Giáo án Thể dục 4 - Bài 38: Đi vượt chướng ngại vật thấp trò chơi: Thăng bằng

Giáo án Thể dục 4 - Bài 38: Đi vượt chướng ngại vật thấp trò chơi: Thăng bằng

THỂ DỤC

Bài 38:ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP

TRÒ CHƠI : THĂNG BẰNG

I MỤC TIÊU :

 -Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp . Y/c thực hiện thuần thục kĩ năng này ở mức độ tương đối chủ động .

 - Học trò chơi thăng bằng y/c biết cách chơi và chơi chủ động tích cực .

II CHUẨN BỊ :điại điểm phương tiện

III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

 

doc 1 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 1087Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 4 - Bài 38: Đi vượt chướng ngại vật thấp trò chơi: Thăng bằng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThÓ dôc
Bµi 38:®i v­ît ch­íng ng¹i vËt thÊp 
Trß ch¬i : th¨ng b»ng
I môc tiªu : 
 -¤n ®i v­ît ch­íng ng¹i vËt thÊp . Y/c thùc hiÖn thuÇn thôc kÜ n¨ng nµy ë møc ®é t­¬ng ®èi chñ ®éng . 
 - Häc trß ch¬i th¨ng b»ng y/c biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i chñ ®éng tÝch cùc .
II chuÈn bÞ :®i¹i ®iÓm ph­¬ng tiÖn 
III néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp 
STT
Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p
Thêi gian
1, phÇn më ®Çu 
2. phÇn c¬ b¶n 
3. phÇn kÕt thóc 
-GV phæ biÕn nhiÖm vô y/c giê häc 
- HS ch¹y thµnh mét hµng däc theo nhÞp h« cña GV xq s©n tËp 
- trß ch¬i chui qua hÇm 
+khëi ®éng xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n , ®Çu gèi , vai , h«ng ..
a.§éi h×nh ®éi ngò bµi tËp rÌn luyÖn TTCB 
- «n tËp hîp hµng ngang , dãng hµng quay sau.
- C¶ líp tËp liªn hoµn c¸c ®éng t¸c trªn theo lÖnh cña GV.
- ¤n ®éng t¸c ®i v­ît ch­íng ng¹i vËt thÊp 
- GV y/c hs nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn - hs tËp 
- LuyÖn tËp theo tæ . 
b. trß ch¬i vËn ®éng 
- Trß ch¬i th¨ng b»ng 
-Gv cho HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp 
- GV nªu tªn trß ch¬i vµ HD c¸c ch¬i 
- cho tõng ®«i ch¬i
- thi ®Êu gi÷a c¸c tæ theo pp lo¹i trùc tiÕp tõng ®«i mét tæ nµo cã nhiÒu b¹n gi÷ ®­îc th¨ng b»ng ë trong vßng trßnlµ tæ ®ã th¾ng vµ ®­îc biÓu d­¬ng .
- ®øng t¹i chç vç tay h¸t
- §itheo hµng ngang thµnh vßng trßn xung quanh s©n võa ®i võa hÝt thë s©u . 
- GV cïng HS hÖ thèng bµi
-GvnhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc giao BT vÒ nhµ.
1
1
2
2
2
12
6/
1
1
2
1
1

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an T18the duc36.doc