy haùt cho HS theo loái moùc xích töø ñaàu cho ñeán heát baøi.
-Löu yù caùc tieáng nöûa cung.
Hôõi baïn ôi, tieáng doøng suoái, aøo aøo.
-Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo tieát taáu.
-Haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch.
-GV ñoïc chuyeän cho HS nghe.
-Taïi sao ta laïi laäp baøn thôø?
-Caâu chuyeän saûy ra ôû giai ñoaïn naøo?
-Cho HS haùt laïi baøi haùt.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-HS laéng nghe vaø ñoïc caùc noát nhaïc.
-HS ñoïc laïi baøi taäp ñoïc nhaïc.
-HS laéng nghe.
-Ñoïc ñoàng thanh lôøi ca.
-Luyeän haùt döôùi söï HD cuûa giaùo vieân.
-HS luyeän haùt nhöõng ñieåm sai.
HS voã tay theo tieát taáu, nhòp, phaùch.
-Traû lôøi caâu hoûi.
-Nhaän xeùt- boå sung.
TỔ TRƯỞNG KÍ DUYỆT:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 4 T5 CKTKNS.doc